Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

704 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

 1. 1. Program predsedníctva vo V4 v oblasti dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 3. 7. 2014
 2. 2. Slovenské predsedníctvo V4  od 1. júla 2014 do 30. júna 2015  motto: „Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“  kľúčové oblasti v pôsobnosti MDVRR SR: doprava cestovný ruch regionálny a územný rozvoj
 3. 3. Priority v oblasti cestnej dopravy  spolupráca pri predkladaní cezhraničných cestných projektov v rámci siete TEN-T financovaných z CEF (Nástroj na prepojenie Európy) na roky 2014 – 2020  dobudovanie cestných koridorov TEN-T v rámci V4 a ich prepájanie
 4. 4. Priority v oblasti železničnej dopravy  dobudovanie základnej železničnej siete TEN-T  zvýšenie konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a budovanie integrovaných dopravných systémov  interoperabilita a spolupráca v regionálnej železničnej doprave
 5. 5. Priority v oblasti leteckej dopravy • spoločný prístup k tretiemu legislatívnemu balíku v rámci projektu Jednotné európske nebo
 6. 6. Priority v oblasti vodnej dopravy  podpora rozvoja vnútrozemských vodných ciest  zabezpečenie dlhodobej splavnosti Dunaja
 7. 7. Priority v oblasti cestovného ruchu  kvalita ako kľúčový faktor  budovanie jednotného imidžu V4 a posilnenie marketingu (najmä Rusko, Ázia, krajiny amerického kontinentu a štáty arabského sveta)  rozšírenie propagovaných produktových skupín (kongresová turistika, pamiatky UNESCO, kúpeľná a zdravotná turistika)  príprava spoločného marketingového plánu V4 na rok 2015
 8. 8. Priority v oblasti regionálneho a územného rozvoja  implementácia Stratégií územného rozvoja krajín V4 + Bulharska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny a rozpracovanie konkrétnych aktivít a cieľov  rozvíjanie Karpatského regiónu (dopravné vzťahy, životné prostredie, sídelná štruktúra)
 9. 9. Stretnutia na najvyššej úrovni október 2014 Kvalita ako kľúčový faktor rozvoja cestovného ruchu (štátni tajomníci V4 + tajomník Svetovej organizácie cestovného ruchu Taleb Rifai) november 2014 Integrované dopravné systémy vybraných aglomerácií V4 (štátni tajomníci V4 ) február 2015 Spoločný marketing krajín V4 na vzdialených trhoch (štátni tajomníci V4 ) marec 2015 Dopravná konektivita štátov V4 prostredníctvom TEN-T (ministri V4 + Rakúsko) jún 2015 Stratégia územného a regionálneho rozvoja krajín V4 + 4, Karpatský región (štátni tajomníci V4 + Bulharsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina)
 10. 10. Stretnutia na expertnej úrovni  12 naplánovaných stretnutí expertov  nadväzovať budú na témy diskutované na najvyššej úrovni  pribudnú aj nové témy: elektronické komunikácie, bezpečnosť cestnej premávky, bývanie, cyklistická doprava, kombinovaná doprava...
 11. 11. Stretnutie veľvyslancov  zúčastnili sa veľvyslanci a zástupcovia krajín V4, Rakúska, Bulharska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny  prezentovali sme priority nášho rezortu  koordinovali sme aktivity v rámci pripravovaných podujatí
 12. 12. Ďakujem za pozornosť.

×