SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
Проєкт закону
«ПРО ПРАЦЮ»
Основні положення
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 2
КЗПП* НЕ ЗАХИЩАЄ УСІХ 28,5 МЛН УКРАЇНЦІВ
ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ
Лише 12,8 млн із 28,5 млн українців працездатного віку працюють
легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав
Трудові права 15,7 млн осіб сьогодні не захищені, зокрема:
12,8 15,7
трудові
мігранти
безробітні особи, які
займаються
домашнім
господарством
працездатні
пенсіонери
нелегальні
працівники
люди з
інвалідністю
* розроблений у 1971 році
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 3
МЕТА ПРОЄКТУ ЗАКОНУ —
СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ
ЛЕГКОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ,
КОМФОРТНОЇ ПРАЦІ ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ
ПРАЦІВНИКІВ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 4
КЛЮЧОВІ ЦІЛІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ
Гармонізація із
законодавством ЄС
Підвищення доходів
працівників
Забезпечення рівних
можливостей чоловіків та
жінок у сфері праці
Збільшення кількості
легальних робочих місць
Гарантії захисту працівників
через легалізацію їхньої праці
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 5
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
Створення 1 мільйону легальних робочих місць
до 2024 року
Скорочення періоду пошуку нової роботи з 3,6 до 2-х місяців
Нові робочі місця
Пришвидшення пошуку нової легальної роботи
+1
млн
Середня
тривалість
пошуку роботи 3,6
міс.
2019 2024
2
міс.
Скорочення безробіття з 9,6% до 5%, що є середньо­
європейським рівнем
Підвищення зайнятості
Рівень
безробіття
2024
5%9,6%
2019
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 6
Мінімальна заробітна плата та
гарантія оплати у грошовій формі
Безпека та охорона праці
Збереження робочого місця на час
відпустки у зв’язку з пологами та
доглядом за дитиною
Режим роботи
Щорічна оплачувана відпустка
Захист від дискримінації
ПРОЄКТ ЗАКОНУ ЗБЕРІГАЄ
БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ
Гарантії для призваних та
мобілізованих на військову службу
Оплачувані лікарняні
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 7
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Мінімальна заробітна пла­
та є державною соціальною
гарантією, обов’язковою на
всій території України.
Розмір мінімальної заро-
бітної плати не може бути
зменшено.
Мінімальна заробітна пла­
та є державною соціальною
гарантією, обов’язковою до
застосування на всій тери­
торії України.
Розмір мінімальної заро-
бітної плати не може бути
зменшено.
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 8
ГАРАНТІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА
КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ
ВИКЛЮЧНО У ГРОШОВІЙ ФОРМІ
Скасовано радянську практику «натуральної
оплати» праці. Вона здійснюватиметься лише
грошима, а не будь-яким товаром за рішенням
керівника.
Встановлюється підвищений розмір заробітної
плати на роботах із важкими, шкідливими
і небезпечними умовами. Оплата праці має
бути мінімум на 4% вищою від заробітної плати за
аналогічною професією (посадою) в нормальних умовах.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 9
ОПЛАЧУВАНІ ЛІКАРНЯНІ
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій
особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або част­
ково компенсує втрату заробітної плати (доходу) та виплачується
Фондом соціального страхування України застрахованим особам
починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до від­
новлення працездатності.
Оплата п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворю­
вання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробни­
цтві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця.
Визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 10
ЩОРІЧНА ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА
Щорічна основна відпустка
надається працівникам трива­
лістю не менш як 24 кален-
дарних дні за відпрацьований
робочий рік, який відлічується
з дня укладення трудового до­
говору.
Особам віком до вісімнадцяти
років надається щорічна ос­
новна відпустка тривалістю 31
календарний день.
Щорічна основна оплачувана
відпустка надається працівни­
кам тривалістю не менш як
24 календарних дні за кожен
відпрацьований робочий рік,
який відлічується з дня укладен­
ня трудового договору.
Особам віком до вісімнадцяти
років надається щорічна основ­
на оплачувана відпустка трива­
лістю 31 календарний день.
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 11
ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ НА ЧАС
ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОЛОГАМИ ТА
ДОГЛЯДОМ ЗА ДИТИНОЮ
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
Оплачувана відпустка у зв’язку
з вагітністю та пологами трива­
лістю 126–140 днів. Відпустка
для догляду за дитиною до до­
сягнення нею трирічного віку
для матері, або батька, чи іншо­
го родича.
Звільнення вагітних жінок і жі­
нок, які мають дітей віком до
трьох років не допускається,
крім випадків повної ліквідації
підприємства.
Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами
тривалістю 126–140 днів. Відпустка для догляду за дити­
ною до досягнення нею трирічного віку для матері
та/або батька, чи іншого родича.
Забороняється розірвання трудового договору з ініціати­
ви роботодавця з вагітними жінками та жінками, які пере­
бувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та
з жінкою, чоловіком, іншим законним представником
дитини, які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім випад­
ків ліквідації юридичної особи — роботодавця, припинен­
ня фізичною особою виконання функцій роботодавця.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 12
ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРИЗВАНИХ ТА
МОБІЛІЗОВАНИХ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
За працівниками, призваними
на строкову військову служ­
бу, військову службу під час
мобілізації або прийнятими на
військову службу за контрак­
том зберігаються місце ро-
боти і посада.
За працівниками, призваними
на строкову військову служ­
бу, військову службу під час
мобілізації або прийнятими на
військову службу за контрак­
том зберігаються місце ро-
боти і посада.
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 13
РЕЖИМ РОБОТИ
Нормальна тривалість ро­
бочого часу працівників не
може перевищувати 40 годин
на тиждень.
* Таким чином українське законодавство приводиться у відповідність
до європейських норм та конвенцій Міжнародної організації праці.
Нормальна тривалість робо­
чого часу складає 40 годин
протягом кожного семиден-
ного періоду*.
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 14
БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
На всіх підприємствах, в уста­
новах, організаціях створю­
ються безпечні і нешкідливі
умови праці.
Забезпечення безпечних і
нешкідливих умов праці по­
кладається на власника або
уповноважений ним орган.
Держава гарантує реалізацію
конституційного права кожного
працівника на охорону його жит­
тя та здоров’я у процесі трудової
діяльності, на безпечні та здоро­
ві умови праці.
На роботодавця покладається
відповідальність за організа-
цію безпечного ведення робіт
та вжиття заходів із збере-
ження життя та здоров’я пра-
цівника.
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 15
ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ
ЧИННЕ
ЗАКОНОДАВСТВО
ПРОЄКТ ЗАКОНУ
Забороняється будь-яка дискримінація у сфері трудових та пов’я­
заних з ними відносин, зокрема порушення принципу рівності
прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав пра­
цівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, ґендерної ідентичності, сексуальної
орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження,
віку, стану здоров’я, вагітності, інвалідності, підозри чи
наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного
та майнового стану, сімейних обов’язків, місця
проживання, членства у професійній спілці чи
іншому об’єднанні громадян, участі у страй­
ку, звернення або наміру звернення до суду
чи інших органів за захистом своїх прав або
надання підтримки іншим працівникам у
захисті їхніх прав, за мовними або іншими
ознаками, не пов’язаними з характером ро­
боти або умовами її виконання.
Забороняється будь-яка дискримінація у сфе­
рі праці, зокрема порушення принципу рівності
прав і можливостей, пряме або непряме обме­
ження прав працівників залежно від раси, кольо­
ру шкіри, політичних, релігійних та інших переко­
нань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної
орієнтації, етнічного, соціального та іноземного
походження, віку, стану здоров’я, інвалідності,
підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД,
сімейного та майнового стану, сімейних обов’яз­
ків, місця проживання, членства у професійній
спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у
страйку, звернення або наміру звернення до суду
чи інших органів за захистом своїх прав або на­
дання підтримки іншим працівникам у захисті їх
прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’я­
заними з характером роботи або умовами її вико­
нання.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 16
ЗАХИСТ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
Запроваджується нова
категорія захисту —
захист від психологічного
насильства та мобінгу.
Також забороняється
використання психологічного
насильства для примушення
працівника до розірвання
трудового договору.
C. 6-2: Забороняється будь-яке упереджене
ставлення в сфері праці та мобінг працівників,
зокрема психологічний та/або економічний
тиск, цькування, висміювання, наклеп, ізоляція,
приниження гідності, створення ворожої, образливої
атмосфери, нестерпних умов праці, умисний,
систематичний та необґрунтований нерівномірний
розподіл навантаження і завдань між працівниками,
що виконують аналогічну роботу, нерівна оплата
праці за аналогічну працю або працю рівної цінності.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 17
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА РІВНІ ПРАВА
ДЛЯ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ
Трудовий договір —
основа трудових відносини
Базові соціальні гарантії, прописані
в законі, можуть бути доповнені та
розширені трудовим договором.
Відтепер визначати умови праці зможуть і
працівники, і роботодавці.
Дебюрократизація легального
працевлаштування
Кількість документів, пов’язаних з
офіційним працевлаштуванням людини
зменшується щонайменше втричі. Це
стимулюватиме роботодавців більш охоче
приймати людей на роботу.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 18
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
ФОРМА ЗМІСТ
1 	 повне найменування
сторін;
2 	 робоче місце/адреса
місця розташування
особи, від якої
працівник отримує
роботу;
3 	 інформація щодо
наявності основного
місця роботи;
4 	 права та обов’язки
сторін;
5 	 характеристика або
опис виконуваної
роботи;
6 	 дата початку
виконання роботи за
договором;
7 	 строк дії договору;
8 	 інформація щодо
ознайомлення
з колективним
договором (у разі його
укладення);
9 	 тривалість оплачуваної
відпустки;
10 	 відповідальність сторін
трудового договору;
11 	 умови оплати праці;
12 	 тривалість робочого
часу і часу відпочинку;
13 	 строки повідомлення
про припинення
трудового
договору, розмір
компенсаційних виплат
у разі дострокового
припинення трудового
договору з ініціативи
роботодавця.
Виключно письмова*
у паперовому
або
електронному
вигляді
* для захисту від зловживань
та спрощення врегулювання
спорів
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 19
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
безстроковий строковий короткостроковий
ВИДИ
сезонний
з нефіксованим
робочим часом
учнівський з домашнім
працівником
Різноманітність видів
трудових договорів
відкриває можливості
для легального
працевлаштування тим
категоріям працівників, які
раніше таких не мали, або
були обмежені: фрілансери,
сезонні працівники, студенти
та учні, люди з інвалідністю,
пенсіонери, домашні
працівники тощо.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 20
БЕЗСТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Промисловість
Бюджетна сфера
Банківський сектор
Держслужба
Практичний приклад
Для працевлаштування на
великих підприємствах, де робота
має постійний характер і умови
мало змінюються з часом
Приклади сфер та випадків застосування
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 21
СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Найняти менеджера у бізнес на
період відповідно до плану роботи
компанії
Будь-яка сфера —
для виконання конкретних
робіт або завдань
Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 22
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
На строк до 2-х місяців
Будівельна галузь
Бізнес
Найняти працівника для виконання
окремого виду робіт. Знайти працівника,
для тимчасової заміни співробітника, який
взяв відпустку для навчання
Замість цивільно-правових
договорів із виконання робіт
чи надання послуг
Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 23
СЕЗОННИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Сільське господарство
Туризм та рекреація
Сфера послуг
Найняти працівника у
фермерське господарство на час
збирання врожаю
Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 24
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ
РОБОЧИМ ЧАСОМ
Креативні індустрії
Технології
Послуги
Легальний, захищений законом фріланс.
Наприклад, для жінки, яка перебуває
у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку
Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 25
УЧНІВСЬКИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
Сфера послуг
Промисловість
Торгівля
Поєднання студентом коледжу роботи на
підприємстві та навчання. Можливість,
як отримати освіту, так і необхідні
практичні навички та досвід роботи
Приклади сфер та випадків застосування Практичний приклад
Для випадків, коли
працівник хоче поєднувати
роботу і навчання
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 26
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ДОМАШНІМ
ПРАЦІВНИКОМ
Можливість легально найняти няню,
кухара або садівника
Приклади сфер та випадків застосування
Домашня праця:
прибирання, приготування
їжі, догляд за дітьми тощо
Практичний приклад
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 27
ДЕБЮРОКРАТИЗАЦІЯ ЛЕГАЛЬНОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Кількість документів, пов’язаних з офіційним
працевлаштуванням зменшується щонайменше
в 3 рази.
Сьогодні близько 10 документів треба підписа­
ти під час прийому на роботу. 85 окремих доку-
ментів генерується щороку, щоб задокументува­
ти природні процеси — відпустки, лікарняні тощо.
Трудові книжки переводяться в електронну форму.
Це спрощує та пришвидшує численні процедури, які
раніше були пов’язані з обігом та зберіганням цих до­
кументів.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 28
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ТА
ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Медіація
Медіація може проводитися у разі
виникнення трудового спору як
до звернення до суду, так і під час
судового провадження. Сторони можуть
звернутися до процедури медіації
для вирішення спору в позасудовому
порядку на будь-якій стадії судового
провадження.
У разі проведення процедури медіації
незалежно від її результатів, сторони
трудового спору звільняються від сплати
судового збору та інших судових витрат.
Спрощення процедури страйку
Проєкт закону передбачає розширення
переліку галузей, у яких страйки дозволені.
Забороняється страйк лише у випадках,
коли припинення роботи створює загрозу
національній безпеці, життю і здоров’ю людей,
прав і свобод інших людей.
Спрощується процедура організації
законного страйку. Ці норми
приводяться у відповідність до
європейського законодавства та
конвенцій Міжнародної організації
праці.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 29
ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА БАЖАННЯМ ПРАЦЕДАВЦЯ — 	
РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА
І РОБОТОДАВЦЯ
Запроваджується як норма «дзеркальна»
до звільнення за власним бажанням
працівника. Відбуватиметься з обов’язковим
завчасним повідомленням працівника. Строки
залежать від сумарного часу роботи працівника
у цього роботодавця.
У разі дострокового розірвання трудового
договору, роботодавець зобов’язаний виплатити
працівникові справедливу компенсацію:
не менше подвійного середньоденного
заробітку за кожен робочий день зменшення
строку попередження.
не менше 15 днів
не менше 30 днів
не менше 60 днів
не менше 90 днів
не більше 6 місяців.
понад 6 місяців
понад 5 років
понад 10 років
СТРОКИ
ПОВІДОМЛЕННЯ
ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ РОБОТИ
У ЦЬОГО РОБОТОДАВЦЯ
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 30
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
1 	 Робота Державної інспекції праці врегульовується на рівні
закону. Адже в чинному законодавстві відсутні детальні норми
щодо роботи цього органу. У проєкті закону чітко визначені права
інспекторів Державної інспекції праці та прописані механізми
захисту від зловживань з боку усіх суб’єктів трудових відносин.
2 	 Норми щодо державного контролю за дотриманням трудового
законодавства приводяться у відповідність до європейських
норм та конвенцій Міжнародної організації праці.
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 31
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Безстрокові договори будуть. Як і договори
на певний строк. Яким бути договору – це
результат домовленості між працівником і
роботодавцем. Зате тепер працівник зможе
зафіксувати у договорі штраф чи компенсацію
в разі порушення домовленостей з боку
роботодавця. Усе це – письмово і окремо для
кожного працівника.
Буде скасоване
безстрокове
працевлаштування, отже
не буде впевненості в
завтрашньому дні
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 32
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Проєкт закону зберігає звичну тривалість
робочого тижня у 40 годин.
Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік
роботи. Наприклад, частину робочого дня
працівник працює віддалено, іншу частину –
в офісі. Тривалість дня визначають взаємні
домовленості, а час відпочинку між робочими
змінами повинен бути не менше 12 годин.
Проєкт закону дозволяє
закріпачення українців
через необмежену
понаднормову працю.
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 33
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Проєкт закону зберігає місце роботи для жінок, які
перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та
пологами та для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.
За бажанням жінка зможе повністю присвятити
себе дитині, зберігаючи при цьому робоче місце
на весь період відпусток. Також за бажанням вона
зможе працювати з дому за гнучким графіком і
мати усі передбачені законом гарантії.
Будуть звільняти вагітних
жінок та жінок у відпустці
по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного
віку.
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 34
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Проєкт закону навпаки дозволяє людям з
інвалідністю та пенсіонерам, які можуть та хочуть
працювати, робити це з дому або за гнучким
графіком. Нинішнє застаріле законодавство не
встановити гнучкі умови роботи можливості не дає.
Будуть звільняти людей з
інвалідністю та пенсіонерів
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 35
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Проєкт закону вводить поняття нефіксованого
робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу,
чиї послуги потрібні нерегулярно. Наприклад,
вантажників, майстрів з ремонту обладнання і т.
ін. Всі ці люди сьогодні працюють неофіційно та
без гарантій. «Халтурка» перестане нею бути, бо
працівник зможе поєднувати легальну роботу
на кількох підприємствах. А кращих працівників
роботодавці «заманюватимуть» кращими умовами
й вищою оплатою.
Буде дозволено викликати
людину на роботу лише
час від часу за копійчану
платню
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 36
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Проєкт закону передбачає поняття учнівських,
строкових та інших гнучких форм трудових
договорів. Нарешті буде вирішена проблема «щоб
влаштуватися на роботу, треба досвід, а де його
взяти, якщо без досвіду ніхто не бере». Учні та
студенти отримають легальну можливість знайти
роботу і отримати підтвердження про це. Навіть,
якщо навчаються на денній формі.
Буде дозволена праця
неповнолітніх
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 37
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Профспілки зберігаються і будуть працювати.
Закон пропонує переглянути законодавство, яке
регулює діяльність профспілок з метою підвищення
ефективності їхньої роботи.
Знищують профспілки
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 38
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Кількість днів оплачуваної відпустки
залишається без змін — 24 дні на рік.
Збільшується тривалість відпустки за власний
рахунок — з 15 до 30 днів на рік.
Оплачувані лікарняні регулюються Законом
«Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (№ 1105-XIV). Передбачено до 5 днів
оплати тимчасової непрацездатності за рахунок
роботодавця, із 6-го дня до завершення періоду
непрацездатності — за державні кошти.
Скасовуються
оплачувані відпустки
та лікарняні
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 39
СПРОСТУВАННЯ МІФІВ
Трудові книжки не скасовуються. Вони
переводяться в цифрову форму. Йдеться лише
про те, що пред’являти «трудову» за місцем роботи
більше не буде потреби. Інформація про трудовий
стаж українців ще з 2000 року зберігається в
електронних реєстрах. Саме з цих баз майже 20
років поспіль беруть дані для розрахунків пенсій
та інших соціальних виплат. Працівники, які надалі
хочуть користуватися трудовими книжками, зможуть
це робити. Але для тих, хто хоче вести тільки
електронний формат з’явиться така можливість.
Повністю скасовуються
трудові книжки, через
що українці втратять
страховий стаж.
МІФ ПРАВДА
ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ»
Міністерство розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

More Related Content

What's hot (14)

Agriculture development with computer science and engg.ppt
Agriculture development with computer science and engg.pptAgriculture development with computer science and engg.ppt
Agriculture development with computer science and engg.ppt
 
Cyber extension
Cyber extensionCyber extension
Cyber extension
 
ICT in Agriculture
ICT in AgricultureICT in Agriculture
ICT in Agriculture
 
Locust current status
Locust current status Locust current status
Locust current status
 
Seed Production and Variety Development
Seed Production and Variety Development Seed Production and Variety Development
Seed Production and Variety Development
 
Nutrition-sensitive food systems: from concepts to practice: Resources for de...
Nutrition-sensitive food systems: from concepts to practice: Resources for de...Nutrition-sensitive food systems: from concepts to practice: Resources for de...
Nutrition-sensitive food systems: from concepts to practice: Resources for de...
 
Agroecosystems
AgroecosystemsAgroecosystems
Agroecosystems
 
Pesticides sprinkler drone (syed saif)
Pesticides sprinkler drone (syed saif)Pesticides sprinkler drone (syed saif)
Pesticides sprinkler drone (syed saif)
 
Cyber extension
Cyber extensionCyber extension
Cyber extension
 
Aflatoxins and Aflasafe
Aflatoxins and AflasafeAflatoxins and Aflasafe
Aflatoxins and Aflasafe
 
hrm
hrmhrm
hrm
 
Pesticides: Safety, Handling, Application
Pesticides: Safety, Handling, ApplicationPesticides: Safety, Handling, Application
Pesticides: Safety, Handling, Application
 
Integrated pest management under Indian conditions
Integrated pest management under Indian conditionsIntegrated pest management under Indian conditions
Integrated pest management under Indian conditions
 
Nematode pest of rice
Nematode pest of riceNematode pest of rice
Nematode pest of rice
 

Similar to Проєкт закону "Про працю"

Проєкт закону «Про працю»: спростування міфів
Проєкт закону «Про працю»: спростування міфівПроєкт закону «Про працю»: спростування міфів
Проєкт закону «Про працю»: спростування міфівminekonomiky
 
практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...
практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...
практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...Darina Koroleh
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdfOleksandr Bilous
 
Інспекція охорони праці та ґендерна рівність
Інспекція охорони праці та ґендерна рівністьІнспекція охорони праці та ґендерна рівність
Інспекція охорони праці та ґендерна рівністьKateryna Uvarkina
 
Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Kyiv National Economic University
 
Науково практична конференція «Моє право на працю»
Науково практична конференція «Моє право на працю»Науково практична конференція «Моє право на працю»
Науково практична конференція «Моє право на працю»Бібліотека Грем'яче
 
закон україни про охорону праці
закон україни про охорону працізакон україни про охорону праці
закон україни про охорону праціОльга Радіонова
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядкуПравила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядкуАнтон Земляков
 
Загальна характеристика трудувого права
Загальна характеристика трудувого праваЗагальна характеристика трудувого права
Загальна характеристика трудувого праваantonuk
 
Трудовий договір
Трудовий договірТрудовий договір
Трудовий договірantonuk
 
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Pravotv
 
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульнихзу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульнихnelarina
 
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8Головко Василий
 
шевченко анастасия
шевченко анастасияшевченко анастасия
шевченко анастасияChekanL
 

Similar to Проєкт закону "Про працю" (20)

Проєкт закону «Про працю»: спростування міфів
Проєкт закону «Про працю»: спростування міфівПроєкт закону «Про працю»: спростування міфів
Проєкт закону «Про працю»: спростування міфів
 
практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...
практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...
практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної п...
 
Працевлаштування в Україні
Працевлаштування в УкраїніПрацевлаштування в Україні
Працевлаштування в Україні
 
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
1proekt_trudovogo_kodeksu_12.01.2024.pdf
 
Інспекція охорони праці та ґендерна рівність
Інспекція охорони праці та ґендерна рівністьІнспекція охорони праці та ґендерна рівність
Інспекція охорони праці та ґендерна рівність
 
Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
 
Науково практична конференція «Моє право на працю»
Науково практична конференція «Моє право на працю»Науково практична конференція «Моє право на працю»
Науково практична конференція «Моє право на працю»
 
закон україни про охорону праці
закон україни про охорону працізакон україни про охорону праці
закон україни про охорону праці
 
право на працю
право на працюправо на працю
право на працю
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядкуПравила внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку
 
Загальна характеристика трудувого права
Загальна характеристика трудувого праваЗагальна характеристика трудувого права
Загальна характеристика трудувого права
 
Трудовий договір
Трудовий договірТрудовий договір
Трудовий договір
 
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
 
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульнихзу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
 
doc_546349.docx
doc_546349.docxdoc_546349.docx
doc_546349.docx
 
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8право на збереження лікарської таємниці щодо дитини  рогова - 8
право на збереження лікарської таємниці щодо дитини рогова - 8
 
шевченко анастасия
шевченко анастасияшевченко анастасия
шевченко анастасия
 
355 зк
355 зк355 зк
355 зк
 
355
355355
355
 
трудовий договір
трудовий договіртрудовий договір
трудовий договір
 

Проєкт закону "Про працю"

 • 1. Проєкт закону «ПРО ПРАЦЮ» Основні положення Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 • 2. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 2 КЗПП* НЕ ЗАХИЩАЄ УСІХ 28,5 МЛН УКРАЇНЦІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ Лише 12,8 млн із 28,5 млн українців працездатного віку працюють легально, тобто мають гарантії захисту своїх трудових прав Трудові права 15,7 млн осіб сьогодні не захищені, зокрема: 12,8 15,7 трудові мігранти безробітні особи, які займаються домашнім господарством працездатні пенсіонери нелегальні працівники люди з інвалідністю * розроблений у 1971 році
 • 3. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 3 МЕТА ПРОЄКТУ ЗАКОНУ — СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ ЛЕГКОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, КОМФОРТНОЇ ПРАЦІ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ
 • 4. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 4 КЛЮЧОВІ ЦІЛІ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ Гармонізація із законодавством ЄС Підвищення доходів працівників Забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок у сфері праці Збільшення кількості легальних робочих місць Гарантії захисту працівників через легалізацію їхньої праці
 • 5. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 5 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Створення 1 мільйону легальних робочих місць до 2024 року Скорочення періоду пошуку нової роботи з 3,6 до 2-х місяців Нові робочі місця Пришвидшення пошуку нової легальної роботи +1 млн Середня тривалість пошуку роботи 3,6 міс. 2019 2024 2 міс. Скорочення безробіття з 9,6% до 5%, що є середньо­ європейським рівнем Підвищення зайнятості Рівень безробіття 2024 5%9,6% 2019
 • 6. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 6 Мінімальна заробітна плата та гарантія оплати у грошовій формі Безпека та охорона праці Збереження робочого місця на час відпустки у зв’язку з пологами та доглядом за дитиною Режим роботи Щорічна оплачувана відпустка Захист від дискримінації ПРОЄКТ ЗАКОНУ ЗБЕРІГАЄ БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ Гарантії для призваних та мобілізованих на військову службу Оплачувані лікарняні
 • 7. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 7 МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА Мінімальна заробітна пла­ та є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України. Розмір мінімальної заро- бітної плати не може бути зменшено. Мінімальна заробітна пла­ та є державною соціальною гарантією, обов’язковою до застосування на всій тери­ торії України. Розмір мінімальної заро- бітної плати не може бути зменшено. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ
 • 8. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 8 ГАРАНТІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ ВИКЛЮЧНО У ГРОШОВІЙ ФОРМІ Скасовано радянську практику «натуральної оплати» праці. Вона здійснюватиметься лише грошима, а не будь-яким товаром за рішенням керівника. Встановлюється підвищений розмір заробітної плати на роботах із важкими, шкідливими і небезпечними умовами. Оплата праці має бути мінімум на 4% вищою від заробітної плати за аналогічною професією (посадою) в нормальних умовах.
 • 9. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 9 ОПЛАЧУВАНІ ЛІКАРНЯНІ Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або част­ ково компенсує втрату заробітної плати (доходу) та виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до від­ новлення працездатності. Оплата п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворю­ вання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробни­ цтві, здійснюється за рахунок коштів роботодавця. Визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV
 • 10. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 10 ЩОРІЧНА ОПЛАЧУВАНА ВІДПУСТКА Щорічна основна відпустка надається працівникам трива­ лістю не менш як 24 кален- дарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового до­ говору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна ос­ новна відпустка тривалістю 31 календарний день. Щорічна основна оплачувана відпустка надається працівни­ кам тривалістю не менш як 24 календарних дні за кожен відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладен­ ня трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основ­ на оплачувана відпустка трива­ лістю 31 календарний день. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ
 • 11. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 11 ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ НА ЧАС ВІДПУСТКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПОЛОГАМИ ТА ДОГЛЯДОМ ЗА ДИТИНОЮ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами трива­ лістю 126–140 днів. Відпустка для догляду за дитиною до до­ сягнення нею трирічного віку для матері, або батька, чи іншо­ го родича. Звільнення вагітних жінок і жі­ нок, які мають дітей віком до трьох років не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства. Оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126–140 днів. Відпустка для догляду за дити­ ною до досягнення нею трирічного віку для матері та/або батька, чи іншого родича. Забороняється розірвання трудового договору з ініціати­ ви роботодавця з вагітними жінками та жінками, які пере­ бувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та з жінкою, чоловіком, іншим законним представником дитини, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім випад­ ків ліквідації юридичної особи — роботодавця, припинен­ ня фізичною особою виконання функцій роботодавця.
 • 12. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 12 ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРИЗВАНИХ ТА МОБІЛІЗОВАНИХ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ За працівниками, призваними на строкову військову служ­ бу, військову службу під час мобілізації або прийнятими на військову службу за контрак­ том зберігаються місце ро- боти і посада. За працівниками, призваними на строкову військову служ­ бу, військову службу під час мобілізації або прийнятими на військову службу за контрак­ том зберігаються місце ро- боти і посада. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ
 • 13. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 13 РЕЖИМ РОБОТИ Нормальна тривалість ро­ бочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. * Таким чином українське законодавство приводиться у відповідність до європейських норм та конвенцій Міжнародної організації праці. Нормальна тривалість робо­ чого часу складає 40 годин протягом кожного семиден- ного періоду*. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ
 • 14. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 14 БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ На всіх підприємствах, в уста­ новах, організаціях створю­ ються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці по­ кладається на власника або уповноважений ним орган. Держава гарантує реалізацію конституційного права кожного працівника на охорону його жит­ тя та здоров’я у процесі трудової діяльності, на безпечні та здоро­ ві умови праці. На роботодавця покладається відповідальність за організа- цію безпечного ведення робіт та вжиття заходів із збере- ження життя та здоров’я пра- цівника. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ
 • 15. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 15 ЗАХИСТ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОЄКТ ЗАКОНУ Забороняється будь-яка дискримінація у сфері трудових та пов’я­ заних з ними відносин, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав пра­ цівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, вагітності, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страй­ ку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером ро­ боти або умовами її виконання. Забороняється будь-яка дискримінація у сфе­ рі праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обме­ ження прав працівників залежно від раси, кольо­ ру шкіри, політичних, релігійних та інших переко­ нань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’яз­ ків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або на­ дання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’я­ заними з характером роботи або умовами її вико­ нання.
 • 16. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 16 ЗАХИСТ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА Запроваджується нова категорія захисту — захист від психологічного насильства та мобінгу. Також забороняється використання психологічного насильства для примушення працівника до розірвання трудового договору. C. 6-2: Забороняється будь-яке упереджене ставлення в сфері праці та мобінг працівників, зокрема психологічний та/або економічний тиск, цькування, висміювання, наклеп, ізоляція, приниження гідності, створення ворожої, образливої атмосфери, нестерпних умов праці, умисний, систематичний та необґрунтований нерівномірний розподіл навантаження і завдань між працівниками, що виконують аналогічну роботу, нерівна оплата праці за аналогічну працю або працю рівної цінності.
 • 17. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 17 НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА РІВНІ ПРАВА ДЛЯ ПРАЦІВНИКА Й РОБОТОДАВЦЯ Трудовий договір — основа трудових відносини Базові соціальні гарантії, прописані в законі, можуть бути доповнені та розширені трудовим договором. Відтепер визначати умови праці зможуть і працівники, і роботодавці. Дебюрократизація легального працевлаштування Кількість документів, пов’язаних з офіційним працевлаштуванням людини зменшується щонайменше втричі. Це стимулюватиме роботодавців більш охоче приймати людей на роботу.
 • 18. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 18 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ФОРМА ЗМІСТ 1 повне найменування сторін; 2 робоче місце/адреса місця розташування особи, від якої працівник отримує роботу; 3 інформація щодо наявності основного місця роботи; 4 права та обов’язки сторін; 5 характеристика або опис виконуваної роботи; 6 дата початку виконання роботи за договором; 7 строк дії договору; 8 інформація щодо ознайомлення з колективним договором (у разі його укладення); 9 тривалість оплачуваної відпустки; 10 відповідальність сторін трудового договору; 11 умови оплати праці; 12 тривалість робочого часу і часу відпочинку; 13 строки повідомлення про припинення трудового договору, розмір компенсаційних виплат у разі дострокового припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Виключно письмова* у паперовому або електронному вигляді * для захисту від зловживань та спрощення врегулювання спорів
 • 19. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 19 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР безстроковий строковий короткостроковий ВИДИ сезонний з нефіксованим робочим часом учнівський з домашнім працівником Різноманітність видів трудових договорів відкриває можливості для легального працевлаштування тим категоріям працівників, які раніше таких не мали, або були обмежені: фрілансери, сезонні працівники, студенти та учні, люди з інвалідністю, пенсіонери, домашні працівники тощо.
 • 20. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 20 БЕЗСТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Промисловість Бюджетна сфера Банківський сектор Держслужба Практичний приклад Для працевлаштування на великих підприємствах, де робота має постійний характер і умови мало змінюються з часом Приклади сфер та випадків застосування
 • 21. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 21 СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Найняти менеджера у бізнес на період відповідно до плану роботи компанії Будь-яка сфера — для виконання конкретних робіт або завдань Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
 • 22. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 22 КОРОТКОСТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР На строк до 2-х місяців Будівельна галузь Бізнес Найняти працівника для виконання окремого виду робіт. Знайти працівника, для тимчасової заміни співробітника, який взяв відпустку для навчання Замість цивільно-правових договорів із виконання робіт чи надання послуг Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
 • 23. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 23 СЕЗОННИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Сільське господарство Туризм та рекреація Сфера послуг Найняти працівника у фермерське господарство на час збирання врожаю Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
 • 24. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 24 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ Креативні індустрії Технології Послуги Легальний, захищений законом фріланс. Наприклад, для жінки, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Практичний прикладПриклади сфер та випадків застосування
 • 25. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 25 УЧНІВСЬКИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР Сфера послуг Промисловість Торгівля Поєднання студентом коледжу роботи на підприємстві та навчання. Можливість, як отримати освіту, так і необхідні практичні навички та досвід роботи Приклади сфер та випадків застосування Практичний приклад Для випадків, коли працівник хоче поєднувати роботу і навчання
 • 26. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 26 ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ДОМАШНІМ ПРАЦІВНИКОМ Можливість легально найняти няню, кухара або садівника Приклади сфер та випадків застосування Домашня праця: прибирання, приготування їжі, догляд за дітьми тощо Практичний приклад
 • 27. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 27 ДЕБЮРОКРАТИЗАЦІЯ ЛЕГАЛЬНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Кількість документів, пов’язаних з офіційним працевлаштуванням зменшується щонайменше в 3 рази. Сьогодні близько 10 документів треба підписа­ ти під час прийому на роботу. 85 окремих доку- ментів генерується щороку, щоб задокументува­ ти природні процеси — відпустки, лікарняні тощо. Трудові книжки переводяться в електронну форму. Це спрощує та пришвидшує численні процедури, які раніше були пов’язані з обігом та зберіганням цих до­ кументів.
 • 28. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 28 НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ТА ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ Медіація Медіація може проводитися у разі виникнення трудового спору як до звернення до суду, так і під час судового провадження. Сторони можуть звернутися до процедури медіації для вирішення спору в позасудовому порядку на будь-якій стадії судового провадження. У разі проведення процедури медіації незалежно від її результатів, сторони трудового спору звільняються від сплати судового збору та інших судових витрат. Спрощення процедури страйку Проєкт закону передбачає розширення переліку галузей, у яких страйки дозволені. Забороняється страйк лише у випадках, коли припинення роботи створює загрозу національній безпеці, життю і здоров’ю людей, прав і свобод інших людей. Спрощується процедура організації законного страйку. Ці норми приводяться у відповідність до європейського законодавства та конвенцій Міжнародної організації праці.
 • 29. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 29 ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА БАЖАННЯМ ПРАЦЕДАВЦЯ — РІВНІСТЬ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПРАЦІВНИКА І РОБОТОДАВЦЯ Запроваджується як норма «дзеркальна» до звільнення за власним бажанням працівника. Відбуватиметься з обов’язковим завчасним повідомленням працівника. Строки залежать від сумарного часу роботи працівника у цього роботодавця. У разі дострокового розірвання трудового договору, роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові справедливу компенсацію: не менше подвійного середньоденного заробітку за кожен робочий день зменшення строку попередження. не менше 15 днів не менше 30 днів не менше 60 днів не менше 90 днів не більше 6 місяців. понад 6 місяців понад 5 років понад 10 років СТРОКИ ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИЙ СТАЖ РОБОТИ У ЦЬОГО РОБОТОДАВЦЯ
 • 30. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 30 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 1 Робота Державної інспекції праці врегульовується на рівні закону. Адже в чинному законодавстві відсутні детальні норми щодо роботи цього органу. У проєкті закону чітко визначені права інспекторів Державної інспекції праці та прописані механізми захисту від зловживань з боку усіх суб’єктів трудових відносин. 2 Норми щодо державного контролю за дотриманням трудового законодавства приводяться у відповідність до європейських норм та конвенцій Міжнародної організації праці.
 • 31. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 31 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Безстрокові договори будуть. Як і договори на певний строк. Яким бути договору – це результат домовленості між працівником і роботодавцем. Зате тепер працівник зможе зафіксувати у договорі штраф чи компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця. Усе це – письмово і окремо для кожного працівника. Буде скасоване безстрокове працевлаштування, отже не буде впевненості в завтрашньому дні МІФ ПРАВДА
 • 32. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 32 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Проєкт закону зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин. Але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи. Наприклад, частину робочого дня працівник працює віддалено, іншу частину – в офісі. Тривалість дня визначають взаємні домовленості, а час відпочинку між робочими змінами повинен бути не менше 12 годин. Проєкт закону дозволяє закріпачення українців через необмежену понаднормову працю. МІФ ПРАВДА
 • 33. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 33 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Проєкт закону зберігає місце роботи для жінок, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За бажанням жінка зможе повністю присвятити себе дитині, зберігаючи при цьому робоче місце на весь період відпусток. Також за бажанням вона зможе працювати з дому за гнучким графіком і мати усі передбачені законом гарантії. Будуть звільняти вагітних жінок та жінок у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. МІФ ПРАВДА
 • 34. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 34 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Проєкт закону навпаки дозволяє людям з інвалідністю та пенсіонерам, які можуть та хочуть працювати, робити це з дому або за гнучким графіком. Нинішнє застаріле законодавство не встановити гнучкі умови роботи можливості не дає. Будуть звільняти людей з інвалідністю та пенсіонерів МІФ ПРАВДА
 • 35. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 35 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Проєкт закону вводить поняття нефіксованого робочого часу. Тобто легалізує найм персоналу, чиї послуги потрібні нерегулярно. Наприклад, вантажників, майстрів з ремонту обладнання і т. ін. Всі ці люди сьогодні працюють неофіційно та без гарантій. «Халтурка» перестане нею бути, бо працівник зможе поєднувати легальну роботу на кількох підприємствах. А кращих працівників роботодавці «заманюватимуть» кращими умовами й вищою оплатою. Буде дозволено викликати людину на роботу лише час від часу за копійчану платню МІФ ПРАВДА
 • 36. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 36 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Проєкт закону передбачає поняття учнівських, строкових та інших гнучких форм трудових договорів. Нарешті буде вирішена проблема «щоб влаштуватися на роботу, треба досвід, а де його взяти, якщо без досвіду ніхто не бере». Учні та студенти отримають легальну можливість знайти роботу і отримати підтвердження про це. Навіть, якщо навчаються на денній формі. Буде дозволена праця неповнолітніх МІФ ПРАВДА
 • 37. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 37 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Профспілки зберігаються і будуть працювати. Закон пропонує переглянути законодавство, яке регулює діяльність профспілок з метою підвищення ефективності їхньої роботи. Знищують профспілки МІФ ПРАВДА
 • 38. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 38 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Кількість днів оплачуваної відпустки залишається без змін — 24 дні на рік. Збільшується тривалість відпустки за власний рахунок — з 15 до 30 днів на рік. Оплачувані лікарняні регулюються Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (№ 1105-XIV). Передбачено до 5 днів оплати тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця, із 6-го дня до завершення періоду непрацездатності — за державні кошти. Скасовуються оплачувані відпустки та лікарняні МІФ ПРАВДА
 • 39. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» 39 СПРОСТУВАННЯ МІФІВ Трудові книжки не скасовуються. Вони переводяться в цифрову форму. Йдеться лише про те, що пред’являти «трудову» за місцем роботи більше не буде потреби. Інформація про трудовий стаж українців ще з 2000 року зберігається в електронних реєстрах. Саме з цих баз майже 20 років поспіль беруть дані для розрахунків пенсій та інших соціальних виплат. Працівники, які надалі хочуть користуватися трудовими книжками, зможуть це робити. Але для тих, хто хоче вести тільки електронний формат з’явиться така можливість. Повністю скасовуються трудові книжки, через що українці втратять страховий стаж. МІФ ПРАВДА
 • 40. ПРОЄКТ ЗАКОНУ «ПРО ПРАЦЮ» Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!