OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)

Przewodnik po obiekcie przygotowanyw ramach XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2010).

zobacz z bliska
XII MałopolskIe
DnI DzIeDzIctwa
kultuRowego
Miejsca kobiet, miejsca
mężczyzn
Osiedle domów górniczych
– Stara Kolonia w Brzeszczach
www.dnidziedzictwa.pl realizator:
Stara Kolonia
w Brzeszczach
Miasto Brzeszcze, położone niedaleko Oświę-
cimia, było w XIX w. galicyjską wioską. Zabu-
dowa wsi skupiała się wokół folwarku, a jej
mieszkańcy trudnili się głównie pracą na roli.
Pierwsze wiercenia poszukiwawcze na tym
terenie wykonano w 1896 r., kiedy ziemie te
należały do Habsburgów. Przedsięwzięcie
sfinansował krakowski prawnik
i finansista Arnold Rapaport. Prace techniczne
nadzorował, pochodzący z Jaworzna, inżynier
Franciszek Drobniak, który po uruchomieniu
w Brzeszczach kopalni węgla kamiennego
w 1903 r. został jej pierwszym dyrektorem.
Na miejscu brakowało wykwalifikowanych
pracowników, więc sprowadzano ich z miej-
scowości, gdzie górnictwo miało tradycje. By
zapewnić mieszkania ludziom przybywającym
do pracy, już w pierwszych latach istnienia
kopalni rozpoczęto budowę domów. Plany za-
gospodarowania terenu wykonała dla kopalni
pracownia Karla Korna z Bielska. Jako pierw-
sze powstały w pobliżu kopalni domy kolonii
górniczej, nazywanej później Starą Kolonią.
Było to pierwsze w Brzeszczach osiedle o cha-
rakterze miejskim. Zbudowano tutaj w latach
1903-1909 kilkanaście piętrowych, wielorodzin-
nych domów. Równocześnie, po drugiej stronie
obecnej ul. Kościuszki, wzniesiono zespół
parterowych domów dla dyrekcji, inżynierów
i sztygarów, nazwany Kolonią Urzędniczą,
a w 1915 r. rozpoczęto budowę kolejnych miesz-
kań dla górników – Nowej Kolonii.
Stara Kolonia zlokalizowana jest w bez-
pośrednim sąsiedztwie kopalni, przy ulicach
Górniczej i Kościuszki. Składa się na nią
czternaście wielorodzinnych budynków, roz-
mieszczonych w regularnym układzie. Są one
usytuowane w równoległych rzędach, zwróco-
ne do siebie krótszymi ścianami szczytowymi.
Między poszczególnymi rzędami znajdują
się wspólne podwórka z niskimi budynkami
gospodarczymi oraz ogródki.
Pierwotnie mieszkania w domach Starej
Kolonii składały się z pokoju, kuchni, piwnicy
i strychu, a wspólne dla dwóch mieszkań toale-
ty znajdowały się w korytarzu. Pomieszczenia
do prania i pieczenia były ogólnodostępne.
Budynki mieszkalne Starej Kolonii to
piętrowe, podpiwniczone murowane domy
nakryte dachami dwuspadowymi. Są zbudo-
wane z cegły i częściowo otynkowane. Na osi
dłuższych ścian budynków znajdują się z obu
stron ryzality, każdy mieści wejście
i klatkę schodową. Po jednej stronie ryzality
są ozdobne: wysokie, wysunięte ponad okap
dachu i zwieńczone schodkowym szczycikiem
z trójkątnym zakończeniem. W czterech
większych domach, usytuowanych bliżej
kopalni, umieszczono po dwie klatki schodo-
we. W elewacji są one zaznaczone pionowym
wgłębieniem ścian oraz wysuniętą ponad okap
ścianką z półkolistym zwieńczeniem. Skromną
architekturę domów ozdabiają ceglane naroża
budynków i ryzalitów, pionowe pasy i gzymsy,
tworzące razem ozdobne ramy na płaszczyźnie
ścian. Ceglane są także łuki odcinkowe nad
oknami i drzwiami oraz zwieńczenia ryza-
litów. W tych zwieńczeniach, nad najwyżej
położonym oknem, umieszczony jest górniczy
symbol: skrzyżowane pyrlik i żelosko (młotki
górnicze).
Kopalnia w Brzeszczach wraz z Kolonią Urzędniczą i Starą
Kolonią. 2. połowa lat 20. ubiegłego wieku [fot. za: kopalnia
brzeszcze wczoraj i dziś...]
lata 30.
[...] łamistrajków brać górnicza potępiła.
Wyzywano ich od zdrajców, pluto na nich,
dochodziło do prawdziwych bójek. Kobiety,
żony strajkujących górników, były zwłaszcza
zajadłe. Udały się one pod bramy kopalni, aby
wychodzących z pracy łamistrajków nakarmić
obierzynami ziemniaków, oblewać pomyjami
czy naftą. Pod bramą kłębił się tłum, niektórzy
z łamistrajków zaczęli uciekać, część podjęła,
z góry skazaną na przegraną, bójkę z kobieta-
mi. Na drugi dzień ani jeden łamistrajk nie
przyszedł do pracy.
[Rzecz dotyczy strajku w 1932 r.]
Kazimierz Hałoń, W pracy i walce. Wspomnienia,
Kraków 1996, s. 9.
lata 50.
Dzieci w przedszkolu grzecznie czekały, aż
kucharki każdemu nałożą jedzenie na miskę.
Potem głośno mówiły: smacznego, zjadały do
końca i odsuwały miski na środek. Jak wszyst-
kie zjadły, dziękowały i szły do zabawy. Dużym
świętem w przedszkolu był, nakazany z góry,
Dzień Kobiet. Dzieci miały tego dnia występ
dla rodziców, dziadków i wszystkich, którzy
mogli przyjść. Były tańce, śpiewy, wierszyki.
Uczyły się bardzo szybko i jakby na tę możli-
wość czekały. Lubiły się uczyć.
Wanda Płużek
lata 40.-50.
Ludzie dorabiali sobie, zbierając węgiel na
hałdzie. Można było dość dużo uzbierać, pod
warunkiem, że się reagowało na zawołanie:
uwaga załączają! Bo wtedy spadały kawałki
skał z taśmy, która transportowała je
z kopalni. Zbieranie węgla było zajęciem ko-
biet. Hałda była też świetną górką do zjeżdża-
nia na sankach.
anna Malinowska
l
J
o
t
–
h
l
N
n
p
W
g
w
c
b
K
s
Przedszkole dla dzieci górników. Lata 60.
ubiegłego wieku [fot. z arch. W. Płużek]
Scena rodzinna. Lata 60. ubiegłego wieku
[fot. z arch. W. Płużek]
Zima na Starej Kolonii, w tle widoczna hałda.
Koniec lat 50. ubiegłego wieku [fot. z arch.
W. Płużek]
Mi
kob
lata 50.
kim jest ta dziewczyna w miśku?
To ja, w Starej Kolonii przy ogródkach, ten ko-
stium przynieśli nam do przedszkola. Zawsze
lubiłam się wygłupiać!
[fot. z arch. W. Płużek]
lata 50.
Jak dostałam łyżwy – to było wydarzenie na
osiedlu! Ale solidarność między dziećmi była
taka, że ja najwyżej godzinę na nich jeździłam
– trzeba było pożyczyć innym. Kolega miał
hulajnogę – też się nią nie nabawił.
anna Malinowska
lata 60.
Był taki ciekawy zwyczaj praktykowany 1 maja.
Dziewczętom, które z jakichś przyczyn były
nielubiane albo po prostu odtrąciły czyjeś za-
loty, wieszano „dziada”. Pamiętam, jak przed
oknem mojej koleżanki ktoś, na rosnącej tam
potężnej akacji, umieścił wóz drabiniasty,
a w nim paskudną kukłę.
Śmigus dyngus też był ciężkim przeżyciem dla
dziewczyn: chłopcy specjalnie na tę okazję
robili sikawki z zespawanych rur połączonych
z pompką. Mieściło się w nich 10 litrów wody.
anna Malinowska
lata 50.-60.
Na jeden dom wypadała jedna pralnia, rów-
nocześnie będąca łaźnią. Obok pralni był piec
piekarniczy, można było upiec chleb i placki.
W pralni był, wbudowany w piec, kocioł do
grzania wody. Był on tak duży, że można
w nim było grzać wodę dla trzech osób jedno-
cześnie. Koryto miało taki klin, który trzeba
było wybić, żeby wylać wodę.
Kąpiel w drewnianym korycie to była pełnia
szczęścia.
Wanda Płużek
lata 60.
Przygotowywałam dożynki we wsi Góra, po
śląskiej stronie Wisły. Brały w tym udział
gospodynie niosące wieńce. Próba trwa, a tu
zaczyna się chmurzyć. Jedna starsza kobieta
patrzy na wschód i powiada: kończ pani ta
próba, bo burza od Polski idzie. To ja ją pytam:
jak od Polski, to gdzie pani mieszka? A ona
odpowiada: jo? na Śląsku.
anna Malinowska
iejsca
biet
Kopalnia w Brzeszczach, zakład przeróbki węgla. Stanowisko
sortownicze obsługiwane przez kobiety. Rok 1932 [fot. za:
kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...]
Kopalnia „Brzeszcze”. Górnik str
materiału wybuchowego do otwo
w wyrobisku górniczym. Lata m
[fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj
Stacja pomp kopalni w Brzeszczach.
Lata 40. ubiegłego wieku
[fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj
i dziś...]
Świetlica Państwowej Kopalni w Brzeszczach. Lata
międzywojenne
[fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...]
MIejsca Mężczyzn
MIejsca M
rzałowy, załadunek
oru strzelniczego
międzywojenne
j i dziś...]
Brygada ratowników górniczych kopalni
w Brzeszczach. Lata 60. ubiegłego wieku
[fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...]
n
Mężczyznlata 30.
To, co z ojcem zarobiliśmy, ledwo starczało
na życie, na spłacenie kredytu. Produkty
żywnościowe bowiem brało się w spółdziel-
czym sklepie, popularnej Spółce, „na burg”, na
książeczkę, a pierwszego spłacało dług
z poprzedniego miesiąca. Podobnie kupowało
się mięso i słoninę u rzeźnika, w taki sam spo-
sób kupowało się mleko i ser w „Nazileńcach”,
przysiółku Brzeszcz, u gospodarza Baraniaka.
Odzież też kupowało się „na książeczkę”,
w Oświęcimiu, u przyzwoitego handlarza, Żyda
Weintrauba.
Kazimierz Hałoń, W pracy i walce. Wspomnienia,
Kraków 1996, s. 8.
okupacja
Od 1942 do 1945 r. byłem więźniem Auschwitz,
jako niewolnik pracowałem […] w kopalni
węgla kamiennego Jawiszowice. To, że moi
towarzysze i ja przeżyliśmy to piekło, zawdzię-
czamy solidarnej pomocy polskich górników.
[…] Wieczorem, kiedy znowu musiałem
zjechać szybem w dół, nie byłem w stanie
zrobić kroku, towarzysze podtrzymywali mnie.
Gdzieś w głębi sztolni rozległ się głos: Nimm!
Nimm! (Bierz! Bierz!).
Wyciągały się do mnie czyjeś ręce i podawały
mi kromki chleba, kawałek ciasta.
kurt Goldstein,
więzień podobozu Jawiszowice
Cyt. za: J. Lachendro, Gmina brzeszcze w latach okupacji
niemieckiej 1939-1945. Przewodnik po wybranych miejscach
pamięci, Brzeszcze 2009, s. 29.
lata 50.
Był taki sąsiad, inżynier na Kolonii, który
w swoim ogródku zrobił teleskop. Miał on
małą rozsuwaną kopułę, wszystko jak w praw-
dziwym. Zbierał miejscowe dzieciaki i robił
poglądowe lekcje astronomii. Gwiazdy sobie
oglądaliśmy…
anna Malinowska
lata 60.
Do końca lat 60. buczek fabryczny regulował
ludziom czas. Odzywał się 6 razy na dobę, na
pół godziny przed zmianą i w chwili rozpoczę-
cia zmiany. Ostatni o 22.00. Praca zmianowa
sprawiała, że do Wigilii zdarzało nam się sia-
dać po dziesiątej wieczorem, jak ojciec wracał
z kopalni.
wypowiedź zasłyszana
lata 60.
Pierwsze pieniądze na kopalni zarobiłem, żeby
się ubrać. Jechało się do Bielska, kupowało
płótno żaglowe i farbowało się na czarno.
Z tego szyło się spodnie – jakie to było twarde!
Ale też najmodniejsze. I buty – bitelsówy z sze-
rokim szpicem. Koszula z żabotem i marynara
w kratę. Życie było piękne!
Na początku człowiek zbierał też pieniądze,
żeby kupić sobie wueskę*. Kto miał wueskę,
ten był gość. Potem uzbierałem jeszcze trochę,
żeby kupić sobie Jawę na raty... Ta Jawa stoi do
dzisiaj u mnie w garażu, rocznik ‘56.
Jerzy Nycz
lata 50.-60.
W 57. poszedłem do szkoły. W jednej klasie
dzieci górników i rolników były, tak się inte-
growaliśmy! Po lekcjach były zajęcia prak-
tyczne: przycinaliśmy coś, majstrowaliśmy.
Za nasze wybryki nauczycielka biła po rękach
drewnianą przykrywką z piórnika. Tych, co za-
winili, i tych, co byli grzeczni – taka zbiorowa
odpowiedzialność.
Jako 16-latek, w zawodowej szkole górniczej,
byłem na praktyce w kopalni – nosiłem worki
po pochylni cięższe ode mnie.
Potem do technikum jeździłem codziennie do
Brynowa. Jechałem o szóstej rano, a wracałem
o dwudziestej. Razem z praktykami tak to
długo trwało.
bolesław biela
lata 70.
Na dole bywało niebezpiecznie.
Pracowałem w elitarnym oddziale łącznościo-
wym w kopalni: podłączanie telefonów
i sygnalizacji szybowej.
Raz klęczę i naprawiam telefon, a za mną
„kopidoły” szyny wyciągają, bo likwidowali
ścianę. Nie zauważyli, że ja tam ten telefon
naprawiam. I ja patrzę, a mi tu szyna pod pa-
chą wychodzi, bo się zaczęła zsuwać z pancer-
nika [maszyna służąca do transportu ciężkich
elementów wyposażenia kopalni]. Dobrze, że
mi pod pachą ta szyna przeszła, bo mogła mnie
do ściany przygwoździć. Jak to zobaczyli górni-
cy, to w krzyk: k… telefonistę by my zabili!
bolesław biela
* wueska (WSK) – popularne motocykle produ-
kowane w Polsce w latach 50.-70. XX w.
Makatka ze zbiorów Jerzego „Szpinaka” Kujawskiego [fot. D. Szubelak]
Popularne jeszcze w latach 60. makatki kuchenne stano-
wiły skarbnicę mądrości życiowej. Uczyły, jak żyć zgodnie,
zdrowo i oszczędnie.
Bibliografia:
kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś,
opr. J. L. Ryś i in., Brzeszcze 2003.
lokalny Program Rewitalizacji osiedla „stara kolo-
nia” w brzeszczach 2005-2015, Brzeszcze 2005.
Sztygar z wnuczką. Lata 60. ubiegłego wieku
[fot. z arch. W. Płużek]
tekst stara kolonia w brzeszczach:
Barbara Sanocka
O Starej Kolonii opowiadali:
Bolesław Biela, mieszkaniec
Starej Kolonii w latach 1950-1975,
Anna Malinowska, mieszkanka
Starej Kolonii w latach 1942-1965,
Jerzy Nycz, mieszkaniec Starej Kolonii
w latach 1949-1976,
Wanda Płużek, mieszkanka
Starej Kolonii w latach 1953-1963.
Opowieści mieszkańców zebrała
Anna Miodyńska.
koncepcja graficzna projektu MDDK:
Marcin Klag
opracowanie graficzne:
Agnieszka Buława-Orłowska
na okładce: okno w jednym
z budynków na Starej Kolonii
[fot. M. Łuczak]
© by MIK, Kraków 2010
www.mik.krakow.pl
Obiekt objęty programem XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, cyklicznego wydarzenia
Województwa Małopolskiego, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.
Rób zdjęcia zabytkom! Zachęcamy do fotografowania Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na www.dnidziedzictwa.pl.
Więcej informacji w zakładce fotorelacje.
inicjator: wsparcie finansowe:
patroni medialni:
realizator:
partnerzy:
Urząd Gminy
w Brzeszczach
instytucja kultury
Województwa
Małopolskiego
Wykorzystano fragmenty publikacji:
K. Hałoń, W pracy i walce. Wspomnienia,
Kraków 1996.
J. Lachendro, Gmina brzeszcze w latach okupacji
niemieckiej 1939-1945. Przewodnik po wybranych
miejscach pamięci, Brzeszcze 2009.

Recommended

KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś... by
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...
KOŚCIÓŁ NORBERTANEK, KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA WRAZ Z KAPLICĄ PW. Ś...Małopolski Instytut Kultury
3.4K views16 slides
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik) by
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)
MUROWANY DWÓR W GOSZYCACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
10.4K views8 slides
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik) by
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)
PAŁAC W RYCZOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
6.9K views8 slides
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanów by
Pasjonaci na tropie historii gminy MykanówPasjonaci na tropie historii gminy Mykanów
Pasjonaci na tropie historii gminy Mykanówgok_mykanow
6.1K views20 slides
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa) by
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)
ZAMEK W ZATORZE: "Dawni mieszkańcy zamku w Zatorze" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
3.6K views10 slides
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ... by
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. KARMELITÓW BOSYCH W CZERNEJ: "Szlak wielkiej klauzury ...Małopolski Instytut Kultury
1.9K views1 slide

More Related Content

Viewers also liked

DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka) by
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
2.7K views2 slides
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik) by
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.6K views8 slides
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka) by
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
2.7K views2 slides
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka) by
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)
DWÓR MONIAKÓW W ORAWSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W ZUBRZYCY GÓRNEJ (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
2.7K views2 slides
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz) by
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz)KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz)
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU (quiz)Małopolski Instytut Kultury
1.6K views2 slides
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa) by
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)
KOLONIA ROBOTNICZA I FABRYKA BATA W CHEŁMKU: "Spacer po wzgórzu Skała" (mapa)Małopolski Instytut Kultury
2K views1 slide

Viewers also liked(16)

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik) by Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MAŁGORZATY DZIEWICY I MĘCZENNICY W RACIBOROWICACH (przewodnik)
DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze... by Małopolski Instytut Kultury
DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze...DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze...
DWÓR EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM: "Jędrzej Wawro - świątkarz z Gorze...
ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa) by Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa)ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa)
ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PODWORSKICH W BOBRKU: "Bobrek - zatrzymany czas" (gra terenowa)
PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa) by Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)
PAŁAC STARZEŃSKICH W PŁAZIE: "Wycieczka geologiczna po okolicach Płazy" (mapa)

Similar to OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)

Chleb po warszawsku by
Chleb po warszawskuChleb po warszawsku
Chleb po warszawskuadmintpw
54 views5 slides
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa) by
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)
PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
916 views10 slides
Ania, asia by
Ania, asiaAnia, asia
Ania, asiaprimary school, domanice, poland
637 views33 slides
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku by
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuZakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuWojtas21
30 views7 slides
Szkuta wiślana z xv wieku by
Szkuta wiślana z xv wiekuSzkuta wiślana z xv wieku
Szkuta wiślana z xv wiekuWojtek Skowron
948 views7 slides
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa) by
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. NARODZENIA NMP W RACŁAWICACH "Na granicy zaborów" (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.1K views8 slides

Similar to OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)(20)

Chleb po warszawsku by admintpw
Chleb po warszawskuChleb po warszawsku
Chleb po warszawsku
admintpw54 views
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku by Wojtas21
Zakładka szkuta wiślana z xv wiekuZakładka szkuta wiślana z xv wieku
Zakładka szkuta wiślana z xv wieku
Wojtas2130 views
Dzień Regionu 2008 by danutab43
Dzień Regionu 2008Dzień Regionu 2008
Dzień Regionu 2008
danutab43553 views
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej by Teo Krawczyk
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej
125-cio lecie Konstytucji na ziemiach piotrkowskiej, sieradzkiej i kaliskiej
Teo Krawczyk524 views
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook by e-booksweb.pl
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebookBieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
Bieszczady z historią i legendą w tle - Mariusz Głuszko - ebook
e-booksweb.pl777 views
Wywóz Polaków na Syberię by annaszsp9
Wywóz Polaków na SyberięWywóz Polaków na Syberię
Wywóz Polaków na Syberię
annaszsp9881 views
Bol Sara by Teresa
Bol SaraBol Sara
Bol Sara
Teresa459 views
Boleslawiec by Teresa
BoleslawiecBoleslawiec
Boleslawiec
Teresa592 views
Miniprzewodnik po gminie Wiśniowa by Ma_Ja
Miniprzewodnik po gminie WiśniowaMiniprzewodnik po gminie Wiśniowa
Miniprzewodnik po gminie Wiśniowa
Ma_Ja284 views

More from Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf by
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 views2 slides
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) by
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K views13 slides
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) by
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K views16 slides
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) by
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
512 views4 slides
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) by
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K views68 slides
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) by
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
859 views2 slides

More from Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) by Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... by Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... by Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... by Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... by Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... by Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...

OSIEDLE DOMÓW GÓRNICZYCH – STARA KOLONIA W BRZESZCZACH (przewodnik)

 • 1. zobacz z bliska XII MałopolskIe DnI DzIeDzIctwa kultuRowego Miejsca kobiet, miejsca mężczyzn Osiedle domów górniczych – Stara Kolonia w Brzeszczach www.dnidziedzictwa.pl realizator:
 • 2. Stara Kolonia w Brzeszczach Miasto Brzeszcze, położone niedaleko Oświę- cimia, było w XIX w. galicyjską wioską. Zabu- dowa wsi skupiała się wokół folwarku, a jej mieszkańcy trudnili się głównie pracą na roli. Pierwsze wiercenia poszukiwawcze na tym terenie wykonano w 1896 r., kiedy ziemie te należały do Habsburgów. Przedsięwzięcie sfinansował krakowski prawnik i finansista Arnold Rapaport. Prace techniczne nadzorował, pochodzący z Jaworzna, inżynier Franciszek Drobniak, który po uruchomieniu w Brzeszczach kopalni węgla kamiennego w 1903 r. został jej pierwszym dyrektorem. Na miejscu brakowało wykwalifikowanych pracowników, więc sprowadzano ich z miej- scowości, gdzie górnictwo miało tradycje. By zapewnić mieszkania ludziom przybywającym do pracy, już w pierwszych latach istnienia kopalni rozpoczęto budowę domów. Plany za- gospodarowania terenu wykonała dla kopalni pracownia Karla Korna z Bielska. Jako pierw- sze powstały w pobliżu kopalni domy kolonii górniczej, nazywanej później Starą Kolonią. Było to pierwsze w Brzeszczach osiedle o cha- rakterze miejskim. Zbudowano tutaj w latach 1903-1909 kilkanaście piętrowych, wielorodzin- nych domów. Równocześnie, po drugiej stronie obecnej ul. Kościuszki, wzniesiono zespół parterowych domów dla dyrekcji, inżynierów i sztygarów, nazwany Kolonią Urzędniczą, a w 1915 r. rozpoczęto budowę kolejnych miesz- kań dla górników – Nowej Kolonii.
 • 3. Stara Kolonia zlokalizowana jest w bez- pośrednim sąsiedztwie kopalni, przy ulicach Górniczej i Kościuszki. Składa się na nią czternaście wielorodzinnych budynków, roz- mieszczonych w regularnym układzie. Są one usytuowane w równoległych rzędach, zwróco- ne do siebie krótszymi ścianami szczytowymi. Między poszczególnymi rzędami znajdują się wspólne podwórka z niskimi budynkami gospodarczymi oraz ogródki. Pierwotnie mieszkania w domach Starej Kolonii składały się z pokoju, kuchni, piwnicy i strychu, a wspólne dla dwóch mieszkań toale- ty znajdowały się w korytarzu. Pomieszczenia do prania i pieczenia były ogólnodostępne. Budynki mieszkalne Starej Kolonii to piętrowe, podpiwniczone murowane domy nakryte dachami dwuspadowymi. Są zbudo- wane z cegły i częściowo otynkowane. Na osi dłuższych ścian budynków znajdują się z obu stron ryzality, każdy mieści wejście i klatkę schodową. Po jednej stronie ryzality są ozdobne: wysokie, wysunięte ponad okap dachu i zwieńczone schodkowym szczycikiem z trójkątnym zakończeniem. W czterech większych domach, usytuowanych bliżej kopalni, umieszczono po dwie klatki schodo- we. W elewacji są one zaznaczone pionowym wgłębieniem ścian oraz wysuniętą ponad okap ścianką z półkolistym zwieńczeniem. Skromną architekturę domów ozdabiają ceglane naroża budynków i ryzalitów, pionowe pasy i gzymsy, tworzące razem ozdobne ramy na płaszczyźnie ścian. Ceglane są także łuki odcinkowe nad oknami i drzwiami oraz zwieńczenia ryza- litów. W tych zwieńczeniach, nad najwyżej położonym oknem, umieszczony jest górniczy symbol: skrzyżowane pyrlik i żelosko (młotki górnicze). Kopalnia w Brzeszczach wraz z Kolonią Urzędniczą i Starą Kolonią. 2. połowa lat 20. ubiegłego wieku [fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...]
 • 4. lata 30. [...] łamistrajków brać górnicza potępiła. Wyzywano ich od zdrajców, pluto na nich, dochodziło do prawdziwych bójek. Kobiety, żony strajkujących górników, były zwłaszcza zajadłe. Udały się one pod bramy kopalni, aby wychodzących z pracy łamistrajków nakarmić obierzynami ziemniaków, oblewać pomyjami czy naftą. Pod bramą kłębił się tłum, niektórzy z łamistrajków zaczęli uciekać, część podjęła, z góry skazaną na przegraną, bójkę z kobieta- mi. Na drugi dzień ani jeden łamistrajk nie przyszedł do pracy. [Rzecz dotyczy strajku w 1932 r.] Kazimierz Hałoń, W pracy i walce. Wspomnienia, Kraków 1996, s. 9. lata 50. Dzieci w przedszkolu grzecznie czekały, aż kucharki każdemu nałożą jedzenie na miskę. Potem głośno mówiły: smacznego, zjadały do końca i odsuwały miski na środek. Jak wszyst- kie zjadły, dziękowały i szły do zabawy. Dużym świętem w przedszkolu był, nakazany z góry, Dzień Kobiet. Dzieci miały tego dnia występ dla rodziców, dziadków i wszystkich, którzy mogli przyjść. Były tańce, śpiewy, wierszyki. Uczyły się bardzo szybko i jakby na tę możli- wość czekały. Lubiły się uczyć. Wanda Płużek lata 40.-50. Ludzie dorabiali sobie, zbierając węgiel na hałdzie. Można było dość dużo uzbierać, pod warunkiem, że się reagowało na zawołanie: uwaga załączają! Bo wtedy spadały kawałki skał z taśmy, która transportowała je z kopalni. Zbieranie węgla było zajęciem ko- biet. Hałda była też świetną górką do zjeżdża- nia na sankach. anna Malinowska l J o t – h l N n p W g w c b K s Przedszkole dla dzieci górników. Lata 60. ubiegłego wieku [fot. z arch. W. Płużek] Scena rodzinna. Lata 60. ubiegłego wieku [fot. z arch. W. Płużek] Zima na Starej Kolonii, w tle widoczna hałda. Koniec lat 50. ubiegłego wieku [fot. z arch. W. Płużek] Mi kob
 • 5. lata 50. kim jest ta dziewczyna w miśku? To ja, w Starej Kolonii przy ogródkach, ten ko- stium przynieśli nam do przedszkola. Zawsze lubiłam się wygłupiać! [fot. z arch. W. Płużek] lata 50. Jak dostałam łyżwy – to było wydarzenie na osiedlu! Ale solidarność między dziećmi była taka, że ja najwyżej godzinę na nich jeździłam – trzeba było pożyczyć innym. Kolega miał hulajnogę – też się nią nie nabawił. anna Malinowska lata 60. Był taki ciekawy zwyczaj praktykowany 1 maja. Dziewczętom, które z jakichś przyczyn były nielubiane albo po prostu odtrąciły czyjeś za- loty, wieszano „dziada”. Pamiętam, jak przed oknem mojej koleżanki ktoś, na rosnącej tam potężnej akacji, umieścił wóz drabiniasty, a w nim paskudną kukłę. Śmigus dyngus też był ciężkim przeżyciem dla dziewczyn: chłopcy specjalnie na tę okazję robili sikawki z zespawanych rur połączonych z pompką. Mieściło się w nich 10 litrów wody. anna Malinowska lata 50.-60. Na jeden dom wypadała jedna pralnia, rów- nocześnie będąca łaźnią. Obok pralni był piec piekarniczy, można było upiec chleb i placki. W pralni był, wbudowany w piec, kocioł do grzania wody. Był on tak duży, że można w nim było grzać wodę dla trzech osób jedno- cześnie. Koryto miało taki klin, który trzeba było wybić, żeby wylać wodę. Kąpiel w drewnianym korycie to była pełnia szczęścia. Wanda Płużek lata 60. Przygotowywałam dożynki we wsi Góra, po śląskiej stronie Wisły. Brały w tym udział gospodynie niosące wieńce. Próba trwa, a tu zaczyna się chmurzyć. Jedna starsza kobieta patrzy na wschód i powiada: kończ pani ta próba, bo burza od Polski idzie. To ja ją pytam: jak od Polski, to gdzie pani mieszka? A ona odpowiada: jo? na Śląsku. anna Malinowska iejsca biet Kopalnia w Brzeszczach, zakład przeróbki węgla. Stanowisko sortownicze obsługiwane przez kobiety. Rok 1932 [fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...]
 • 6. Kopalnia „Brzeszcze”. Górnik str materiału wybuchowego do otwo w wyrobisku górniczym. Lata m [fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj Stacja pomp kopalni w Brzeszczach. Lata 40. ubiegłego wieku [fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...] Świetlica Państwowej Kopalni w Brzeszczach. Lata międzywojenne [fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...] MIejsca Mężczyzn MIejsca M
 • 7. rzałowy, załadunek oru strzelniczego międzywojenne j i dziś...] Brygada ratowników górniczych kopalni w Brzeszczach. Lata 60. ubiegłego wieku [fot. za: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś...] n Mężczyznlata 30. To, co z ojcem zarobiliśmy, ledwo starczało na życie, na spłacenie kredytu. Produkty żywnościowe bowiem brało się w spółdziel- czym sklepie, popularnej Spółce, „na burg”, na książeczkę, a pierwszego spłacało dług z poprzedniego miesiąca. Podobnie kupowało się mięso i słoninę u rzeźnika, w taki sam spo- sób kupowało się mleko i ser w „Nazileńcach”, przysiółku Brzeszcz, u gospodarza Baraniaka. Odzież też kupowało się „na książeczkę”, w Oświęcimiu, u przyzwoitego handlarza, Żyda Weintrauba. Kazimierz Hałoń, W pracy i walce. Wspomnienia, Kraków 1996, s. 8. okupacja Od 1942 do 1945 r. byłem więźniem Auschwitz, jako niewolnik pracowałem […] w kopalni węgla kamiennego Jawiszowice. To, że moi towarzysze i ja przeżyliśmy to piekło, zawdzię- czamy solidarnej pomocy polskich górników. […] Wieczorem, kiedy znowu musiałem zjechać szybem w dół, nie byłem w stanie zrobić kroku, towarzysze podtrzymywali mnie. Gdzieś w głębi sztolni rozległ się głos: Nimm! Nimm! (Bierz! Bierz!). Wyciągały się do mnie czyjeś ręce i podawały mi kromki chleba, kawałek ciasta. kurt Goldstein, więzień podobozu Jawiszowice Cyt. za: J. Lachendro, Gmina brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. Przewodnik po wybranych miejscach pamięci, Brzeszcze 2009, s. 29. lata 50. Był taki sąsiad, inżynier na Kolonii, który w swoim ogródku zrobił teleskop. Miał on małą rozsuwaną kopułę, wszystko jak w praw- dziwym. Zbierał miejscowe dzieciaki i robił poglądowe lekcje astronomii. Gwiazdy sobie oglądaliśmy… anna Malinowska lata 60. Do końca lat 60. buczek fabryczny regulował ludziom czas. Odzywał się 6 razy na dobę, na pół godziny przed zmianą i w chwili rozpoczę- cia zmiany. Ostatni o 22.00. Praca zmianowa sprawiała, że do Wigilii zdarzało nam się sia- dać po dziesiątej wieczorem, jak ojciec wracał z kopalni. wypowiedź zasłyszana lata 60. Pierwsze pieniądze na kopalni zarobiłem, żeby się ubrać. Jechało się do Bielska, kupowało płótno żaglowe i farbowało się na czarno. Z tego szyło się spodnie – jakie to było twarde! Ale też najmodniejsze. I buty – bitelsówy z sze- rokim szpicem. Koszula z żabotem i marynara w kratę. Życie było piękne! Na początku człowiek zbierał też pieniądze, żeby kupić sobie wueskę*. Kto miał wueskę, ten był gość. Potem uzbierałem jeszcze trochę, żeby kupić sobie Jawę na raty... Ta Jawa stoi do dzisiaj u mnie w garażu, rocznik ‘56. Jerzy Nycz lata 50.-60. W 57. poszedłem do szkoły. W jednej klasie dzieci górników i rolników były, tak się inte- growaliśmy! Po lekcjach były zajęcia prak- tyczne: przycinaliśmy coś, majstrowaliśmy. Za nasze wybryki nauczycielka biła po rękach drewnianą przykrywką z piórnika. Tych, co za- winili, i tych, co byli grzeczni – taka zbiorowa odpowiedzialność. Jako 16-latek, w zawodowej szkole górniczej, byłem na praktyce w kopalni – nosiłem worki po pochylni cięższe ode mnie. Potem do technikum jeździłem codziennie do Brynowa. Jechałem o szóstej rano, a wracałem o dwudziestej. Razem z praktykami tak to długo trwało. bolesław biela lata 70. Na dole bywało niebezpiecznie. Pracowałem w elitarnym oddziale łącznościo- wym w kopalni: podłączanie telefonów i sygnalizacji szybowej. Raz klęczę i naprawiam telefon, a za mną „kopidoły” szyny wyciągają, bo likwidowali ścianę. Nie zauważyli, że ja tam ten telefon naprawiam. I ja patrzę, a mi tu szyna pod pa- chą wychodzi, bo się zaczęła zsuwać z pancer- nika [maszyna służąca do transportu ciężkich elementów wyposażenia kopalni]. Dobrze, że mi pod pachą ta szyna przeszła, bo mogła mnie do ściany przygwoździć. Jak to zobaczyli górni- cy, to w krzyk: k… telefonistę by my zabili! bolesław biela * wueska (WSK) – popularne motocykle produ- kowane w Polsce w latach 50.-70. XX w.
 • 8. Makatka ze zbiorów Jerzego „Szpinaka” Kujawskiego [fot. D. Szubelak] Popularne jeszcze w latach 60. makatki kuchenne stano- wiły skarbnicę mądrości życiowej. Uczyły, jak żyć zgodnie, zdrowo i oszczędnie. Bibliografia: kopalnia brzeszcze wczoraj i dziś, opr. J. L. Ryś i in., Brzeszcze 2003. lokalny Program Rewitalizacji osiedla „stara kolo- nia” w brzeszczach 2005-2015, Brzeszcze 2005. Sztygar z wnuczką. Lata 60. ubiegłego wieku [fot. z arch. W. Płużek] tekst stara kolonia w brzeszczach: Barbara Sanocka O Starej Kolonii opowiadali: Bolesław Biela, mieszkaniec Starej Kolonii w latach 1950-1975, Anna Malinowska, mieszkanka Starej Kolonii w latach 1942-1965, Jerzy Nycz, mieszkaniec Starej Kolonii w latach 1949-1976, Wanda Płużek, mieszkanka Starej Kolonii w latach 1953-1963. Opowieści mieszkańców zebrała Anna Miodyńska. koncepcja graficzna projektu MDDK: Marcin Klag opracowanie graficzne: Agnieszka Buława-Orłowska na okładce: okno w jednym z budynków na Starej Kolonii [fot. M. Łuczak] © by MIK, Kraków 2010 www.mik.krakow.pl Obiekt objęty programem XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, cyklicznego wydarzenia Województwa Małopolskiego, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Rób zdjęcia zabytkom! Zachęcamy do fotografowania Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na www.dnidziedzictwa.pl. Więcej informacji w zakładce fotorelacje. inicjator: wsparcie finansowe: patroni medialni: realizator: partnerzy: Urząd Gminy w Brzeszczach instytucja kultury Województwa Małopolskiego Wykorzystano fragmenty publikacji: K. Hałoń, W pracy i walce. Wspomnienia, Kraków 1996. J. Lachendro, Gmina brzeszcze w latach okupacji niemieckiej 1939-1945. Przewodnik po wybranych miejscach pamięci, Brzeszcze 2009.