เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือแพลตฟอร์ม(สภาวะแวดล้อมในการทางานร่วมกัน)หรือเว็บไซต์ทมงเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย...
บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service)เป็ นรูปแบบเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสาหรับผูใช้งานในอินเทอร์เน็ต ในการบริก...
สถิตจาก Markingchart.com ในเดือนธันวาคม 2553 พบว่าสถิติ       ิอัตราการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทคนนิยมมากทีสดคือ ...
เป็ นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จาพวกไมโครบล็อก ถูกก่อตังโดยบริษท                             ...
เปิดใช้งานเมือ ค.ศ. 2004 ก่อตังโดยมาร์ก ซักเคอร์เบิรก ผูใช้สามารถสร้าง           ่         ้      ...
1.กรณีทใช้ wifi สาธารณะ ควรใช้ HTTPS ในการป้องกันรหัสผ่านเมือมี           ่ี                  ...
นาย กิตติทต เนียมไทย ม.4/2 เลขที่ 9     ั
เครือข่ายสังคมออนไลน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เครือข่ายสังคมออนไลน์

857 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เครือข่ายสังคมออนไลน์

 1. 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือแพลตฟอร์ม(สภาวะแวดล้อมในการทางานร่วมกัน)หรือเว็บไซต์ทมงเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทาง ่ ี ุ่สังคม ในกลุมคนทีมความสนใจหรือมีกจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายทางสังคม จะมี ่ ่ ี ิองค์ประกอบหลักทีใช้เป็ นตัวแทนของผูใช้ ่ ้
 2. 2. บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service)เป็ นรูปแบบเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสาหรับผูใช้งานในอินเทอร์เน็ต ในการบริการเครือข่ายสังคม ้มักจะประกอบไปด้วยการแชท ส่งข้อความ ส่งเมล์ วีดโอ ซึงสามารถแบ่งได้ 7 ประเภท ี ่ดังนี้ 1.Publish การเผยแพร่ขอมูล เอกสาร หรือบทความ ้ ั 2.Share การแบ่งปนข้อมูล รูปภาพหรือความรู้ 3.Discuss สังคมในการระดมความคิด 4.commerce เครือข่ายทีเกียวกับธุรกิจ ่ ่ ั 5.Location การแบ่งปนสถานทีทน่าสนใจ ่ ่ี 6.Network เครือข่ายเพือน งาน ธุรกิจ ่ 7.Game เครือข่ายเกม
 3. 3. สถิตจาก Markingchart.com ในเดือนธันวาคม 2553 พบว่าสถิติ ิอัตราการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทคนนิยมมากทีสดคือ Facebook ่ี ุ่Youtube และ Myspace ตามลาดับ และทีน่าสนใจคือผูหญิงมีอตราการเล่น ่ ้ ัSocial Network มากกว่าผูชาย ้
 4. 4. เป็ นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จาพวกไมโครบล็อก ถูกก่อตังโดยบริษท ้ ัObvious Corp เมือเดือนมีนาคม ค.ศ 2006 โดยผูใช้สามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน ่ ้140 ตัวอักษร ว่าตัวเองกาลังทาอะไรอยู่ ข้อความทีถูกอัพเดตจะแสดงอยูบนเว็บเพจของผูใช้ โดยการรับข่าวสารจาก ่ ่ ้ผูอ่นเรียกว่า “Following” และผูทมาติดตามเราเรียกว่า “Follower” ้ื ้ ่ี สาหรับการสือสารหรือพูดคุย สนทนาผ่าน twitter สามารถทาได้โดยการ ่เรียกชือ เช่น @smith สวัสดีครับ ่
 5. 5. เปิดใช้งานเมือ ค.ศ. 2004 ก่อตังโดยมาร์ก ซักเคอร์เบิรก ผูใช้สามารถสร้าง ่ ้ ์ ้ข้อมูลส่วนตัว เพือรายชือผูอ่นในฐานะเพือน และแลกเปลียนข้อมูล นอกจากนี้ผใช้ยง ่ ่ ้ื ่ ่ ู้ ัสามารถร่วมกลุมความสนใจส่วนตัวได้ Facebook อนุ ญาตให้ใครสมัครก็ได้แต่อายุ ่มากกว่า 13 ปีขนไป้ึ
 6. 6. 1.กรณีทใช้ wifi สาธารณะ ควรใช้ HTTPS ในการป้องกันรหัสผ่านเมือมี ่ี ่การเข้าสูระบบ ่ 2.ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 3.ไม่บอกชือหรือรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น ่ 4.ควรตังรหัสผ่านทีมความปลอดภัย ้ ่ ี 5.เรียนรูวธการตังค่าความเป็ นส่วนตัวของระบบก่อนทีจะใช้งาน ้ิี ้ ่
 7. 7. นาย กิตติทต เนียมไทย ม.4/2 เลขที่ 9 ั

×