Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectio Praecursoria - Mika Aho

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lectio Praecursoria - Mika Aho

 1. 1. Lectio Praecursoria Mika Aho mika@mikaaho.com Tampereen teknillinen yliopisto, teknis-taloudellinen tiedekunta Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Festian Pieni Sali 1 30.11.2011Tietojohtamisen koulutusohjelma
 2. 2. Mitä on suorituskyky? Kyky selviytyä fyysisistä tehtävistä mahdollisimman pienin ponnistuksin ja tehokkaasti - Paras hyöty tietokoneesta - Tapa tarkastella tietokoneen ominaisuuksia ja suorituskykyä Suureet, kuten kiihtyvyys, hevosvoimat ja huippunopeus Henkilöstön osaaminen osana suorituskyvyn mittaamista ja johtamistaTietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 3. 3. Voidaan kuitenkin määritellä suorituskyvyn olevan ”Organisaation kyky saada aikaan tuotoksia sille asetettuihin tavoitteisiin suhteutettuna” (Laitinen, 1998) ”Miten organisaatio saavuttaa tavoitteensa” (Lönnqvist, 2004) ”Osoitettua kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla” (Laamanen, 2005) Osoitettu kyky toimia tai saada aikaan tuotoksia voidaan todentaa mittaamalla. Yritysmaailmassa suorituskykyä mitataan loppupeleissä vision toteutumisella ja toiminnan kannattavuudella.Tietojohtamisen koulutusohjelma
 4. 4. 4 Entäpä suorituskyvyn johtaminen?Tietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 5. 5. Suorituskyvyn johtaminen on kuin autolla ajamista• Kojelauta, mittaristot ja peilit tarjoavat informaatiota • Auton kunto, nopeus ja sijainti • Ikkunoista katsomalla saadaan myös käsitys auton suhteesta ympäristöönsä• Tulevaisuus nähdään tuulilasin läpi • Lähitulevaisuuden esteet ovat havaittavissa omin silmin, mutta kaukaisemmat haasteet ovat mäen takana piilossa • Navigaattori (tai repsikka) kertoo, minne mennä seuraavaksi • ”Ennustemallit” polttoaineen riittävyydestä jne.• On olemassa tavoite ja suunnitelma päästä määränpäähän • Autoa ohjataan erilaisia ohjauslaitteita hyväksi käyttäen kohti tavoitetta ja määränpäätäTietojohtamisen koulutusohjelma
 6. 6. Ideaalitilanteessa suorituskyvyn johtaminen muodostaa umpisilmukkaisen prosessin, jossa1. Luodaan tavoitteet ja strategia 2. Määritellään toimintaohjelma strategian toteuttamiseksi 4. Tehdään tarvittaessa korjaavia3. Seurataan strategiaa toimenpiteitä tai jalostetaan strategiaa Tietojohtamisen koulutusohjelma
 7. 7. Yhtälailla yrityksissä tehdään strategiatyötä Strategian suunnittelu Strategian Strategian toteut- jalostaminen taminen Strategian seuranta ja analysointiTietojohtamisen koulutusohjelma
 8. 8. 8 Suorituskyvyn johtaminenEnnen kaikkea ohjataan organisaatiota kohti sen visiota ja strategisia tavoitteita Suorituskyvyn johtaminen viittaa laaja- alaisesti niihin toimiin, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi kaikilla organisaatiotasoilla Se on johdon keinovalikoima ja järjestelmä ohjata ihmiset tekemään asioita, jotka liittyvät vahvasti organisaation strategiaan Tietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 9. 9. 9 Suorituskyvyn johtamisessa Keskitytään muutamaan harvaan asiaan, jotka tuovat arvoa liiketoiminnalle …sen sijaan, että keskityttäisiin useaan asiaan, jotka eivät edistä organisaation pidemmän aikavälin kannattavuuttaTietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 10. 10. 10 Suorituskyvyn johtamiseen liittyy keskeisestiTyöpöydät ja mittaristot …joiden kautta viestitään ja seurataan strategiaaTietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 11. 11. 11 Suorituskyvyn johtamiseen liittyy keskeisestiProsessit Toimintatavat, joita tarvitaan toteuttamaan, seuraamaan sekä johtamaan organisaation suorituskykyä Antavat palautetta kokonaisstrategialle ja tavoitteilleTietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 12. 12. 12 Suorituskyvyn johtamiseen liittyy myösMenetelmät ja työkalut …tasapainotettu mittaristo, strategiakartat, Kaizen, toimintolaskenta, tietovarastointi, Lean-ajattelu, suorituskykypyramidi… …jotka tukevat suorituskyvyn johtamisen prosessejaTietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 13. 13. Integraation merkityksestä • Prosessit, menetelmät ja mittarit pyritään yhdistämään organisaation laajuiseksi johtamisjärjestelmäksi • Integrointi tapahtuu pitkälti teknologian avulla • Tavoitteena on, että kaikki yksittäiset komponentit ja elementit toimivat yhdessä loogisella ja koordinoidulla tavallaTietojohtamisen koulutusohjelma
 14. 14. 14 Suorituskyvyn johtamista tehdään jokaisessa organisaatiossa tavalla tai toisella niin suuremmissa… …kuin hieman pienimmissäkinTietojohtamisen koulutusohjelma 4.12.2011
 15. 15. Ei unohdeta ihmistä ja päätöksentekijän tietotarpeita • Saatavilla se informaatio, mitä tarvitaan päätöksenteossa – ilman että sitä tarvitsee erikseen kysyä • Analysointi • Kannattavuuden arviointi • Vaihtoehtoisten skenaarioiden suunnittelu • Trendianalyysit • Ennakoiva analytiikka ja tilastollinen mallinnus • Saadaan myös tietoa odottamattomista strategiaan vaikuttavista tekijöistä • Ymmärretään paremmin strategian onnistumisen mahdollisuuksia • Voidaan ennakoida ja tehdä korjaavia toimenpiteitäTietojohtamisen koulutusohjelma
 16. 16. Näin saadaan määriteltyä suorituskyvyn johtaminen”kokonaisvaltaiseksi suorituskykyä käsitteleväksiprosessiksi, jossa integroidaan teknologiaa hyödyntäenyhteen suorituskyvyn johtamisen prosessit, mittarit,menetelmät, informaatio sekä aineeton pääoma, jottavoitaisiin tukea strategiatyöskentelyn eri vaiheita ja vastatapäätöksentekijöiden tietotarpeisiin”Tietojohtamisen koulutusohjelma
 17. 17. Kypsyys ja kyvykkyysTietojohtamisen koulutusohjelma
 18. 18. Suorituskyvyn johtamisen kypsyyttä voidaan arvioida organisaatioissa, kun 1. tiedetään, millaisista osa-alueista suorituskyvyn johtaminen muodostuu 2. on määritelty joukko portaita, jotka ilmentävät suorituskyvyn johtamisen edistymistä kuvaavia askeleita 3. on olemassa näiden pohjalta rakennettu mittaristo, jolla voidaan konkreettisesti arvioida suorituskyvyn johtamisen kypsyystasoaTietojohtamisen koulutusohjelma
 19. 19. …tällöin ollaan luotuKonstruktio suorituskyvynjohtamisen kypsyydenarviointiinA Construct for PerformanceManagement MaturityAssessmentTietojohtamisen koulutusohjelma

×