Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum equip 6 ciències socials

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Resum equip 6 ciències socials

  1. 1.    RESUM  EQUIP 66.1Larquitectura Egípcia.1.- És arquitravada. No hi han arcs ni voltes.2.-Els edificis es feien amb pedra.3.-Es decoraven amb gravats, escultures i amb pintures.4.-Lart es caracteritza pel fet de seguir unes regles fixes i inamovibles.5.-Les construccions són temples tombes, que tendeixen al monumentalisme6.-Els temples estaven emmurallats.7.-Només el Faraó i els sacerdots podien entrar al santuari. Els ciutadansentraven únicament a les festes.6.2La pintura mural1.-La pintura egípcia, com larquitectura, seguia unes regles rígides.2.-Les figures estan representades sempre amb la cara,els braços,i lescames de perfil.3.-Son pintures planes, sense profunditat ni perspectiva. La mida de lesfigures indica la jerarquia social del personatge.6.3El temple1.-Laccés al temple es feia a traves duna avinguda desfinxs formadaper dues grans pilons i dos obeliscs2.-A linterior un pati feia dentrada a una sala hipòstila, on es custiodavalestàtua del deu.

×