Ant

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ant

 1. 1. ไฟล์เรื่องมดนี้ ทำำงำนโดยกำร Click หรือ Enter แต่ละเฟรม
 2. 2. or เรื่อ ง ของมด ำ เป็น นิท ำน ไม่แ น่ใ จว่
 3. 3. Every day, a small ant arrives at work very early and starts work immediately.ทุก ๆวัน , มดตัว เล็ก ๆจะมำที่ท ำำ งำนแต่เ ช้ำ และไม่ร ีร อ รีบ ลงมือ ทำำ งำนทัน ที .
 4. 4. She produces a lot and she was happy.มดตัว เล็ก ๆ ตัว นี้ มีค วำมสุข กับ กำรทำำ งำน และผลิต ของได้เ ป็น จำำ นวนมำก
 5. 5. The Chief, a lion, was surprised to seethat the ant was working without supervision.โรงงำนนี้ มีส ิง ห์โ ต เป็นเจ้ำ ของ และรู้ส ึก ประหลำดใจ ที่ม ดน้อ ย สำมำรถทำำ งำนได้โ ดยไม่ม ีห ัว หน้ำ .
 6. 6. He thought if the ant can produce so much without supervision, wouldn’t she produce even more if she had a supervisor!สิง โต ปิ้ง ไอเดีย ว่ำ ขนำดไม่ม ี หัว หน้ำ ดูแ ลยัง ผลิต ได้เ ป็นจำำ นวนมำก ถ้ำ มีห ัว หน้ำ มำคุม โอ้โ ห! คงผลิต ได้ม ำกกว่ำ นี้ อีก .
 7. 7. So he recruited a cockroach who had extensiveexperience as supervisorand who was famous for writing excellent reports. สิง โต จึง ตัด สิน ใจรับแมลงสำบ ซึ่ง มีป ระสพกำรและเขีย นรำยงำนเก่ง มำเป็น หัว หน้ำ
 8. 8. The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system.สิ่ง แรกที่ แมลงสำบ ตัด สิน ใจทำำคือ ตั้ง กฎเกณฑ์ กำรมำทำำ งำน
 9. 9. He also needed a secretaryto help him write and type his reports and … และแมลงสาป ก็ร ับ เลขาฯ มาเพื่อ ช่ว ย พิม พ์ร ายงาน และ ...............
 10. 10. ... he recruited a spider,who managed the archives and monitored all phone calls. แมลงสาป ได้ร ับ แมงมุม เข้า มา ทำา งาน ควบคุม เอกสาร และ ดูแ ล โทรศัพ ท์ท ั้ง หมดที่ เข้า มา
 11. 11. The lion was delighted with the cockroachs reportsand asked him to produce graphs to describe production rates and to analyse trends, so that he could use them for presentations at Board‘s meetings.
 12. 12. สิง โต มีค วามปลาบปลื้ม กับรายงานของแมลงสาป และได้ส ง ให้ท ำา กราฟ ั่ผลผลิต และแสดงแนวโน้มการผลิต ด้ว ย โดยสิง โตหวังจะนำา ไปนำา เสนอในการประชุม
 13. 13. So the cockroach had to buy a new computer and a laser printer and ...แมลงสาป ได้ส ง ซื้อ คอมพิว เตอร์ เลเซอร์ป ริ้น ั่และของอื่น ๆอีก มาก,,,,, เข้า มา
 14. 14. ... recruited a flyto manage the ITdepartment.นอกจากนัน ้แมลงสาป ยัง ได้รับ แมลงวัน เข้ามาทำา งานควบคุม แผนกไอที ด้ว ย
 15. 15. The ant, who had once been so productive and relaxed, hatedthis new plethora of paperwork and meetings which used up most of her time…!มด , ทีค รั้ง หนึง ทำา งานดีม าก และมีค วามสุข เขา ่ ่รู้ส ก เกลีย ด การทำา งานทีม ง านเอกสารจำา นวน ึ ่ ีมหาศาล และ การประชุม ทีใ ช้เ วลามากมาย ่
 16. 16. The lion came to theconclusion that it was hightime to nominate a personin charge of the department where the ant worked. สิง โต เป็น ผูส รุป ว่า ้ ใครจะเป็น ผูท ี่ไ ด้ร ับ ้ การแต่ง ตั้ง บุค คลของ แผนก (ซึ่ง เป็น ที่ท ี่ มด น้อ ยทำา งานอยู่)
 17. 17. The position was given to thecicada, whose first decision wasto buy a carpet and an ergonomic chair for his office. จัก จั่น ได้ร ับ การคัด เลือ ก ตำา แหน่ง นี้ เพราะเป็น ผูท ี่ไ ด้ต ด สิน ้ ั ใจซื้อ พรม และ เก้า อี้น ง พิเ ศษ ั่
 18. 18. The new person in charge, the cicada, also needed a computerand a personal assistant ,who he brought from his previousdepartment, to help him prepare aWork and Budget Control Strategic Optimisation Plan … จัก จั่น ที่ไ ด้ร ับ การแต่ง ตั้ง มีค วามต้อ งการซื้อ คอมพิว เตอร์ และต้อ งการ ผูช ว ย ที่จ ะช่ว ยในการ ้ ่ เตรีย มงาน และทำา กลยุท ธ
 19. 19. The Department where the antworks is now a sad place, where nobody laughs anymore andeverybody has become upset... แผนกที่ มดน้อ ยทำา งาน อยู่ ตกอยูใ นสภาวะ ่ เศร้า สร้อ ย ไม่ม ีเ สีย ง หัว เราะอีก ต่อ ไป และ ทุก คนอยู่ใ นสภาวะ สับ สนวุ่น วาย
 20. 20. It was at that time thatthe cicada convincedthe boss , the lion, ofthe absolute necessityto start a climatic studyof the environment .จัก จั่น ได้ห ว่า นล้อ มสิง โต ว่า มีค วามจำา เป็นมาก ที่จ ะต้อ งเริ่ม ต้นปรับ ปรุง ในเรื่อ งบรรยากาศของการทำา งาน
 21. 21. Having reviewed the charges for running theant’s department , the lion found out that theproduction was much less than before.ได้ม ก ารประเมิน ผล ีงานของแผนกมดสิง โตได้พ บว่า ผลผลิตของแผนกมด ลดไปเป็น จำา นวนมาก เมื่อเทีย บกับ ที่เ คยทำา ได้
 22. 22. So he recruited the owl , a prestigious and renowned consultant to carry out an audit and suggest solutions. สิง โตจึง ตัด สินใจ รับ นกฮูกซึ่ง เป็น ที่ป รึก ษาที่มีช อ เสีย งและเป็น ื่ที่ย อมรับ ของคนทั่ว ไป มาทำา การ
 23. 23. The owl spent threemonths in thedepartment and cameup with an enormousreport , in severalvolumes,that concluded :“ The department isoverstaffed ...”
 24. 24. นกฮูก ใช้เ วลาในการศึก ษาเป็น เวลา 3เดือ น และได้อ อกรายงานที่ช ว ร้า ยมา ั่หลายรูป แบบ แต่ส รุป ได้ว ่า : “ในหน่ว ยงานต่า งๆมีพ นัก งานมากเกิน ไป”
 25. 25. Guess who the lion fires first? คุณ ๆทั้ง หลาย รู้ไ หมว่า สิง โตจะตัด สิน ใจ จัด การกับ ใคร ?ก่อ น
 26. 26. The ant , of course, because she“showed lack of motivation and had a negative attitude".แน่น อน , คือ มดน้อ ย เพราะเห็น ว่ามดเป็น ผู้ท ี่ห มดไฟแล้ว และ ทัศ นคติก็ไ ม่ค อ ยดี ่
 27. 27. NB: Os personagens desta fábula são fictícios; qualquer semelhança com pessoas ou factos reais é pura coincidência. The characters in this fable are fictitious; any resemblance toreal people or facts within the Corporation is pure coincidence …บทส่ง ท้า ย :เรื่อ งราวต่า งๆในนิท านเรื่อ งนี้เ ป็นเรื่อ งที่แ ต่ง ขึ้น มา หลายๆอย่า งอาจจะมีค วามคล้า ยคลึง กับ เรื่อ งที่เ กิด ขึ้น กับบางท่า น หรือ อาจเป็น เรื่อ งจริง ใน
 28. 28. บทส่งท้าย: เรื่องราวต่างๆในนิทานเรื่องนี้ มดเขียนด้วย ความน้อยเนื้อตำ่าใจ อย่างน้อยก็ได้ระบาย ออกมาละกัน!บทเรียนของมด: นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองค์กร ผู้ที่อยู่ใน องค์กรก็ต้องพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไม่เช่นนั้นก็จะพบจุดจบเช่นเดียวกับมดข้ความน้อยใจไม่ให้ประโยชน์อะไรเลย อพึงสังวรของสิงโต: ความมักได้ที่เกินจากความเป็นจริง อาจจะ ทำาให้สูญเสียความจงรักภักดี และ
 29. 29. Adapted from Portuguese by PR. ObrigadoMário.

×