Introduction
ช่วงแนะนำำสินค้ำ
สู่ตลำด
Introduction
ช่วงแนะนำำสินค้ำ
สู่ตลำด
Decline
ช่วงสินค้ำตกตำ่ำ
Decline
ช่วงสินค้ำตกต...
ลูกค้าใหม่ ในขณะที่ยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเก่าลดลง จึงเป็นช่วงที่สินค้าเริ่มตกตำ่า และ
ค่อยๆ หายไปจากตลาดในที่สุด
4G เทคโนโลย...
ความสามารถ
ในการทำางาน
ของ 3G อาจจะ
ไม่เพียงพอที่จะ
สนองตอบความ
ต้องการของ
แอพพลิเคชั่น
ความสามารถ
ในการทำางาน
ของ 3G อาจจ...
Mind map
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mind map

365 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mind map

  1. 1. Introduction ช่วงแนะนำำสินค้ำ สู่ตลำด Introduction ช่วงแนะนำำสินค้ำ สู่ตลำด Decline ช่วงสินค้ำตกตำ่ำ Decline ช่วงสินค้ำตกตำ่ำ Maturity ช่วงสินค้ำติด ตลำด Maturity ช่วงสินค้ำติด ตลำด Growth ช่วงสินค้ำได้รับ ควำมนิยมอย่ำง รวดเร็ว Growth ช่วงสินค้ำได้รับ ควำมนิยมอย่ำง รวดเร็ว Product Life Cycle Product Life Cycle 1. Introduction (ช่วงแนะนำำสินค้ำสู่ตลำด) เป็นช่วงแรกของกำรวำงตลำดเพื่อขำย สินค้ำดังกล่ำว ช่วงนี้สินค้ำจะยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้ำ จึงจำำเป็นต้องทำำกำรตลำดเพื่อ แนะนำำสินค้ำสู่ตลำดด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ ส่งเสริมกำรขำย ฯลฯ ทำำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง ยอดขำยยังตำ่ำ และมีกำรเติบโตอย่ำงช้ำๆ 2. Growth (ช่วงสินค้ำได้รับควำมนิยมอย่ำงรวดเร็ว) เป็นช่วงที่ 2 หลังจำกทำำกำร ตลำดในช่วงแรกไปแล้ว เมื่อลูกค้ำเริ่มรู้จักสินค้ำทดลองใช้ และบอกต่อ ร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่เป็น ช่องทำงกำรจัดจำำหน่ำยเริ่มรู้จักและแนะนำำให้ลูกค้ำทำำให้ยอดขำยสินค้ำเติบโตอย่ำง รวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงแรก อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรทำำตลำดอย่ำงต่อ เนื่อง เพื่อทำำให้สินค้ำติดตลำด 3. Maturity (ช่วงสินค้ำติดตลำด) เป็นช่วงที่ 3 หลังจำกลูกค้ำได้ทดลองใช้และพอใจใน สินค้ำ ก็เริ่มใช้เป็นประจำำจึงมียอดขำยอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันควำมจำำเป็นในกำร โฆษณำประชำสัมพันธ์ก็ลดลง เนื่องจำกสินค้ำเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว ทำำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำำ ตลำดลดลงกว่ำช่วงแรกและช่วงที่ 2 ทำำให้เป็นช่วงที่สร้ำงกำำไรได้มำกที่สุด 4. Decline (ช่วงสินค้ำตกตำ่ำ) เป็นช่วงที่ 4 ซึ่งถือว่ำเป็นช่วงสุดท้ำยในวงจรชีวิตของ ผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้ำติดตลำดเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ ย่อมมีคู่แข่งเข้ำมำทำำตลำดสินค้ำ แบบเดียวกัน ลูกค้ำประเภทที่ไม่มีควำมจงรักภักดีต่อตรำสินค้ำก็จะไปทดลองสินค้ำใหม่ และ อำจมีบำงส่วนที่เลิกใช้สินค้ำเดิมไปเลย ทำำให้ยอดขำยของสินค้ำตกลงเรื่อยๆ ลูกค้ำใหม่ก็ แทบไม่มีเนื่องจำกสินค้ำลดกำรทำำตลำดลงตั้งแต่ช่วงที่ 3 แล้ว ทำำให้ไม่ได้ยอดขำยจำกกลุ่ม
  2. 2. ลูกค้าใหม่ ในขณะที่ยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเก่าลดลง จึงเป็นช่วงที่สินค้าเริ่มตกตำ่า และ ค่อยๆ หายไปจากตลาดในที่สุด 4G เทคโนโลยีในฝัน....ที่กำาลังจะเป็นจริง Alwin Toffler นักอนาคตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า “อนาคตมักจะมาเร็วเสมอ” การสื่อสารไร้สายก็เป็น ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยขณะที่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กำาลังขยายไปทั่วโลก แต่ก็ยังช้ากว่าแผนที่ วางไว้ประมาณสองปี และขณะนี้กลุ่มของเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ใหม่ ที่กำาลังถาโถมเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ 4G สิ่งที่น่าสนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยี 4G ก็เป็นผลมาจากจุดอ่อนของระบบ 3G นั่นเอง โดยที่ผู้ประกอบการ ธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกได้ลงทุนเป็นจำานวนเงินสูงถึงหนึ่ง แสนล้านดอลล่าร์ เพื่อซื้อใบอนุญาตใช้สิทธิในการ ประกอบการโทรคมนาคมเครือข่าย 3G เพียงเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารแบบมัลติมีเดียแบบเคลื่อนที่ได้ แต่การนำามาใช้จริงกลับกลายเป็นทำาได้ยากกว่าที่คาดไว้ และยังมีการลงทุนทางด้านเครือข่ายและการบำารุงรักษา เครือข่ายที่สูง จึงสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ประกอบกิจการที่กำาลังจะพัฒนาระบบจาก 2.5G สู่ 3G โดยสรุปแล้ว แรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี 4G มีดังนี้ คือ
  3. 3. ความสามารถ ในการทำางาน ของ 3G อาจจะ ไม่เพียงพอที่จะ สนองตอบความ ต้องการของ แอพพลิเคชั่น ความสามารถ ในการทำางาน ของ 3G อาจจะ ไม่เพียงพอที่จะ สนองตอบความ ต้องการของ แอพพลิเคชั่น นักวิจัยต้องการ ให้รูปแบบการ ส่งคลื่นทาง เทคนิคมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น นักวิจัยต้องการ ให้รูปแบบการ ส่งคลื่นทาง เทคนิคมี ประสิทธิภาพ มากขึ้น ระบบ 4G เป็น ระบบเครือข่าย แบบ IP digital packet ทำาให้ค่า บริการถูกมาก และมีรูปแบบที่ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระบบ 4G เป็น ระบบเครือข่าย แบบ IP digital packet ทำาให้ค่า บริการถูกมาก และมีรูปแบบที่ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาตรฐานที่ซับ ซ้อนของ 3G ทำาให้ยากใน การเชื่อมโยง และทำางานร่วม กันระหว่างเครือ ข่าย มาตรฐานที่ซับ ซ้อนของ 3G ทำาให้ยากใน การเชื่อมโยง และทำางานร่วม กันระหว่างเครือ ข่าย แรงจูงใจใน การพัฒนาเทคโนโลยี 4G • ความสามารถในการทำางานของ 3G อาจจะไม่เพียงพอที่จะสนองตอบความต้องการของแอพพลิเคชั่นสูง ๆ อย่างเช่น มัลติมีเดีย, วิดีโอแบบภาพเคลื่อนไหวที่เต็มรูปแบบ (Full-motion video) หรือการประชุมทางโทรศัพท์ แบบไร้สาย (Wireless teleconferencing) ทำาให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายที่จะมาช่วยเพิ่มขีด ความสามารถของ 3G โดยจะต้องเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่มากด้วย • มาตรฐานที่ซับซ้อนของ 3G ทำาให้ยากในการเชื่อมโยงและทำางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย แต่เราต้องการใช้ งานแบบเคลื่อนที่และพกพาไปได้ทั่วโลก • นักวิจัยต้องการให้รูปแบบการส่งคลื่นทางเทคนิคมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการส่ง ข้อมูลที่เร็วกว่า 10 Mbps ซึ่งไม่สามารถทำาได้ในโครงสร้างของ 3G • ระบบ 4G เป็นระบบเครือข่ายแบบ IP digital packet ทำาให้สามารถส่ง Voice และ Data ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตด้วยราคาการให้บริการที่ถูกมาก และมีรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

×