Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Técnicas de restauración de suelos contaminados

574 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Técnicas de restauración de suelos contaminados

 1. 1. TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ D’EMPLAÇAMENTS CONTAMINATS Joan Bartoll Departament de Gestió i Sòls Contaminats 9 de maig de 2012 Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya TÈCNIQUES DE RESTAURACIÓ D’EMPLAÇAMENTS CONTAMINATS1. Descripció genèrica de les diferents tècniques aplicables.2. Ex situ:- Extracció de terres i tractament en superfície.- Gestió a abocador.1. In situ:- Soil Vapor Extraction.- Soil flushing 1
 2. 2. EL PROCÉS DE GESTIÓ INVESTIGACIÓ RECUPERACIÓ CONCEPTE DE RECUPERACIÓEl conjunt d’operacions correctives destinades ala reducció del risc derivat de la contaminació finsa un nivell acceptable per a la salut humana i elmedi ambient, d’acord amb l’ús del sòl.(Projecte de Decret regulador dels Sòls Contaminats aCatalunya. Novembre 2007) 2
 3. 3. RD 9/2005, article 7, descontaminació de sòlsEn el cas que un sòl hagi estat declarat contaminat:• Obligatorietat de realitzar les actuacions necessàries per procedir a la recuperació ambiental en els terminis dictats per l’administració (art. 7.1)• Les actuacions de recuperació seran aquelles que garanteixin que la contaminació romanent es tradueixi en nivells de risc acceptables per l’ús definit (art. 7.2)La recuperació es realitzarà d’acord amb:• Aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) (art. 7.3)• Es materialitzaran solucions permanents, prioritzant, sempre que sigui possible, les tècniques de tractament in situ que evitin la generació, el trasllat i la eliminació de residus (art. 7.3)• Eliminar el focus de contaminació i a reduir la concentració dels contaminants en el sòl (art. 7.4)• Si per raons justificades de tipus tècnic, econòmic i mediambiental, no és possible aquesta recuperació, es podran acceptar solucions de recuperació tendents a reduir l’exposició, sempre que s’incloguin mesures de contenció o confinament dels sòls afectats. (art. 7.4). PRIORITZACIÓ EN LA RECUPERACIÓPrincipis actuació de protecció a la contaminació del sòl1. PREVENCIÓ2. CORRECCIÓ i. Aplicar les Millors Tècniques Disponibles ii. Eliminar focus de contaminació i reduir la concentració dels contaminants en el sòl. El projecte de Recuperació ha d’incloure una Anàlisi Tècnica, iii. Tècniques de contenció o confinament Econòmica i Mediambiental només quan estigui justificat per raons de caràcter tècnic, econòmic o mediambiental. iv. Prioritzar tècniques de tractament per aquest ordre: in situ, ex situ, la deposició controlada i el confinament. (Reial Decret 9/2005 i projecte de Decret Regulador dels Sòls Contaminats a Catalunya) 3
 4. 4. ANÀLISI ALTERNATIVES RECUPERACIÓ ANÀLISI DE RISC TempsTipus contaminant OBJECTIUS DE Espai RECUPERACIÓ Medi ANÀLISI Anàlisi ALTERNATIVES sostenibilitat DE RECUPERACIÓ Grau decontaminació Variabilitat econòmica Requeriments Inversió Viabilitat Operació legals tècnica CONTAMINANTS HABITUALS ALTRES METALLS PESANTS 16% 25% HIDROCARBURS AROMÀTICS (BTEX) 12% HIDROCARBURS CLORATS OLIS MINERALS 9% 30% HIDROCARBURS CIANURS AROMÀTICS 2% FENOLS POLICÍCLICS 3% 7% 4
 5. 5. CARACTERÍSTIQUES DELS CONTAMINANTS CARACTERÍSTIQUES DEL MEDI(Figura representativa d’un medi al.luvial molt (Figura representativa d’una fuita que permeable) ocasiona una fase lliure d’hidrocarburs) 5
 6. 6. VIABILITAT TÈCNICA. Estudis de tractabilitat / Proves PilotPer avaluar la viabilitat tècnica de la tecnologia, sovint cal fer estudis a laboratori obé estudis pilot a camp Ex. Assaigs en columna de Feº per tractament compostos Ex.Assaigs biodegradabilitat per clorats en aigua tractaments biològics en sòls ANÀLISI ALTERNATIVES RECUPERACIÓ ANÀLISI DE RISC TempsTipus contaminant OBJECTIUS DE Espai RECUPERACIÓ Medi ANÀLISI Anàlisi ALTERNATIVES sostenibilitat DE RECUPERACIÓ Grau decontaminació Variabilitat econòmica Requeriments Inversió Viabilitat Operació legals tècnica 6
 7. 7. CLASSIFICACIÓ SEGONS TIPUS ACTUACIÓ EXCAVACIÓ I EXCAVACIÓ I ABOCAMENT TRACTAMENT (ON-/OFF-SITE) ACCIONS CORRECTORES SÒLS CONTAMINATS TRACTAMENT SENSE EXCAVAR (IN-SITU)Aire net CONFINAMENT: Conteniment CoberturaBom Adsorc ba ióbuit vapor Pous extracció EXCAVACIÓ DE TERRES I DIPÒSIT CONTROLAT Excavació del sòl contaminat i gestió directa a dipòsit controlat prèvia la caracterització de la terra com a residu. Gestió a dipòsit classe I, II,III en funció dels criteris d’admissibilitat en dipòsit controlat (Decret 69/2009) 7
 8. 8. SITUACIÓ ACTUAL • En un 70% dels emplaçaments avaluats fins ara s’han dut a terme actuacions de recuperació basades en l’excavació i gestió de les terres contaminades a dipòsit controlat. • Escassa implantació en el sector tant de tècniques de recuperació in-situ que evitin l’excavació i trasllat de les terres, com de tècniques que permetin el tractament tant en plantes mòbils com fixes, de les terres un cop extretes i la seva posterior reutilització. OBJECTIUS PROGRIC 2007-2012. Subprograma de protecció del SòlL’augment substancial d’emplaçaments que han estat recuperats, hasuposat la generació de volums importants de terres contaminades i lanecessitat de promoure el seu tractament mitjançant les millorstècniques disponibles, tot reduint la via de gestió de terrescontaminades a dipòsit controlat. Prevenció. Minimització Infraestructures i tecnologies •Foment implantació plantes de tractament de terres (iniciativa privada) •Difusió de metodologies de tractament in-situ •Mecanismes per afavorir la reutilització de terres tractades •Mecanismes per dissuadir el trasllat de terres a dipòsit controlat. 8
 9. 9. CONFINAMENTSEs basen en impedir la migració dels contaminants i eliminar l’exposició dels receptors a la contaminació – COBRIMENTS O “CAPPINGS” – AÏLLAMENTS MITJANÇANT MATERIALS DE DIFERENTS TIPOLOGIESAplicacions: Variacions a la tècnica:Tot tipus de contaminants Confinaments actius Combinació amb altres tecniques.Avantatges:Ampli ventall d’aplicacions Limitacions:Evita l’excavació i el transport No s’elimina el problema Monitoreig continu Estat i ús de la tècnica: Ús força habitual Tècnica contrastada CONFINAMENT ACTIU 9
 10. 10. TRACTAMENTS TRACTAMENTS BIOLÒGICS TÈRMICS TECNOLOGIES DE RECUPERACIÓ DE SÒLS CONTAMINATSTRACTAMENTS TRACTAMENTS FÍSICS QUÍMICS INERTITZACIÓ / ESTABILITZACIÓ TECNIQUES DE RECUPERACIÓ TRACTAMENTS FÍSICS Es basen en separar els • Rentat de sòls contaminants de la matriu sòl sense intervenir sobre la seva • Extracció de vapors identitat química TRACTAMENTS • Bioremediació in-situ BIOLÒGICS • Bioremediació on-/off-siteEs basen en l’acció metabòlica de diferents organismes • Fitoremediació (microorganismes o plantes) TRACTAMENTS QUÍMICS • Oxidació / reducció Es basen en la producció de • Deshalogenació química reaccions químiques o • Electroremediació d’electròlisis per eliminar oreduir toxicitat dels contaminants 10
 11. 11. TECNIQUES DE RECUPERACIÓ TRACTAMENTS • Desorció tèrmica TÈRMICS Es basen en sotmetre els • Incineraciócontaminants a temperatures • Vitrificació in-situ elevades per destruir-los, • Piròlisidesorbir-los o immobilitzar-los INERTITZACIÓ / ESTABILITZACIÓ Es basen en l’aplicació de • Inertització / Estabilitzacióreactius per reduir la mobilitat o toxicitat del contaminant INERTITZACIÓ /ESTABILITZACIÓ• Reducció de la movilitat o de la toxicitat dels contaminants per addició d’agents químics estabilitzants• In-situ, on-site, off-siteAplicacions: Variacions a la tècnica:Contaminants inorgànics Diferents tipus de reactius (hidròxid de calç, bisulfit, magnesita..)Avantatges:Fàcil operació (on/off-site) Limitacions:Estat i ús de la tècnica: Augment del volumTècnica contrastada Destí final a dipòsit controlatÚs moderat 11
 12. 12. Ex. INERTITZACIÓ / ESTABILITZACIÓ DESORCIÓ TÈRMICA• Tractament tèrmic a baixa temperatura (100-400ºC). Desorció i volatilització dels compostos sense arribar a temperatures que permetin la destrucció o oxidació.• La corrent gasosa és tractada per oxidació, filtració o combustió.• On-site, Off-siteAplicacions: Limitacions:VOC’s Alts continguts en argiles.SVOC’s Humitat del sòl Estat i ús de la tècnica:Avantatges: Aplicable per volums significatiusEficaç i ràpid de sòl que justifiquin els costos d’operació. Existeixen plantes mòbils al mercat Ús moderat amb potencial d’ús important 12
 13. 13. DESORCIÓ TÈRMICA Oxidación térmica Filtro de Alimentación de sólidos suelos Sistema de control Desorción térmica RENTAT DE SÒLS• Cribat de les terres i separació de fraccions. Les partícules fines on normalment s’adsorbeixen la majoria de contaminants són separades de les fraccions més grolleres.• Un cop separades les fraccions aquestes poden ser rentades amb agents quelants, surfactants...• On-site, Off-siteAplicacions: Limitacions:SVOC’s, Metalls Alta quantitat d’argilesFuel Aigües de rentat com a residu Estat i ús de la tècnica:Avantatges: Ús limitatReducció volum sòl a gestionar Aplicable per volums significatius de sòl que justifiquin el cost d’operació Tècnica contrastada 13
 14. 14. RENTAT DE SÒLS EXTRACCIÓ DE VAPORS• Recuperació de compostos volàtils i semivolàtils mitjançant circulació forçada d’aire per aplicació de buit.• Els compostos passen de la fracció sòlida del sòl a la fracció gas• Tractament del gas extret• In-situ, on-site Aplicacions: Variacions a la tècnica: VOC’s (BTEX, dissolvents) Incrementar temperatura SVOC’s Injecció d’aire Avantatges: Limitacions: Tecnologia relativament senzilla Permeabilitat del sòl Compatible amb el funcionament de Humitat del sòl l’activitat Estat i ús de la tècnica: Ús elevat Tecnologia molt contrastada 14
 15. 15. EXTRACCIÓ DE VAPORS “IN-SITU” INJECCIÓ AIREAire limpio Pozo Pozo extracción inyecciónBomba Adsorción vacío vapor Pozos extracción “ON-SITE” Control de emisiones Bomba vacío y tratamiento EXTRACCIÓ VAPORS ON-SITE 15
 16. 16. Ex. Antiga empresa BOTEX. Bonmatí (actuació subsidiària de l’ARC) • Activitat: Instalació de rentat de pells • Contaminants: Dissolvents organohalogenats (PCE) • Sòls afectats (4.000 m2) i aigües subterrànies (fins a 2.000m) • Pou abastament clausurat SOIL FLUSHING (in situ flu.) (esbandir/rentar in-situ)• Injecció (rases infiltració, piezòmetres...) d’una dissolució per mobilitzar els contaminats de la ZNS cap a pous d’extracció.• Comporta extreure els contaminants bombant i sovint tractar l’aigua subterrània.• Els compostos lixiviats poden passar a la zona saturada..• In-situ, on-site Aplicacions: Variacions a la tècnica: TPH’s, compostos oliosos Aplicació de surfactants, detergents, co- solvents. SVOC’s Drens per sota la zona rentada. Metalls Capes impermeables. Limitacions: Avantatges: Permeabilitat del sòl. Sòls llimosos o Tecnologia relativament senzilla en graves i argilosos. sorres. Zona no saturada molt potent. Compatible amb el funcionament de l’activitat Estat i ús de la tècnica: 16
 17. 17. ALGUNES WEB’swww. clu-in.orgEPA cleanup information.www. frtr.govThe Federal Remediation Technologies Roundtable (FRTR)works to build a collaborative atmosphere among federal agencies involved in hazardous waste site cleanupwww. itrcweb.orgINTERSTATE TECHNOLOGY AND REGULATORY COUNCIL (ITRC) guidance documents help state environmental agencies gain technical knowledge and develop consistent regulatory approaches for reviewing and approving specific technologies. The documents are developed by multidisciplinary, consensus-based teams that receive input from states, federal agencies, the private sector, academia, and citizen stakeholders www. eugris.orgEUGRIS is a web portal offering information and services on topics related to soil and water. EUGRIS operates as a community of collaborating projects, people and organisations who co-operate to supply information for the benefit of everyone and also to promote themselves and disseminate their work. 17

×