Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info arjom

421 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Info arjom

 1. 1. INFORMATICA RECUPERACIÓ 2ª AVALUACIÓ<br />MIQUEL ARJOM MARQUEZ MOLINS <br />F 41 <br />
 2. 2. LA IMATGE DIGITAL<br />Es la transformació de la imatge analógica a digital, es el primer pas en qualsevolaplicació de processamentd’imatge digital.<br /> Una imatge digital, també anomenatgràfic digital, és una representació bidimensional d'unaimatgeutilitzant bits (uns i zeros)<br />
 3. 3. Hi ha dos tipusd’imatge digital :<br />Imatges de mapa de bits o (Rasters)<br />Imatge vectorial<br />Imatgevecrorial<br /> mapa de bits <br />
 4. 4. Les imatges de mapa de bits, tambèanomenadesimatges RASTER, utilitzen una quadricula formada per petitsquadrats (pixels) per representar elsgràfics. Cadascunad’aquestespetitescel·les té una posició i un valor de color assignat.<br />Quans’estàtreballantambimatges de mapa de bits es modifiquen conjunts de pixels, en comptesde’objectes, elements o formes.<br />Gimp, Paint Shop Pro; Photoshop; Corel; Photo-Paintsónexemples de programes de mapes de bits.<br />
 5. 5. La imatge vectorial.<br />Les imatges vectorials són representacions de cossos geomètrics mitjançant formules matemàtiques .<br />Sónrepresentacionsnítidessense un nombre definit de pixels ni capquadricula. Sónideals per representar Textos, per representar dibuixostècnics o de disseny industrial.<br />Illustrator, Corel Draw, Freehand, iGraphicDesignersónexemples de programes que treballenaquestformat.<br />
 6. 6. PIXEL: es cada un delsquadrets que formen una imatge del mapa de bits.<br />PROFUNDITAT DE COLOR D’UNA IMATGE:<br />La profunditat de color és el nombre de bits utilitzats per representar el color de cada píxel. Una profunditat de color n equival a una quantitat 2 elevat a n de colors. <br />Així doncs, una profunditat de color de 16 bits equivaldrà a 2 elevat a 16 colors: 65.566 colors possibles<br />RGB prové de les sigles Red Green Blue: són els tres colors primaris a partir dels quals es poden fer tots els altres. El color RGB té una profunditat de color de 24 bits<br />
 7. 7. PES D’UNA IMATGE O DIMENSIONS DE L’ARXIU:<br />Cal distingir entre grandariad’imatge i resolucións. <br />Una grandariad’imatgeésdefineix a partir de dos valors: amplada i alçada. <br />I una resolucióés un nombre d’unitatsdinsd’unadistància (píxels per polsada)<br />COMPRIMIR UN ARXIU D’IMATGE: La compressió pretén transferir o emmagatzemar la mateixa informació utilitzant el mínim espai possible. Així doncs, permet reduir l’espai d’emmagatzematge i disminuir el temps de transferència. Aquesta compressió es duu a terme de dues maneres:<br />Amb pèrdues<br />Sense pèrdues<br />Una pèrdua significa que els detalls de la imatge es perden durant la compressió, i ja no serà possible recuperar aquestes dades a partir de l’arxiu comprimit.<br />FORMATS MES UTILITZATS PER GUARDAR IMATGES: Per a visualitzar un imatge digital es requereix un programa de visualització que converteixi la informació binaria continguda en el fitxer en punts de color perceptibles per l'ull humà. En Internet els formats d'imatges digitals més estesos són:<br /> * JPG, GIF i PNG per a imatges rasteritzades.<br /> * SVG per a gràfics vectorials, format estàndard del W3C (WorldWide Web Consortium).<br />
 8. 8. TAMANY: 600X433<br />FORMAT: PNG<br />PROFUNDITAT: 45 KB<br />EXERCICI 3 a)<br />
 9. 9. EXERCICI 3 b) :<br />REDUIR LA IMATGE A LA MEITAT.<br />TAMANY: 300X217<br />
 10. 10. EXERCICI 3-b) COMPRIMIR IMATGE.<br />
 11. 11. EL SO <br />El so és la sensació produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions dels cossos elàstics, propagades per un medi, que normalment sol ser l'aire.<br />La velocitat del so depèn del medi i la temperatura, però per l'aire i a una temperatura de 15ºC, el so viatja a 340 m/seg.<br />L'acústica és la ciència que estudia el fenomen sonor i les seves causes. L'oïda humana pot percebre sons d'entre 20 i 20.000 Hz.<br />Les QUALITATS DEL SO, és a dir, els aspectes mesurables que es donen en qualsevol so, són les següents: altura, intensitat, timbre i duració. <br />
 12. 12. AUDIO DIGITAL<br />En realitat no existeixen dos tipus de so, és a dir, no existeix un so digital i un altreanalògic. Comjahemvist, el so esta produït per vibracions de cossos que provoquen variacions de pressió en l'aire, les quals arriben a la nostraoïda i ens donen la sensació del so. <br />Quanes fa la diferència entre el so analògic i digital en realitat es fa referència al procés en el qual es tractenelssenyalselèctrics que méstardsónconvertits en so.<br />
 13. 13.
 14. 14. LLISTAT DE PROGRAMES I APLICACIONS ON LINE UTILITZATS DURANT EL SEGON TRIMESTRE A CLASSE D’INFORMÀTICA<br />

×