Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Що е проект и защо трябва да ни пука?

2,163 views

Published on

Презентация на Майк Рам, изнесена на четвъртата среща на Клуб "Спри и помисли!" на 01.08.2009 г.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Що е проект и защо трябва да ни пука?

 1. 1. Що е проект? (И защо трябва да ни пука?) Майк Рам Клуб “Спри и помисли!” 01.08.2009 г.
 2. 2. Днес всички се занимаваме с проекти
 3. 3. Софтуерни проекти
 4. 4. Строителни проекти
 5. 5. Ремонтни проекти
 6. 6. Проекти в училище
 7. 7. Европейски проекти
 8. 8. Какво, всъщност, е проект?
 9. 9. Професионални организации <ul><li>Project Management Institute (PMI) </li></ul><ul><li>International PM Association </li></ul><ul><ul><li>Bulgarian PM Association </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mike Ramm </li></ul></ul></ul><ul><li>PM организации в Япония, Индия, Австралия </li></ul>
 10. 10. Формална дефиниция <ul><li>A temporary endeavor undertaken to create a unique product or service </li></ul><ul><li>Временно усилие, предприето за създаване на уникален продукт или услуга </li></ul>
 11. 11. Казано на прост език <ul><li>Работа , която трябва да се свърши в рамките на предварително зададени ограничения – време, пари и други ресурси. </li></ul>
 12. 12. Работа <ul><li>Предварително ясна </li></ul><ul><li>Дейност, която умеем да вършим </li></ul><ul><li>Води до уникален резултат </li></ul>
 13. 13. Цел на проекта <ul><li>Решава бизнес проблем </li></ul><ul><li>Развива бизнес възможност </li></ul><ul><li>Подобряване на ефективността </li></ul><ul><ul><li>Увеличаване на приходите </li></ul></ul><ul><ul><li>Намаляване на разходите </li></ul></ul><ul><li>Ключов фактор за успеха на проекта </li></ul>
 14. 14. Стъпки ( Objectives) <ul><li>Измерваме изпълнението на целите </li></ul><ul><li>SMART характеристики </li></ul><ul><ul><li>Конкретни (Specific) </li></ul></ul><ul><ul><li>Измерими (Measurable) </li></ul></ul><ul><ul><li>Приемливи (Acceptable) </li></ul></ul><ul><ul><li>Реалистични (Realistic) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ограничени във времето (Time-bounded) </li></ul></ul>
 15. 15. Железният триъгълник <ul><li>Всички параметри са ограничени... </li></ul><ul><li>... и взаимно свързани </li></ul><ul><li>Неточна метафора </li></ul>Обхват Срок Ресурси
 16. 16. Планиране <ul><li>Ключов инструмент и върховно майсторство </li></ul><ul><li>Повод за религиозни войни </li></ul><ul><li>Класически методологии </li></ul><ul><ul><li>По-детайлен анализ и планиране </li></ul></ul><ul><ul><li>Замразяване на изискванията </li></ul></ul><ul><li>Гъвкави методологии </li></ul><ul><ul><li>Планиране и анализ в движение </li></ul></ul>
 17. 17. Защо се занимаваме с проекти? <ul><li>Характерът на работата е проектен </li></ul><ul><li>Ограничените ресурси = ограничени разходи </li></ul><ul><li>Лесно измерваме печалбата </li></ul><ul><li>Методологиите за управление на проекти предлагат успешни практики, ако се прилагат правилно </li></ul>
 18. 18. Проектна работа <ul><li>Определена </li></ul><ul><li>Крайна </li></ul><ul><li>Уникална </li></ul><ul><li>С ограничени ресурси </li></ul>
 19. 19. Оперативна работа <ul><li>Успехът се измерва на времеви интервали </li></ul>Повтаряема Рутинна Ежедневна
 20. 20. Няма работа изцяло от единия или другия тип! <ul><li>Проект като част от оперативна работа </li></ul><ul><li>Рутинна работа като част от проект </li></ul><ul><li>Проект и оперативна работа едновремено </li></ul><ul><li>Задача. Какъв тип работа е това? </li></ul><ul><li>Тестване на програмен продукт </li></ul><ul><li>Хирургическа операция </li></ul><ul><li>Зидане на тухлена стена </li></ul>
 21. 21. Изследователска работа <ul><li>Има бюджет </li></ul><ul><li>Има срок </li></ul><ul><li>Работата е уникална </li></ul><ul><li>Резултатът е напълно неизвестен! </li></ul>Изглежда като проект, но не е! Това е опасен капан!
 22. 22. Пример от практиката <ul><li>Търг за изработване на софтуер </li></ul><ul><li>Разработка – 1 година </li></ul><ul><li>Гаранционна поддръжка – 3 години </li></ul><ul><ul><li>Отстраняване на всякакви дефекти и реализиране на промени, породени от промени в законодателството или практиката на потребителите </li></ul></ul><ul><li>Въпрос. Проект ли е това? </li></ul><ul><li>Кое? </li></ul><ul><li>Договорът е ангажимент за работа, но не е проект </li></ul>
 23. 23. Чести грешки <ul><li>Цялата работа се нарича проект и се управлява като проект </li></ul><ul><li>Ръководи се от «проектен мениджър» </li></ul><ul><li>Целият бюджет се изразходва само за проектната част </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Умението </li></ul><ul><li>да определяме типа на възложената ни работа, </li></ul><ul><li>да отделяме проектната от непроектната работа и </li></ul><ul><li>да прилагаме правилно избраната методология, </li></ul><ul><li>е ключово за успешното изпълнение на поставените ни задачи </li></ul>Извод

×