Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe
(nový stavebný zákon)
Mgr. Ing. František Palko, PhD.
štátny tajomník
27. mája...
nový návrh vzniká po štyroch
desaťročiach a 33 novelách starého
stavebného zákona
Na jeho príprave pracovala 55 členná pra...
Harmonogram:
2012
začína príprava návrhu nového stavebného zákona, vzniká pracovná skupina
2013
verejnosti bol predstavený...
Kľúčové prínosy
1. Poriadok v území
2. Profesionalita - na stavebných úradoch a
pri výkone činností vo výstavbe
3. Efektív...
Poriadok v území – budeme plánovať
všetky obce budú musieť mať svoj územný plány obce
(v súčasnosti je to povinné len pre ...
Poriadok v území – rýchlejšie povoľovanie
Zastavovací plán zjednoduší a urýchli povoľovanie
• má obsahovať podrobné zastav...
Poriadok v území – čierne stavby
definované ako stavby bez územného rozhodnutia, bez stavebného povolenia
alebo v podstatn...
Profesionalita – menej úradov
• v súčasnosti každá obec je stavebným úradom = 2927 úradov
• Výkon stavebného úradu sa pres...
Profesionalita – vyškolení úradníci
Predpoklady pracovníka stavebného úradu pre výkon svojej funkcie:
 vysokoškolské vzde...
Profesionalita – posilníme inšpekciu
Slovenská stavebná inšpekcia:
• silnejšie postavenie a kompetencie
• celoštátna pôsob...
Profesionalita – zodpovedný prístup
Posilní sa zodpovednosť = kvalita výstavby
Zodpovednosť nezostane len na stavebníkovi
...
Efektívnejšie rozhodovanie – menej konaní
Územné konanie – územné rozhodnutie
Súčasnosť
4 samostatné upravené územné konan...
Efektívnejšie rozhodovanie – kratšie konanie
Jednoduché stavby = skrátenie konania v priemere o 3
mesiace
pre rodinné domy...
Efektívnejšie rozhodovanie – menej úradov
Stavebný súhlas
(konanie na stavebnom úrade)
- pre stavebné úpravy stavieb (okre...
Efektívnejšie rozhodovanie – povinnosť konať
Ak bude správny orgán nečinný, tak
správny orgán oprávnený rozhodnúť
o odvola...
Ďakujem za pozornosť
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

1,276 views

Published on

Vláda dnes schválila návrh nového stavebného zákona. Jeho kľúčové prínosy sa dajú zhrnúť v troch bodoch. Poriadok v území, profesionalita a efektívnejšie rozhodovanie. Tieto výhody, ktoré nový zákon prinesie, pocítia všetci obyvatelia Slovenska. Či už pri riešení vlastného bývania alebo aj kvalitnejšieho prostredia, v ktorom žijú.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Nový stavebný zákon prinesie poriadok, profesionalitu a efektivitu

 1. 1. Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe (nový stavebný zákon) Mgr. Ing. František Palko, PhD. štátny tajomník 27. mája 2015
 2. 2. nový návrh vzniká po štyroch desaťročiach a 33 novelách starého stavebného zákona Na jeho príprave pracovala 55 členná pracovná skupina zložená zo zástupcov štátnej správy, územnej samosprávy, profesijných združení a organizácií, akademickej obce, expertov z praxe a predstaviteľov zamestnávateľských zväzov a združení v oblasti stavebníctva
 3. 3. Harmonogram: 2012 začína príprava návrhu nového stavebného zákona, vzniká pracovná skupina 2013 verejnosti bol predstavený prvý návrh nového stavebného zákona prebieha diskusia s verejnosťou a poslaneckými klubmi NR SR rokuje expertná skupina pre riešenie problematiky budúcnosti rómskych osád vyhodnocujeme a zapracovávame pripomienky z verejnej diskusie prezentácie v poslaneckých kluboch 2014 prebiehajú a vyhodnocujú sa medzirezortné pripomienkové konania a rozporové konania 2015 Hospodárska - sociálna rada vlády Legislatívna rada vlády SR Plán: 2015 rokovanie vlády SR a NR SR 1. 7. 2016 navrhovaná účinnosť
 4. 4. Kľúčové prínosy 1. Poriadok v území 2. Profesionalita - na stavebných úradoch a pri výkone činností vo výstavbe 3. Efektívnejšie rozhodovanie
 5. 5. Poriadok v území – budeme plánovať všetky obce budú musieť mať svoj územný plány obce (v súčasnosti je to povinné len pre obce nad 2000 obyvateľmi)  obce nad 1000 do konca roku 2023  obce pod 1000 a nad 500 do konca roku 2030  obce pod 500 do konca roku 2037.
 6. 6. Poriadok v území – rýchlejšie povoľovanie Zastavovací plán zjednoduší a urýchli povoľovanie • má obsahovať podrobné zastavovacie podmienky a umožní umiestniť stavby • bude priamym podkladom pre povoľovanie stavieb (bez územného konania)
 7. 7. Poriadok v území – čierne stavby definované ako stavby bez územného rozhodnutia, bez stavebného povolenia alebo v podstatnom rozpore s územným rozhodnutím, so stavebným povolením - pre dnes nepovolené stavby bude prechodné obdobie 3+5 - 3 roky na základe žiadosti stavebníka – do 30. júna 2019 - 5 rokov na základe konania stavebného úradu – do 30. júna 2024 - po 1. júli 2024 –takáto stavba nebude zlegalizovaná a nebude sa môcť kolaudovať a užívať. Za jej užívanie hrozia pokuty pri FO od 500 eur do 3 000 eur s možnosťou opakovaného uloženia; pri PO od 30 000 eur do 150 000 eur tiež s možnosťou opakovaného uloženia. - pre stavby po účinnosti zákona nebude možné dodatočné povoľovanie - nepovolené stavby budú po konaní odstránené - sprísnia sa sankcie za nepovolenú stavebnú činnosť – spodné hranice pokút!
 8. 8. Profesionalita – menej úradov • v súčasnosti každá obec je stavebným úradom = 2927 úradov • Výkon stavebného úradu sa presúva na vybrané obce v sídlach stavebných obvodov • 302 stavebných obvodov BA-34, TT-30, TN-39, NR-34, ZA-39, BB-41, PO-39, KE-46
 9. 9. Profesionalita – vyškolení úradníci Predpoklady pracovníka stavebného úradu pre výkon svojej funkcie:  vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa technického alebo právnického zamerania  úplné stredoškolské odborné vzdelanie technického zamerania  pred zaradením na odbornú prípravu jeden rok praxe na okresnom alebo miestnom stavebnom úrade  povinná odborná príprava a skúšky  preškolenie každých 5 rokov  overovacie skúšky každých 10 rokov
 10. 10. Profesionalita – posilníme inšpekciu Slovenská stavebná inšpekcia: • silnejšie postavenie a kompetencie • celoštátna pôsobnosť – namiesto 5 bude 8 inšpektorátov • zriadenie 3 nových inšpektorátov (Inšpektorátu Trnava, Prešov a Trenčín)
 11. 11. Profesionalita – zodpovedný prístup Posilní sa zodpovednosť = kvalita výstavby Zodpovednosť nezostane len na stavebníkovi autorizovaných osôb: projektantov stavbyvedúcich stavebných dozorov a stavebno-technických dozorov profesijných komôr: pri projektovaní, príprave a realizácii stavieb
 12. 12. Efektívnejšie rozhodovanie – menej konaní Územné konanie – územné rozhodnutie Súčasnosť 4 samostatné upravené územné konania 1.o umiestnení stavby 2.o využití územia 3.o chránenom území, o ochrannom pásme 4.o stavebnej uzávere Po novom 1 územné konanie - posúdenie všetkých navrhovaných činnosti (využitie územia, umiestnenie stavby, stavebná uzávera) v území a s nimi súvisiace zmeny využívania pozemkov - povinné len pre „vyhradené stavby“ - pre „ostatné stavby“ ak podmienky a spôsob využitia pozemku neurčuje územnoplánovacia dokumentácia resp. zastavovací plán
 13. 13. Efektívnejšie rozhodovanie – kratšie konanie Jednoduché stavby = skrátenie konania v priemere o 3 mesiace pre rodinné domy do 300m2 s dvomi nadzemnými, jedným podzemným podlažím a podkrovím Súčasnosť 2 samostatné konania 1.územné konanie o umiestnení stavby 2.stavebné konanie Po novom 1 konanie len „stavebné konanie (povolenie)“ spolu s umiestnením stavby
 14. 14. Efektívnejšie rozhodovanie – menej úradov Stavebný súhlas (konanie na stavebnom úrade) - pre stavebné úpravy stavieb (okrem vyhradených stavieb) bez zmeny nosnej konštrukcie, bez zmeny spôsobu užívania a bez zmeny hlavných tvaroslovných architektonických prvkov obalovej konštrukcie stavby, na zatepľovanie obvodového plášťa budov Územný súhlas (bez konania na stavebnom úrade – len ohlásenie na obci) - pre drobné stavby (napríklad prízemné budovy do 25 m2, ktoré spravidla plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) a výrobky plniace funkciu stavby (rôzne zariadenia a konštrukcie vyhotovené v dielni alebo na inom mieste, podľa montážnych listov výrobcu – prefabrikované garáže) Bez povolení - udržiavacie práce a vnútorné stavebné úpravy budov, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií a nie sú uskutočnené za účelom zmeny alebo spôsobu využitia stavby – napr. oprava a prestavba vnútorných priečinok, výmena okien či stavby dočasného charakteru (sezónne trhy), výmena oplotenia, stavebné úpravy inžinierskych sietí, ak sa nemení ich
 15. 15. Efektívnejšie rozhodovanie – povinnosť konať Ak bude správny orgán nečinný, tak správny orgán oprávnený rozhodnúť o odvolaní môže prikázať konať alebo vykonať úkon, resp. sám uskutočniť konanie a vydať rozhodnutie.
 16. 16. Ďakujem za pozornosť

×