Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biologiya 7 211_ehmedova ramile ramiz

 • Login to see the comments

Biologiya 7 211_ehmedova ramile ramiz

 1. 1. Şahar: Bakı Nlaktab: 21 1 Sinif: 7 Fann: Biologiya Müallif: Bhmadova Ramila Ramiz Tarix: mart 2014
 2. 2. Mövzu: Göbelekler alemi Standart: 1.1.2. Canlıların müxtelifliyi haqqında mülahizelerini şerh edir. 2.1.1. Müxtelif canlılarda geden lıeyati prosesleri ferqlendirir. Telim neticeleri: 1. Göbeleklerin quruluşu ve müxtelifliyi haqqında mülahizelerini şerh edir. 2. Göbeleklerin qidalanma, çoxalma proseslerini diger canlılarda geden uyğun proseslerden ferqlendirir. .İnteqrasiyzu Coğrafiya İş forması: Kollektivle, qrupla, ferdi iş İş üsulu: Müzakire, klaster, cedvel Tehcizat: İKT vasiteleri, Mimio Teach qurğusu
 3. 3. ma. - f.. Canlılar alemi hansı, qruplara bölüıfünler?
 4. 4. 1539111 biflsvbriıı, ham (la hayırdır/aruz .riisıısvııgraf/ari lmnsv caızliya ıııa.xıs'ıısılıır?
 5. 5. Gelin araşdıraq: * Göbelekler aleminin bitki ve heyvanlar alemi ile ne kimi oxşarlığı var? * Papaqlı göbelekler hansılardır ve onların quruluşu necedir? *Göbeleklerin tebietde ve insan hayatında rolu neden ibaretdir?
 6. 6. Bitkilerin elametlerindeıı hansılar göbeleye nıexsusclur? xloroplast fOİOSmİCZ lıüceyre divarı kök qida kimi qeyri-nıehdud _ _ ıstıfade olunur çoxalnıa . _ toxum göVda cınsı ve qeyri-cinsi yolla çoxalır simboz yaşayan nüınayendeleri var
 7. 7. Heyvanların elaıııetlerinden hansılar göbeleye ınexsusdur? hareket xitin maddesi heterotrof zeherinden qlikogenîn yolla istifade olunur toplanması qidalanma “mal, canlı orqanizın ayaq birhüceyreli, zgharli ezele ÇOXİIÜCGYIPİİ nümayendeleri toxuması IIÖVISPİ var var
 8. 8. Bitkilerle Hayvanlarla oxşarlıqî-îoxşarlıq m(
 9. 9. Papaqlı göğelgdeır ;sporlarıııuı ;göre hansı: :qruplara lılilüııîır?î* iîmııııelar gösterin..
 10. 10. R e m e L e B Ö G
 11. 11. GöBeLeKLeR Pas Papa" Kartof . "b l ' Plazmopara Derı Viticola öbele i Sürme
 12. 12. Yalançı tülkü ı ulağı Sarı g. ülküqulağı Yalanğı kötük
 13. 13. ş ı .-: . - .g . .. iy› f? "" v› *~ ait!. :ûırzır-ıi' »suınıuu "es :ı i*
 14. 14. Göbelekden zeherlenmenin ilkin elametleri hansılardır? Bu zaman ilk növbede ne etmeli? /
 15. 15. Göbeleklerin insan heyatında ve tebietde ehemiyyeti _voxla
 16. 16. Qrup işi QRUP l QRUP III QRUP ıı QRUP lV
 17. 17. .VE oş ycrleıfe açar sözleri ciüzgsüoıı }-'Cİi.'İi0Ş(iİİi'İ]] l. Sürme xesteliyiııiıı qarşısını ahnaq üçün mehlulundan istifade olunur. 2. Sn böyük hüceyreye göbeleyi malikdir. 3. göbelekler canlı hüceyrelerin üzvi . . ca va l) ınaddelerı hcsabma qidalanır. 4. Milçekqıran göbelekdir. 5. siınbioz emele getirir. A gar sözler: “ğ göbâlak ::e/zarif /brınaliıı parazit ıııııkor
 18. 18. ş İl& ;Visş , .NBAKTERIYA g. J. _ ın. g ' * < “'“ ””`D . ı 'ry-và 3 İÇİ" ı .um s-...l l GÖBQLSK
 19. 19. 1. Şekilllerde hansı proses tasvir olunub? lzah edin. SİııİıBİOZ 2. Doğru ve yanlış fikirleri işareleyin. i . . . . - O& 1. Çovdar bıtkısı yetışen zaman yumurtalıga yoluxur. _/ 2. Parazit göbelekler insanda keçellik xesteliyini töredirCO 3. Pas göbeleyi bitkilerin fotosintez sahesini kiçildir. 4. Penisil göbeliyinden çörekbişirmede istifade olununoc 5. Maya göbeleyi tumurcuqlanma ile çoxalır.
 20. 20. o . n elave› unu mesameli :eden g .g /İiýît'%.:}şçı-m5'?îÄiQıVLıPZğaa-«ýtlfgjî f! ßi?" e. . - ı. u . . ıgıııı Ku& __ .s »gr/nı . . ~ -- F` 7;/ ` 4x- ..EE ığgüâîğîğnaiıjrıı eg. iııır`gıiî.lîğtf.ı.rgq ğıîirğıýeîıiîîtr “ * . ; gglkıgrıîiar. ` iilğîâilkliğâliğiiirti:ı 'VW rıı_'r~”jı`ı›.ıg'_ığ ` :::x . ı L. "rw-e › ' ' ^'_ ._. iı I 'A, k . u-;_ . - . .. .~ V' ~'.›. -.www .. v, ., ı 'î ' ~- _.~ ı ar ~~ - atıl::. .Esm- i `i ` ' x! _AV _ İ ..yu :ı " s. -~ .. f. ,',..-3 ~-.<: ›" '-_' ı :fl _ ı .- “ i _ '. i g ı »r
 21. 21. `Netîice Göbelekler bezi elametlerine göre bitki, bezi elametlerine göre heyvanlar alemine oxşasalar da, canlıların xüsusi qrupudurlar. i** Göbelekler quruluşuna ve qidalanma tipine göre çox müxtelifdirler. *Papaqlı göbelekler borucuqlu, lövhecikli ve yemeli, zeherli növleri olur. *Tebietde, elece de insan hayatında mühüm yer tuturlar.
 22. 22. Qiymetlendirme Ö O& I ll III IV QRUP QRUP QRUP QRUP Göbelekleri tanıma ve quruluşuna bilme Göbeleklerde geden prosesleri ferqlendirme Tapşırıqları yerine yetirme f oo _ _. Yuksêk Ö-orta gkafi
 23. 23. Ev tapşırığı Azerbaycanda yayılmış *~ yemeli ve zeherli göbelekler haqqında qısa esse hazırlayın.
 24. 24. ra `_ °ı~`~~~ur~ı îr.. . -Jkı /...Ä.l›~'- / Bhmedbeyli X., Seyidli Y ., ..“~`İşj;;ş-şgağgg:;g Gliyeva N. - Derslik. Biologiya 7 hilinıiostudio gallery httpz//azavikip ediaorg/sviki/G % C3 % B6b%C9%99l°A›C9°A›99kl%C9%99r lıttpz//evaprofebiojiındocoın/natural- science-l st-eso/ud-l l-los-seres-vivos- mas-sencillos/ 1-l10ııgos/

×