R05 pl5 prezentare_cluj_2

297 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

R05 pl5 prezentare_cluj_2

 1. 1. • Activitatea de peer-learning 5 - Deva “Dezvoltarea instituţională din perspectiva elaborării şi aplicării procedurilor la nivel de: profesori,părinţi, elevi, comunitate“• Realizatori: Director, Mariana Camelia Tanţău• Coordonator CEAC, Farcas Valeria
 2. 2. Acolo unde toţi gândesc la fel, nimeni nu gândeşte prea mult. Walter LippmannCum se asigură calitatea educaţiei în Colegiul Tehnic Anghel Saligny Cluj- Napoca ?O analiza strategică elaborată orientată asupra• Proceselor interne – în ceea ce priveşte planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor, monitorizarea rezultatelor, evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective• Şi asupra• Proceselor externe – în ceea ce priveşte evaluarea externă a rezultatelor• prinMonitorizarea rezultatelor• Cine ? – cadre didactice, elevi, părinţi; responsabilii comisiilor metodice, CEAC, conducerea unităţii de învăţământ• Când? – permanent;• Cum? - proceduri comune, cunoscute.
 3. 3. Evaluarea internă a rezultatelor şi aplicarea măsurilor reglatoare /corective, dacă este cazul• Cine? - fiecare cadru didactic, fiecare comisie metodică, CEAC;• Când? - permanent (evaluarea de parcurs), la sfârşitul ciclului de proiectare, la sfârşitul anului şcolar;• Cum? – instrumente de evaluare.
 4. 4. Strategia de evaluare internă a calităţiiCuprinde:1. Motivaţia2. Proiectarea şi planificarea activităţii de evaluare a calităţii (ţintele strategice ale evaluării calităţii, abordările strategice, termenele, rolurile şi responsabilităţile, avantajele)3. Modalităţile de implementare a strategiei de evaluare a calităţii4. Instrumente şi proceduri de evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii5. Modalităţi şi proceduri de îmbunătăţire a calităţii
 5. 5. • Strategia de evaluare internă a calităţii• Este elaborată pe baza PDI, urmărindu-se atingerea ţintelor strategice stabilite în proiect.• Va avea acelaşi orizont temporal ca şi proiectul de dezvoltare instituţională (PDI / PAS / PDS) şi va rezulta din acesta. Dacă ţintele strategice din PDI / PAS / PDS sunt formulate în termeni de creştere a calităţii, ele vor deveni si ţinte ale strategiei comisiei
 6. 6. • Proiect de dezvoltare instituţională (PDI)• PDI este:- Document de bază în dezvoltarea unei instituţii- Prezentarea drumului de la “ceea ce este” la “ceea ce trebuie să fie”- Mijlocul de promovare a schimbărilor intenţionate- Mijlocul de îmbunătăţire continuă a calităţii
 7. 7. Cum se realizează PDI?1. ANALIZA DIAGNOSTIC • Analiza mediului intern; • Analiza mediului extern; • Analiza informaţiilor de tip cantitativ; • Analiza informaţiilor de tip calitativ; • Analiza PEST(E); • Analiza SWOT; • Auditul;2. CONSULTAREA, COPARTICIPAREA TUTUROR GRUPURILOR DE INTERES REPREZENTATE ÎN ŞCOALĂ;3. ELABORAREA PROIECTULUI;4. PUBLICAREA ŞI AFIŞAREA PROIECTULUI LA LOC VIZIBIL;5. REVIZUIREA PROIECTULUI – ori de câte ori este nevoie.
 8. 8. • Strategia de evaluare internă a calităţii• O bună strategie:• 1. Porneşte de la misiunea asumată a organizaţiei în vederea asigurării continuităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii;• Misiunea trebuie să se refere la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate• 2. Ţintele strategice sunt derivate din misiune.• Clar şi realist formulate, să răspundă aşteptărilor şi intereselor beneficiarilor.• 3. Abordarea strategică reprezintă utilizarea, în construirea şi realizarea strategiei, a ceea ce şcoala are mai valoros.• 4. Defineşte opţiunile fundamentale ale şcolii, precum şi principalele categorii de resurse.
 9. 9. PROCEDURA reprezintă “paşii” de urmat în realizarea unor activităţi;• Cine face?• Ce face?• Cum face?,• Când şi unde?,• Cu ce rezultate?• Câte?• Pentru care procese?• Cui folosesc?
 10. 10. • Cine face o anumită activitate?• Ce activitate trebuie realizată?• Cum anume se va realiza acea activitate?• Când şi unde se va realiza activitatea?• Care vor fi rezultatele respectivei activităţi?
 11. 11. Exemplu de procedurăDENUMIREA PROCEDURII: ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL• SCOP:• Scopul acestei proceduri este acela de a defini metodologia de organizare a admiterii în învăţământul postliceal pentru o calificare profesională în care numărul de candidaţi înscrişi depăşeşte numărul de locuri aprobat pentru clasele de buget de către ISJ CLUJ• ARIA DE CUPRINDERE:• Formele de şcolarizare pentru învăţământul postliceal în limita planului de şcolarizare aprobat de ISJ.• RESPONSABILITĂŢI:• Unitatea şcolară constituie prin decizie a directorului Comisia de admitere şi Comisia de contestaţii care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor metodologiei de admitere în ceea ce priveşte domeniul şi specializarea aleasă, în învăţământul postliceal baza înscrierilor din registrul de înscrieri pentru cazurile în care numărul de candidaţi înscrişi pentru o calificare profesională depăşeşte numărul de locuri aprobat pentru clasele de buget de către ISJ CLUJ• Metodologia de admitere prevede în mod obligatoriu o probă scrisă, durata acesteia, tematica şi bibliografia recomandată.• Comisia de admitere elaborează cel puţin trei variante de subiecte, în ziua susţinerii probei.• Metodologia de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenţa şi atribuţiile Comisiei de admitere.• Metodologia de admitere cuprinde prevederi obligatorii referitoare la componenţa şi atribuţiile Comisiei de contestaţii.
 12. 12. • DESCRIEREA PROCEDURII:• Comisia de admitere• persoanele desemnate în această comisie sunt responsabile de întocmirea proceselor verbale corespunzătoare activităţilor principale desfăşurate în cadrul comisiei în ceea ce priveşte rezultatul înscrierilor, deschiderea subiectelor de concurs, organizarea probelor de admitere, primirea – predarea lucrărilor scrise• obligaţia membrilor de a semna o declaraţie privind inexistenţa printre candidaţi a unor rude /afini până la gradul IV, pentru a evita conflictul de interese• obligaţia membrilor de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor metodologiei şi a secretului cu privire la subiectele de examen• stabilirea responsabililor pentru întocmirea şi afişarea graficului de desfăşurare a examenului de admitere, afişarea listelor cu candidaţii înscrişi, afişarea anunţului privind posibilitatea recunoaşterii şi a transferului rezultatelor dobândite în timpul liceului de absolvenţii filierei tehnologice sau vocaţionale, afişarea rezultatelor probelor, afişarea rezultatelor finale, afişarea baremului de evaluare şi notare corespunzător subiectului de concurs• normele de conduită a cadrelor didactice, membre ale comisiei faţă de candidaţi şi colegi• răspunderea disciplinară, administrativă sau penală privind faptele cu caracter infracţional:conduita necorespunzătoare faţă de colegi şi candidaţi, neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor, nerespectarea instrucţiunilor metodologiei de admitere şi a altor prevederi legale, favorizarea unor candidaţi prin furnizarea soluţiilor subiectelor de examen, intervenţii pe lucrări sau înlocuirea lor, facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale elevilor
 13. 13. • Comisia de contestaţii• 1. întocmirea proceselor verbale corespunzătoare activităţilor principale desfăşurate în cadrul comisiei• 2. rezultatul depunerii/înregistrării contestaţiilor, predarea – primirea lucrărilor scrise pentru reevaluare• 3. constituirea comisiei din cadrul cadrelor didactice care nu au participat la evaluarea iniţială• 4. modalitatea de depunere a contestaţiilor• 5. termenul limită pentru depunerea contestaţiilor după afişarea rezultatelor iniţiale• 6. locul unde acestea se vor depune ( secretariatul unităţii de învăţământ)• 7. sigilarea lucrărilor scrise ale căror note iniţiale au fost contestate• 8. modalitatea de stabilire a rezultatelor finale obţinute de candidaţii care au depus contestaţii• 9. termenul limită şi modul de comunicare a rezultatelor la contestaţii şi a ierarhiei finale• Unitatea de învăţământ• Lucrările scrise, borderourile de notare şi celelalte documente întocmite de Comisia de admitere şi Comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, conform prevederilor duratei de şcolarizare, iar cataloagele de examen se păstrează permanent.• Unitatea de învăţământ stabileşte taxa pentru examenul de admitere.• MONITORIZAREA PROCEDURII:• Modalităţile prin care s-au realizat aceste activităţi şi rezultatele activităţii vor fi analizate de conducerea şcolii, datele vor fi transmise la ISJ Cluj.
 14. 14. Exemplu de procedura 2• DENUMIREA PROCEDURII: PROCEDURĂ PRIVIND NECONFORMITATEA ŞI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR CORECTIVE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII REGULILOR• SCOP:• Analiza modului în care au fost respectate procedurile elaborate de CEAC şi a gradului de utilizare a acestora.• ARIA DE CUPRINDERE:• Procedurile elaborate de CEAC• RESPONSABILITĂŢI: Coordonator CEAC• DESCRIEREA PROCEDURII:• Analiza SWOT a necesităţii implementării tuturor procedurilor elaborate pe parcursul anului şcolar şi a eficienţei lor.• Analiza modului în care au fost aplicate• Analiza gradului de revizuire a procedurii• Elaborarea concluziilor în şedinţe CEAC premergătoare întocmirii Raportului de Autoevaluare
 15. 15. • Cuprinderea rezultatelor analizei în Planul de îmbunătăţiri• Analiza cauzelor care au dus la nerespectarea regulilor cuprinse în procedurile elaborate• Revizuirea procedurilor• MONITORIZAREA PROCEDURII:• Membrii CEAC verifică anual respectarea procedurii• Analiza procedurii o dată pe semestru şi obligatoriu înainte de întocmire a Raportului de Autoevaluare• Concluziile analizei sunt cuprinse în Planul de îmbunătăţiri
 16. 16. Metode de culegere a datelor• Observarea - ghiduri de observaţie, fişe şi alte instrumente de evaluare;• Ancheta – chestionare, ghiduri pentru interviuri;• Analiza documentelor - fişă de analiză a documentelor şcolii, a rapoartelor scrise.
 17. 17. • Pentru realizarea observării:• ∆ Se definesc aspectele observate (în clasă, la lecţie, în şcoală, în activitatea managerială)• ∆ Se elaborează instrumentul, fişa, ghidul de observaţie• ∆ Se realizează observarea propriu-zisă• ∆ Se elaborează sinteza şi raportul de observare
 18. 18. Pentru analiza documentelor existente:• Definim aspectele analizate şi documentele sursă• Elaborăm instrumentul, fişa, ghidul de analiză a documentelor• Realizăm analiza propriu-zisă a documentelor• Elaborăm sinteza şi raportul de analiză a documentelor
 19. 19. Instrumentele Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţiiFişe şi alte instrumente de evaluare;Declaraţii de intenţii ale comisiilor de specialitate din şcoală;Chestionare;Ghiduri pentru interviuri;Ghiduri de observaţie;Rapoarte scrise;Diferite fişe de apreciere;Plan operaţional;Fişă de analiză a documentelor şcolii etc
 20. 20. • Bibliografie :• Ghidul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar- ARACIP• Iosifescu.Ş, L.Bârlogeanu. Calitatea în educaţie şi semnificaţiile sale la nivelul şcolii, în şase exerciţii de politică educaţională. Bucureşti:Ed.2000+,Ed. Humanitas Educaţional

×