Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Факултет за  администрација и менаџмент на информациски ситеми-Битола ВЛИЈАНИЕТО НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ЈАВНИОТ ...
Интернет технологии <ul><li>Подобар пристап до интернетот има за цел поголемо знаење од сите области </li></ul><ul><li>Све...
ПРЕДИЗВИЦИ ИНТЕРНЕТ  ЗА СЕКОГО ИНТЕРНЕТ ВО  ОБРАЗОВАНИЕ ПОКАВЛИТЕТН ЖИВОТ ПОДОБРИ УСЛУГИ
ВЛИЈАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТОТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР <ul><li>Е-Влада - трансформациска влада .  </li></ul><ul><li>употреба на инте...
НАМЕНА НА ИТ <ul><li>Објавување информации преку интернет  </li></ul><ul><li>информирање на клиентите и пошироката јавнос...
<ul><li>Намалени трошоците за информирање, испораката на услугите и вршењето на различни трансакции меѓу јавната ораганиза...
<ul><li>клиентите многу подобро се информират во споредба со некои други печатени или електронски медиуми (на пример , ве...
Електронска трговија Е-влада ИКТ за претпријатијата и е –Бизнис Е-Здравство Приоритети на ИКТ во Република Македонија
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА овозможува развој на услуги за подобрување на бизнис средината преку зголемување на ефективноста на...
ИКТ ЗА Е-ВЛАДА ИКТ за Влада и е-Влада ќе овозможи Македонија да го задржи и зголеми подвигот кон корисни и локализирани е...
<ul><li>.  </li></ul>ИКТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И Е-Бизнис Инвестиции во ИКТ за претпријатија и е-бизнис ќе придонесат за под...
<ul><li>1. Развивање на здравствен  информациски систем  е ле ктронски медицински податоци - </li></ul><ul><li>Медицинск...
ПОСТОЈНА ПРАВНА РАМКА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <ul><li>Законот за електронските комуникации  ...
УЛОГА НА ЛС. ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПАРТНЕРСТВА МЕЃУ ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР <ul><li>За телефонија ги користат услугите на Ма...
ЗАКЛУЧОК <ul><li>Информатичката технологија има големо влијание во развојот на една држава и во зголемувањето на ефикаснос...
ИЗРАБОТИЈА ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО Милорад Петрески 654/07 Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Паце Руменовска 594/...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vlijanieto na informatichkite tehnologii vo javniot sektor

2,322 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vlijanieto na informatichkite tehnologii vo javniot sektor

 1. 1. Факултет за администрација и менаџмент на информациски ситеми-Битола ВЛИЈАНИЕТО НА ИНФОРМАТИЧКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР ТЕМА
 2. 2. Интернет технологии <ul><li>Подобар пристап до интернетот има за цел поголемо знаење од сите области </li></ul><ul><li>Светски вести </li></ul><ul><li>Специјализиран know-how </li></ul><ul><li>Електронско учење </li></ul>
 3. 3. ПРЕДИЗВИЦИ ИНТЕРНЕТ ЗА СЕКОГО ИНТЕРНЕТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ ПОКАВЛИТЕТН ЖИВОТ ПОДОБРИ УСЛУГИ
 4. 4. ВЛИЈАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТОТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР <ul><li>Е-Влада - трансформациска влада . </li></ul><ul><li>употреба на интернет, за внатрешна и надворешна комуникација </li></ul><ul><li>размена на информации, </li></ul><ul><li>испорака на услуги по електронски пат </li></ul><ul><li>вршење најразлични трансакции со клиентите , организаците од приватниот сектор ,непрофитни ораганизации или со други организации од јавниот сектор. </li></ul>
 5. 5. НАМЕНА НА ИТ <ul><li>Објавување информации преку интернет </li></ul><ul><li>информирање на клиентите и пошироката јавност за локалните или државните празници, </li></ul><ul><li>одлуки од страна на административните тела , </li></ul><ul><li>состаноци што се отворени за јавноста ( на пример , со дневен ред, датум на одржување и сл), </li></ul><ul><li>најразлични јавни известувања , за безбедноста , временската прогноза , </li></ul><ul><li>двонасочна комуникација меѓу јавната организација и нејзините клиенти, организациите од приватниот сектор, непрофитните организации или со </li></ul><ul><li>трансакции од најразличен карактер (пополнување даночни пријави, плаќање сметки, пријавување или аплицирање за добивање услуги, даночни ослободувања, грантови за проекти и сл), со што се заштедува време. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Намалени трошоците за информирање, испораката на услугите и вршењето на различни трансакции меѓу јавната ораганизација и нејзините клиенти. </li></ul><ul><li>-се зголемува и брзината и точноста на работењето, </li></ul><ul><li>заштеда на време и дополнителни трошоци (на пример за печатење , копирање, компјутерски услуги, рекламирање, маркетинг </li></ul>ЕФИКАСНОСТ
 7. 7. <ul><li>клиентите многу подобро се информират во споредба со некои други печатени или електронски медиуми (на пример , весници, телевизија, радио и сл) Ваквата висока популарност на интернетот овозможува поголем степен на достапност на клиентите за добивање информации, а со тоа се зголемува и степенот на транспарентност. Од тука, не само клиентите, туку и јавните организации имаат големи приодобивки </li></ul>ЕФЕКТИВНОСТ
 8. 8. Електронска трговија Е-влада ИКТ за претпријатијата и е –Бизнис Е-Здравство Приоритети на ИКТ во Република Македонија
 9. 9. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА овозможува развој на услуги за подобрување на бизнис средината преку зголемување на ефективноста на бизнис процесите подесување на веќе постоечките развиени домашни апликации во банките и малите и средните претрпијатија заеднички истражувања со интернационални компании за развој на сигурносни алатки и апликации (измами, плаќање, подигање на свеста за овие проблеми)
 10. 10. ИКТ ЗА Е-ВЛАДА ИКТ за Влада и е-Влада ќе овозможи Македонија да го задржи и зголеми подвигот кон корисни и локализирани е-Услуги за бизнисите и граѓаните, во исто време обезбедувајќи поевтина, поефикасна и потранспарентна Влада, директно зголемувајќи го квалитетот на пазарот и квалитетот на живеење двонасочна комуникација помеѓу Владата и услужно ориентирана архитектура на Владата подобрување на е-услугите Владините процеси - ефикасни и транспарентни е-набавки во Владините институции административни процедури Е-демократија
 11. 11. <ul><li>. </li></ul>ИКТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И Е-Бизнис Инвестиции во ИКТ за претпријатија и е-бизнис ќе придонесат за подобра бизнис средина, ќе придонесат за вработување, трговија како и регионално препознавање ИКТ доведува до зголемена конкурентност на малите и средни претпријатија Анализа на користењето на ИКТ во секторот на мали и средни претпријатија Од МСП до дигитални МСП, зголемување на веб присуството на ма л ите и средни претпријатија – Анализа на пазарот Зголемување на бизнис содржини на веб Модели
 12. 12. <ul><li>1. Развивање на здравствен информациски систем е ле ктронски медицински податоци - </li></ul><ul><li>Медицинска биоинформатика - </li></ul><ul><li>2. Развивање на системи за дијагностички групи - </li></ul><ul><li>Истражувања за медицински експертски системи </li></ul><ul><li>3. Воведување на идентификациска здравствена картичка </li></ul><ul><li>Осмислување на домашен систем кој ќе биде хармонизиран со системите во ЕУ </li></ul>Е-Здравство резултатите ќе бидат извонредно големи, почнувајки од заштеда на многу пари како и овозможување на посигурен и поефикасен систем за здравство.
 13. 13. ПОСТОЈНА ПРАВНА РАМКА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <ul><li>Законот за електронските комуникации -2005год </li></ul><ul><li>целосно усогласен со регулаторниот пакет на ЕУ за електронски комуникации од 2002 година. </li></ul><ul><li>Законот за електронски комуникации обезбедува </li></ul><ul><li>услови за интерконекција и пристап со примена на принципот за транспарентност и недискриминација, </li></ul><ul><li>определување на оператори со значителна пазарна моќ на релевантен пазар, </li></ul><ul><li>избор на давател на универзална услуга, </li></ul><ul><li>Надлежни институции за имплементација на правилата од областа на електронските комуникации се Министерство за транспорт и врски и Агенцијата за електронски комуникации , како регулаторно тело во областа на електронските комуникации. </li></ul><ul><li>Повеќе информации на : </li></ul><ul><li>www.mtc.gov.mk </li></ul><ul><li>www.aek.mk </li></ul>
 14. 14. УЛОГА НА ЛС. ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПАРТНЕРСТВА МЕЃУ ЈАВНИОТ И ПРИВАТНИОТ СЕКТОР <ul><li>За телефонија ги користат услугите на Македонски Телекомуникации, за интернет пристап користат ADSL услуги на T-Home и безжичен интернет пристап на ОнНЕт. </li></ul><ul><li>За потребите на образовниот процес, компјутерските лаборатории во поголемиот дел од училиштата во Република Македонија (460 основни и средни училишта) имаат безжичен интернет пристап преку Интернет провајдерот ОнНет. </li></ul><ul><li>Општините, јавните претпријатија и јавно-приватните партнерства треба да овозможат </li></ul><ul><li>еднаков и фер пристап за сите комерцијални оператори кои преку пасивната Инфраструктура на општинските електронски комуникациски мрежи и системи ќе сакаат да ги нудат своите услуги до крајните корисници. </li></ul><ul><li>Општините треба да ги развиваат и користат општинските електронски комуникациски мрежи и системи за да го стимулираат руралниот развој со што би се намалил дигиталниот јаз во Република Македонија. </li></ul>
 15. 15. ЗАКЛУЧОК <ul><li>Информатичката технологија има големо влијание во развојот на една држава и во зголемувањето на ефикасноста и ефективноста во доставување на услугите до крајните корисници како и навремено информирање за сите потребни работи и случувања. </li></ul><ul><li>Без масовно користење на информациската технологија секоја јавна организација, порано или подоцна е осудена да згасне бидејќи ИТ е непоходен услов за да се биде во чекор со конкуренцијата. </li></ul><ul><li>Информациската технологија внесува флексибилност, а тоа е она што многу и недостасува на бирократијата, исто така, помага организациите од јавниот сектор полесно да се трансформираат, реорганизираат или менуваат за побрзо да се прилагодат кон условите на дигителната ера. </li></ul>
 16. 16. ИЗРАБОТИЈА ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО Милорад Петрески 654/07 Проф. д-р Виолета Пановска Бошкоска Паце Руменовска 594/07 Асистент: д-р Бранко Димески Мери Ивановска 617/07

×