Malá novela stavebného zákona

2,711 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Malá novela stavebného zákona

 1. 1. Malá novela stavebného zákona Na strane poctivých ľudí... Bratislava, 28. marec 2011
 2. 2. Stavebný zákon <ul><li>účinný od roku 1976 </li></ul><ul><li>v danom čase nebol taký problém s čiernymi stavbami </li></ul><ul><li>novela zákona napĺňa volebný a vládny program </li></ul><ul><li>náš cieľ - nastoliť disciplínu a poriadok </li></ul>
 3. 3. Stavebný zákon <ul><li>štát dlho toleroval čierne stavby, dnes sa tento stav končí </li></ul><ul><li>chceme byť na strane poctivých ľudí </li></ul><ul><li>ten, kto dodržiava zákon, nesmie byť v nevýhode </li></ul>
 4. 4. Súčasný stav <ul><li>Povinnosti účastníkov stavby sú príliš všeobecné a vágne </li></ul><ul><li>Ťažisko povinností je u stavebníka </li></ul><ul><li>Kontrola na stavbe sa nevykonáva systematicky a preto odhaľovanie nepovolených stavieb nastáva v etape ich vysokej rozostavanosti </li></ul><ul><li>Kapacity štátneho stavebného dohľadu sú nedostatočné a rozsah kontrolnej činnosti nedáva predpoklady pre efektívnu správu územia </li></ul><ul><li>Administratívna náročnosť boja proti nepovoleným stavbám je neprimerane vysoká </li></ul><ul><li>Pravdepodobnosť úspešného ukončenia konania proti nepovolenej stavbe je nízka, nízka vymožiteľnosť práva </li></ul>
 5. 5. Riešenie <ul><li>I. Novela stavebného zákona </li></ul><ul><li>V logike súčasného stavebného zákona sa navrhuje adresnejšia zodpovednosť „účastníkov stavby“ a rýchlejší a efektívnejší postup proti nepovoleným stavbám </li></ul><ul><li>II. Nový stavebný zákon a dotvorenie iných zákonov za účelom vytvorenia komplexného riešenia boja proti čiernym stavbám </li></ul><ul><ul><li>Nový stavebný zákon </li></ul></ul><ul><ul><li>Novela zákona o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch </li></ul></ul><ul><ul><li>Novela živnostenského zákona </li></ul></ul><ul><ul><li>Novela Občianskeho súdneho poriadku </li></ul></ul><ul><ul><li>Novela Občianskeho zákonníka </li></ul></ul><ul><ul><li>Novela zákona o obecnej polícii </li></ul></ul>
 6. 6. Malá novela stavebného zákona <ul><li>Pozýva účastníkov stavby k zodpovednosti za realizáciu verejného záujmu pri príprave a realizácii stavby, verejný záujem je skonkretizovaný v príslušnom povolení stavebného úradu </li></ul><ul><li>Nanovo definuje štátny stavebný dohľad s cieľom zvýšiť efektívnosť jeho kontrolnej činnosti vo vzťahu najmä k nepovoleným stavbám </li></ul><ul><li>Nanovo definuje skutkové podstaty priestupkov súvisiacich s realizáciou (a užívaním) stavieb a sprísňuje pokuty za ich spáchanie </li></ul><ul><li>Nanovo definuje správne delikty súvisiace s realizáciou (a užívaním) stavieb, sprísňuje sankcie a zavádza dolné hranice finančných sankcií </li></ul><ul><li>Zavádza poriadkové pokuty </li></ul><ul><li>Upresňuje činnosť stavebného úradu vo vzťahu k zisteniam štátneho stavebného dohľadu vrátane zavedenia oznamovacej povinnosti zistených nepovolených stavieb polícii </li></ul>
 7. 7. Priestupky Skutková podstata priestupku Pokuta max. € <ul><li>nezabezpečenie vedenia uskutočňovania stavby stavebným dozorom (§ 44 ods. 2) pri uskutočňovaní stavby svojpomocou, </li></ul>3 300 <ul><li>neoznačenie staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby [§ 43i ods. 3 písm. b)], </li></ul>3 300 <ul><li>neodstránenie zistených nedostatkov stavby na základe výzvy orgánu štátneho stavebného dohľadu (§ 102 ods.1), </li></ul>3 300 <ul><li>nevykoná v určenom čase nariadenú údržbu stavby, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce, alebo vypratanie stavby (§ 86 ods. 2, § 87, § 94, § 96) </li></ul>3 300 <ul><li>uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu, terénne úpravy alebo údržbu stavby, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním (§ 55 ods. 2), </li></ul>17 000 <ul><li>uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (§ 55 ods.1), ak nejde o trestný čin, </li></ul>70 000 <ul><li>nezastaví stavebné práce na nepovolenej stavbe, napriek právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu (§ 102a ods. 2), ak nejde o trestný čin, </li></ul>70 000 <ul><li>užíva ako stavebník stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, alebo umožní ako vlastník stavby inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním (§ 76 ods.1 a ods. 3), </li></ul>70 000 <ul><li>odstraňuje stavbu bez povolenia, ak sa takéto povolenie vyžaduje, </li></ul>70 000 <ul><li>vykonáva činnosti, na ktoré je potrebné územné rozhodnutie bez takého rozhodnutia alebo v rozpore s ním (§ 32), </li></ul>70 000 <ul><li>uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme bez stavebného povolenia, ak nejde o trestný čin. </li></ul>165 000
 8. 8. Poriadkové pokuty Skutková podstata Max. pokuta € <ul><li>bráni výkonu štátneho stavebného dohľadu tým, že neposkytne nevyhnutnú súčinnosť, najmä neposkytne overenú projektovú dokumentáciu, stavebný denník, stavebné povolenie alebo iné rozhodnutie stavebného úradu, ktoré je povinný mať na stavbe alebo na stavenisku, doklady o vhodnosti stavebných výrobkov, doklad o oprávnení vykonávať stavebný dozor alebo vykonávať činnosť stavbyvedúceho, </li></ul>3 300 <ul><li>nevykonanie uložených opatrení orgánu štátneho stavebného dohľadu na bezodkladné zastavenie zemných prác, búracích prác alebo prác na stavbe alebo odstraňovania stavby, alebo vykonanie zabezpečovacieho opatrenia na ochranu stavby, ľudí na nej alebo v jej okolí, alebo ochranu okolia stavby pred hroziacim nebezpečenstvom zo stavby, </li></ul><ul><li>bránenie výkonu rozhodnutia o nariadení opatrenia na susednom pozemku alebo na susednej stavbe alebo o nariadení vypratania stavby, </li></ul><ul><li>nepredloženie dokumentácie na uskutočnenie nevyhnutných úprav stavby na základe výzvy stavebného úradu v určenej lehote, </li></ul><ul><li>neumožnenie vstupu na pozemok alebo na stavbu osobám podľa § 134, </li></ul><ul><li>napriek výzve stavebného úradu neplnenie svojich povinností pri výkone vedenia uskutočňovania stavby. </li></ul>
 9. 9. Správne delikty Skutková podstata správneho deliktu Pokuta € Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá ako stavebník alebo vlastník stavby <ul><li>pri uskutočňovaní stavby svojpomocou nezabezpečí vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom, </li></ul><ul><li>neoznačí stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby, </li></ul><ul><li>nevykoná v určenom čase nariadenú údržbu stavby, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce alebo vypratanie stavby, </li></ul><ul><li>uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu, terénne úpravy alebo údržbu stavby, ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním. </li></ul>1 700 - 17 000 <ul><li>vykonáva činnosti bez územného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, </li></ul><ul><li>neodstráni zistené nedostatky stavby nariadené rozhodnutím stavebného úradu alebo inšpekcie ( § 102 ods. 3), </li></ul><ul><li>zhoršuje životné prostredie tým, že predlžuje lehotu výstavby v rozpore so stavebným povolením, </li></ul><ul><li>uskutočňuje stavbu alebo jej zmenu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, ak nejde o trestný čin, </li></ul><ul><li>užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, </li></ul><ul><li>umožní inej osobe užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, </li></ul><ul><li>odstraňuje stavbu bez povolenia príslušného orgánu, ak sa takéto povolenie vyžaduje. </li></ul>17 000 - 170 000 <ul><li>bez stavebného povolenia uskutočňuje stavbu v chránenom území alebo v ochrannom pásme, ak nejde o trestný čin, </li></ul><ul><li>nezastaví stavebné práce na nepovolenej stavbe napriek rozhodnutiu stavebného úradu o zastavení stavebných prác (§ 102a ods. 2), ak nejde o trestný čin </li></ul><ul><li>odstraňuje stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou, bez povolenia odstránenia stavby </li></ul>100 000 - 350 000
 10. 10. Správne delikty Skutková podstata správneho deliktu Pokuta € <ul><li>Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá ako zhotoviteľ stavby </li></ul><ul><li>uskutočňuje stavbu jej zmenu alebo terénne úpravy bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, </li></ul><ul><li>odstraňuje stavbu, jej zmenu alebo terénne úpravy bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, </li></ul><ul><li>nezabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. </li></ul>1 000 - 33 000 Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie (okrem zhotoviteľa stavby) , ktorá si neplní povinnosti podľa tohto zákona. 1 700 - 33 000 Prevádzkovateľ rozvodnej siete , ak nerešpektuje rozhodnutie stavebného úradu na zastavenie dodávok elektrickej energie, vody alebo iných médií na účely uskutočňovania stavby bez stavebného povolenia (§ 102a ods. 8). 3 300 - 170 000

×