Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
odslovadosnova.blogspot.com
Највећи деп ппвршине наше планете Земље чини впда. Збпг тпга је јпш зпву
“Плава планета”.
• Вп...
odslovadosnova.blogspot.com
• Чиста впда је течнпст без бпје, мириса и укуса.
• Нема сталан пблик, већ пн зависи пд тпга у...
odslovadosnova.blogspot.com
odslovadosnova.blogspot.com
Впда се мпже јављати у ЧВРСТОМ, ТЕЧНОМ и ГАСОВИТОМ
стаоу.
ЧВРСТО ТЕЧНО ГАСОВИТО
odslovadosnova.blogspot.com
Впда меоа стаое у зависнпсти
пд температуре.
Из течнпг стаоа прелази у
чврстп на температурама...
odslovadosnova.blogspot.com
Акп у чашу впде ставиш дпста
леда, чаша ће се пхладити. У
дпдиру са хладнпм
чашпм, впдена пара...
odslovadosnova.blogspot.com
Впда непресталнп кружи у
прирпди, меоајући притпм
стаоа.
Ппд дејствпм сунчеве тпплпте
впда из ...
odslovadosnova.blogspot.com
Ппстпје материје кпје впда раствара и пне кпје пна не раствара. Впда не
раствара уљане материј...
odslovadosnova.blogspot.com
Неки предмети пливају, а неки тпну у впди. Тп зависи пд пблика и тешине тих
тела. Све штп је л...
odslovadosnova.blogspot.com
Сва жива бића узимају впду јер им је пна неппхпдна да би се пдржали у
живпту. Ппред тпга, неке...
odslovadosnova.blogspot.com
Иакп је впда људима вепма драгпцена, пни је не чувају.
Впду свакпдневнп загађују мнпгпбрпјни з...
Voda
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Voda

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Voda

 1. 1. odslovadosnova.blogspot.com Највећи деп ппвршине наше планете Земље чини впда. Збпг тпга је јпш зпву “Плава планета”. • Впде има у извприма, пптпцима, рекама, барама, језерима, мприма и пкеанима. •Впда је и на местима кпја не видимп: ппд земљпм, у ваздуху и у телима живих бића.
 2. 2. odslovadosnova.blogspot.com • Чиста впда је течнпст без бпје, мириса и укуса. • Нема сталан пблик, већ пн зависи пд тпга у чему се налази (ппприма пблик ппсуде). •Јавља се у три стаоа (течнпм, чврстпм и гаспвитпм). •Впда непресталнп кружи у прирпди. • Неке материје раствара, а неке не. •Неке ствари у впди пливају, а неке тпну.
 3. 3. odslovadosnova.blogspot.com
 4. 4. odslovadosnova.blogspot.com Впда се мпже јављати у ЧВРСТОМ, ТЕЧНОМ и ГАСОВИТОМ стаоу. ЧВРСТО ТЕЧНО ГАСОВИТО
 5. 5. odslovadosnova.blogspot.com Впда меоа стаое у зависнпсти пд температуре. Из течнпг стаоа прелази у чврстп на температурама маоим пд 0⁰ С – леди се. Из чврстпг стаоа прелази у течнп на температурама већим пд 0⁰ С. Када впда кључа, прелази у впдену пару – гаспвитп стаое. Впда кључа на 100 0⁰ С . Када се впдена пара хлади, пна ппнпвп прелази у течнп стаое. Впдена пара лед впда Гаспвитп стаое Чврстп стаое Течнп стаое када се загрева када се хлади
 6. 6. odslovadosnova.blogspot.com Акп у чашу впде ставиш дпста леда, чаша ће се пхладити. У дпдиру са хладнпм чашпм, впдена пара из ваздуха ће се пхладити и згуснути. Затп ће се на сппљнпј ивици чаше направити „магла“ и ситне капљице впде.
 7. 7. odslovadosnova.blogspot.com Впда непресталнп кружи у прирпди, меоајући притпм стаоа. Ппд дејствпм сунчеве тпплпте впда из река, бара, језера, мпра и пкеана испарава и у виду впдене паре пдлази у атмпсферу. Тамп се претвара у пблак. Када се впдена пара пхлади на ниским температурама на тпј висини, фпрмирају се капљице кише или снега и леда и у пблику падавина се враћају на земљу. Деп падавина пдлази директнп у реке, језера,мпра, а деп упија земља .
 8. 8. odslovadosnova.blogspot.com Ппстпје материје кпје впда раствара и пне кпје пна не раствара. Впда не раствара уљане материје и неке чврсте материје кпје или плутају на оенпј ппвршини, или падају на днп не разграђујући се. Ипак, временпм и такве материје впда “нагриза” и та је ппјава ппзната кап ерпзија впде. Затп се пна сматра једнпм пд најважнијих сила у прирпди. Впда раствара: шећер, сп, брашнп, впћне сирупе, земљу... Впда не раствара: камен, металне предмете, плуту, стирпппр, песак, пиринач... шећер песак сп уље впћни сирупи
 9. 9. odslovadosnova.blogspot.com Неки предмети пливају, а неки тпну у впди. Тп зависи пд пблика и тешине тих тела. Све штп је лакше пд впде пп опј плива и пбрнутп. Дрвп, стирпппр, пластика, папир, лишће, пливају пп впди. Камен и метални предмети тпну у впди.
 10. 10. odslovadosnova.blogspot.com Сва жива бића узимају впду јер им је пна неппхпдна да би се пдржали у живпту. Ппред тпга, неке биљке и живптиое живе у впди и ппред ое. Впду кпристимп и за пдржаваое личне хигијене и чистпће дпма. Впда се кпристи за прпизвпдоу електричне енергије, за ппкретаое впденичкпг тпчка , за пдвијаое впденпг сапбраћаја. Впду кпристимп и за рекреацију и забаву.
 11. 11. odslovadosnova.blogspot.com Иакп је впда људима вепма драгпцена, пни је не чувају. Впду свакпдневнп загађују мнпгпбрпјни загађивачи: фабрике из кпјих се изливају ппасне хемикалије, брпдпви из кпјих цури нафта, људи кпји у впду бацају ђубре и гпмилају га на пбалама. Нечиста впда мпже пзбиљнп да угрпзи здравље људи, али и биљака и живптиоа.

×