SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
“Минемамоглобалнуфинансијскукризу.
Миимамоглобалнукризулидера."
ИванКокеза
Значајиулогалидерстваза
одрживопословањекомпанија
МилорадМ.Ђукановић
ФМЗ,1.11.2019.
САДРЖАЈ
3.ЛИДЕРСТВОЛИДЕРИМА
-Масловљевапирамидаљудскихпотреба
-Карактеристикелидера
-Лидерскеспособности
2.МЕНАЏМЕНТМЕНАЏЕРИМА
-МенаџерскеулогепремаАдижесметодологији
-Анализа(PAEI)кода
-Демократура
-Управљањепроменама
-Иновативнименаџмент
4.ОДРЖИВИРАЗВОЈОДРЖИВОГПОСЛОВАЊА
-Одрживопословање
-Дискусијарезултатаистраживања
-Примеридобрепраксе
-Корпоративнолидерство
-Закључак
1.ФАКТОРИКОЈИУТИЧУНАОДРЖИВОПОСЛОВАЊЕ
-Организационаструктура
-Организационакултура
-Организационоучење
-Националнакултура
-Одрживиразвој
--Менаџмент
-Лидерство
Организационаструктура
-Значајорганизационеструктуре
-Специјализацијаулога
-Улогалидера
Организационакултура
-Значајорганизационекултуре
-Поделаиутицајнифактори
-Дефинисањевредности
Организационоучење
-Главнекарактеристике
-Организационидизајнорганизацијекојаучи
-Лидерствоуорганизациономучењу
-Димензијенационалнекултуре
-Интер-културалнименаџмент
-Значајиулогалидерства
Националнакултура
Одрживиразвој
-Појамизначење
-Циљеви
-Одговорноуправљање
МЕНАЏМЕНТМЕНАЏЕРИМА
(P)Произвођач
МенаџерскеулогепремаАдижесметодологији
(A)Администратор (E)Предузетник (I)Интегратор
Произвођач(Paei)
Усамљенијахач(P___)
-Извршилац
-Експертусвојојобласти
-Нагонзапостигнућем
-Псеудонезамењивост
-Реактиван,анепроактиван
-Оријентисаннакризе
--Усресређеннакрајњирезултат
-Немадугорочнециљеве
-Шта,анеКако,Када,Ко?
-Волишегртскиприступ
-Бависемикро-менаџментом
-Нијеусресређеннаљуде
Администратор(pAei)
Бирократа(_A__)
-Обраћапажњунадетаље
-Правествариуправовреме
-Доброорганизованисистематичан
-Одлучујесезаизвесност
-Политике,правилаисмернице
-Опструирановеидеје
--Фокусиранна“Како”
-Механистичкопонашање
-Чиновничкименталитет
-Свестантрошкова,авредностиничега
-Тешкоревидираодлуке
Предузетник(paEi)
Паликућа(__E_)
-Креативност
-Спремностдапреузмеризик
-Поседовањеимагинације
-Потребадабудепоштованивољен
-Мотиватор
-Узбудљивиемотиван
--Проактиван
-“Заштодане”начин
-Честапроменаприоритета
-Нарцисоиданиегоцентричан
-Опсесивнажељазаобожавањем
Интегратор(paeI)
Суперследбеник(___I)
-Интеграција
-Организмичнаорганизација
-Осећајмеђусобнеповезаности
-Конструктивниконфликт
-Тимскирад
-Осећајзаједничкесврхе
--Системморалнихпринципа
-Емпатичан
-Ко,анеШта,Како,Када?
-Нефукционалан
-Илузијајединства
Бескористанчовек
-Атрофиранеспособности
-Страходотказа
Анализа(PAEI)кода
-(P)улога:краткорочнаефективност
-(A)улога:краткорочнаефикасност
-(E)улога:дугорочнаефективност
-(I)улога:дугорочнаефикасност
-Флексибилностисамоконтрола
-Менаџментјекадасуприсутнесве(PAEI)улоге
--Лидерствојекадасуизражене3улогеодкојихјеједна(I)
-ИДЕАЛАНМЕНАЏЕРНЕПОСТОЈИ
ДЕМОКРАТУРА
Промене
Проблеми
Управљање
Доношењеодлука:Спровођењеодлука
Колегијалниодноси:Пријатељство
ВизијаСтруктура:ПроцесЉуди
Управљањепроменама
Комплементарантим
Различитистилови
Конструктивниконфликти
Синергетски:Симбиотички
Учење:Љубав
Узајамнопоштовање:Узајамноповерење
(P)улога:краткорочнаефективност
(A)улога:краткорочнаефикасност
(Е)улога:дугорочнаефективност
(I)улога:дугорочнаефикасност
ИНОВАТИВНИМЕНАЏМЕНТ
-Усвајањеновихпринципа
-Колективнамудрост
-Решеткастаструктура
ЛИДЕРСТВОЛИДЕРИМА
АбрахамМаслов
(1908-1970)
в
Пирамидаљудскихпотреба
EIQ
Визиja
Интегритет
Инспирација
Кохерентност
Аутентичност
ИИскреност
Имазаокружен,флексибиланстил
РазвијановеприступепроблемимаМожедаконтролишеконфликт
Прихватасопственеслабости
Особајесаинтегритетом
Свестанјесвогутицајанадруге
Фокусираннаљудеиповерење
Подстичеидеје
СтвараокружењеукомесеучиБависебудућношћу
Идентификујеквалитетеудругима
Циљевипроистичуизжеље
ОДРЖИВИРАЗВОЈОДРЖИВОГПОСЛОВАЊА
ОрганизацијауТопформи:Одрживопословање
-Стилруковођења
-Организационаструктура
-Стратегија
-Радсазапосленима
-Награђивање
-Планирањеициљеви
Дискусијарезултатаистраживања
GoogleForms
LinkedIn
Структураанкета
Структураанкетираних
ГЛАВНАХИПОТЕЗА
Штојекодлидеравишеприсутан
демократскистилвођењатојепримена
принципаодрживогпословањау
компанијамаизвесније.
ПОМОЋНАХИПОТЕЗА1
Штојекодлидеравишеприсутан
демократскистилвођењатоје
мотивацијазапосленихбоља.
ПОМОЋНАХИПОТЕЗА2
Штојекодлидеравишеприсутан
демократскистилвођењатоје
заинтересованостзапосленихза
учењеиусавршавањевећа.
ПОМОЋНАХИПОТЕЗА3
Штојебољепознавањедимензија
националнекултуреодстране
лидератојелакшамотивација
запослених.
Сингапур
-Важностподстицаја
-Важностпревенције
-Лидерјевођасаауторитетом
-Важностпознавањаоногаштонезнате
-Властморабитипример
-Доживотноучење
Примердобрепраксе
ChangiInternaonalAirport
Корпоративнолидерство
-Комплементарантим(PAEI)
-Партиципативноуправљање
-Узајамноповерењеипоштовање
-Конструктивниконфликти
-ОрганизацијауТопформи
“Минашуземљунисмонаследилиоднашихпредака,
већсмојепозајмилиоднашихпотомака.”Индијанскапословица
“Земљапружадовољнодазадовољисвечовековепотребе,
алинеисвакучовековупохлепу.”MahatmaGandhi
“Највећапретњанашојпланетијеверовање
даћејеспаситинекодруги.”RobertSwan
““Усуштини,питањечистeживотнесредине,
питањејејавногздравља.”GinaMcCarthy
“Оношторадимошумамасветајесамоогледалоиодраз
оногашторадимосебииједнидругима.”MahatmaGandhi
“Будућностнијеместогдећемозавршити,
тојеместокојеимамомисијудастворимо!”SteveJobs
ХВАЛАВАМНАПАЖЊИ!
Проф.дрЏефриСакс Проф.дрИсакАдижес
Проф.дрЏефриСакс(JeffreySachs)једиректор
EarthInstute,Кутлетпрофесор(QueteletProfessor)
одрживогразвојаипрофесорздравственеполитике
именаџментанањујоршкомКолумбијауниверзитету
(ColumbiaUniversity).
ДрИсакАдижес(IchakAdizes)јеоснивачи
професионалнидиректорАдижесинститута
(AdizesInstute),СантаБарбара,САД.Творацје
методологијекојаносињеговоимеиреномирани
консултанткомпанијаивладаширомсвета.

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

МАСТЕР РАД: Значај и улога лидерства за одрживо пословање компанија