Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elements d'un riu. El riu amaçones.

Descripció dels elements d'un riu (longitud, afluent, conca i cabal) usant el riu Amaçones i comparant-lo amb altres rius. Destinat a ciències socials de primer d'ESO.

 • Be the first to comment

Elements d'un riu. El riu amaçones.

 1. 1. Elements d’un riu: longitud,Elements d’un riu: longitud, afluents, conca i cabalafluents, conca i cabal Prof. Joan Piña Torres 1r ESO El riu AmaçonesEl riu Amaçones
 2. 2. RiuRiu: Corrent d’aigua contínua.: Corrent d’aigua contínua.
 3. 3. La longitud del riu Amaçones és d’uns 6.800 km, el segon més llarg delLa longitud del riu Amaçones és d’uns 6.800 km, el segon més llarg del món després del Nil.món després del Nil.
 4. 4. AfluentAfluent: Riu que porta les seves aigües a un altre: Riu que porta les seves aigües a un altre riu.riu.
 5. 5. El riu Amaçones té més de 1000 afluents d’importància, i 25El riu Amaçones té més de 1000 afluents d’importància, i 25 d’ells tenen més de 1000 quilòmetres de longitud. El nombred’ells tenen més de 1000 quilòmetres de longitud. El nombre total d’afluents (comptant també els afluents dels afluents) éstotal d’afluents (comptant també els afluents dels afluents) és gairebé incalculable.gairebé incalculable.
 6. 6. Conca:Conca: La conca d’un riu, o conca hidrogràfica,La conca d’un riu, o conca hidrogràfica, és un territori que porta les seves aigües cap a unés un territori que porta les seves aigües cap a un únic riu, o cap al mateix mar.únic riu, o cap al mateix mar.
 7. 7. La conca de l’Amaçones abarca més de 6 milions de km2 , i engloba terrenys de diferents països: Perú, Colòmbia, Bolívia, Equador, Veneçuela, Guayana i, sobretot, Brasil.
 8. 8. Comparem la conca de l’Amaçones amb la resta de conques de Sudamèrica.
 9. 9. CabalCabal: És la quantitat d’aigua que porta un riu. Es: És la quantitat d’aigua que porta un riu. Es mesura en metres cúbics d’aigua per segon (mmesura en metres cúbics d’aigua per segon (m33 /s)./s).
 10. 10. Quant ocupa un metre cúbic?Quant ocupa un metre cúbic? Imatge: Colegio Público Hispanidad
 11. 11. Cada riu pot portar diferents cabals, alts o baixos, iCada riu pot portar diferents cabals, alts o baixos, i poden variar segons l’època de l’anypoden variar segons l’època de l’any (més baixos a l’estiu).(més baixos a l’estiu).
 12. 12. L’Amaçones és el riu més cabalós del món, ambL’Amaçones és el riu més cabalós del món, amb 230.000 m230.000 m33 /s/s.. De tanta aigua que porta en alguns llocs el riu, d’una vorera a l’altra,De tanta aigua que porta en alguns llocs el riu, d’una vorera a l’altra, pot semblar un llac.pot semblar un llac.
 13. 13. Imagina 230.000 mImagina 230.000 m33 d’aigua… cada segon!d’aigua… cada segon!
 14. 14. Ara compararem el riu més cabalós del món,Ara compararem el riu més cabalós del món, l’Amaçones, amb el més cabalós de la Penínsulal’Amaçones, amb el més cabalós de la Península Ibèrica, l’Ebre.Ibèrica, l’Ebre.
 15. 15. Conca del riu Ebre 86.000 km2 Conca de l’Amaçones 6 milions de km2 Comparem les seves conques…Comparem les seves conques…
 16. 16. ……i mirem quin és més cabalós:i mirem quin és més cabalós: De què depèn que el cabal d’un riu siguiDe què depèn que el cabal d’un riu sigui més alt o més baix?més alt o més baix?
 17. 17. El cabal d’un riu depèn de:El cabal d’un riu depèn de: L’extensió de la seva conca (comL’extensió de la seva conca (com més gran sigui la conca, mésmés gran sigui la conca, més aigua recollirà de diferentsaigua recollirà de diferents afluents).afluents). La quantitat de pluja que tenguiLa quantitat de pluja que tengui lloc a la seva conca.lloc a la seva conca. La conca de l’Amaçones noLa conca de l’Amaçones no només és de les més gransnomés és de les més grans del món, sinó que es trobadel món, sinó que es troba a una zona de grana una zona de gran pluviositat, a l’Equador.pluviositat, a l’Equador. •.. .. •.. ..
 18. 18. Taula comparativa entre el riu EbreTaula comparativa entre el riu Ebre i l’Amaçonesi l’Amaçones Riu EbreRiu Ebre RiuRiu AmaçonesAmaçones LongitudLongitud 930 km930 km 6.800 km6.800 km ConcaConca 86.000 km86.000 km22 6 milions de km6 milions de km22 CabalCabal 600 m600 m33 /s/s 230.000 m230.000 m33 /s/s

×