Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bitki orqanları

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bitki orqanları

  1. 1. E: «î 'WF _ı iz' L'- ,7 ı. .grrâx7fi %17! m) ı 4" 5** 31"' rrt' «N53 f] x ,ı 71.351?” p *gün* Iıruuiv*** «r ,JÜÜİÜ ı& L' 'W Üýéâßîıîîmıııû*
  2. 2. r/,gliğlı rıîı _ışığgprırğéırı .[1 ' îîî{_l*` 1 l ' L `Vv`"`* 7 a _ o** '
  3. 3. İ* % Bitki orqanlarını düzgün ` ”İİ r j yerlaşdir. f r 17k J 'Gırösrcnzîuaa 7 7% › ` j :f LQN ` J ÜÂÖÜ-î 'Çîıçaiîz 'g, J xî› _›' ı- _ j 4 / ` _ frîşék-rgiwraı 'lT-:cır-.::runnm ~ j I / . *V7 `“ - ' ° ~ ı x 1' ` d) `*-.
  4. 4. QİİUN "Cütlükleri uyğunlaşdır" * % #:7 a . T., 'Iîorpaq v. Ü» t *:24 rİ.`_'î «b Ssaniya arzinda ;î şekillera bax ve a. yadında saxla.
  5. 5. OX/Uiu "Cütlüklariuyğunlaşdır" :fıyNriI T., 'Iîorpaq V. ' b* t İnş::: jî J ı' ı K" `i , 'r `r .t 1 f -- / ,ı nc n: w ,E ı 1 [Gunazş `f` F4 ' î Her düzgün cavab üçün . rs komanda 1 xal qazanır.
  6. 6. Rasßuacas: 1) Mimio Studio Gallery 2) http: / /vx-'vx-'vv'.googlaaz/imghp? h1=ru8ztab=wi

×