Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.facebook.com/seatsinc
SOM-110 Theology of MoneySOM-110-01 Poverty & Prosperity: Which is the Christian Way?SOM-110-02 Faithfulness with Resource...
SOM-110 Theology of MoneySOM-110-01 Poverty & Prosperity: Which is the Christian Way?This class will examine two common Ch...
Pinagpala ng Diyos si …• Abraham (Gen. 13:1-7),• Isaac (Gen. 26:12-14),• Jacob (Gen. 30:43),• Joseph (Gen. 39:2-6),• Solom...
Pinagpala ng Diyos ang …• God also promised the people of Israel that he would reward them materially for faithful financi...
Mga Tanong• Dapat ba yumaman ang mga tao ng Diyos?
• Is material wealth or achievement or fame or victory or  success an indication of Gods reward or approval of men?•  I...
2Co 9:8,11Magagawa ng Diyos na pasaganain kayosa lahat ng bagay, at higit pa sa inyongpangangailangan, upang may magamitka...
Kahirapan          Katiwala        KasaganaanView of    Nonmaterialistic, disdain  Possessions are a ...
Asceticism (Poverty Theology)• wealth is wrong & poverty right• voluntary poverty is a special class of moral excellence.•...
Word-Faith Movement (ProsperityTheology)• "Prosperity Theology" or "Health-and-Wealth Gospel" or  "the Word-Faith moveme...
Theology of Stewardship   (Katiwala)The biblical data on stewardship  can be organized into 9   “theological topic...
1. The Sacred/Secular Distinction• All of life is spiritual, including the use of money, because God is involved in it. T...
2. Kayamanan.• Money itself is morally neutral, a medium for the  exchange of goods & services.•  Because of sin in our...
3. Kasaganaan.• The Bible teaches that there is …  – a general connection between faithfulness to God &   prosperity ...
4. Kahirapan.• There are several reasons why God allows poverty (1Sa  2:7).•  Some kinds of poverty are directly relate...
5. Pagiging Katiwala.• God is the rightful owner of everything (Psalm  24:1)•  We are stewards or caretakers of His wor...
6. Christian Motivation for Giving•  Apostolic command (2Co 8:7)•  The promise of reward (Lk 12:33)•  It is a natural r...
7. The Role of Giving in Salvation• Salvation is utterly & completely a gift of God,  accomplished by Jesus on our behal...
8. Public Giving.• Jesus commands us to do our giving in secret out of  concern for our motivation, whether we give to b...
9. The Tithe & Christian Freedom• The tithe is the predominant benchmark of giving in the Old  Testament (De 14:22-29, 2...
Kayamanan sa Biblia
1. Ang yaman ay hindi masama.• Genesis 13:2  – Abraham had great wealth• Job 42:10  – God once again blessed Job with ma...
2. Ang mga mayayaman ay napapahamakdahil sa paraan ng pagkamit ng kanilangyaman• Amos 4:11; 5:11 – injustice of obtaining...
3. Ang mga Kristiyano ay dapat isipin kunganong pwedeng maging epekto ng yaman sakanilang buhay.• Proverbs 30:8-9 & Hosea ...
• The Bible does not condemn those who are wealthy.• But it does warn us that if God blesses us with wealth, we must kee...
Biblical View of Poverty The Bible classifies the causes ofpoverty into 4 different categories.
1. Paniniil at Pandaraya.• Pr 14:31 – Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa Maykapal, ngunit ang matulungiy nagdudulot n...
2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• Job 1:12-19 – Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo nang lahat a...
2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• … po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako ...
2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• … nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng tatlon...
2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• … ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay a...
2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• Ps. 109:16 – Pagkat mga taong iyoy wala namang natulungan, bagkus pa ang mahir...
2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• Isa. 47:9 – Ngunit isang araw, sa loob lamang ng isang saglit, anumang salam...
3. Katamaran, kapabayaan, atkasibaan.• Pr 10:4 – Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ...
3. Katamaran, kapabayaan, atkasibaan.• Pr 19:15 – Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa n...
4. Ang kultura ng kahirapan.• Proverbs 10:15 says, "The ruin of the poor is their poverty."• Survival       •Enabl...
Buhay Christiano
Buhay Christiano• Daniel – secretary of state in pagan administrations – an upper-middle-class lifestyle• Ezekiel – a m...
Stewardship Principles   John Maxwell
The “Who’s in Charge” PrincipleGod’s the owner, I am the manager• Ang pagiging mabuting tagapamahala ay nag-  uumpisa sa...
The “Give & Grow” PrinciplePracticing stewardship produces growth• Ang pagsasanay na maging mabuting tagapamahala ay nag-u...
The “Give & Grow” PrinciplePracticing stewardship produces growth• Most people say, “When I feel good I’ll do it. When I ...
The “Do it Now” PrincipleStewardship deals with our present resources• The person who waits to do a great deal of good at ...
The “River” PrincipleOur life is to be like a river, not a reservoir• “Ibibigay ng diyos sa atin ang alam Niyang dadaloy ...
Tests
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Use this diagnostic to focus your reflections and find out if you preach exp...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Tinuturo ko ba na ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak ay magkaroon ng ma...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Naniniwala ba ako na ang pagiging matuwid sa Panginoon ay nagbibigay ng mab...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Iniisip ko ba na ang padurusa ni Hesus ay ang syang maglalayo sa kanyang mg...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Ang mga panalangin ko ba at panalangin ng aking simbahan ay may malaking ba...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Tinuturo ko ba na kasabay ng pagsunod sa Diyos ay ang kaluwagan at kayamana...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Naipapahiwatig o naipapaliwanag ko ba na ang kayamanan ay di masama, bagkus...
Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Tinuturo ko ba na ang kahirapan ay sanhi ng personal na kasalanan o mahinan...
Am I Preaching Generosity   to My Church?
Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Use the questions below to think through the state of your own preaching with resp...
Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Kailan ba ako huling nag sermon tungkol sa pera?• Kailan ako huling nagsalita sa ...
Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Have I ever challenged my congregation’s sense of econom  (Acts 20:27)?• Sinasab...
Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Does my own preaching reflect the priority Jesus placed on stewardship?• What is ...
Am I Preaching Generosity to MyChurch?• May pagbabago na ba sa pangkalahatang kongregasyon sa pagbibigay tugon sa aking ...
Ginagawa ko ba ang mgasinisabi ko na dapat gawin ng     simbahan ko?  Am I Doing What I Tell My   Congregation to...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• One biblical truth about giving is that people generally give at the level a...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Talaga bang naniniwala ako at ginagawa na mas mapalad ang magbigay kaysa sa ...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Ginagawa ko ba sa sarili ko ang sinsabi kong gawin ng aking kongregasyon (1...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Nagbibigay ba ako ng may pag-uumapaw na pag-ibig kay Hesus at may pagpapasa...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Naniniwala ba ako na ang pagbibigay ay gamot sa paghahangad ng materyal na ...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Naniniwala ba ako na ang Bibliya ay di tungkol sa Spiritwal na bagay lamang...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Ginagawa ko ba sa sarili ko ang sinasabi ko na gawin ng aking kogregasyon (...
Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Ang pamantayan ba ng aking pamumuhay ay  disente? Layunin ko bang mamuhay ...
Stewardship Quiz 1
Stewardship Quiz 11. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na ang pera ay ang siyang ugat ng kasamaan.2. Tama o Mali? Sinasabi...
Stewardship Quiz 15. Tama o Mali? Ang mga Israelita ay nagbigay ng sobra-sobrang ginto at pilak para sa gusali ng tabern...
Stewardship Quiz 16. What was the Year of Jubilee in the Old Testament? a. a year for freeing slaves and returning prope...
Stewardship Quiz 17. How often was the Year of Jubilee to be observed in the Old Testament? a. every 3 years b. every 7...
Stewardship Quiz 18. Anong bayad ang binigay kay Hudas upang mapapayag syang ipagkanulo si Hesus? a. seven pieces of sil...
Stewardship Quiz 19. Sa talinghaga ni Hesus, ano ang sinabi ng master sa faithful steward? a. You are my beloved son. b...
Stewardship Quiz 110. Ano ang sinabi ni Hesus sa tungkol sa pagbabayad ng buwis? a. You cannot serve both God and Caesar...
Stewardship Quiz 111. Bakit nag-iipon ng offerings si Pablo mula sa Gentile churches?12. Anong simbahan ang sinasabi ni P...
Stewardship Quiz 113. Anong bulakalak ang ginamit ni Hesus bilang ilustrasyon kung paano nag poprovide ang Diyos sa atin...
Stewardship Quiz 1   MGA SAGOT
Stewardship Quiz 11. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na ang pera ay ang siyang ugat ng kasamaan. 1Ti 6:102. Tama o Mali?...
Stewardship Quiz 15. Tama o Mali? Ang mga Israelita ay nagbigay ng sobra-sobrang ginto at pilak para sa gusali ng tabern...
Stewardship Quiz 16. What was the Year of Jubilee in the Old Testament? a. a year for freeing slaves and returning prope...
Stewardship Quiz 17. How often was the Year of Jubilee to be observed in the Old Testament? a. every 3 years b. every 7...
Stewardship Quiz 18. Anong bayad ang binigay kay Hudas upang mapapayag syang ipagkanulo si Hesus? a. seven pieces of sil...
Stewardship Quiz 19. Sa parabula ni Hesus, ano ang sinabi ng master sa faithful steward? a. You are my beloved son. b. ...
Stewardship Quiz 110. Ano ang sinabi ni Hesus sa tungkol sa pagbabayad ng buwis? a. You cannot serve both God and Caesar...
Stewardship Quiz 111. Bakit nag-iipon ng offerings si Pablo mula sa Gentile churches?To give to the poor Christians in Je...
Stewardship Quiz 113. Anong bulakalak ang ginamit ni Hesus bilang ilustrasyon kung paano nag poprovide ang Diyos sa atin...
Stewardship Quiz 2
Stewardship Quiz 21. Tama o Mali? Tithing is just a form of legalism.2. Tama o Mali? Sinabi ng bibliya na magbigay tayo n...
Stewardship Quiz 25. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na mas mahirap makapasok sa langit ang mayayaman.6. Gaano kalawak ...
Stewardship Quiz 27. Ilang barya ang nilagay ng widow sa temple treasury? a. one b. two c. three d. five e. we don’t...
Stewardship Quiz 28. Bakit kailangan magbigay ng pera ang mga Kristiyano sa simbahan? a. because God tells us to b. bec...
Stewardship Quiz 29. Ilang percent ang sinsabi sa bibliya na dapat nating ibigay mula sa ating natatanggap financial? a...
Stewardship Quiz 210. Anong pera ang ibibigay sa atin ng Diyos sa langit bilang gantimpala? a. cash b. silver and gold ...
Stewardship Quiz 213. What percentage of our income does the New Testament say we should give?14. Ano agad ang pinangako ...
Stewardship Quiz 2   MGA SAGOT
Stewardship Quiz 21. Tama o Mali? Tithing is just a form of legalism.2. Tama o Mali? Sinabi ng bibliya na magbigay tayo ...
Stewardship Quiz 25. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na mas mahirap makapasok sa langit ang mayayaman. Luke 18:24-256. ...
Stewardship Quiz 27. Ilang barya ang nilagay ng widow sa treasury temple? a. one b. two c. three d. five e. we don’t...
Stewardship Quiz 28. Bakit kailangan magbigay ng pera ang mga Kristiyano sa simbahan? a. because God tells us to b. bec...
Stewardship Quiz 29. Ilang percent ang sinsabi sa bibliya na dapat nating ibigay mula sa ating natatanggap financial? a...
Stewardship Quiz 210. Anong pera ang ibibigay sa atin ng Diyos sa langit bilang gantimpala? a. cash b. silver and gold ...
Stewardship Quiz 213. What percentage of our income does the New Testament say we should give? It doesn’t.14. Ano agad an...
Stewardship Quiz 3
Stewardship Quiz 31. Tama o Mali? Nagbibigay ang bibliya ng alituntunin kung paano gawin ang offering sa worship service...
Stewardship Quiz 34. Tama o Mali? Nagbigay ng alituntunin si Hesus sa lahat ng Kristiyano na ibenta ang kanilang ari-ari...
Stewardship Quiz 36. Ilang tao sa ngayon sa mundo ang namumuhay sa sobrang kahirapan? a. fifty million b. one hundred m...
Stewardship Quiz 37. Hanggang magkano ang binibigay ng mga Israelites para sa Diyos sa Lumang tipan? a. ten percent b. ...
Stewardship Quiz 39. When Paul’s ministry was authorized by the other apostles, what one request did they make of him?10...
Stewardship Quiz 311. Fill in the blank: “God loves a __________ giver.”12. For the building of what structure did King ...
Stewardship Quiz 3   MGA SAGOT
Stewardship Quiz 31. Tama o Mali? Nagbibigay ang bibliya ng alituntunin kung paano gawin ang offering sa worship service...
Stewardship Quiz 34. Tama o Mali? Nagbigay ng alituntunin si Hesus sa lahat ng Kristiyano na ibenta ang kanilang ari-ari...
Stewardship Quiz 36. Ilang tao sa ngayon sa mundo ang namumuhay sa sobrang kahirapan? a. fifty million b. one hundred m...
Stewardship Quiz 37. Hanggang magkano ang binibigay ng mga Israelites para sa Diyos sa Lumang tipan? a. ten percent b. ...
Stewardship Quiz 39. When Paul’s ministry was authorized by the other apostles, what one request did they make of him? ...
Stewardship Quiz 311. Fill in the blank: “God loves a __________                   Cheerful giver.”  ...
WAKAS
Som 110-01 theology of money- poverty & prosperity
Som 110-01 theology of money- poverty & prosperity
Som 110-01 theology of money- poverty & prosperity
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Som 110-01 theology of money- poverty & prosperity

1,208 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Som 110-01 theology of money- poverty & prosperity

 1. 1. www.facebook.com/seatsinc
 2. 2. SOM-110 Theology of MoneySOM-110-01 Poverty & Prosperity: Which is the Christian Way?SOM-110-02 Faithfulness with Resources: StewardshipEducationSOM-110-03 Tithing & the Christian
 3. 3. SOM-110 Theology of MoneySOM-110-01 Poverty & Prosperity: Which is the Christian Way?This class will examine two common Christian beliefs regarding money & seek to find a Biblical balance between the two.
 4. 4. Pinagpala ng Diyos si …• Abraham (Gen. 13:1-7),• Isaac (Gen. 26:12-14),• Jacob (Gen. 30:43),• Joseph (Gen. 39:2-6),• Solomon (I Kings 3:13)• Job (Job 42:10-17).
 5. 5. Pinagpala ng Diyos ang …• God also promised the people of Israel that he would reward them materially for faithful financial giving – De 15:10 – – Pr 3:9-10 – – Pr 11:25 – – Mal 3:8-12 –
 6. 6. Mga Tanong• Dapat ba yumaman ang mga tao ng Diyos?
 7. 7. • Is material wealth or achievement or fame or victory or success an indication of Gods reward or approval of men?• If so, then He is an evil God, for history is full of successful madmen & prosperous despots. During their rise to power & the height of their regimes, surrounded by material wealth, was God on the side of Hitler & other butchers of history?• Is God also on the side of wealthy cultists, dishonest business executives, immoral rock stars, & ruthless loan sharks?• If wealth is a dependable sign of Gods approval, & lack of wealth his disapproval, then Jesus & Paul were on his blacklist, & the Mafia is the apple of his eye.
 8. 8. 2Co 9:8,11Magagawa ng Diyos na pasaganain kayosa lahat ng bagay, at higit pa sa inyongpangangailangan, upang may magamitkayo sa pagkakawanggawa …Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagayupang mas marami ang inyongmatulungan. Sa gayon, lalong darami angmagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyongtulong na dadalhin namin sa kanila.
 9. 9. Kahirapan Katiwala KasaganaanView of Nonmaterialistic, disdain Possessions are a Prosperity is theProsperity for possessions trust given in varying reward of the proportions righteousThings Are a curse a privilege a rightBiblical Lu 18:18-22 Mt 25:14-30 Mt 7:7-8Support sell, give to poor parable of talents ask, seek, knockBiblical Pr 21:20: In house of Wala Pr 23:4-5: Don’tOppostion wise are stores of choice wear yourself out to food & oil, but a foolish get rich man devours all he hasNeeds Met “carefree attitude” “faithful “transaction” titheBy don’t worry—seek administration” for a blessing kingdom 1st Mt 6:25-34 1Co 4:2; Mt 25:21,23 Mal 3:10Concept Rejecter Steward May-AriAttitude We are We care We oweToward PoorDaily Focus Araw-araw na mga Wisdom Pera PangangailanganAttitude Carefree (Pr 3:5-6) Faithful (Lu 16:10-11) Driven (Pr 10:17)
 10. 10. Asceticism (Poverty Theology)• wealth is wrong & poverty right• voluntary poverty is a special class of moral excellence.• characterized by the denial of the flesh, – especially in the form of basic material pleasures (e.g., food, shelter, possessions). – proponents subject themselves to poverty for theological reasons— • the imitation of Christ (Colossians 1:24), • the conflict between Spirit & flesh (Galatians 5:16-26), etc.• Historically, ascetics have done things like renouncing material possessions, begging for food, living in solitude, even beating their own bodies.• At its worst, asceticism is accompanied by an unbiblical merit theology. At its best, it is a spiritual discipline undertaken in response to the gospel of grace. grace
 11. 11. Word-Faith Movement (ProsperityTheology)• "Prosperity Theology" or "Health-and-Wealth Gospel" or "the Word-Faith movement"• It is God’s will for all Christians to experience earthly prosperity.• If one has adequate faith then the Lord will bless that person with good health & plenty of money.• If in faith one “sows” a financial gift to a Christian ministry, then that person is guaranteed to “reap” a hefty financial return for himself.• If on the other hand one is suffering sickness or poverty, it is due to a failure of faith on that person’s part.
 12. 12. Theology of Stewardship (Katiwala)The biblical data on stewardship can be organized into 9 “theological topics.”
 13. 13. 1. The Sacred/Secular Distinction• All of life is spiritual, including the use of money, because God is involved in it. There are philosophies that separate reality into “spiritual” & “material” spheres, but Christianity is not one of them. The Bible covers the waterfront of human life because the gospel of God’s redemption covers the waterfront of human life. In the words of Scripture, God is reconciling all things to himself through Christ (Colossians 1:20).
 14. 14. 2. Kayamanan.• Money itself is morally neutral, a medium for the exchange of goods & services.• Because of sin in our attitudes toward money, lots of it is spiritually dangerous.• Wealth makes it hard for a person to enter the kingdom of God (Lk 18:24) because people are so strongly tempted to love it (1Ti 6:10).• Sin lies in a person’s attitude toward & use of wealth, not in the possession of it.• We are to be content with the wealth God gives us, not anxious to have more.
 15. 15. 3. Kasaganaan.• The Bible teaches that there is … – a general connection between faithfulness to God & prosperity in this life (Pr 12:21), – but not a one-to-one correspondence (Ps 73:1-14).• There is a connection between generosity & prosperity (2Co 9:6) which exists for the purpose of further generosity (2Co 9:11). To those who give generously, God gives more.• But what He gives is seed, which is meant to be re- sown.
 16. 16. 4. Kahirapan.• There are several reasons why God allows poverty (1Sa 2:7).• Some kinds of poverty are directly related to our own behavior (De 28:48, Pr 14:23). Others simply happen to us, & many of these cases are manifestly unjust.• Therefore, while no human life is worth more or less than any other (Ex 30:15), the poor do have a special place in God’s affections (Lk 6:20), because God is not blind to the unjust economic realities of the world (Ps 140:12). Even the Lord Jesus Himself was poor, & Christians should not consider it a dishonor to be poor in this life (Lk 9:58).
 17. 17. 5. Pagiging Katiwala.• God is the rightful owner of everything (Psalm 24:1)• We are stewards or caretakers of His world, responsible to do with it what He wants done. – ecology, – physical fitness, – personal finance, – use of one’s abilities – the gospel itself – financial generosity – Mt 6:19-21
 18. 18. 6. Christian Motivation for Giving• Apostolic command (2Co 8:7)• The promise of reward (Lk 12:33)• It is a natural response to the gospel of God’s grace.• We should offer ourselves as sacrifices to Him (Ro 12:1)• In part by giving our money (2Co 8:8-9).• We do not give fearfully in order to receive God’s grace, but joyfully because we have already received God’s grace.• All Christians – not just the wealthy – are called to practice radical gospel generosity.
 19. 19. 7. The Role of Giving in Salvation• Salvation is utterly & completely a gift of God, accomplished by Jesus on our behalf.• Giving does not secure God’s favor, because our very best acts fall far short of God’s holiness.• The gospel changes us causing us to practice generosity (& other good works) out of thanksgiving to & love for God (Eph 2:10).• A person’s giving does not in any way determine his salvation but is an excellent indicator that he is saved (Mt 25:31-46).
 20. 20. 8. Public Giving.• Jesus commands us to do our giving in secret out of concern for our motivation, whether we give to be praised by men or to please God (Mt 6:1-4).• The Scriptures also illustrate that Christian giving can sometimes be a public event (Ac 4:34-37), provided we “give out loud” in order to praise God & encourage others, avoiding possible abuses.• The church is responsibility for the spiritual growth of its people (Ga 6:1-5), including their use of money (2Co 8:7). That makes it right to talk about giving in the church. Pastors should preach about giving (Ac 20:27), & that public testimonies of generosity can be a fitting way to edify the church (2Co 8:1-5, 9:2).
 21. 21. 9. The Tithe & Christian Freedom• The tithe is the predominant benchmark of giving in the Old Testament (De 14:22-29, 26:1-19, Mal 3:8).• In the New Testament, the tithe is overshadowed by freewill giving in response to the gospel (2Co 9:7). – “Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion.”• If the tithe still applies today, it is only as the starting point of Christian giving.
 22. 22. Kayamanan sa Biblia
 23. 23. 1. Ang yaman ay hindi masama.• Genesis 13:2 – Abraham had great wealth• Job 42:10 – God once again blessed Job with material possessions• De 8; 28; Pr 22:2; Ec 5:19 – wealth is seen as evidence of Gods blessing• Believers are not to trust in it. – Prov. 11:4; 11:28; Jer. 9:23; 1 Tim. 6:17; James 1:11; 5:2
 24. 24. 2. Ang mga mayayaman ay napapahamakdahil sa paraan ng pagkamit ng kanilangyaman• Amos 4:11; 5:11 – injustice of obtaining wealth through oppression or fraud.• Micah 6:1 – the unjust scales & light weights with which Israel defrauded the poor• Neither condemned wealth• they only denounced the unjust means by which it is sometimes achieved.
 25. 25. 3. Ang mga Kristiyano ay dapat isipin kunganong pwedeng maging epekto ng yaman sakanilang buhay.• Proverbs 30:8-9 & Hosea 13:6 – wealth often tempts us to forget about God.• Ecclesiastes 2 & 5 – people who are wealthy cannot really enjoy their wealth.• Proverbs 28:11 & Jeremiah 9:23 – wealth often leads to pride & arrogance.
 26. 26. • The Bible does not condemn those who are wealthy.• But it does warn us that if God blesses us with wealth, we must keep our priorities straight & guard against the seductive effects of wealth.
 27. 27. Biblical View of Poverty The Bible classifies the causes ofpoverty into 4 different categories.
 28. 28. 1. Paniniil at Pandaraya.• Pr 14:31 – Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa Maykapal, ngunit ang matulungiy nagdudulot ng karangalan.• 22:7 – Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram.• 28:15 – Nakakayamot ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila.
 29. 29. 2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• Job 1:12-19 – Sinabi ni Yahweh kay Satanas, "Kung gayon, gawin mo nang lahat ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang sasaktan." … Isang araw … dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po naming pinang- aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno, nang may dumating na mga Sabeo. Kinuha …
 30. 30. 2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• … po nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita nang may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Job, "Tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat; ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo." Hindi pa ito halos tapos magsalita …
 31. 31. 2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• … nang may isa na namang dumating. Ang sabi nito, "Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga Caldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo." Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, "Habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nag- iinuman sa bahay …
 32. 32. 2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• … ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo."
 33. 33. 2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• Ps. 109:16 – Pagkat mga taong iyoy wala namang natulungan, bagkus pa ang mahirap inuusig, pinapatay.
 34. 34. 2. Kasamaang palad, pag-uusig opaghuhusga.• Isa. 47:9 – Ngunit isang araw, sa loob lamang ng isang saglit, anumang salamangka o mahika ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito: Mawawala ang iyong asawa at ang iyong mga anak!• Lam. 5:3 – Ang aming mga amay pinatay ng mga kaaway; kayat aming mga ina, wala nang kaagapay.
 35. 35. 3. Katamaran, kapabayaan, atkasibaan.• Pr 10:4 – Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop.• Pr 13:4 – Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap.
 36. 36. 3. Katamaran, kapabayaan, atkasibaan.• Pr 19:15 – Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman, ang may unaway namumulot pa ng karunungan.• Pr 20:13 – Matulog ka nang matulog at ikay maghihirap, ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap.• Pr 23:21 – Pagkat silay masasadlak sa kahirapan, at darating ang panahong magdadamit ng basahan.
 37. 37. 4. Ang kultura ng kahirapan.• Proverbs 10:15 says, "The ruin of the poor is their poverty."• Survival •Enabling – Health -Income – Nutrition -Employment – Basic Services -Education• Security – Shelter – Peace & Order
 38. 38. Buhay Christiano
 39. 39. Buhay Christiano• Daniel – secretary of state in pagan administrations – an upper-middle-class lifestyle• Ezekiel – a middle-class lifestyle• Jeremiah – lower-class lifestyle.
 40. 40. Stewardship Principles John Maxwell
 41. 41. The “Who’s in Charge” PrincipleGod’s the owner, I am the manager• Ang pagiging mabuting tagapamahala ay nag- uumpisa sa pagtanto sa lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Diyos at pagmamay-ari ng Diyos.• Psalm 24:1 – “The earth is the Lord’s, and all it contains, the world, and those who dwell in it.”• Kung pagmamay-ari lahat ng Diyos, ano ang gagawin ko dito? Ang tagapamahala ay ang taong walang pag-aari ngunit may responsibiIidad kahit saang bagay.
 42. 42. The “Give & Grow” PrinciplePracticing stewardship produces growth• Ang pagsasanay na maging mabuting tagapamahala ay nag-uunlad sa mga tao na: – find their spiritual gifts (1Co 12), – increase their faith (Mal 3:10), – become spiritually sensitive (Mal 3:8-10), – be fruitful in God’s Kingdom (Mt 25:14-30), – receive blessings from God (Mal 3:10-12), – be a blessing to others (Ga 6:10), & – make a lasting contribution to God (Mt 6:20).
 43. 43. The “Give & Grow” PrinciplePracticing stewardship produces growth• Most people say, “When I feel good I’ll do it. When I have more I’ll give it.” Successful people say, “I’ll do it, then I’ll feel good. I’ll give, then I’ll have more.” Teaching stewardship is more than raising money; it is God’s way of raising Christ followers.• Ang pagtuturo ng pagiging mabuting tagapamahala ay higit pa sa pag-iipon ng pera: Paraan ito ng Diyos upang dumami ang tagasunod ng Diyos.
 44. 44. The “Do it Now” PrincipleStewardship deals with our present resources• The person who waits to do a great deal of good at once will never do anything” (Samuel Johnson).• “If I had a million dollars I would give it all to the church.”• “He who is faithful in a very little thing is faithful also in much” (Lu 16:10).• That principle has shown time & time again that it’s not how much we have of the world that dictates our generosity toward God, but how much God has of us.
 45. 45. The “River” PrincipleOur life is to be like a river, not a reservoir• “Ibibigay ng diyos sa atin ang alam Niyang dadaloy sa pamamagitan natin.”• Ang pinaka mahalaga sa pagiging katiwala ay pakikipag-sundo na may tiwala. Pinapaubaya lamang ng mga may may-ari ang pangangalaga kung dadaloy ang tiwala mula sa kanila papunta sa mga katiwala.• Maisasakatuparan lang natin ang stewardship bilang batayan sa pamumuhay kung tayo’y maging karapat-dapat na katiwala ng mga ari-ariang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at hindi sa pagiging sakim sa pagtanggap ng mga bagay-bagay.
 46. 46. Tests
 47. 47. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Use this diagnostic to focus your reflections and find out if you preach expectations for health and material comfort that are in tune with scriptural expectations.
 48. 48. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Tinuturo ko ba na ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak ay magkaroon ng malusog na pangangatawan?• Naniniwala ba kayo na ang pagdurusa ay kadalasang bunga ng isang mabigat na kasalanan (Jo 9:2-3)?• Iniisip ko ba na ang walang bunga na panalangin ay indikasyon ng kasalan o kulang sa pananampalataya?
 49. 49. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Naniniwala ba ako na ang pagiging matuwid sa Panginoon ay nagbibigay ng mabilis na paggaling ng physical at spiritual na paggaling (2Co 12:7-10)?• Ibinabahagi ko ba na obligasyon ng Diyos na sagutin ang mga panalangin ng kanyang mga anak na may kasamang paggaling, kasagaan at tagumpay?
 50. 50. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Iniisip ko ba na ang padurusa ni Hesus ay ang syang maglalayo sa kanyang mga tagasunod sa pagdurusa o paghihirap?• Kapag nagbibigay ba ako ng payo sa taong maysakit, ibinubunyag ko ba muna ang kanilang mga kasalanan nila sa buhay para malaman bakit sila may sakit?
 51. 51. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Ang mga panalangin ko ba at panalangin ng aking simbahan ay may malaking bahagi o kaugnayan sa sakit pang pisikal?• Tinuturo ko ba na nais ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging masaya sa kaluwagan ng materyal na bagay?
 52. 52. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Tinuturo ko ba na kasabay ng pagsunod sa Diyos ay ang kaluwagan at kayamanan sa materyal na bagay?• Do I publicly or privately elevate the spiritual contributions rich congregants bring to my church more than those of poorer congregants (James 2:1-9)?
 53. 53. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Naipapahiwatig o naipapaliwanag ko ba na ang kayamanan ay di masama, bagkus tama lang o di na mapanganib sa kalusugan spiritwal ng kongregasyon?• Tinuturo ko ba na pagnagbigay tayo sa pamamagitan ng pera ng may pananampalataya, Ang Diyos ang magtutustos ng ating pangangailangan ng katumbas o higit pa sa ating binigay?
 54. 54. Am I Preaching a ‘Health-and-Wealth’ Gospel?• Tinuturo ko ba na ang kahirapan ay sanhi ng personal na kasalanan o mahinang pananampalataya?• Pag may nakakatagpo o nakausap ba ako na mahirap na tao, iniisip ko ba kaagad na mas mahina ang pananampalataya nya kaysa sa akin (Matthew 19:23-24)?
 55. 55. Am I Preaching Generosity to My Church?
 56. 56. Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Use the questions below to think through the state of your own preaching with respect to money matters.
 57. 57. Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Kailan ba ako huling nag sermon tungkol sa pera?• Kailan ako huling nagsalita sa mga miyembro ng simbahan tungkol sa kaugalian ng pagbibigay?• Nahusgahan na ba ako tungkol sa panghihimasok sa usaping financial sa pulpito ?
 58. 58. Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Have I ever challenged my congregation’s sense of econom (Acts 20:27)?• Sinasabi ko ba sa kongregasyon na ang lahat ng ating pag-aari sa pag-aari ng Diyos, kaysa humingi ng donasyon para sa simbahan?• Tinuturo ko ba ang tungkol sa pagbibigay buong taon o tuwing may taunang pledge drive lamang?
 59. 59. Am I Preaching Generosity to MyChurch?• Does my own preaching reflect the priority Jesus placed on stewardship?• What is the extent of my involvement in the annual stewardship campaign?• What is the state of congregational giving in my church?
 60. 60. Am I Preaching Generosity to MyChurch?• May pagbabago na ba sa pangkalahatang kongregasyon sa pagbibigay tugon sa aking mga tinuturo(Isaiah 55:10-11)?• Mayroon na ba sa aking simbahan na nagkaroon ng malaking pagbabago ng buhay o sa kaugalian ng pagbibigay tugon sa aking mga tinuturo ?
 61. 61. Ginagawa ko ba ang mgasinisabi ko na dapat gawin ng simbahan ko? Am I Doing What I Tell My Congregation to Do?
 62. 62. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• One biblical truth about giving is that people generally give at the level at which they observe their leaders giving (e.g., 1 Chronicles 29). Generosity begets generosity when people see generous models in the context of community. So the most critical question you need to address before approaching others about giving within your church is:
 63. 63. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Talaga bang naniniwala ako at ginagawa na mas mapalad ang magbigay kaysa sa tumatanggap?
 64. 64. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Ginagawa ko ba sa sarili ko ang sinsabi kong gawin ng aking kongregasyon (1 Timothy 4:12)? Ginagawa ko bang regular ang aking pagbibigay ng suporta para sa gawain ng Diyos?• Nakakaramdam ba ako ng kaligayahan pag nagbibigay ako sa simbahan at sa ano mang mahalagang gawain ng Diyos (2 Corinthians 8:1-2)?
 65. 65. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Nagbibigay ba ako ng may pag-uumapaw na pag-ibig kay Hesus at may pagpapasalamat sa lahat ng pagsasakripisyo nya sa akin (2 Corinthians 8:9)?• Naniniwala ba ako na ang pagbibigay para sa patuloy na gawain para kay Kristo ay ang pag-iipon ng aking walang haggang kayamanan sa kalangitan (Matthew 6:19-21)?
 66. 66. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Naniniwala ba ako na ang pagbibigay ay gamot sa paghahangad ng materyal na bagay at pag-aalis ng hangarin ng pera sa aking puso? Naglilingkod ba ako sa Diyos o sa pera (Matthew 6:24)?• Anong percent ng aking mga natatanggap ang binibigay ko para sa Kaharian ng Diyos ? Paano ito maihahambing sa born–again believer’s na nagbibigay ng 3.5 percent? Paano ito maihahambing sa pamantayan ng ikapu ng mga taga Lumang Tipan?
 67. 67. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Naniniwala ba ako na ang Bibliya ay di tungkol sa Spiritwal na bagay lamang bagkus tungkol sa lahat ng bagay kasama ang pera? (Colossians 1:20)?• Naniniwala ba ako na kahit full-time Christian workers tulad ko ay tinawag upang magbigay ng maluwag para sa Panginoon(Numbers 18:26-28)?
 68. 68. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Ginagawa ko ba sa sarili ko ang sinasabi ko na gawin ng aking kogregasyon (1 Timothy 4:12)?• Nakakalugod ba ako sa Panginoon? O tumatanggap ng papuri mula sa mga alagad ng Diyos? (Matthew 6:1-4)?
 69. 69. Am I Doing What I Tell MyCongregation to Do?• Ang pamantayan ba ng aking pamumuhay ay disente? Layunin ko bang mamuhay sa mas mababa pa sa antas ng mga alagad ng Diyos? Masaya ba ako na ibigay ang karapatan kong mamuhay ng kumportable (1 Corinthians 9:12)?• Kung ang mga tao sa aking simbahan ay gumaya sa antas ng mga mapagbigay na maglilingkod, magiging magandang bagay ba yun?
 70. 70. Stewardship Quiz 1
 71. 71. Stewardship Quiz 11. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na ang pera ay ang siyang ugat ng kasamaan.2. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na ang kayamanan ay biyaya mula sa Diyos.3. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na kung meron tayong sapat na pananampalataya, Pinapangako ng Diyos na gagawin nya tayong mayaman.4. Tama o Mali? Mahirap si Jesus.
 72. 72. Stewardship Quiz 15. Tama o Mali? Ang mga Israelita ay nagbigay ng sobra-sobrang ginto at pilak para sa gusali ng tabernacle, na sinabi ni Moses na huminto na sila sa pagbibigay.
 73. 73. Stewardship Quiz 16. What was the Year of Jubilee in the Old Testament? a. a year for freeing slaves and returning property to its original owner b. a year when the Passover was celebrated c. a year for bringing tithes to the Lord d. a year when a new king was crowned
 74. 74. Stewardship Quiz 17. How often was the Year of Jubilee to be observed in the Old Testament? a. every 3 years b. every 7 years c. every 50 years d. every 100 years
 75. 75. Stewardship Quiz 18. Anong bayad ang binigay kay Hudas upang mapapayag syang ipagkanulo si Hesus? a. seven pieces of silver b. thirty pieces of silver c. thirty pieces of gold d. a plot of land e. two donkeys
 76. 76. Stewardship Quiz 19. Sa talinghaga ni Hesus, ano ang sinabi ng master sa faithful steward? a. You are my beloved son. b. I am going to your house today. c. I am going to prepare a place for you. d. Well done, good and faithful servant. e. Come, enter into my rest.
 77. 77. Stewardship Quiz 110. Ano ang sinabi ni Hesus sa tungkol sa pagbabayad ng buwis? a. You cannot serve both God and Caesar. b. Submit to the authorities as unto the Lord. c. Give to Caesar what it Caesar’s, and to God what is God’s. d. None of the above
 78. 78. Stewardship Quiz 111. Bakit nag-iipon ng offerings si Pablo mula sa Gentile churches?12. Anong simbahan ang sinasabi ni Pablo ang nag-iisang sumuporta sa kanya noong mga unang araw ng kanyang mga gwain para sa Diyos?
 79. 79. Stewardship Quiz 113. Anong bulakalak ang ginamit ni Hesus bilang ilustrasyon kung paano nag poprovide ang Diyos sa ating pangangailangan?14. Fill in the blank: “You cannot serve both God and __________.”
 80. 80. Stewardship Quiz 1 MGA SAGOT
 81. 81. Stewardship Quiz 11. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na ang pera ay ang siyang ugat ng kasamaan. 1Ti 6:102. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na ang kayamanan ay biyaya mula sa Diyos. De 28:1-14; Job 42:10-173. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na kung meron tayong sapat na pananampalataya, Pinapangako ng Diyos na gagawin nya tayong mayaman.4. Tama o Mali? Mahirap si Jesus. Mt 8:20; 2Co 8:9
 82. 82. Stewardship Quiz 15. Tama o Mali? Ang mga Israelita ay nagbigay ng sobra-sobrang ginto at pilak para sa gusali ng tabernacle, na sinabi ni Moses na huminto na sila sa pagbibigay.
 83. 83. Stewardship Quiz 16. What was the Year of Jubilee in the Old Testament? a. a year for freeing slaves and returning property to its original owner b. a year when the Passover was celebrated c. a year for bringing tithes to the Lord d. a year when a new king was crowned
 84. 84. Stewardship Quiz 17. How often was the Year of Jubilee to be observed in the Old Testament? a. every 3 years b. every 7 years c. every 50 years d. every 100 years
 85. 85. Stewardship Quiz 18. Anong bayad ang binigay kay Hudas upang mapapayag syang ipagkanulo si Hesus? a. seven pieces of silver b. thirty pieces of silver c. thirty pieces of gold d. a plot of land e. two donkeys
 86. 86. Stewardship Quiz 19. Sa parabula ni Hesus, ano ang sinabi ng master sa faithful steward? a. You are my beloved son. b. I am going to your house today. c. I am going to prepare a place for you. d. Well done, good and faithful servant. e. Come, enter into my rest.
 87. 87. Stewardship Quiz 110. Ano ang sinabi ni Hesus sa tungkol sa pagbabayad ng buwis? a. You cannot serve both God and Caesar. b. Submit to the authorities as unto the Lord. c. Give to Caesar what it Caesar’s, and to God what is God’s. d. None of the above
 88. 88. Stewardship Quiz 111. Bakit nag-iipon ng offerings si Pablo mula sa Gentile churches?To give to the poor Christians in Jerusalem (Ro 15:25-26)12. Anong simbahan ang sinasabi ni Pablo ang nag-iisang sumuporta sa kanya noong mga unang araw ng kanyang mga gwain para sa Diyos? The Philippian church (Phil 4:15)
 89. 89. Stewardship Quiz 113. Anong bulakalak ang ginamit ni Hesus bilang ilustrasyon kung paano nag poprovide ang Diyos sa ating pangangailangan? Lilies (Luke 12:27-28)14. Fill in the blank: “You cannot serve both God and __________.” (Mt 6:24) Mammon
 90. 90. Stewardship Quiz 2
 91. 91. Stewardship Quiz 21. Tama o Mali? Tithing is just a form of legalism.2. Tama o Mali? Sinabi ng bibliya na magbigay tayo ng sekreto?.3. Tama o Mali. Gagantipalaan tayo ng Diyos sa langit sa mabubuti nating ginawa sa mundo.4. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na tutulungan ng Diyos ang sino mang tinutulungan din ang sarili.
 92. 92. Stewardship Quiz 25. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na mas mahirap makapasok sa langit ang mayayaman.6. Gaano kalawak binigyang pansin ang tungkol sa pera? a. nothing b. very little c. a lot
 93. 93. Stewardship Quiz 27. Ilang barya ang nilagay ng widow sa temple treasury? a. one b. two c. three d. five e. we don’t know
 94. 94. Stewardship Quiz 28. Bakit kailangan magbigay ng pera ang mga Kristiyano sa simbahan? a. because God tells us to b. because the church needs our money to pay the bills c. because we want to d. because Jesus gave his life for us e. all of the above
 95. 95. Stewardship Quiz 29. Ilang percent ang sinsabi sa bibliya na dapat nating ibigay mula sa ating natatanggap financial? a. five percent b. ten percent c. fifty percent d. one hundred percent e. none of the above
 96. 96. Stewardship Quiz 210. Anong pera ang ibibigay sa atin ng Diyos sa langit bilang gantimpala? a. cash b. silver and gold c. crowns d. we don’t know11. In Bible times, what was a steward?12. Saan sa bibliya natin unang mababasa ang tungkol sa ikapu?
 97. 97. Stewardship Quiz 213. What percentage of our income does the New Testament say we should give?14. Ano agad ang pinangako ni Zacchaeus pagkatapos niyang ibigay ang pananampalataya niya kay Hesus?15. Anong grupo ng mga Kristiyano ang pinuri ni Pablo sa mga Kristiyano bilang modelo ng pagiging lingkod?
 98. 98. Stewardship Quiz 2 MGA SAGOT
 99. 99. Stewardship Quiz 21. Tama o Mali? Tithing is just a form of legalism.2. Tama o Mali? Sinabi ng bibliya na magbigay tayo ng sekreto?. Mt 6:3-43. Tama o Mali. Gagantipalaan tayo ng Diyos sa langit sa mabubuti nating ginawa sa mundo. Mt 6:1-18; 16:274. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na tutu- lungan ng Diyos ang sino mang tinutulungan din ang sarili.
 100. 100. Stewardship Quiz 25. Tama o Mali? Sinasabi ng bibliya na mas mahirap makapasok sa langit ang mayayaman. Luke 18:24-256. Gaano kalawak binigyang pansin ang tungkol sa pera? a. nothing b. very little c. a lot
 101. 101. Stewardship Quiz 27. Ilang barya ang nilagay ng widow sa treasury temple? a. one b. two c. three d. five e. we don’t know
 102. 102. Stewardship Quiz 28. Bakit kailangan magbigay ng pera ang mga Kristiyano sa simbahan? a. because God tells us to b. because the church needs our money to pay the bills c. because we want to d. because Jesus gave his life for us e. all of the above
 103. 103. Stewardship Quiz 29. Ilang percent ang sinsabi sa bibliya na dapat nating ibigay mula sa ating natatanggap financial? a. five percent b. ten percent c. fifty percent d. one hundred percent e. none of the above
 104. 104. Stewardship Quiz 210. Anong pera ang ibibigay sa atin ng Diyos sa langit bilang gantimpala? a. cash b. silver and gold c. crowns d. we don’t know11. In Bible times, what was a steward? The manager of a household12. Saan sa bibliya natin unang mababasa ang tungkol sa ikapu? When Abraham meets Melchizedek (Ge 14:18-20)
 105. 105. Stewardship Quiz 213. What percentage of our income does the New Testament say we should give? It doesn’t.14. Ano agad ang pinangako ni Zacchaeus pagkatapos niyang ibigay ang pananampalataya niya kay Hesus? Give 1/2 of his possessions to the poor (Lk 19:8)15. Anong grupo ng mga Kristiyano ang pinuri ni Pablo sa mga Kristiyano bilang modelo ng pagiging lingkod? The Macedonians (2Co 8:1-2)
 106. 106. Stewardship Quiz 3
 107. 107. Stewardship Quiz 31. Tama o Mali? Nagbibigay ang bibliya ng alituntunin kung paano gawin ang offering sa worship service.2. Tama o Mali? Inutos sa atin ng Bagong Tipan na magbigay na ating ikapu sa simbahan.3. Tama o Mali? The Bible says that God loves a committed giver.
 108. 108. Stewardship Quiz 34. Tama o Mali? Nagbigay ng alituntunin si Hesus sa lahat ng Kristiyano na ibenta ang kanilang ari-arian at ibigay sa mahihirap.5. Tama o Mali? Ang mga Pastor ay dapat mag preach sa pulpito tungkol sa pera.
 109. 109. Stewardship Quiz 36. Ilang tao sa ngayon sa mundo ang namumuhay sa sobrang kahirapan? a. fifty million b. one hundred million c. five hundred million d. one billion e. two billion f. three billion
 110. 110. Stewardship Quiz 37. Hanggang magkano ang binibigay ng mga Israelites para sa Diyos sa Lumang tipan? a. ten percent b. thirty percent c. fifty percent8. Ano ang binenta ni Barnabas upang makapagbigay sa simbahan?
 111. 111. Stewardship Quiz 39. When Paul’s ministry was authorized by the other apostles, what one request did they make of him?10. Fill in the blanks: “For where your __________ is, there your __________ will be also”
 112. 112. Stewardship Quiz 311. Fill in the blank: “God loves a __________ giver.”12. For the building of what structure did King David collect an offering?
 113. 113. Stewardship Quiz 3 MGA SAGOT
 114. 114. Stewardship Quiz 31. Tama o Mali? Nagbibigay ang bibliya ng alituntunin kung paano gawin ang offering sa worship service.2. Tama o Mali? Inutos sa atin ng Bagong Tipan na magbigay na ating ikapu sa simbahan.3. Tama o Mali? The Bible says that God loves a committed giver. 2 Corinthians 9:7
 115. 115. Stewardship Quiz 34. Tama o Mali? Nagbigay ng alituntunin si Hesus sa lahat ng Kristiyano na ibenta ang kanilang ari-arian at ibigay sa mhihirap. Luke 12:335. Tama o Mali? Ang mga Pastor ay dapat mag preach sa pulpito tungkol sa pera. Acts 20:27
 116. 116. Stewardship Quiz 36. Ilang tao sa ngayon sa mundo ang namumuhay sa sobrang kahirapan? a. fifty million b. one hundred million c. five hundred million d. one billion e. two billion f. three billion
 117. 117. Stewardship Quiz 37. Hanggang magkano ang binibigay ng mga Israelites para sa Diyos sa Lumang tipan? a. ten percent b. thirty percent c. fifty percent8. Ano ang binenta ni Barnabas upang makapagbigay sa simbahan? A field (Acts 4:36-37)
 118. 118. Stewardship Quiz 39. When Paul’s ministry was authorized by the other apostles, what one request did they make of him? Remember the poor (Galatians 2:10)10. Fill in the blanks: “For where your Treasure Heart __________ is, there your __________ will be also” Matthew 6
 119. 119. Stewardship Quiz 311. Fill in the blank: “God loves a __________ Cheerful giver.” (2Co 9:7)12. For the building of what structure did King David collect an offering? The temple in Jerusalem (1Ch 29:1-9)
 120. 120. WAKAS

×