Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2010). Raport z badania ankietowego

1,086 views

Published on

Raport z badania ankietowego uczestników XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2010).

Published in: Education, Technology
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2010). Raport z badania ankietowego

 1. 1. XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego Raport z badań ankietowych uczestników imprezy Opracowanie raportu Piotr Knaś; współpraca Monika Nowaczek, Marcin Czech
 2. 2. Cel i metodologia sondaŜu Badania ankietowe uczestników MDDK wykonywane są co roku i słuŜą ocenie wydarzenia przygotowanego przez MIK oraz partnerów. Wyniki badań są równieŜ bardzo waŜne w opracowywaniu programu MDDK w kolejnych latach. Zespół programu MDDK przy pomocy sondaŜu, ale równieŜ obserwacji i rozmów gromadzi informacje o turystach kulturowych oraz sposobach uczestnictwa w MDDK. Badania wykonywane są bez doboru próby. Ankiety wypełniane są samodzielnie. Z powodu przyjęcia takiej metody ankietowania prezentowane wyniki mają charakter orientacyjny. Wielkość próby badawczej wynosi 300 ankiet.
 3. 3. Rys. 1 Jakie obiekty zabytkowe najchętniej zwiedziłby/aby Pan/Pani w ramach MDDK? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 4. 4. Rys. 2 Czy uwaŜa Pan/Pani, Ŝe MDDK: (ocena w skali od 1 do 5) 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 2009 4,2 2010 4,1 pozwalają zapewniają promują pokazują ciekawe, aktywnie interesującą ofertę Małopolskę i jej a takŜe mało poznawać weekendową dla dziedzictwo znane zabytki w dziedzictwo całej rodziny kulturowe Małopolsce kulturowe Małopolski
 5. 5. Rys. 3 80% Czy uczestniczył/a Pan/Pani w poprzednich edycjach MDDK? 70% 2010 60% 56% 50% 44% 2007 40% 2008 30% 2009 2010 2010 20% 10% 0% Tak Nie
 6. 6. Rys.4 Średnia liczba edycji, w których brali udział wielokrotni uczestnicy MDDK 4,5 4 2009 2010 3,5 2008 3 2007 2,5 2 1,5 1 0,5 0
 7. 7. Rys. 5 Dlaczego wziął/ęła Pan/Pani udział w MDDK? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2009 2010 10% 0% znam MDDK z wiedziałem/am o dowiedziałem/am dowiedziałem/am poprzednich MDDK, ale nigdy się o MDDK od się z materiałów edycji wcześniej nie znajomych promocyjnych brałem/am w nich MDDK udziału
 8. 8. Rys. 6 Czy zamierza Pan/Pani odwiedzić inne zabytki w ramach XII MDDK lub juŜ to Pan/Pani zrobił/a? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tak Nie
 9. 9. Rys. 7 Co zadecydowało o wyborze tego miejsca? 60% 50% 40% 30% 2008 2009 20% 2010 10% 0% interesujący wyjątkowość łatwość dojazdu chęć poznania program zabytku okolicy
 10. 10. Rys. 8 Z jakich źródeł czerpał/a Pan/Pani informację o MDDK? ulotka Internet (w tym MDDK WWW) telewizja radio 2010 billboardy 2009 2008 plakaty 2007 citylighty inne informacje w prasie dodatek prasowy o XI MDDK 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 11. 11. Rys.9 Ile osób jest dzisiaj z Panem/Panią? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2009 2010
 12. 12. Rys. 10 Ile dzieci jest dzisiaj z Panem/Panią? 80% 70% 60% 50% 40% 2009 30% 2010 20% 10% 0% nie ma 1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci więcej niŜ 4 dzieci
 13. 13. Rys. 11 Płeć 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% kobieta męŜczyzna
 14. 14. Rys. 12 Wykształcenie 90% 80% 70% 60% 50% 2007 2008 40% 2009 30% 2010 20% 10% 0% podstawowe średnie wyŜsze
 15. 15. Rys. 13 Wiek 50% 45% 40% 35% 30% 2008 25% 2009 20% 2010 15% 10% 5% 0% 19-25 lat 26-45 lat 46-65 lat powyŜej 65 lat
 16. 16. Rys. 14 Miejsce zamieszkania 80% 70% 60% 50% 2007 40% 2008 30% 2009 2010 20% 10% 0% Kraków miasto w wieś w poza Małopolską Małopolsce Małopolsce
 17. 17. Wybrane komentarze: • więcej obiektów bliŜej siebie, • brak mapek w mat. promocyjnych, • moŜliwość zwiedzania do późniejszych godzin, np. 20.00, • W tym roku były dobrze zgrupowane kierunki zwiedzania, • trochę słaba promocja, trzeba duŜo wcześniej informować.
 18. 18. Podsumowanie • Uczestnicy oczekują szerszej informacji o obiektach (pomysł na promocję poszczególnych miejsc w prasie w oddzielnych artykułach) oraz bardziej praktycznych przewodników i dodatku do prasy regionalnej (mapy, jasny program) • Największym powodzeniem zwiedzających będą cieszyły się obiekty sakralne (klasztory), pałace i dwory oraz architektura ludowa. Inne obiekty z pewnością wymagają bardziej kreatywnej promocji. Bardzo moŜliwe, Ŝe równieŜ obiekty przyrodnicze mogą być ciekawą propozycją dla odbiorców MDDK • Dla uczestników MDDK bardzo waŜny jest ich walor poznawczy i odkrywczy, ale mają oni silne preferencje, dot. tego, co jest „wartościowe” do odkrywania, np. dwory słynnych rodzin, Ŝycie za furtą klasztorną, spektakularne obiekty • MDDK są coraz bardziej postrzegane są jako impreza dla „aktywnych turystów kulturowych”, z bogatym programem warsztatowo-edukacyjnym, z ciekawymi propozycjami dla dzieci • MDDK mogą być postrzegane jako elitarna propozycja dla ludzi w wyŜszym wykształceniem, znawców kultury, Krakusów zwiedzających Małopolskę.

×