Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STATUT                         FORUM KRAKÓW                          ROZD...
7. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi,  organizacjami poz...
1. Walne Zebranie Członków Forum;2. Zarząd Forum.                           § 121. Walne Zebran...
3. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby, w szczególności zaangażowane w pracę grup  roboczych.    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statut Forum Kraków

1,882 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Statut Forum Kraków

 1. 1. STATUT FORUM KRAKÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE §11. Forum Kraków zwane dalej Forum jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury, działającym na podstawie przepisów prawa oraz Statutu.2. Forum powstało z inicjatywy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (zwanego dalej MIK) oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej (zwanego dalej CAL). §21. Nazwa Forum Kraków oraz jego znak graficzny odróżnia Forum od innych zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacji i instytucji.2. Forum może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce. §31. Forum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Forum może prowadzić działalność również poza granicami Polski.2. Forum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, działających na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Forum.3. Udział w Forum ma charakter społeczny. ROZDZIAŁ II CELE I FORMY DZIAŁANIA §4Celami działania Forum są:1. Wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze animacji kultury;2. Promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury;3. Reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej i samorządowej. §5Forum realizuje cele w szczególności poprzez:1. Spotkania, seminaria i konferencje;2. Prowadzenie działalności informacyjnej;3. Prowadzenie działalności wydawniczej;4. Wyrażanie stanowisk w sprawach publicznych dotyczących animacji kultury;5. Opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych;6. Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum; 1
 2. 2. 7. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum. ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE FORUM §61. Członkiem Forum może być osoba reprezentująca organizację kultury (instytucję kultury lub organizację III sektora) lub osoba fizyczna, działającą w sektorze animacji kultury.2. Warunkiem nabycia członkostwa jest złożenie na piśmie do Zarządu deklaracji uczestnictwa w Forum, przedstawienie pisemnej rekomendacji 2 członków Forum i akceptacja Zarządu. §7Członek Forum ma prawo:1. Zgłaszać swoje wnioski i opinie;2. Korzystać z zasobu wiedzy wypracowanego przez Forum;3. Ubiegać się o patronat Forum przy realizacji działań zbieżnych z celami Forum;4. Uczestniczyć w pracach Forum, w tym uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;5. Odwoływać się do pośrednictwa Forum w sytuacjach spornych;6. Wybierać i być wybieranym do organów Forum. §8Członek Forum ma obowiązek:1. Aktywnie włączać się w realizację celów Forum;2. Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu;3. Dbać o budowanie jedności i spójności środowiska animatorów. §9Członkostwo ustaje w razie:1. Wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji;2. Wykluczenia przez Zarząd w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu. W przypadku wykluczenia Członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia;3. Nieuczestniczenia w kolejnych pięciu, następujących po sobie spotkaniach Forum Kraków. § 101. Zarząd Forum może zaprosić do uczestnictwa w pracach Forum osoby spoza jego członków. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE § 11Władzami Forum są: 2
 3. 3. 1. Walne Zebranie Członków Forum;2. Zarząd Forum. § 121. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków. Kosztami zwołania Walnego Zebrania członkowie dzielą się po równo.2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby członków Forum ogłasza się drugi termin głosowania, na którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. § 13Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Forum;2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu;3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi4. Uchwalanie zmian w Statucie;5. Rozpatrywanie wniosków członków Forum;6. Powoływanie komisji zadaniowych oraz określanie zakresu i trybu ich działania. § 141. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 5 lub więcej osób.2. MIK i CAL jako inicjatorzy utworzenia Forum mają prawo do zasiadania w Zarządzie.3. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.4. W trybie nadzwyczajnym Zarząd może samodzielnie uzupełnić swój skład.5. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.6. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu.7. Zarząd prezentuje stanowiska w imieniu członków Forum. § 151. Do kompetencji Zarządu należą:a) Proponowanie tematów spotkań oraz innych form pracy Forum;b) Powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych grup roboczych; w ich skład mogą wchodzić członkowie Forum oraz inne osoby współdziałające z Forum;c) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;d) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;e) Reprezentowanie Forum na zewnątrz;f) Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum;g) Inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.2. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 3
 4. 4. 3. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby, w szczególności zaangażowane w pracę grup roboczych. ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 161. Siedzibą Forum jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.2. MIK, działając w ramach własnej działalności statutowej na rzecz konsolidacji środowiska animatorów kultury, jako inicjator utworzenia Forum zobowiązuje się wobec Forum do następujących świadczeń:a) prowadzenia sekretariatu Forum;b) prowadzenia działalności informacyjnej;c) udostępniania sali na potrzeby spotkań;d) ponoszenia drobnych kosztów związanych z obsługą spotkań Forum.3. MIK w porozumieniu z Zarządem ma prawo występowania w imieniu Forum do innych organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie realizowania zadań statutowych Forum. § 171. Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.Kraków-Warszawa, styczeń 2011 r. 4

×