Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trougao, vrste, crtanje lekcija

  • Be the first to comment

Trougao, vrste, crtanje lekcija

  1. 1. • појам; • врсте; • цртање.
  2. 2. Троугао је геометријска фигура која се састоји од три угла, три странице и три темена. На слици је приказан троугао АВС, који је тако назван према називима његових темена. Странице троугла су дужи које га оивичавају. На датом троуглу, то су: АВ, ВС и СА. Странице троугла се могу обележити и малим писаним словима латинице. Ако су темена троугла именована, онда ће наспрам темена А бити страница а, наспрам темена В – страница b и наспрам темена С - страница с. Темена троугла су тачке у којима се спајају странице троугла. На датом троуглу, то су тачке А, В и С. А В С страница угао теме а b c
  3. 3. Врсте троуглова према угловима: ОШТРОУГЛИ ТРОУГАО Сви углови овог троугла су оштри. ПРАВОУГЛИ ТРОУГАО Један угао овог троугла је прав. ТУПОУГЛИ ТРОУГАО Један угао овог троугла је туп. a a a c b b b c c
  4. 4. Врсте троуглова према страницама: РАЗНОСТРАНИЧАН или НЕЈЕДНАКОСТРАНИЧАН ТРОУГАО Све странице овог троугла су различите дужине. ЈЕДНАКОКРАКИ ТРОУГАО Две странице овог троугла су једнаке дужине. Оне се зову КРАЦИ, а трећа страница се зове ОСНОВА. ЈЕДНАКОСТРАНИЧНИ ТРОУГАО Све странице овог троугла су једнаке дужине. а а а b b b а а c основа
  5. 5. Цртање троугла чије су странице AB= 6 cm, BC= 5 cm, AC= 4 cm. За цртање је потребан шестар и лењир. 1. Најпре нацртамо дуж АВ која представља једну страницу троугла. У отвор шестара узимамо дужину странице АС (са дужи коју смо претходно посебно нацртали или директно са лењира). Забодемо иглу шестара у тачку А и нацртамо кружни лук, као на слици. 2. Затим, узимамо у отвор шестара дужину странице ВС (са дужи коју смо посебно нацртали или директно са лењира). Забодемо иглу шестара у тачку В и опишемо кружни лук као на слици. 3. Тачка пресека кружних лукова је теме С троугла кога цртамо. Спојимо тачку А са тачком С и тачку В са тачком С. На тај начин смо завршили цртање троугла АВС.
  6. 6. Цртање једнакокраког троугла чије су странице AB= 6 cm, BC= AC= 4 cm. На исти начин цртају се и једнакокраки и једнакостранични троугао. 1. Најпре нацртамо дуж АВ = 6 cm 2. Затим, узимамо у отвор шестара дужину странице ВС=4 cm (са дужи коју смо посебно нацртали или директно са лењира). Забодемо иглу шестара у тачку А и опишемо кружни лук као на слици. 3. Немењајући отвор шестара, забодемо иглу шестара у тачку В и опишемо други лук, као на слици. 4. Тачка пресека кружних лукова је теме С троугла кога цртамо. Спојимо тачку А са тачком С и тачку В са тачком С. На тај начин смо завршили цртање троугла АВС.
  7. 7. Цртање једнакостраничног троугла чија је странице AB=ВС=СА= 6 cm 1. Најпре нацртамо дуж АВ = 6 cm 2. Затим, узимамо у отвор шестара дужину странице ВС=6cm (са дужи коју смо посебно нацртали или директно са лењира). Забодемо иглу шестара у тачку А и опишемо кружни лук као на слици. 3. Немењајући отвор шестара, забодемо иглу шестара у тачку В и опишемо други лук, као на слици. 4. Тачка пресека кружних лукова је теме С троугла кога цртамо. Спојимо тачку А са тачком С и тачку В са тачком С. На тај начин смо завршили цртање троугла АВС.

×