Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usmos mil soft_dds_makale

503 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usmos mil soft_dds_makale

 1. 1. MilSOFT DDS ARAKATMANI ve DDS’in SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE SİMÜLASYON AMAÇLI KULLANIMI
 2. 2. (a) (b) (c) (d) Hüseyin Kutluca , İzzet Emre Çetin , Ertan Deniz Barış Bal (a) MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş, Adres, ODTU Teknokent Ankara, hkutluca@milsoft.com.tr(b) MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş, Adres, ODTU Teknokent Ankara, icetin@milsoft.com.tr(c) MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş, Adres, ODTU Teknokent Ankara, edeniz@milsoft.com.tr (d) MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş, Adres, ODTU Teknokent Ankara, bbal@milsoft.com.tr ÖZDDS Arakatmanı temel olarak veri merkezli (data centric) ve yayımla-abone ol (publish-subscribe) mimarisine dayalıdır. MilSOFT, 2004 yılında başlattığı GEMKOMSİS ARGE projesikapsamında DDS arakatmanını geliştirmiştir. MilSOFT, DDS arakatmanını Savaş YönetimSistemi yazılımının geliştirilmesinde gerçek zamanlı dağıtım arakatmanı ve simülasyonamaçlarına yönelik olarak kullanmaktadır. HLA ve DDS ortak kullanımının değişikuygulamalarda mümkün olabileceği öngörülmektedir. Bu ortak kullanım için her iki arakatmanınözellikleri de dikkate alınarak etkin bir tasarım yapılması sağlanabilir.Anahtar Kelimeler: Arakatman, DDS, Dağıtık Sistemler, Gerçek Zamanlı Sistemler, OMG,Savaş Yönetim Sistemi, Servis Kalitesi, Yayımla-Abone Ol MilSOFT DDS MIDDLEWARE and USING DDS FOR SIMULATION IN COMBAT MANAGEMENT SYSTEMS ABSTRACTDDS (Data Distribution Service) is a data-centric middleware based on publish-subscribeparadigm. MilSOFT has developed DDS middleware within GEMKOMSIS R&D project thatwas initiated in 2004. MilSOFT utilized DDS middleware in Combat Management Systemdevelopment as a real-time distribution middleware and for simulation purposes. It is foreseen touse DDS and HLA (High Level Architecture) together in various applications. For this commonuse, feasible system architectures can be driven by taking both middleware’s features intoconsideration.Keywords: Combat Management System, DDS, Distributed Systems, Middleware, OMG,Publish-Subscribe, Real-Time Systems, Quality of Service, HLA
 3. 3. 1. GİRİŞDağıtık ortamlarda verinin iletilmesi için, dağıtık ortamın ihtiyaç duyduğu kaliteözelliklerini sağlayabilen arakatman yazılımları kullanılmaktadır. Simülasyonsistemlerinin entegrasyonu için de, IEEE tarafından standardı yayımlanmış olan HighLevel Architecture (HLA) ve onun arakatmanı olan RTI yaygın olarak kullanılmaktadır.Bunun yanında Object Management Group (OMG) tarafından gerçek zamanlı sistemleriçin hazırlanmış olan Data Distribution Service (DDS) arakatman yazılımı standardı daHaziran 2004’te yayımlanmıştır[4].DDS Arakatmanı temel olarak veri merkezli (data centric) ve yayımla-abone ol(publish-subscribe) mimarisine dayalı bir arakatmandır. Gerçek zamanlı sistemlerindağıtık ortamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere zengin servis kalitesi özelliklerini(Quality of Service, QoS) içermektedir.DDS arakatmanı dağıtık ortamda çalışan gerçek zamanlı sistemlerin ihtiyaçlarınıkarşılamak üzere geliştirilmiştir[6,7]. DDS arakatmanının kullanıldığı alanlar komutakontrol sistemleri, endüstriyel otomasyon, dağıtık kontrol ve simülasyon,telekomünikasyon, sensör ağları ve ağ temelli sistemlerdir. Bu alanlardaki uygulamalarhızlı, etkin ve tahmin edilebilir bir veri iletişimine ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, üretilenverinin birden çok uygulamaya iletilmesi ve bu özelliğin sistem performansını olumsuzetkilememesi ana beklentilerdir. Bellek, işlemci ve veri yolu gibi kısıtlı kaynaklarınihtiyaçlara göre etkin kullanılabilmesi için arakatman parametrelerinin ayarlanabilmesitemel bir ihtiyaçtır. DDS arakatmanı buna yönelik olarak zengin servis kalitesiözellikleri sağlamakta ve bu servis kalitesi özelliklerinin her bir DDS nesnesiseviyesinde ayarlanabilmesine olanak vermektedir. Bu özellikleri ile DDS arakatmanıdağıtık ve gerçek zamanlı sistemler için önemli bir arakatman standardı olmuştur.MilSOFT 2004 yılında başlattığı GEMKOMSİS ARGE projesi kapsamında DDSarakatmanını geliştirmiştir [3]. GEMKOMSIS projesi, su üstü platformları için modernbir Savaş Yönetim Sistemi (SYS) yazılımının, tümü ile milli ve özgün bir tasarımla,COTS ürünler de kullanılarak, ARGE yaklaşımı ile oluşturulmasına yöneliktir. Bu projeTÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafındanda desteklenmiş ve 2006 Aralık ayında tamamlanmıştır. GEMKOMSIS projesikapsamında geliştirilen DDS arakatmanı, diğer komuta kontrol altyapı yazılımları, gemiortak servisleri ve gemi ortak fonksiyonları 2007 yılında başlanan Sahil GüvenlikKomutanlığı Arama Kurtarma Gemileri için geliştirilecek SYS yazılımının temelinioluşturmuştur. Bunun yanı sıra MilSOFT DDS, şirket içindeki diğer müşterili projelerdede kullanım alanı bulmuştur. MilSOFT DDS arakatmanı ve onunla ilgili geliştirilmişolan DDS Kod Üreteci ve DDS SPY uygulamaları da tamamlanmış bulunmaktadır.DDS arakatmanı, mimarisi ve zengin servis kaliteleri ile geniş bir alanda kullanımfırsatları sunmaktadır. DDS arakatmanının simülasyon sistemleri için kullanımı da sözkonusudur [1, 2, 9]. RTI arakatmanı ise simülatörlerin birbirine entegrasyonu içinuygundur. Ancak, özellikle simülatörlerin, gerçek sistemlerle birlikte / DonanımÇevrimde (Hardware In The Loop) kullanıldığı durumda ortaya çıkan, yüksek sıklıktave zaman kritik verilerinin iletimi ihtiyacı için DDS’in HLA’ya göre daha uygun olduğudeğerlendirilmektedir[9]. HLA, simülasyon sistemlerinin birlikte ve yenidenkullanılabilirliğini (interoperability & reusability) sağlamak maksadıyla geliştirilmiş
 4. 4. olup, DDS’te bulunan gerçek zamanlı veri iletimi, hataya dayanıklılık, veri filtrelemegibi servis kalitesi özelliklerini içermemektedir.Savaş Yönetim Sistemi (SYS) gibi gerçek zamanlı sistemler için DDS kullanılırken, butür sistemlerin simülasyonu için HLA kullanımı uygun olmaktadır. Bununla birlikte,DDS arakatmanı bu sistemlerin testi ve eğitimi için geliştirilecek simülatörlerdearakatman olarak da kullanılabilmektedir. DDS’in SYS yazılımının testi için geliştirilensimülatörlerde kullanımı bu makalenin kapsamında verilmektedirBu makale kapsamında; Bölüm 2’2’de DDS mimarisi anlatılmaktadır. Bölüm 3’teMilSOFT DDS arakatman yazılımının geliştirilmesi süreci ve MilSOFT DDSarakatmanının DDS’in özellikleri sunulmuştur. DDS arakatmanının simülasyon içinkullanım alanları Bölüm 4’te ele alınmıştır. Bölüm 5’te ise DDS arakatmanının SYSyazılımının testi için geliştirilen simülatörlerde kullanımı hususunda bilgiverilmektedir.. Bölüm 6’da varılan sonuçlar ve yapılan değerlendirmeler ifadeedilmektedir.2. DDS ARAKATMANIOMG, arakatman teknolojileri ve nesneye dayalı yazılım geliştirme teknolojilerinintanımlanması ve standartlaştırılmasını hedefleyen, kar amacı olmayan uluslararası birkuruluştur. OMG daha önce UML ve CORBA standardını geliştirmiş ve kullanımınınyaygınlaşmasını sağlamıştır.OMG tarafından gerçek zamanlı sistemler için hazırlanmış DDS arakatman yazılımıstandardı Haziran 2004’te yayımlanmıştır.DDS, temel olarak veri merkezli (data centric) ve yayımla-abone ol (publish-subscribe)mimarisine dayalı bir arakatmandır. Sistem, içindeki veriyi üretenden (publisher)kullanana (subscriber) sağlamayı temel aldığından veri merkezlidir. Bunun alternatifiise, CORBA’da olduğu gibi, farklı bir noktadaki bir servisten hizmet almayı sağlayanservis merkezli arakatmandır.Yayımla-abone ol mimarisi, veriyi üreten ile veriyi kullananın birbirinden bağımsızolmasını sağlamaktadır. Bunun sonucunda, sisteme yeni modüller kolaylıkla entegreolabilmekte ve sistemde bir değişiklik yapmadan mevcut verilere abone olunupgerektiğinde yeni veriler üretilebilmektedir.DDS arakatmanı, gerçek zamanlı sistemlerin gerçek zaman ve hataya dayanıklılıkihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir servis kalitesi desteği sunmaktadır. Veriningüvenli olarak gönderileceğini belirleyen Güvenilirlik (reliability) servis kalitesi bunabir örnektir. Komutlar gibi teslimatı mutlaka gerçekleşmesi gereken veriler güvenliservis kalitesinde gönderilirken (reliable), periyodik olarak güncellenen verilerin buservis kalitesinde gönderilmesine ihtiyaç yoktur (best effort). Kalıcılık (durability)servis kalitesi; verinin uçucu (volatile), bellekte kalıcı (transient) ya da diskte kalıcı(persistent) olacağını belirler. Bir verinin uçucu olması sadece o anda dinleyenmodüllere ulaştırılacağını, bellekte kalıcı ise sonradan sisteme dahil olan modüllere deiletileceğini ve diskte kalıcı ise sistem kapanıp açıldığında bile erişilebileceğini belirler.Bunların dışında sunum sırası, teslim tarihi, sahiplik, yaşam durumu, zaman filtresi
 5. 5. iletişim önceliği, öncesi bilgisi, kaynak limiti gibi servis kalitesi özellikleri demevcuttur.DDS arakatmanı, ilklendirme ve iletişim için nesneye dayalı bir arayüz sunar. Buarayüzdeki nesnelerden temel olarak “DomainParticipant”, “Type”, “Topic”,“Publisher”, “Subscriber”, “DataWriter” ve “DataReader” örnek olarak verilebilir. Bunesnelerin birbiri ile ilişkisi Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 2. DDS arakatmanı nesneleri“Domain” birbiri ile iletişimde bulunan uygulamaları bağlayan dağıtık bir yapıdır.Dolayısı ile aynı “domain”de bulunan uygulamalar birbirleri ile veri alışverişindebulunabilirler. “DomainParticipant” nesnesi uygulamaların bir domain’e lokalüyeliğini temsil eder [4]. İletişimde kullanılacak veriler “Type” ile tanımlanır. “Type”ile verinin içeriği ve anahtar alanlar belirlenir. “Topic” nesnesi bir “Type” üzerindeniletişim kurmak için tanımlı isim ve servis kalitelerinden oluşur. Uygulamalar“Topic”lere abone olabilirler veya “Topic” yayımlayabilirler.Veri yayımlamak için öncelikle “DomainParticipant” nesnesi üzerinden “Publisher”nesnesi oluşturulur. “Publisher” nesnesi bütün yayınlar için bir arayüz oluşturur veyayın için gerekli “DataWriter” nesnesini yaratmaktan sorumludur. Bir “Topic” içinveri yayımlamak üzere bir “DataWriter” yaratılır. Bu “DataWriter” nesnesi aracılığı ileveriler arakatmana yazılır. Benzer şekilde verilere abone olmak için “Subscriber”nesnesi yaratılır. Bir “Topic”e abone olmak için “Subscriber” nesnesi üzerinden bir“DataReader” yaratılır. Uygulamalar, “DataReader”lar üzerinden arakatman aracılığıile dağıtılan ve kendi abone oldukları “Topic”lere ait verilere erişebilirler.DDS arakatmanı veri tipine dayalı bir programlama arayüzü sağlamak amacı ile o tipteiletişimi sağlayan özelleşmiş “DataWriter” ve “DataReader” nesnelerini otomatiküretmeyi ve kullanmayı öngörmüştür. Tanımlanan veri tipi üzerinden kod üreteci
 6. 6. kullanılarak veri tipleri için gerekli olan özelleşmiş “TypeSupport”, “DataWriter” ve“DataReader” nesneleri yaratılır (Şekil 3). cd DDS Track Veri Tipi Nesneleri «i nterface» DataWriter DataReader TypeSupport «real i ze» TrackTypeSupport TrackDataWriter TrackDataReader Track + lat: doubl e + lon: double key + track_i d: i nt Şekil 3. DDS Kod Üretecinin Track Veri Tipi için Ürettiği Nesneler3. MilSOFT DDS ARAKATMANIMilSOFT, Savaş Yönetim Sistemi ve onun altyapısını geliştirmek üzere başlattığıGEMKOMSİS ARGE projesi kapsamında MilSOFT DDS ürününü geliştirmiştir.Geliştirme çalışmaları 2004 yılı başında DDS standardının taslak sürümü üzerindenbaşlamış ve bu sayede standardın resmi olarak 1.0 versiyonu olarak yayımlandığıHaziran 2004 tarihinden çok daha önce MilSOFT DDS arakatmanının tasarımıoluşturulabilmiştir.Geliştirilen MilSOFT DDS arakatmanı GEMKOMSİS Savaş Yönetim Sistemiuygulamalarının veri alışverişini sağlamak üzere entegre edilmiştir. Bunu takip edensüreçte arakatman yazılımı geliştirilmesi çalışmaları devam etmiş, yayımlanan yenisürümler aracılığı ile uygulama yazılımları sürekli olarak entegre ve test edilmiş; tespitedilen sorunların giderilmesi ve mevcut yeteneklerin iyileştirmesine yönelik çalışmalaryapılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak DDS’te yapılması gerekli iyileştirmeleriplanlayabilmek için, verinin iletim süresi ve toplam kapasite gibi performansparametreleri de devamlı olarak izlenmiştir. 2007 yılı ocak ayı itibarı ile DDSstandardının 1.2 versiyonuna uyumlu MilSOFT DDS arakatmanı geliştirme faaliyetitamamlanmıştır. Geliştirilen DDS arakatmanı OMG standardına göre “MinimumProfile” seviyesini sağlamaktadır [4]. Buna ek olarak Savaş Yönetim Sistemi içingerekli olan ve durum (status) verisini kapanıp/çöken ve yeniden başlayan uygulamalaraileten “Durability Profile” ve alınacak verinin sorgu ile filtrelenmesini sağlayan“Content Subscription Profile”özelliği de MilSOFT DDS’e kazandırılmıştır.MilSOFT DDS arakatmanı gerçek zamanlı sistemlerin dağıtık veri uygulamalarınayönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere C++ programlama dili ile geliştirilmiş olupaltyapısında başka bir dağıtım arakatmanını kullanmamaktadır. Ayrıca, gerçek zamanlısistemlerde gerekli olan uygulamaların sistem başlama zamanından sonra hiç bellek
 7. 7. almaması (no dynamic memory allocation after initialization) özelliğini debarındırmaktadır. Şekil 4. MilSOFT DDS ArakatmanıMilSOFT, DDS’in diğer DDS arakatmanları ile protokol seviyesinde uyumlu olması veolgun bir iletişim protokolüne sahip olması için halihazırda taslak versiyonuyayınlanmış olan RTPS (Real-Time Publish Subscribe) protokolünü de geliştirmiş veentegre etmiştir[5]. RTPS temelinde UDP/IP üzerinde çalışan bir protokoldür, ancaktasarımı veri iletimi için başka protokolleri de entegre etmeyi mümkün kılmaktadır.RTPS protokolü ile ileride MilSOFT DDS arakatmanına yeni protokoller kolaycaentegre edilebilecektir. Ayrıca, RTPS uyumlu diğer DDS ürünleri ile veri alış verişimümkün olacaktır.MilSOFT, bir taraftan DDS arakatmanını geliştirirken bir yandan da DDS’in dağıtık biryapıda etkin ve hatasız kullanımını sağlayacak yardımcı araçları da geliştirmiştir. Buaraçlar sırasıyla DDS Otomatik Kod Üreteci ve DDS Spy’dır.3.1. DDS Otomatik Kod Üreteci (DDS Code Generator – DDS CG)DDS otomatik kod üreteci, uygulama yazılımlarının DDS ile arayüzü için gerekli koduüretir. Öncelikle veri tipine dayalı bir programlama arayüzü sağlamak için o tipteiletişimi sağlayan özelleşmiş DataWriter ve DataReader nesnelerinin otomatik olaraküretmektedir. Böylece, uygulama yazılımcılarının arakatman ayrıntılarıyla uğraşmazorluğunu ortadan kaldırmaktadır . Bu yaklaşım “Model Driven Development withGenerative Programming” yaklaşımına uygundur. DDS CG, sistem içindeki arayüzlerintek bir araç tarafından geliştirilmesini ve yönetilmesini sağladığından, modüller arasıentegrasyonu kolaylaştırmakta ve sistem arayüzlerinin tek bir noktadan kontrolüimkanını vermektedir.
 8. 8. Şekil 5. MilSOFT DDS Otomatik Kod Üreteci3.2. DDS-SPY AracıDiğer bir yardımcı araç olan DDS-Spy ise sistemde bulunan modülleri ve onlarınyayımladığı ve/veya abone olunan verileri izlemek için kullanılmaktadır. Ayrıca, testamaçlı olarak ihtiyaç duyulan verilerin kopyala-yapıştır yöntemi ile tekrar sistemeverilebilmesini sağlamaktadır. Bu yönleri ile DDS-SPY, uygulama yazılımcılarına, testmühendislerine ve sistem bakım grubuna büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Şekil 6. MilSOFT DDS- Spy aracı4.0 DDS’İN SİMULASYON UYGULAMALARINDAKİ YERİHLA ve DDS veri merkezli ve “yayımla/abone ol” esasına dayalı benzerstandartlardır[1, 2]. Ayrıca, kullanıcı tarafından tanımlı veri yapıları kullanmaları veiçeriğe göre filtreleme özellikleri gibi benzerlikler taşımaktadırlar. HLA standardızaman yönetimi, hiyerarşik nesne yönetimi, aynı nesnenin faklı alanlarının farklıuygulamalar tarafından güncellenebilmesi gibi simülasyon dünyası için geliştirilmişözellikler barındırmaktadır. Öte yandan DDS ise zaman filtresi, sahiplik, çalışırlıkdurumu (liveliness) gibi zengin servis kalitesi özellikleri ve gerçek zamanlı veri
 9. 9. iletimine imkan veren veri modeli ile yüksek performans gerektiren simülatörler içinuygun bir arakatman çözümü olmaktadır.RTI ve DDS arakatmanlarının sistem gereksinimlerine göre birlikte kullanımımümkündür [1,8]. Örneğin, donanım destekli platform simülasyonu için DDSarakatmanı kullanımı gerçek zaman ihtiyaçları ve DDS servis kaliteleri sebebi ileuygundur. Bu sistemlerde periyodik veri yoğun olarak yayımlanmakta ve birden fazlasistem (Hareket kontrol, görüntü üretme, gösterge simülasyonu vs.) tarafındankullanılmaktadır. Bu veri iletişiminin yayımla-abone ol mimarisi ile etkin bir şekildegerçekleştirilmesi mümkündür. Ayrıca, yüksek frekansta yayımlanan bir veriyi daha azgüncelleme yapan bir sistemin zaman filtresi servis kalitesi sayesinde istediği frekanstaalması sağlanabilir. DDS arakatmanı bu sistemin içinde kullanılıyorken bu sistemlerinbirleştirilerek HLA uyumlu ortak bir muharebe simülasyonunda RTI üzerindenbağlanması mümkündür.Benzer şekilde bir Savaş Yönetim Sistemi DDS üzerinden iletişim sağlarken busistemlerin HLA uyumlu simülasyon sistemlerine bağlanması amacı ile RTIkullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu tür sistemlerde HLA ile DDS arakatmanlarıarasında köprü kurularak veri iletişiminin kolaylıkla yapılabileceği öngörülmektedir. id DDS v e RTI birlikte kullanımı donanim destekli platform simülatörü donanim destekli platform simülatörü Uygulama 1 Uygulama 5 Uygulama 6 Uygulama 2 DDS DDS Uygulama 3 Uygulama 4 Uygulama 7 Uygulama 8 RTI Şekil 7. RTI ve DDS Arakatmanlarının Birlikte KullanımıDDS arakatmanının RTI yerine kullanılması da bir uygulama alternatifi olabilir. Bukonuda detaylı araştırma yapılması ve uygulamalar ile denenmesine gerek duyulduğudeğerlendirilmektedir.5.0 DDS’in SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMLERİNDE SİMÜLASYONAMAÇLI KULLANIMIDDS arakatmanı geliştirilmesi ve mevcut bir SYS içerisinde kullanımı GEMKOMSİSprojesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. MilSOFT DDS arakatmanı, diğer komutakontrol altyapı yazılımları, gemi ortak servisleri ve gemi ortak fonksiyonları 2007
 10. 10. başında başlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma Gemileri içingeliştirilecek SYS yazılımının temelini oluşturmaktadır.Yeni sistemler geliştirilirken eğitim amaçlı simülasyon özellikleri de öngörülmektedir.Bu amaçla yapılan simülasyon için DDS arakatmanını öngörmekteyiz. Böyle bir sistemiçin gerçek zamanlı sistem için bir domain kullanılır iken simülasyon için verilerin ayrıbir domain üzerinden iletilmesi mümkündür.SARSHIP kapsamında geliştirilen SYS yazılımını test etmek ve sistemi eğitimmodunda kullanabilmek üzere arayüz protokolü seviyesi simülatörler, senaryo editörüve oynatıcısı geliştirilmektedir (Şekil 8). Bu kapsamda senaryo oynatıcısından gelenveriler alt sistem simülatörleri tarafından işlenmektedir. Alt sistemlerin arayüzprotokolü seviyesi simülasyonu ile, alt sistemin mesaj alışverişi simüle edilmektedir.Oluşturulan bu simülasyon konfigürasyonunda veri iletişimi için DDS tercih edilmiştir.Bunun temel gerekçesi mevcut proje kapsamında geliştirilmiş DDS arakatmanının buuygulama için uygun bir altyapı sağlamasıdır. DDS arakatmanın veri merkezliyayımla/abone ol mimarisinin simülasyon yapısına uyumlu olması bu teknik çözümünseçilmesinde önemli bir etken olmuştur. id Test Senaryo Üreteci Kendi gem i ve iz bilgileri M ilSOFT DDS (Test v e Simülasyon "Domain") Seyir Radari Kendi gemi Arama Radari Simülatörü Bilgileri Simülatörü Simülatörü RS422/NM EA Ethernet 1553 Nav Radar SIU DDU SIU Search Radar Seyir Kendi gem im iz Aram a Radari ile radari ile ile alakali alakali "T opic"ler alakali "T opic"ler "T opic"ler M ilSOFT DDS (SYS "Domain") «System » CM S Şekil 8. DDS Arakatmanının Simülasyon-SYS Entegrasyonunda kullanımıÖrneğin radar simülasyonu için, Senaryo editörü ve oynatıcısında üretilip DDSarakatmanı üzerinden yayımlanan nesnelere ait bilgiler NavRadarSIM tarafından seyirradarı arayüz simülasyonu yapılarak RS422 üzerinden NMEA-0183 formatındaNavRadarSIU bilgisayarına aktarılır. NavRadarSIU ise aldığı veriyi Savaş YönetimSistemi veri modeli yapısına uygun formata çevirerek iz seviyesinde DDS arakatmanıaracılığı ile sisteme sağlar.
 11. 11. 6.0 SONUÇDDS ve HLA, veri merkezli ve “Yayımla-Abone ol” esasına dayalı standartlardır.Gerçek zamanlı sistemler için tasarlanmış olan DDS arakatmanı simülasyon dünyasındahem kendi başına hem de HLA uyumlu simülasyon sistemleri ile birlikte kullanımalanına sahiptir.MilSOFT, OMG’nin DDS standardına uygun bir DDS arakatmanı geliştirmiştir.MilSOFT, DDS arakatmanını Savaş Yönetim Sistemi yazılımında gerek gerçekzamanlı sistem ihtiyacının karşılanmasında gerekse simülasyon uygulamalarında etkinolarak kullanmaktadır. Bu açıdan DDS arakatmanı HLA arakatmanı olan RTI yerinekullanılabilmektedir.Ayrıca, RTI-DDS arakatmanlarının birlikte kullanımının değişik uygulamalardamümkün olabileceği görülmektedir. Gerçek sistemlerin dağıtık uygulamaları için DDSmimarisi ve arakatmanı kullanılırken, bu sistemlerin HLA uyumlu simülasyonsistemleri ile birlikte kullanımında / entegrasyonunda RTI kullanılmasıdeğerlendirilebilir. Bu kullanım biçimi için her iki arakatmanın ve mimari standardınözellikleri dikkate alınarak sistemlerin uygun şekilde tasarlanması mümkündür.DDS arakatmanının RTI yerine kullanılması konusunda da detaylı araştırma yapılmasıve uygulamalar ile denenmesine gerek duyulduğu değerlendirilmektedir.KAYNAKÇA[1] Calvo B., Seisdedos I. , (2006), “SimWare Kernel – Real Time CommunicationSystem for Simulation”, Real-time and Embedded Systems Workshop 2006.[2] Joshi R, Castellote G. P.,”A Comparison and Mapping of Data Distribution Serviceand High-Level Architecture”, www.rti.com.[3] MilSOFT, (2006), “MilSOFT DDS Middleware”, http://dds.milsoft.com.tr[4] OMG, (2006): “Data Distribution Service for Real-Time Systems Ver 1.2”,http://www.omg.org.[5] OMG, (2006), The Real-Time Publish-Subscribe Wire Protocol OMG RevisedSubmission, http://www.omg.org.[6] Angelo Corsaro, DDS in Air Traffic Control Applications, DDS Information Day,December 2006, Washington, DC USA.[7] Piet Griffioen , TACTICOS CMS: exploiting the full DDS potential, DDSInformation Day, December 2006, Washington, DC USA.[8] RTI, National Advanced Driving Simulators & Simulation Center, Customersuccess story, www.rti.com[9] Whytock. P, (2006), “An Open Standards Approach To Simulator Design”,http://europe.elecdesing.com, Article ID: 12025

×