Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Formatív értékelés és tanulói előrehaladás támogatása IKT eszközökkel (Pécs)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

150717 szolnok 20 eves

Download to read offline

Magyar közkönyvtárak vezetési-szervezési felmérése -- 20 év távlata, újabb szervezeti kulturális adatok

150717 szolnok 20 eves

 1. 1. Könyvtárak szervezési- vezetési mintái; 20 éves a legutolsó felmérés – mi történhetett azóta? Mikulás GáborMikulás Gábor információs tanácsadóinformációs tanácsadó GM Info Consulting Kft.GM Info Consulting Kft. Kávéház-szekcióKávéház-szekció Szolnok, 2015. júl. 17.Szolnok, 2015. júl. 17.
 2. 2. Ami 20 éves…Ami 20 éves… 1995-ben készült kutatás • Megjelent: Szervezetfejlesztési lehet ségek aő megyei könyvtárakban / Barlai Róbert, Csapó Edit. In: Könyvtári Figyel 42 (1996) 4ő •http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1996/4/barlai.h tml 20 év óta nincsenek meg a legfontosabb kurrens adatok a könyvtári fejlesztések megalapozására (pénzek, koncepciók, jelentések vannak…)
 3. 3. Melyik hozzáállás lehetMelyik hozzáállás lehet jó?jó? ProblémamintákProblémaminták azonosítása a kés bbiőazonosítása a kés bbiő elkerülés érdekébenelkerülés érdekében • Illyés Gyula: „…ki szépenIllyés Gyula: „…ki szépen kimondja a rettenetet, azzal fölkimondja a rettenetet, azzal föl is oldja.” (Bartók)is oldja.” (Bartók) • Marshall RosenbergMarshall Rosenberg MegoldásközpontúMegoldásközpontú megközelítésmegközelítés • Dominik Godat (nem-Dominik Godat (nem- diagnosztikus modell)diagnosztikus modell) • Sofie Geisler (okok és felel sökőSofie Geisler (okok és felel sökő keresése helyett megfelel enőkeresése helyett megfelel enő adagolt elismerés)adagolt elismerés)
 4. 4. Megyei könyvtáriMegyei könyvtári felmérésfelmérés 1995.; néhány megyei könyvtárban • interjú az igazgatókkal, kérd ív a meghatározóő személyekkel • Témák: motiváció, légkör, társadalmi elismertség, saját személyes helyzet, teljesítmény, társas viszonyok, befolyásolási szándékok; szervezeti felépítés, konfliktusforrások, m ködési zavarok.ű
 5. 5. Háttér, 1995Háttér, 1995 • Olvasószolgálat, szerzeményezés— feldolgozás, hálózatgondozás—módszertan (szovjet, ~1950). • Kisgömböc-szindróma: aprózódás, részlegesedés: pl. gyerekkönyvtárrá, tájékoztatási v. av-részleg stb. • A számítógépesítéskor sem volt szervezeti átvilágítás. „A könyvtárakban az évek óta azonos, megkövesedett struktúrákban tevékenyked k kilátástalannak érzikő helyzetüket, rossz a közérzetük, rossz az
 6. 6. Eredmények: 1.Eredmények: 1. InnovációInnováció • Igazgatói félelem a megszorítástól,Igazgatói félelem a megszorítástól, hatékonysági törekvések nincsenekhatékonysági törekvések nincsenek • Szavakban minden fels vezető ő problematikusnak látja az adott szervezeti állapotokat, de különösebben egyiküket sem foglalkoztatja a változtatás gondolata. • A beosztott munkatársak a dolgok változhatat- lanságát érzik, maguk nem kezdeményeznek, nehogy szembekerüljenek közvetlen felettesükkel, vagy a szomszéd asztalnál ülő kollégával.
 7. 7. 2. Szervezet, irányítás2. Szervezet, irányítás • Ritka a személyes felel sségőRitka a személyes felel sségő • Igazgató: f ként „exkluziv klub” és „magányos”őIgazgató: f ként „exkluziv klub” és „magányos”ő típus Igazgatóhelyettes = titkártípus Igazgatóhelyettes = titkár • Túlképzettség, viszonylag magas létszámTúlképzettség, viszonylag magas létszám • AV-részleg kivételezett, legalacsonyabbAV-részleg kivételezett, legalacsonyabb presztízs a feln tt olvasószolgálatőpresztízs a feln tt olvasószolgálatő • Felaprózódás: nagyobb autonómiával bíróFelaprózódás: nagyobb autonómiával bíró részlegek (szívélyesség, kevesebbrészlegek (szívélyesség, kevesebb érdeksérelem, konfliktus – és együttm ködés)űérdeksérelem, konfliktus – és együttm ködés)ű
 8. 8. 3. Vezetés3. Vezetés • „„A korszer vezetéselméleti ismeretek szinteűA korszer vezetéselméleti ismeretek szinteű teljesen hiányoznak”, „kontraszelekció hatása”;teljesen hiányoznak”, „kontraszelekció hatása”; • Er tlenség az érdemi változtatásra,őEr tlenség az érdemi változtatásra,ő • „„mindenki politikusi szerepet alakít amindenki politikusi szerepet alakít a menedzseri helyett”menedzseri helyett” • Er s konfliktuskerülés, kevés számonkérésőEr s konfliktuskerülés, kevés számonkéréső
 9. 9. 4. Önimázs, arculat,4. Önimázs, arculat, identitásidentitás • A „munkatársak pozitív képet kívánnak mutatni magukról és a könyvtárukról is, ezzel akaratlanul is némileg megszépítve a valóságot.” • „A szervezet küls és bels megítélése, aő ő szervezet céljainak, jöv jének ismerete, aő vezetés következetessége mind gyanúsan magas értéket mutat az ítéletekben. A kontroll- kérdések alapján meger södött az a feltevés,ő hogy a válaszolók némileg szépítették a valóságot. Nem a félrevezetés szándékával, de mindenesetre a szervezettel való identitásuk kifejezése érdekében.”
 10. 10. GLOBE-felmérés, 2013-GLOBE-felmérés, 2013- 44 • Szervezeti kultúraSzervezeti kultúra • Versenyképességi kulturális orientációk (hatalmiVersenyképességi kulturális orientációk (hatalmi távolság, bizonytalanságkerülés, intézményitávolság, bizonytalanságkerülés, intézményi kollektivizmus, csoportkollektivizmus,kollektivizmus, csoportkollektivizmus, jöv orientáció, teljesítményorientáció), vezetésiőjöv orientáció, teljesítményorientáció), vezetésiő attit dűattit dű • Mit tartanak a munkatársak a jelenlegi helyzetr lőMit tartanak a munkatársak a jelenlegi helyzetr lő és mit tartanak kívánatosnakés mit tartanak kívánatosnak • 3 közkönyvtárban (Gy r, Nagykanizsa,ő3 közkönyvtárban (Gy r, Nagykanizsa,ő Orosháza)Orosháza)
 11. 11. Jelen helyzet / kívántJelen helyzet / kívánt jövőjövő
 12. 12. Lehet ségek – tervezésőLehet ségek – tervezéső • a társadalmi igények, szempontok alapos ismerete • tudatos együttm ködés más szervezetekkel,ű beszállítókkal, ügyfelekkel / használókkal és hasonló érdek felekkelű • a munkatársak er sebb bevonása a tervezésbeő • jól megírt (egyértelm , áttekinthet , könnyenű ő kommunikálható) stratégiai terv – és lebontása • egyértelm bb feladat- és a felel sségi kör,ű ő egyéni éves munkaterv • egyéni inspiráció – könyvtári feladatok
 13. 13. Lehet ségek – irányításőLehet ségek – irányításő • a stratégiai terv visszacsatolása • motiválás / jutalmazás – stratégia szerint • önértékelés és 360 fokos értékelés • tudatos együttm ködés könyvtári (és nemű könyvtári) szervezetekkel, beszállítókkal, ügyfelekkel / használókkal és hasonló érdekű felekkel
 14. 14. Szerinted?Szerinted? Mikulás Gábor információs tanácsadó mikulasg@gmconsulting.h u 30 239-2293 www.gmconsulting.hu www.kithirlevel.hu
 • habosvilla

  Aug. 4, 2015

Magyar közkönyvtárak vezetési-szervezési felmérése -- 20 év távlata, újabb szervezeti kulturális adatok

Views

Total views

688

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

105

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×