Successfully reported this slideshow.

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne

0

Share

Loading in …3
×
1 of 19
1 of 19

More Related Content

Slideshows for you

More from Małopolski Instytut Kultury

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

XIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2011). Sprawozdanie merytoryczne

 1. 1. Raport końcowy projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego Opracowanie: Joanna Osiewicz-Lorenzutti MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY Kraków 2011 Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego realizowany przez Małopolski Instytut Kultury był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.
 2. 2. ZAŁOŻENIA ORAZ CELE PROJEKTU Założenia projektu Cele ogólne projektu Cele szczegółowe projektu OPIS REALIZACJI PROJEKTU Okres realizacji Prezentowane obiekty Zespół projektowy Partnerzy / współrealizatorzy działań Produkty oraz rezultaty projektu WNIOSKI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH I REKOMENDACJE Wnioski z badań ewaluacyjnych Zgodność rezultatów i efektów z celami projektu Rekomendacje SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Strona 2 z 19
 3. 3. ZAŁOŻENIA ORAZ CELE PROJEKTU Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Co roku, podczas dwóch majowych dni, można nieodpłatnie zwiedzać wybrane obiekty, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków często znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych. W projekcie Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego zaproponowano odkrywanie Małopolski w nowej formule: dwanaście wybranych zabytków dziedzictwa kulturowego Małopolski zostało zaprezentowanych poprzez związane z nimi, ważne dla Małopolski postacie („twarze”) – artystów, naukowców, możnowładców, przedstawicieli różnych stanów i grup narodowościowych. Założenia projektu Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy o charakterze festiwalowym w 12 miejscach: w Krakowie (trzy obiekty na trasie krakowskiej) oraz dziewięciu obiektów w obrębie trzech wybranych tras na terenie Małopolski. Główne wydarzenia w projekcie zaplanowane zostały na pierwszą połowę maja 2011, z kulminacją w postaci „weekendu z zabytkami” przypadającym 14 i 15 maja 2011. Program wydarzeń obejmował także wystawę plenerową na Małym Rynku oraz emisję specjalnie przygotowanego cyklu filmów dokumentalnych poświęconych dziedzictwu regionu. Udział we wszystkich wydarzeniach oferowanych w ramach projektu wedle założeń był bezpłatny, co miało podnieść atrakcyjność imprezy oraz umożliwić udział w programie wszystkim zainteresowanym, bez względu na stopień zamożności. Miało to w szczególny sposób zachęcić do uczestnictwa grupy rodzinne, ze względu na stworzenie znakomitej okazji do atrakcyjnego i pożytecznego wykorzystania czasu wolnego. Ze względu na szeroką formułę programową, obejmująca jednoczesną prezentację dwunastu zabytkowych obiektów/miejsc zlokalizowanych na terenie kilku różnych powiatów (w tym Kraków), konieczne było stworzenie kilku zespołów programowych oraz przygotowanie oferty programowej w porozumieniu i ścisłej współpracy z gospodarzami obiektów wybranych do udziału w projekcie. Instytucje lub osoby prywatne, będące właścicielami lub zarządcami tych miejsc miały zostać zaproszone do współtworzenia unikalnego programu kulturalnego (obejmującego m.in. koncerty, wystawy, spektakle, warsztaty, spotkania, projekcje) realizowanego podczas majowego „weekendu z zabytkami”. W porozumieniu z gospodarzami miejsc/obiektów ustalone miały zostać także zasady zwiedzania i zakres udostępniania zabytków – zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz innymi wymaganymi normami. Cele ogólne projektu Celem ogólnym projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego był wzrost konkurencyjności Małopolski poprzez wzbogacenie jej atrakcyjności turystycznej, realizowany jako wykorzystanie strategicznego zasobu regionu, jakim jest jego dziedzictwo kulturowe, a którego rezultatem będzie zwiększenie ruchu turystycznego w Małopolsce. Cele szczegółowe projektu Celem bezpośrednim projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego był rozwój cyklicznego programu Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jako markowego produktu regionalnego, nakierowanego na promocję zasobów dziedzictwa kultury Małopolski oraz budowanie form aktywnego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Małopolski, a także odwiedzających region turystów. Strona 3 z 19
 4. 4. W wyniku realizacji projektu region miał zyskać ważną imprezę w formule festiwalu dziedzictwa Małopolski o zasięgu ponadregionalnym, na którą złożyło się 12 imprez kulturalnych związanych z 12 zabytkowymi obiektami/miejscami, 1 wystawa plenerowa inspirowana dziedzictwem regionu, 12 filmów dokumentalnych poświęconych ważnym małopolskim miejscom i postaciom oraz 1 konkurs plastyczny Skarby Małopolski wraz z wystawą pokonkursową. Szacowano, że oferta ta zaangażuje do uczestnictwa nie mniej niż 378 150 odbiorców, w tym mieszkańców miasta i regionu oraz turystów krajowych i zagranicznych. Projekt Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego miał przyczynić się bezpośrednio do realizacji następujących celów:  wspomaganie rozwoju województwa małopolskiego poprzez kreowanie nowoczesnego wizerunku dziedzictwa kulturowego jako potencjału rozwoju lokalnego oraz promocję przestrzeni regionalnej Małopolski – miejsca dla inwestowania w oparciu o zasoby dziedzictwa kultury;  promocja zasobów dziedzictwa kultury i oferty turystyki kulturowej regionu w Małopolsce oraz na Śląsku, którego mieszkańcy oraz liczne grupy turystów są ważnymi klientami przedsięwzięć z zakresu przemysłów czasu wolnego w Małopolsce;  promocja wysokiej jakości uczestnictwa w kulturze na obszarach o niższej aktywności turystyczno-kulturalnej, a pośrednio wskazywanie lokalnym społecznościom ich potencjału w zakresie rozwoju turystyki kulturowej i wzmacnianie ich tożsamości poprzez wskazywanie wartości lokalnego dziedzictwa kultury;  tworzenie szerokich koalicji partnerskich (instytucje kultury województwa małopolskiego, samorząd wojewódzki, samorządy lokalne, gospodarze obiektów, organizacje pozarządowe, firmy sektora kultury) na rzecz efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu, zorganizowaną w oparciu o obieg gospodarczy w sektorze przemysłów czasu wolnego (lokalne firmy i organizacje pozarządowe jako współrealizatorzy programu Dni Dziedzictwa, Dni Dziedzictwa jako przestrzeń lokalnych innowacji w sektorze kultury);  wspomaganie rozwoju województwa małopolskiego na polu społecznym i jakości życia poprzez budowanie wysokiej jakości oferty kulturalnej regionu oraz kreowanie świadomości społecznej odpowiedzialności wśród mieszkańców Małopolski za ochronę dziedzictwa kultury;  deglomeracja ruchu turystyki kulturowej w Małopolsce poprzez budowanie szans dla miejsc mniej znanych a bogatych w walory dziedzictwa kulturowego, co ma umożliwić równomierniejsze wykorzystanie lokalnych zasobów dla turystyki w Małopolsce, a w efekcie przełoży się na większą spójność wewnątrzregionalną województwa;  promocja wysokiej jakości uczestnictwa w kulturze na obszarach wiejskich w Małopolsce, a pośrednio wskazywanie lokalnym społecznościom ich potencjału w zakresie rozwoju turystyki kulturowej i wzmacnianie ich tożsamości poprzez wskazywanie wartości lokalnego dziedzictwa kultury;  rozwój potencjału instytucjonalnego Małopolskiego Instytutu Kultury w zakresie tworzenia programów kulturalnych dedykowanych aktywnej ochronie dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganiu rozwoju przemysłów czasu wolnego. OPIS REALIZACJI PROJEKTU Okres realizacji Projekt był realizowany w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. Prezentowane obiekty W ramach projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowanych zostało 12 obiektów. Ich wybór dokonany został na podstawie przyjętych kryteriów atrakcyjności, dostępności, komplementarności w stosunku do pozostałych obiektów oraz obiektów prezentowanych w poprzednich dwunastu edycjach Dni Dziedzictwa. Bardzo ważnym czynnikiem były także zdolności Strona 4 z 19
 5. 5. organizacyjnej instytucji/osób zarządzających obiektami do współorganizowania i obsługi tego typu imprezy. Obiekty prezentowane w projekcie Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego podzielone zostały na 4 trasy: TRASA I: KRAKOWSKA  Kolegiata pw. św. Anny (ul. św. Anny 11) - „twarz”: Józef Tischner  Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM) (al. Zygmunta Krasińskiego 34) - „twarz”: Krakowski Festiwal Filmowy  Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka" Oddziału Krakowskiego PTTK (ul. Włodzimierza Tetmajera 28) - „twarz”: Lucjan Rydel TRASA II: OKOLICE OLKUSZA  Poliptyk olkuski – bazylika kolegiacka pw. św. Andrzeja w Olkuszu (gmina Olkusz) - „twarz”: Jan Wielki  Pustynia Błędowska (Klucze, gmina Klucze) - „twarz”: Pan Twardowski  Rezerwat przyrody Dolina Racławki (gmina Krzeszowice) - „twarz”: Stanisław Pagaczewski TRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIA  Pałac w Ryczowie (gmina Spytkowice) - „twarz”: gen. Zygmunt Piasecki  Muzeum Zamek w Oświęcimiu (gmina Oświęcim) - „twarz”: Eufrozyna – księżna oświęcimska  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (gmina Kęty) - „twarz”: Aleksander Kłosiński TRASA IV: POŁUDNIOWA  Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu (gmina Stary Sącz) - „twarz”: św. Kinga  Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju (gmina Krynica-Zdrój) - „twarz”: Jan Kiepura  Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku (gmina Muszyna) - „twarz”: Jan Peregryn Szczegółowy opis obiektów wybranych do prezentacji znajduje się w załączniku nr 1. Zespół projektowy kierownik projektu: Joanna Osiewicz-Lorenzutti nadzór merytoryczny: Karolina Pachla-Wojciechowska (pracownik etatowy), Ewa Ślusarczyk (pracownik etatowy) koordynator trasy krakowskiej: Paweł Pomykalski koordynator trasy okolice Olkusza: Anna Miodyńska (pracownik etatowy) koordynator trasy okolice Oświęcimia: Beata Skrzypek koordynator trasy południowej: Joanna Nowostawska-Gyalókay (pracownik etatowy) supervisor produkcji filmowej: Paulina Hłyń koordynatorzy konkursu plastycznego: Katarzyna Dzigańska (pracownik etatowy), Marcin Klag (pracownik etatowy) zarządzanie projektem: Katarzyna Duda (pracownik etatowy), Danuta Turecka (pracownik etatowy) Strona 5 z 19
 6. 6. Realizacja poszczególnych modułów projektu (program „majowego weekendu”, wystawa, cykl filmowy, konkurs plastyczny „Skarby Małopolski”, mini-przewodniki), a także promocja oraz obsługa prawna wymagały pozyskania odpowiednich wykonawców. kreator modułu www: Aleksandra Miernik opracowanie scenariusza i treści merytorycznych wystawy: Joanna Kołodziej identyfikacja wizualna projektu i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, opracowanie graficzne 2 miniprzewodników oraz nadzór nad pracą grafików, opracowanie graficzne strony www, opracowanie graficzne wystawy: Agnieszka Buława-Orłowska dokumentacja na potrzeby produkcji filmowej: Anna Kwiatek, Marcin Kwiatek, Dorota Strojnowska, Iwona Matejczuk, Joanna Kołodziej, Paweł Pomykalski, Aleksandra Miernik wykonanie fotografii do miniprzewodników: Marcin Łukaszewicz / Graphia autorzy przewodników: Aleksandra Skorek, Dorota Jędruch, Krzysztof Maczuga, Jan Michalski, Helena Postawka, Krzysztof Magnowski, Anna Komorowska, Krzysztof Lelek jury konkursu plastycznego Skarby Małopolski: Justyna Masłowiec, Aleksandra Rzońca, Agnieszka Buława-Orłowska koncepcja przestrzenna wystawy (dot. modułu wystawowego): Dagmara Latała projekt wykonawczy, nadzór autorski (dot. modułu wystawowego): Jacek Paździor serwis fotograficzny: Rafał Stankiewicz scenariusz, reżyseria, scenografia (dot. modułu filmowego): Marcin Kaproń plan zdjęć, zdjęcia (dot. modułu filmowego): Marcin Kaproń realizacja dźwięku, reżyseria montażu i dźwięku (dot. modułu filmowego): Marcin Kaproń wynajem sprzętu realizacyjnego (dot. modułu filmowego): AnialkaTeam wynajem studia montażowego i dźwiękowego (dot. modułu filmowego): AnialkaTeam opracowanie plastyczne, efekty wizualne (dot. modułu filmowego): AnialkaTeam konsultacja merytoryczna, kreacja aktorska (dot. modułu filmowego): Leszek Sibila kreacja aktorska (dot. modułu filmowego): Maciej Miezian opracowanie muzyczne (dot. modułu filmowego): Maria Krawczyk obsługa prawna: Sanecki Kowalik Kancelaria Radców Prawnych Obsługa punktów informacyjnych w czasie „weekendu z zabytkami”: Zosia Noworól, Aleksandra Miernik, Joanna Kołodziej, Paulina Hłyń oraz pracownicy etatowi MIK: Dorota Chojnacka, Ewa Ślusarczyk, Katarzyna Dzigańska, Marcin Wójcik, Łucja Piekarska-Duraj, Karolina Fidyk, Piotr Knaś, Joanna Hajduk, Agnieszka Szewczyk, Dorota Leśniak-Rychlak, Sebastian Wacięga, Kinga Kołodziejska Osoba odpowiedzialna za strategię oraz koordynację działań promocyjnych MIK: Greta Gorgoń Osoby pełniące funkcje reprezentacyjne MIK w czasie spotkań studyjnych: Joanna Orlik – dyrektor, Anna Jamrozik – zastępca dyrektora Partnerzy / współrealizatorzy działań Pośród partnerów i współorganizatorów projektu znalazło się 21 gospodarzy obiektów (właściciele oraz gospodarze terytorialni), 17 instytucji, stowarzyszeń i firm oraz 61 wolontariuszy MIK. Współpraca obejmowała wsparcie merytoryczne i logistyczne realizowanych działań. Polegała na organizacyjnym oraz intelektualnym zaangażowaniu w projekt, świadczonym w formie doradztwa, konsultacji lub transferu wiedzy oraz doświadczeń. Zgodnie z założeniami pozyskano do współpracy w roli doradczej i konsultacyjnej Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Krakowski (SHS), w zakresie:  zaopiniowania przygotowywanych w ramach projektu materiałów merytorycznych z zakresu historii sztuki;  promowania projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego w środowisku historyków sztuki zrzeszonych w SHS-ie. Strona 6 z 19
 7. 7. Wolontariusze (m.in. obsługa wystawy, obsługa stanowisk informacyjnych, obsługa organizacyjna, dokumentacja fotograficzna): Joanna Antonik, Anna Bartyzel, Agnieszka Buczek, Natasza Burczyk, Katarzyna Chlebda, Elżbieta Cholewka, Anna Chrobak, Aleksandra Daszkiewicz, Kinga Dębska, Natalia Doległo, Beata Dziubanowska, Weronika Firek, Lucas Garske, Paulina Gosek, Katarzyna Harasim, Barbara Janeczek, Katarzyna Jasielska, Anita Jaśkiewicz, Urszula Karpińska, Katarzyna Jura, Olga Kasztelewicz, Natalia Kida, Małgorzata Kobylańska, Kamila Kosmalska, Kinga Kostecka, Aleksandra Kozak, Anna Kozioł, Anna Kubica, Justyna Kulczycka, Agnieszka Ławecka, Katarzyna Łuszczak, Anna Maj, Paulina Maj, Joanna Marcinek, Anna Marjankowska, Aleksandra Michno, Anna Moskal, Agata Muniak, Ewelina Mykicka, Maciej Nowak, Aleksandra Niewczas, Jakub Pagacz, Agnieszka Piastowska, Anna Piekarska, Iwona Popowczak, Agnieszka Pyka, Kinga Rozwadowska, Alicja Rzepa, Karolina Szczygieł, Aleksandra Spaczyńska, Agata Staniak, Maja Stępień, Daria Strączyńska, Małgorzata Traczyk, Sylwia Tyńska, Tetiana Voskovets, Marcin Wierciak, Klaudia Witkowska, Martyna Woch, Kaja Zemła, Maria Zimny, Alicja Złotnik, Aleksandra Zujewa. Przy realizacji programu majowego „weekendu z zabytkami” współpracowano z gospodarzami (właścicielami obiektów oraz przedstawicielami lokalnych samorządów) oraz innymi instytucjami. Współpraca polegała na współtworzeniu programu artystycznego oraz zaplecza logistycznego „weekendu z zabytkami”. Gospodarze byli odpowiedzialni za pełne zabezpieczenie dostępności zabytków i bezpieczeństwo zwiedzających. Poniższy układ odzwierciedla zaangażowanie w przygotowanie programu w poszczególnych obiektach: TRASA I: KRAKOWSKA Kolegiata pw. św. Anny  Parafia Rzymskokatolicka św. Anny w Krakowie (gospodarz)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca) Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM)  Kino „Kijów” (obecnie KIJÓW.CENTRUM), Apollo Film sp z o.o. (gospodarz)  Krakowski Festiwal Filmowy (współpraca)  Księgarnia House of Albums (współpraca) Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka" Oddziału Krakowskiego PTTK  Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka", Oddział Krakowskiego PTTK im. Ks. Karola Wojtyły (gospodarz)  Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie (współpraca) TRASA II: OKOLICE OLKUSZA Poliptyk Olkuski – bazylika kolegiacka pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu  Rzymskokatolicka Parafia przy bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu (gospodarz)  Urząd Miasta i Gminy Olkusz (samorząd lokalny)  Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu (współpraca) Pustynia Błędowska  Starostwo Powiatowe w Olkuszu (gospodarz)  Urząd Gminy Klucze (samorząd lokalny)  Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach (współpraca)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca) Rezerwat przyrody Dolina Racławki  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (gospodarz)  Urząd Miejski w Krzeszowicach (samorząd lokalny)  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzeszowice (współpraca)  Hufiec ZHP Krzeszowice (współpraca) TRASA III: OKOLICE OŚWIĘCIMIA Pałac w Ryczowie  Zofia Piasecka-Tarabuła (gospodarz) Strona 7 z 19
 8. 8.  Urząd Gminy Spytkowice (samorząd lokalny)  Fundacja Pałac w Ryczowie (współpraca)  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie (współpraca)  Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi (współpraca)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca) Muzeum Zamek w Oświęcimiu:  Muzeum Zamek w Oświęcimiu (gospodarz)  Urząd Miasta Oświęcim (samorząd lokalny) Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach  Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach (gospodarz)  Urząd Gminy Kęty (samorząd lokalny)  Dom Kultury w Kętach (współpraca)  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce (współpraca) TRASA IV: POŁUDNIOWA Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu  Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu (gospodarz)  Gmina Stary Sącz (samorząd lokalny)  Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu (współpraca)  Studenckie Koło Przewodników Górskich PTTK w Krakowie (współpraca) Sanatorium „Patria” w Krynicy-Zdroju  Uzdrowisko Krynica-Żegiestów SA (gospodarz)  Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju (samorząd lokalny)  Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju (współpraca)  Biblioteka Publiczna w Krynicy-Zdroju (współpraca)  Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu (współpraca) Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego w Powroźniku  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (gospodarz)  Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (samorząd lokalny) Produkty oraz rezultaty projektu W wyniku działań podjętych w ramach realizacji projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego zrealizowane zostały następujące moduły: 1. „Weekend z zabytkami” 12 imprez (14–15 maja 2011) Każdy z zabytków został przedstawiony w kontekście wybranego tematu przewodniego (postaci), który pojawił się w materiałach promocyjnych oraz został rozwinięty w mini-przewodnikach i przez proponowane punkty programu. Zorganizowano dwanaście dużych imprez artystycznych w każdym z dwunastu obiektów. Udział we wszystkich wydarzeniach oferowanych w ramach projektu był bezpłatny. Program, przygotowany wspólnie z gospodarzami obiektów oraz środowiskami lokalnymi, zyskał kulminację w postaci wydarzenia o randze ponadregionalnej. Program „weekendu z zabytkami” objął ponad 300 wydarzeń w ramach dwunastu imprez. Uczestnicy projektu brali udział w oprowadzaniach po prezentowanych obiektach (z profesjonalnym przewodnikiem lub mieszkańcem czy lokalnym pasjonatem), wykładach, prezentacjach oraz pokazach, wystawach i instalacjach, koncertach, występach oraz spektaklach, projekcjach filmowych, warsztatach, grach rodzinnych i questingach. Strona 8 z 19
 9. 9. Uczestnicy „weekendu z zabytkami” proszeni byli o wypełnienie ankiet. Ewaluacja dokonana na ich podstawie wskazuje, że zdecydowana większość uczestników bardzo wysoko oceniła oprowadzania oraz inne punkty programu w obiektach. Prawie wszyscy ankietowani uważali, że Dni Dziedzictwa zapewniają interesującą ofertę weekendową dla całej rodziny oraz promują Małopolskę i umożliwiają poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu. Rozmowy ewaluacyjne z gospodarzami obiektów dowodzą, że podjęte w ramach Dni Dziedzictwa działania przywołały zapomniane tradycje, przypomniały o przesuniętym na dalszy plan lokalnym dziedzictwie kulturowym, które włączone w obieg życia społecznego buduje poczucie tożsamości. Dni Dziedzictwa stały się dla społeczności lokalnych szansą uświadomienia sobie własnych zasobów oraz uruchomienia refleksji na temat ich wykorzystania. Szczegółowy opis programu zrealizowanego w każdym z prezentowanych obiektów znajduje się w załączniku nr 2. Planowany rezultat: 40 000 odbiorców Osiągnięty rezultat: 24 740 odbiorców Źródła weryfikacji: każdy koordynator trasy posiadał zespół odpowiedzialny za ewaluację imprezy (ankietowanie uczestników) oraz zliczanie osób uczestnicących w imprezie. Osiągnięte wskaźniki odnoszą się do łącznej liczby uczestników poszczególnych wydarzeń programu artystycznego i edukacyjnego. Tabela zestawiająca liczbę uczestników wydarzeń w poszczególnych obiektach stanowi załącznik nr 3. Komentarz: Ze względu na formułę imprezy, obejmującą wiele wydarzeń plenerowych, osiągnięcie założonej liczby 40 000 odbiorców „weekendu z zabytkami” było w wysokim stopniu uzależnione od czynników pogodowych. Ważną motywację do udziału w programie Dni Dziedzictwa stanowi chęć spędzenia atrakcyjnego weekendu poza miastem, często w większej grupie podróżującej także z dziećmi. Przyjęte wartości szacunkowe odnosiły się do wariantu optymalnego przebiegu imprezy. Złe prognozy pogody tuż przed weekendem 14-15 maja oraz gwałtowne ulewy 15 maja wpłynęły na ostateczna liczbę odbiorców. 2. Wystawa plenerowa w Krakowie (7–15 maja 2011) Wystawa Powiązania prezentowana była na krakowskim Małym Rynku w ciągu 9 dni poprzedzających „weekend z zabytkami” i stanowiła zapowiedź oraz intrygujący wstęp do udziału w projekcie Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Zrealizowana została w formie instalacji artystycznej, w ciekawej bryle rzeźbiarskiej, a nawiązując do regionalnych tradycji rzemieślniczych promowała małopolskie dziedzictwo w nowoczesnej, dizajnerskiej formule – ukazując jednocześnie współczesny potencjał kulturowy regionu. Głównym elementem instalacji był przestrzenny układ sznurków przytwierdzonych do paneli, tworzących charakterystyczną bryłę, nawiązującą swoim obrysem do kształtu województwa małopolskiego. Swobodnie zawieszone, falujące na wietrze sznurki (podstawowe tworzywo koronek i plecionek ludowych) miały zachęcić odbiorców do zanurzenia się w ich gąszczu, gdzie ukryte zostały interaktywne stanowiska i eksponaty – nieoczywiste i fascynujące skarby Małopolski. Aranżacja wewnętrznej wystawy umożliwiała odbiorcom poszukiwania – na własną rękę – powiązań między przywołanymi miejscami – zabytkami i tytułowymi twarzami projektu, które dla autorów wystawy były impulsem do szerszych rozważań nad zjawiskami takimi, jak interpretacja historii, iluzja czy fenomen muzealizowania rzeczywistości. Z myślą o odbiorcach poszukujących dodatkowych informacji i przewodnika po ekspozycji przygotowano odpowiednie materiały: dedykowaną ulotkę oraz panel informacyjny zlokalizowany w pobliżu instalacji. Wystawa została skonstruowana z elementów modułowych umożliwiających jej ewentualną dalszą eksploatację – jako ekspozycji promującej Małopolskę przy okazji wydarzeń międzynarodowych lub promocji w regionach partnerskich (jak np. Dni Małopolski w Brukseli). Strona 9 z 19
 10. 10. Szczegółowy wykaz oraz opis elementów instalacji i ich wykonawców zawiera załącznik nr 4. Planowany rezultat: 36 000 odbiorców Osiągnięty rezultat: 43 700 odbiorców Źródła weryfikacji: każdego dnia w wyznaczonych godzinach obsługa wystawy zliczała odbiorców wystawy, na podstawie wykonanych szacunków została wyliczona liczba zwiedzających. Komentarz: Dzięki dobrej lokalizacji oraz intrygującej formie wystawy, udało się zainteresować większą liczbę odbiorców niż początkowo szacowano. Za szczególny sukces należy uznać fakt, że wystawa była entuzjastycznie odbierana przez wszystkie grupy wiekowe, zarówno wśród odbiorców polskich, jak i turystów zagranicznych. 3. Cykl 12 filmów dokumentalnych Postacie i obiekty wybrane do prezentacji w ramach projektu zostały przedstawione w cyklu poświęconych im dwunastu filmów dokumentalnych. Scenariusz każdego z odcinków powstał na podstawie opracowań naukowych, konsultacji merytorycznych oraz materiałów archiwalnych. Zdjęcia zostały zrealizowane w obiektach których dotyczyły, narracja cyklu prowadzona była przez dwóch historyków wcielających się w role dociekliwych „detektywów przeszłości” – Macieja Mieziana i Leszka Sybilę. Filmy prezentowane były podczas majowego „weekendu z zabytkami” w obiektach, o których opowiadają. Projekcje filmów odbywały się także w ramach krakowskiej wystawy (na terenie Kina Kijów). Cały cykl był również emitowany w TV Kraków oraz na portalu Dni Dziedzictwa w okresie bezpośrednio poprzedzającym „weekend z zabytkami” i prezentację wystawy. W realizacji poszczególnych odcinków brali udział przedstawiciele gospodarza danego obiektu oraz okoliczni mieszkańcy. Każdy z filmów stanowi materiał, który znacząco przyczynia się do budowania lokalnej tożsamości kulturowej, a także umożliwia promocję samego obiektu wśród szerokiego kręgów odbiorców. Planowany rezultat: 300 000 odbiorców Osiągnięty rezultat: 600 000 odbiorców Źródła weryfikacji: dane TVP Kraków o oglądalności audycji z filmami dokumentalnymi. Komentarz: Dzięki emisji cyklu filmów dokumentalnych w dobrym czasie antenowym udało się uzyskać wyższą oglądalność niż początkowo zakładano. Wynik ten wskazuje także na potencjalnie duże zainteresowanie telewidzów analogicznymi produkcjami. 4. Portal internetowy Jednym z narzędzi promocyjnych, a zarazem źródłem informacji o projekcie i kulturowym dziedzictwie Małopolski stał się internetowy portal dziedzictwa prezentujący obiekty i trasy zwiedzania wszystkich dotychczasowych edycji Dni. Zawiera także opracowania poświęcone zabytkom (w tym m.in. przewodniki do pobrania w formacie PDF) i mapy. Poza obiektami Dni Dziedzictwa portal promował także te szlaki turystyczno-kulturowe, na których znajdowały się obiekty tegorocznej edycji wydarzenia lub przebiegające w pobliżu. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat danego zabytku została ponadto opracowana i udostępniona bibliografia pozycji książkowych oraz materiałów źródłowych. Portal ma charakter interaktywny: może być współtworzony przez użytkowników, publikujących własne relacje, opinie, komentarze oraz zdjęcia. Planowany rezultat: 15 000 odbiorców Osiągnięty rezultat: 23 312 odbiorców Źródła weryfikacji: Dane z internetowych narzędzi statystycznych (program Google Analytics zliczający podstawowe dane o odwiedzinach strony WWW) Strona 10 z 19
 11. 11. Komentarz: Osiągnięty rezultat odnosi się do liczby unikalnych użytkowników w okresie 01.02–28.06.2011 r. Największą odwiedzalność strony zanotowano w okresie kampanii promocyjnej (01–15.05.11), wówczas witryna zgromadziła 14 576 unikalnych użytkowników. 5. Kampania promocyjna (Małopolska, Śląsk) Działania promocyjne stanowią istotny moduł realizacyjny projektu. Ze względu na wysoki stopień atrakcyjności obiektów i tematów prezentowanych w ramach projektu kampania promocyjna realizowana była w dwóch wymiarach: informacyjnym oraz wizerunkowym. Strategia działań promocyjnych dla projektu została opracowana w oparciu o badania ruchu turystycznego w Małopolsce (źródło: „Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy”, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008) oraz raporty z badań ankietowych uczestników poprzednich edycji Dni Dziedzictwa (źródła własne MIK). Zawarte w nich dane wskazują na fakt, iż Dni Dziedzictwa cieszą się dużą rozpoznawalnością, zwłaszcza wśród mieszkańców Krakowa – dla nich więc promocja jest przede wszystkim źródłem informacji o programie i obiektach wybranych do prezentacji w kolejnej edycji Dni. Druga, mniej liczna grupa (częściej w Małopolsce niż w Krakowie) nie zna jeszcze oferty Dni Dziedzictwa – do nich kierowano działania wizerunkowe, mające na celu zaciekawienie ofertą i rozbudzenie chęci skorzystania z „zaproszenia do poznawania Małopolski”. Można także uznać, że kampania promocyjna tego typu wydarzeń ma także wymiar społeczny, uświadamiając bogactwo kulturowe regionu. Ze względu na bardzo wysokie zainteresowanie i rosnący udział w Dniach Dziedzictwa mieszkańców Śląska przeprowadzono – poza utrzymaną na dotychczasowym poziomie promocją regionalną – kampanię reklamową na terenie Aglomeracji Śląskiej. Dodatkowym powodem prowadzenia kampanii promocyjnej na Śląsku stała się lokalizacja części oferty programowej na terenie graniczących z województwem śląskim powiatów: olkuskiego i oświęcimskiego. W ramach kampanii zrealizowano następujące działania promocyjno-reklamowe: - reklama w prasie - wydanie specjalnie opracowanego dodatku z wybranymi punktami programu imprezy, opisem udostępnionych obiektów, praktycznymi informacjami ułatwiającymi zwiedzanie i dotarcie do wybranych obiektów, dystrybuowanego w 3 dziennikach o zasięgu regionalnym; - reklama w Internecie – publikacje w lokalnych serwisach samorządowych i społecznościowych, mailing, kampania wizerunkowa w wybranym portalu; - kampania outdoorowa - program imprezy był promowany poprzez billboardy (Kraków i Śląsk) oraz plakaty i ulotki; - kampania radiowa; - emisja zwiastuna filmowego zapowiadającego Dni w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych. W mediach tradycyjnych i elektronicznych ukazało się ok. 175 publikacji dotyczących projektu, w tym: - Internet - ok. 150 odniesień do wydarzenia w mediach elektronicznych (artykuły, zapowiedzi, relacje m.in.: Wirtualna Polska serwis Kultura i Turystyka, Interia Turystyka, gazeta.pl Kraków, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, onet.pl), lokalnych serwisach samorządowych (olkusz.pl, kety.pl) i społecznościowych, serwisach tematycznych; - Prasa - ok. 15 publikacji w prasie (m.in. miesięcznik Karnet, prasa codzienna: Dziennik Polski, Gazeta Krakowa, Gazeta Wyborcza, lokalne periodyki: Głos Ziemi Oświęcimskiej, Tygodnik Nowosądecki, Przegląd Olkuski); - Radio i TV - ok. 10 materiałów w radio i TV (audycje, wywiady, zapowiedzi, relacje m.in. w Radio Kraków, Radio Eska i Plus, Radio Złote Przeboje, Radiofonia, TVP Kraków, TV Krak, TV Krynica). Szczegółowe zestawienie publikacji dotyczących projektu („ech medialnych”) znajduje się w załączniku nr 5. Planowany rezultat: 1 000 000 odbiorców Osiągnięty rezultat: 2 000 000 odbiorców Strona 11 z 19
 12. 12. Źródła weryfikacji: Analizy wykonawcy Kampanii, dane dostarczone przez podmioty realizujące kampanię promocyjną Komentarz: Szczegóły dotyczące odbiorców poszczególnych działań promocyjnych: - reklama w prasie – insert: 299 850 (zainsertowanych 199 900 egz. x 1,5); - reklama w Internecie: ok. 1 200 000 odsłon kreacji; - kampania outdoorowa: ok. 700 000 osób, które zapamiętały kampanię reklamową; - kampania radiowa: ok. 500 000 odbiorców; - ulotki: ok. 35 000 odbiorców. 6. 12 mini-przewodników Dla wszystkich 12 prezentowanych w ramach majowego finału obiektów przygotowano bezpłatne wydawnictwa edukacyjne popularyzujące dziedzictwo Małopolski. Opracowane zostały wersje dla dorosłych i dzieci. Każdy z przewodników dla dorosłych opisywał zarówno prezentowane miejsce (jego historię i wartość artystyczną) jak również związaną z nim postać (ze szczególnym naciskiem na związki z danym miejscem oraz rolę jaką odegrała w historii danego zabytku). Warto podkreślić, że teksty przewodników są nie tylko ciekawym i kompetentnym przewodnikiem po konkretnym miejscu oraz anegdotyczną opowieścią o losach wybranych postaci, ale również rodzajem prezentacji ciekawych i ważnych dla regionu zagadnień historycznych i kulturowych (np. chłopomania, kultura lat 60. XX w., iluzjonizm barokowy, sztuka współczesna i wiele innych). Przewodniki dla dzieci zostały przygotowane przez historyków sztuki specjalizujących się w pracy z młodym odbiorcą. Przekazywały wiedzę o danym obiekcie oraz postaci w ciekawej formie zagadek i łamigłówek. Wszystkie wydawnictwa edukacyjne dostępne były nieodpłatnie w punktach informacyjnych czynnych w czasie majowego weekendu przy prezentowanych obiektach. Wszystkie wydrukowane materiały edukacyjne, które nie zostały rozdystrybuowane w czasie majowego weekendu, zostały przekazane gospodarzom obiektów. Będą oni posługiwać się nimi w działaniach informacyjnych i promocyjnych, przestrzegając zasady nieodpłatnej dystrybucji. Osoby, które nie dotarły do prezentowanych miejsc w czasie majowego weekendu, mają możliwość pobrania przewodników w formie PDF-ów z portalu internetowego Dni Dziedzictwa. Planowany rezultat: 27 000 odbiorców Osiągnięty rezultat: 27 000 odbiorców Źródła weryfikacji: nakład, który został przekazany uczestnikom 7. Konkurs plastyczny „Skarby Małopolski” z wystawą pokonkursową Konkurs adresowany był do nauczycieli gimnazjów (kategoria – najlepszy scenariusz warsztatowy) oraz do ich uczniów (kategoria – najlepsza praca plastyczna). Dla nauczycieli warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w konkursie był udział w sesjach przygotowawczych w Krakowie, stworzenie scenariusza warsztatów eksplorujących wybrany temat oraz przeprowadzenie tychże warsztatów w swojej szkole. Dla uczniów warunkiem uczestnictwa był udział w warsztatach oraz przygotowanie własnej wypowiedzi plastycznej. Nauczyciele samodzielnie przygotowywali i realizowali projekty edukacyjne dla uczniów w swoich szkołach. Ich efektem były prace plastyczne wykonane przez gimnazjalistów oraz scenariusze zajęć napisane przez nauczycieli. Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego i scenariuszowego odbyło się podczas inauguracji projektu Twarzy Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego. Po uroczystości zaproszono uczestników konkursu na wernisaż wystawy. Wystawie towarzyszył katalog (w wersji cyfrowej, dostępny na stronie internetowej projektu), w którym znalazły się nagrodzone prace plastyczne oraz najlepsze scenariusze nauczycieli. Strona 12 z 19
 13. 13. Do konkursu zgłosiło się 29 szkół, 56 nauczycieli, z czego w warsztatach wzięło udział 41 nauczycieli. w kilkumiesięcznym konkursie uczestniczyło około 300 uczniów. Nadesłano 22 scenariusze oraz 60 prac plastycznych. Łącznie przyznano 102 nagrody. Nagrodzono 4 szkoły, 11 nauczycieli, 8 uczniów indywidualnie, 79 grupowo. Pełna lista laureatów znajduje się w załączniku nr 6. Katalog wystawy dostępny jest pod adresem: http://2011.dnidziedzictwa.pl/konkurs/ Planowany rezultat: 2150 odbiorców / uczestników Osiągnięty rezultat: 2150 odbiorców / uczestników Źródła weryfikacji: listy obecności na warsztatach i zajęciach realizowanych w ramach konkursu, liczba wejść na wystawę. Komentarz: Osiągnięte wskaźniki odnoszą się do uczniów (ok. 300) oraz nauczycieli (41), biorących udział w warsztatach i zajęciach przygotowując prace do konkursu, uczestników gali inaugurującej projekt 13 maja (300 osób), w czasie której rozdano nagrody oraz odbiorców wystawy pokonkursowej (ok. 1510 osób - oszacowano ma podstawie frekwencji w Kinie Kijów 14 i 15 maja). WNIOSKI Z BADAŃ EWALUACYJNYCH I REKOMENDACJE Co roku w trakcie finału projektu Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego wykonywane są badania ankietowe uczestników, służące ocenie wydarzenia oraz poznaniu oczekiwań odbiorców. Badania te przeprowadzono także w celu ewaluacji projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego – uczestnicy „weekendu z zabytkami” w poszczególnych obiektach oraz zwiedzający wystawę plenerową Powiązania na Małym Rynku w Krakowie zostali poproszeni o wypełnienie ankiet. Ze względu na wagę współpracy z podmiotami i instytucjami lokalnymi, wspólne wypracowywanie programu wydarzeń i rozwiązań logistycznych, konieczne było przeprowadzenie spotkań ewaluacyjnych z gospodarzami oraz organizacjami współpracującymi. Formularz ankiety dotyczącej „weekendu z zabytkami” wraz z szczegółową prezentacją wyników dostępny jest pod adresem: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/06/21/twarze-malopolski-mddk-raport-ewaluacyjny/ Prezentacja wyników ankiety dotyczącej wystawy plenerowej Powiązania dostępna jest pod adresem: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/06/21/wystawa-powiazania-mddk-wyniki-sondazu- ankietowego/ Wyniki badań ankietowych z wcześniejszych edycji (2009 i 2010) Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, wykorzystane w raporcie w celach porównawczych dostępne są na stronie: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl Wnioski z badań ewaluacyjnych  „Weekend z zabytkami” Zdecydowana większość uczestników bardzo wysoko oceniła atrakcyjność wybranych zabytków/miejsc oraz oprowadzania z przewodnikami. Inne punkty programu w obiektach (koncerty, wystawy i in.) również zostały ocenione wysoko, jednak stosunkowo spora liczba badanych (ok. 30%) zaznaczyła odpowiedź „nie mam zdania”, co w opinii zespołu projektowego świadczy o przywiązaniu odbiorców Dni Dziedzictwa do tradycyjnych form prezentacji zabytków. W pytaniu o typy obiektów, które ankietowani najchętniej zwiedziliby w ramach Dni Dziedzictwa, najwięcej z nich zaznaczyło obiekty sakralne (ponad 40%), architekturę drewnianą oraz ludową (ponad 40%), muzea i architekturę rezydencjonalną (dwa ostatnie typy po ok. 35%). Odpowiedzi te, choć potwierdzają powszechne Strona 13 z 19
 14. 14. znaczenie pojęciowe ‘zabytku’, nie w pełni znajdują odzwierciedlenie w zestawieniu tegorocznej liczby uczestników w prezentowanych obiektach – dwa muzea (Rydlówka oraz Muzeum Kłosińskiego) miały najniższe wskazania, kościoły odwiedzane były chętnie, ale prawdziwym sukcesem frekwencyjnym okazały się (poza Pałacem w Ryczowie, który cieszył się największym powodzeniem) Sanatorium „Partia” w Krynicy-Zdroju oraz Pustynia Błędowska (choć architektura współczesna i obiekty przyrodnicze wskazywane były rzadziej niż inne typy). Dla ponad połowy badanych decyzja o udziale w „weekendzie z zabytkami” związana była głównie z pozytywnymi doświadczeniami uczestnictwa w poprzednich edycjach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Prawie 70% badanych brało udział w co najmniej jednej wcześniejszej edycji. Oba wyniki świadczą o wypracowanej marce wydarzenia. Prawie wszyscy ankietowani uważali, że Dni Dziedzictwa zapewniają interesującą ofertę weekendową dla całej rodziny oraz promują Małopolskę i umożliwiają poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu. Opinie dodatkowe: - „Nie można oczekiwać lepszej obsługi, przewodników! Zasługują na najwyższą ocenę. Doskonała organizacja, koncerty na wysokim poziomie, doskonałe opracowanie.” - „Świetnie prowadzone warsztaty dla dzieci.” - „Więcej obiektów znajdujących się w rękach prywatnych, niedostępnych na co dzień” - „Powinny być dodatkowe warsztaty dla mieszkańców z okolicy obiektu.” - „Zbyt krótki czas na przejazd między poszczególnymi obiektami/wydarzeniami” - „Do niektórych miejsc trudno jest dojechać bez samochodu. Potrzeba transportu zorganizowanego.”  Wystawa plenerowa Powiązania w Krakowie Duży sukces frekwencyjny wystawy oraz wyniki obu ankiet potwierdzają słuszność decyzji o wprowadzeniu tego modułu do projektu oraz o wykorzystaniu go nie tylko w celu wzmocnienia promocji wydarzenia, ale także jako niezależnego działania zachęcającego do aktywnego poznawania dziedzictwa kulturowego Małopolski. Wyniki ankiety przeprowadzonej w obiektach wskazują, że około 32% uczestników „weekendu z zabytkami” widziało wystawę, z czego 59% oceniło ją pozytywnie. Zdecydowana większość ankietowanych na wystawie uznała ją merytorycznie interesującą, artystycznie zaciekawiającą oraz zachęcającą do interakcji. Najwięcej osób trafiło na wystawę przypadkiem, zaciekawione nietypową bryłą w przestrzeni Małego Rynku, co potwierdza założenia zespołu i projektantów instalacji co do wyboru lokalizacji na turystycznym szlaku komunikacyjnym oraz nowoczesnej i intrygującej formy. Więcej niż połowa badanych nie słyszała wcześniej o Dniach Dziedzictwa, a jednocześnie prawie wszyscy ankietowani zadeklarowali chęć udziału w wydarzeniu. Udało się więc dotrzeć do odbiorców, którzy nie mieli okazji zetknąć się z informacją o projekcie przekazywaną kanałami stricte promocyjnymi. Liczną grupę stanowili wśród nich turyści zagraniczni, którzy docenili dwujęzyczne materiały oraz bardzo entuzjastycznie wypowiadali się o tak nowatorskim promowaniu dziedzictwa kulturowego. Sukces wystawy, która opierała się na grze skojarzeń i zachęcała do przyjęcia niekonwencjonalnych form uczestnictwa w poznawaniu regionu, potwierdzają także głosy turystów polskich i mieszkańców Krakowa – zdecydowana większość uznała, że tego rodzaju działania artystyczne oraz edukacyjne skutecznie promują Małopolskę i turystykę kulturową. Opinie dodatkowe: - „Jestem zachwycony instalacją na Małym Rynku. Wreszcie prezentacja zabytków nienachalna, inspirująca, zabawna, wciągająca w grę, a co rzadko spotykane: przemyślana od a do z, włącznie materiałami drukowanymi w tym samym stylu i do wykorzystania na później. SUPER!, brawa dla twórców i gratulacje dla wykonawców.”  Cykl 12 filmów dokumentalnych Cykl filmów dokumentalnych o obiektach i „twarzach” projektu dwukrotnie przekroczył zakładaną oglądalność. Uśredniony wynik dla jednego filmu to 50 000 widzów. Z ankiet przeprowadzonych w obiektach wynika, że 34% obejrzało jeden lub więcej filmów, a 65% z nich oceniło je wysoko i bardzo wysoko. Niewielu z 600 000 widzów całego cyklu wzięło udział w „weekendzie z zabytkami”, ale ich edukacyjny i popularyzatorski efekt ma charakter długofalowy i jest nie do przecenienia. Strona 14 z 19
 15. 15.  Portal internetowy Wyniki ankiety przeprowadzonej w obiektach wskazują, że około 64% uczestników „weekendu z zabytkami” weszło na stronę dnidziedzictwa.pl, z czego 80% oceniło portal pozytywnie. Blisko 50% ankietowanych wskazywało stronę internetową wydarzenia jako główne źródło informacji, a wraz z innymi portalami łączna suma wskazań na treści internetowe wynosi 64%, co daje najwyższy wynik w ostatnich 5 latach. Świadczy to zarówno o wzroście znaczenia Internetu jako medium, jak i większej atrakcyjności portalu dnidziedzictwa.pl.  Kampania promocyjna Blisko 40% ankietowanych jako główny powód wzięcia udziału w projekcie wskazało zainteresowanie materiałami promocyjnymi. 91% wysoko i bardzo wysoko oceniło materiały informacyjne dotyczące projektu (w tym 12 mini-przewodników po obiektach). W analizie ankiet zauważono także wyraźny wzrost wskazań na billboardy, plakaty oraz ulotkę z programem. Główną funkcję informacyjną przejął Internet, ale wysokie wyniki materiałów graficznych świadczą o zwiększeniu rozpoznawalności oraz zauważalności kampanii promocyjnej. Jest to bezpośrednim rezultatem zmiany identyfikacji wizualnej Dni Dziedzictwa oraz dobrego wyboru miejsc ekspozycji. Mniejsze niż w ubiegłych latach wskazania na dodatek prasowy potwierdzają wnioski dotyczące wzrostu znaczenia Internetu oraz związane są z zauważalnym przez wydawców spadkiem czytelnictwa prasy. Porównując wyniki ubiegłoroczne, zauważalny jest wzrost wskazań na ulotkę z programem jako źródło informacji.  Odbiorca Prawie 70% ankietowanych w czasie „weekendu z zabytkami” deklarowało uczestnictwo w poprzednich edycjach Dni Dziedzictwa, a 50% wskazywało wcześniejsze pozytywne doświadczenia jako główny powód udziału w wydarzeniu w 2011 roku. Około 20% uczestników stanowiły rodziny / grupy z dziećmi, co stanowi spadek w porównaniu z latami ubiegłymi (25% w 2010 r. oraz 42% w 2009 r.). Większość ankietowanych uczestników to, podobnie jak w latach ubiegłych, kobiety (65%) z wyższym wykształceniem (70%). Zmiany odnotowano w wieku uczestników – kilkuprocentowy spadek w przedziałach 26-45 lat oraz 46-65 lat na rzecz grup do 18 lat oraz 19-25 lat. Najwięcej uczestników (40%) to osoby w wieku 26-45 lat (podobnie jak w latach ubiegłych). Dominującą grupę stanowią mieszkańcy Krakowa (ponad 50%), ale zauważalny jest spadek w stosunku do lat ubiegłych (70% w 2010 r. oraz 61% w 2009 r.) na rzecz innych miast w Małopolsce (20% w 2011 r., 12% w 2010 r., 15% w 2009 r.) oraz osób spoza regionu (12% w 2011 r., 9% w 2010 r., 5% w 2009 r.). Najwięcej osób spoza Małopolski to mieszkańcy województwa śląskiego (prawie 60%). Zgodność rezultatów i efektów z celami projektu Analiza wyników obu ankiet oraz rozmowy ewaluacyjne z gospodarzami i zespołem prowadzą do ogólnego wniosku, że poszczególne elementy projektu oraz jego realizację należy uznać za udane.  Skuteczność w wymiarze ilościowym (produkty oraz rezultaty projektu) Wszystkie produkty projektu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Prognozowane rezultaty zostały przekroczone – mimo mniejszej niż szacowano liczby odbiorców „weekendu z zabytkami”, dzięki zwiększeniu rezultatów wystawy plenerowej oraz cyklu 12 filmów dokumentalnych, zaangażowano do uczestnictwa prawie dwukrotną w stosunku do planowanej liczbę odbiorców – 670 590 osób. Zgodnie z szacunkami, uczestnikami byli zarówno mieszkańcy miasta i regionu, jak i turyści krajowi i zagraniczni.  Skuteczność w wymiarze jakościowym (zgodność z celami projektu) Strona 15 z 19
 16. 16. Cel ogólny projektu, tj. wzrost konkurencyjności Małopolski poprzez wzbogacenie jej atrakcyjności turystycznej, realizowane jako wykorzystanie strategicznego zasobu regionu, jakim jest jego dziedzictwo kulturowe, został osiągnięty poprzez zorganizowanie wielomodułowej imprezy w formule festiwalu dziedzictwa (imprezy kulturalne w 12 obiektach / miejscach z dedykowanym programem związanym z postacią, wystawa plenerowa, cykl filmów dokumentalnych oraz konkurs plastyczny). Założeniem projektu był rozwój cyklicznego programu Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jako markowego produktu regionalnego nakierowanego na promocję zasobów dziedzictwa kultury Małopolski oraz budowanie form aktywnego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Małopolski, a także odwiedzających region turystów. Cel ten został osiągnięty, na co wskazuje wysoka rozpoznawalność marki Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jako produktu promującego dziedzictwo kulturowe regionu, wysokie oceny poszczególnych modułów tegorocznej edycji oraz pozytywne opinie dotyczące efektów programu. Wyniki ankiet pokazują, że zdecydowana większość odbiorców uważa, że Dni zapewniają interesującą ofertę dla całej rodziny i umożliwiają poznawanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. O ustalonej marce Dni Dziedzictwa świadczyć może fakt, iż pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych (złe prognozy na weekend oraz ulewne deszcze 15 maja) wiele osób zdecydowało się wybrać w trasę i wziąć udział w programie. Projekt ukazał wartości tradycji i skarbów dziedzictwa kulturowego poprzez wprowadzanie ich do współczesnej świadomości oraz w obieg życia społecznego. Dzięki wprowadzeniu nowych elementów udało się pozyskać nowych odbiorców oraz zwiększyć zasięg terytorialny kampanii promocyjnej i informacyjnej. Wystawa czasowa na Małym Rynku w Krakowie spotkała się ze znakomitym przyjęciem zarówno mieszkańców i turystów, jak i artystów oraz historyków sztuki. Gruntowną wiedzę na temat obiektów, miejsc, zabytków dostarczały różnorodne materiały edukacyjne i promocyjne, co pozwoliło na pogłębienie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie Małopolski. Duże zainteresowanie projektem, a także zauważalność kampanii promocyjnej potwierdzają, że zmiana identyfikacji wizualnej i wykreowanie nowoczesnego wizerunku dziedzictwa kulturowego pozytywnie wpłynęły na odbiór projektu oraz odświeżyły jego formułę. Szeroka promocja obejmowała najskuteczniejsze metody dotarcia do potencjalnych odbiorców, a wyprzedzając o kilka tygodni finał projektu, zwiększyła szansę na bardziej świadomy odbiór programu. Stało się to szansą na pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym w wybranym przez odbiorcę aspekcie. Dzięki emisji cyklu filmów Twarze Małopolski w Telewizji Kraków oraz szerokiej promocji w Internecie udało się dotrzeć do nowych odbiorców, a zaobserwowany wzrost udziału turystów ze województwa śląskiego świadczy o dużym zainteresowaniu ofertą turystyki kulturowej regionu oraz o skuteczności odbytej kampanii promocyjnej. Rozmowy ewaluacyjne z gospodarzami obiektów dowodzą, że podjęte w ramach Dni Dziedzictwa działania przywołały zapomniane tradycje, przypomniały o przesuniętym na dalszy plan lokalnym dziedzictwie kulturowym, które włączone w obieg życia społecznego buduje poczucie tożsamości. Dni Dziedzictwa umożliwiły mieszkańcom miast i obszarów wiejskich nie tylko uczestnictwo w interesującym programie artystyczno-edukacyjnym, ale także stały się dla społeczności lokalnych szansą uświadomienia własnych zasobów oraz uruchomienia refleksji na temat ich wykorzystania. Wielokrotnie, spotykano się z zaskoczeniem mieszkańców, którzy nie wiedzieli o istnieniu zabytku w okolicy lub o jego znaczeniu dla regionu. W fazie przygotowania i realizacji projektu mocno zaangażowane były lokalne środowiska, gospodarze obiektów, administracja samorządowa, instytucje kultury, stowarzyszenia i grupy pasjonatów. Dni Dziedzictwa stają się dla społeczności lokalnych szansą uświadomienia sobie własnych zasobów oraz uruchomienia refleksji na temat ich wykorzystania. Jak pokazują poprzednie edycje, także i w tym roku praca z gospodarzami obiektu i władzami samorządowymi zaowocowała poprawą relacji oraz wpłynęła na plany związane z użytkowaniem prezentowanego w czasie Dni zabytku. W kilku przypadkach wspólna praca nad programem Dni Dziedzictwa była impulsem do stworzenia możliwości dla stałej współpracy między jednostkami na rzecz efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu. Przykładem niech będzie realizacja projektu w pałacu w Ryczowie, gdzie – dzięki inicjowanym przez MIK spotkaniom roboczym z gospodarzami obiektu, przedstawicielami gminy Spytkowice, dyrektorką szkoły w Ryczowie oraz mieszkańcami – powołano fundację „Pałac w Ryczowie” oraz zawiązano Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi. Celem obu inicjatyw jest wzrost znajomości lokalnej historii oraz budowanie tożsamości regionalnej mieszkańców m.in. poprzez wspólne powołanie Izby Strona 16 z 19
 17. 17. Regionalnej gromadzącej pamiątki po generale Zygmuncie Piaseckim oraz dokumentów i sprzętów związanych z historią wsi. Kolejnym przykładem jest zaangażowanie instytucji uczestniczących w tworzeniu programu „weekendu z zabytkami” w dolinie Racławki i wspólna praca nad rzecz aktywnej turystyki, które zaowocowały inicjatywą powołania koalicji na rzecz dolinek podkrakowskich znajdujących się na terenie dwóch gmin: Krzeszowice i Zabierzów. Dodatkowo, warto wspomnieć o wzroście świadomości gospodarzy obiektów dotyczącej odpowiedzialności za ochronę zabytku. Za przykład niech posłuży Sanatorium Patria oraz stopniowe – narastające wraz z postępem prac nad programem wydarzeń – zainteresowanie władz Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA gruntownym remontem obiektu. Wydaje się, że przed włączeniem do projektu „Twarze Małopolski”, nie doceniono znaczenia, a co za tym idzie nie dostrzeżono możliwości wykorzystania historyczno-kulturowych walorów zabytku. Rekomendacje Rekomendacje dla przyszłych edycji Dni Dziedzictwa oraz podobnych projektów opierają się na uwagach zawartych w ankietach ewaluacyjnych, doświadczeniach zespołu z realizacji projektu oraz rozmowach z współorganizatorami. 1. Zmiana terminu Podobnie jak w ubiegłych latach, wśród odbiorców „weekendu z zabytkami” pojawiły się głosy sugerujące zmianę majowego terminu Dni Dziedzictwa ze względu na współwystępowanie z innymi wydarzeniami w regionie o podobnym charakterze (np. Noc Muzeów), kumulację wydarzeń społeczno- religijnych (przede wszystkim Pierwsze Komunie oraz inne wynikające z kalendarza liturgicznego) oraz zagrożenia intensywnymi opadami (także powodziami) i nagłymi spadkami temperatury. Spośród ankietowanych osób, które opowiedziały się za zmianą, większość wskazała termin czerwcowy. Gospodarze obiektów (szczególnie sakralnych) również sugerowali przesunięcie realizacji na czerwiec. 2. Wydłużenie czasu trwania Jednoczesna realizacja programu wydarzeń w 12 obiektach jest ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnych. O ile w tegorocznej edycji nie było to powodem problemów natury logistycznej, wielu odbiorców „weekendu z zabytkami” narzekało na brak możliwości uczestnictwa w programie wydarzeń kilku obiektów. Zbyt duże odległości między prezentowanymi zabytkami, trudności z transportem oraz zależność od przewoźników, wpływają na ograniczenie dostępności turystów do więcej niż kilku punktów programu. Zgodnie z głosami większości uczestników optujących za zmianą, rekomenduje się rozszerzenie formuły na dwa kolejne weekendy. Umożliwi to odbiorcom wzięcie udziału w programie zwiedzania i wydarzeń w większości prezentowanych obiektów (a tym samym wpłynie na zwiększenie frekwencji), ułatwi pracę zespołu (rozłożenie sił i zasobów kadrowych) oraz wzmocni działania promocyjne (wydarzenia pierwszego weekendu promują następny). 3. Zorganizowanie transportu między obiektami Zaproponowanie uczestnikom Dni Dziedzictwa przejazdów (w miarę możliwości bezpłatnych) między obiektami zwiększy dostępność obiektów położonych poza głównymi trasami oraz umożliwi ich szerszą prezentację dla turystów niezmotoryzowanych. 4. Wybór obiektu pozwalający na współpracę z instytucjami znajdującymi się w jego bezpośrednim otoczeniu Po raz pierwszy zaproszono zwiedzających do obiektu przyrodniczego, któremu nie towarzyszyło zaplecze logistyczne (budynki instytucji publicznych, gastronomia, zaplecze sanitarne) – Rezerwatu Przyrody „Dolina Racławki”. Program wydarzeń realizowany był we wsi Dubie (gdzie zaczynają się ścieżki dydaktyczne i szlak turystyczny po dolinie), w której nie było żadnej instytucji kultury, a społeczność lokalna nie jest przywiązana do swojego otoczenia przyrodniczego. Organizatorzy i gospodarze miejsca liczyli głównie na zainteresowanie turystów. Ogromne zaangażowanie (Zespołu Małopolskich Parków Krajobrazowych, Hufca ZHP Krzeszowice, Nadleśnictwa Krzeszowice, Urzędu Gminy Krzeszowice oraz Kół Gospodyń Wiejskich) w przygotowania atrakcyjnego program artystyczno- edukacyjny oraz zorganizowanie bezpłatnego transportu okazały się niewystarczające by przyciągnąć Strona 17 z 19
 18. 18. uczestników. Na dodatkową niekorzyść działały niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewne deszcze drugiego dnia „weekendu z zabytkami”). Podobnym w charakterze obiektem była Pustynia Błędowska, która jednak – dzięki ogromnemu wsparciu lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych z gminy Klucze – okazała się frekwencyjnym sukcesem. Współpraca ze społecznością lokalną bezpośrednio związaną z prezentowanym miejscem odznaczała się ogromnym zaangażowaniem wszystkich stron oraz pozwoliła na organizację prawdziwego święta dziedzictwa. W przypadku „Doliny Racławki”, mimo wsparcia odległych o 10 km instytucji w Krzeszowicach, brak partnerów w miejscu odbywających się imprez, zaważył na najsłabszej popularności tego miejsca wśród wszystkich prezentowanych w projekcie. 5. Zwiększenie oddziaływania lokalnej promocji W związku z przeważnie niewystarczającą dystrybucją materiałów promocyjnych (ulotki z programem i plakaty) w gminach objętych projektem, rekomenduje się bliższą współpracę z przedstawicielami samorządów terytorialnych w zakresie lokalnej promocji wydarzenia. Koordynatorzy wydarzeń w obiektach nie posiadają odpowiednich narzędzi do egzekwowania postanowień dotyczących promocji wynikających z umów o współpracy. Konieczny wydaje się nadzór oraz opieka dodatkowego pracownika zespołu projektowego, który odpowiedzialny byłby za współpracę z lokalnymi wydziałami promocji. Strona 18 z 19
 19. 19. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Opis obiektów prezentowanych w ramach projektu. 2. Szczegółowy opis programu zrealizowanego w każdym z prezentowanych obiektów w ramach „weekendu z zabytkami” 14 i 15 maja 2011 roku. 3. Tabela zestawiająca liczbę uczestników wydarzeń kulturalnych w poszczególnych obiektach w czasie „weekendu z zabytkami” 14 i 15 maja 2011 roku. 4. Szczegółowy wykaz oraz opis elementów instalacji artystycznej Powiązania. 5. Zestawienie publikacji dotyczących projektu w mediach tradycyjnych i elektronicznych. 6. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie „Skarby Małopolski”. 7. Harmonogram prac w projekcie w ujęciu miesięcznym. 8. Wybrana dokumentacja fotograficzna projektu. 9. Płyta CD/DVD z dokumentacją fotograficzną projektu, projektami materiałów graficznych oraz elektroniczną wersją raportu i załączników. Strona 19 z 19

×