Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamin Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska

345 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regulamin Wędrującego Forum Kultury Dolnego Śląska

  1. 1. 1RegulaminWędrującego Forum KulturyDolnego ŚląskaI.ZASADY OGÓLNE1. Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska jest porozumieniem pomiędzy instytucjamizwanymi Partnerami, którzy:a) podpisali porozumienie o współpracy w ramach Forumb) zadeklarowali chęć aktywnej współpracy na rzecz Forum2. Partnerstwo (Forum) jest ciałem społecznym, bez osobowości prawnej o charakterze nonprofit.3. Udział w Forum jest dobrowolny.II.WIZJAWędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska dąży do budowania przestrzeni do dobrowolnegodziałania i rozwoju zaangażowanych Partnerów wokół wspólnie nakreślonych celów,otwartych na potrzeby środowiska sektora kultury małych społeczności lokalnych.III.MISJAWędrujące Forum zorientowane jest na rozwój kapitału instytucji kultury (sektora kultury)w przestrzeni lokalnej opartego na animacji, rewitalizacji, integracji społecznej,współdziałaniu i otwartości na zmiany.Działania Forum oparte są na zaufaniu, uczciwości, zaangażowaniu, otwartości i wzajemnymszacunku.IV.CELECelem Forum jest współpraca i współdziałanie na rzecz rozwoju sektora kultury w małychprzestrzeniach lokalnych Dolnego Śląska na animacji, rewitalizacji i integracji instytucjikultury (członków) oraz ich Partnerów lokalnych.Cele Forum realizować będziemy wykorzystując potencjały i zasoby wszystkich Członkówi uwzględniając potrzeby środowiska lokalnego.V. ZDEFINIOWANE OBSZARY PROBLEMOWE: Niska współpraca, niewystarczająca integracja środowisk kultury wokół wspólnychcelów i problemów Brak diagnozy problemów i potrzeb sektora kultury w małych przestrzeniachlokalnych Dolnego Śląska Brak opracowanej mapy zasobów, potencjałów instytucji kultury i ich partneróww lokalnych przestrzeniach Brak współpracy, współdziałania i mówienia „jednym głosem” o sprawach,problemach sektora kultury Brak wspólnej, formalnej wizji działania instytucji kultury Dolnego Śląska Brak sformalizowanej wymiany doświadczeń, „dobrych praktyk”, promocji,publikacji, wspólnych działań
  2. 2. 2VI. ZASADY FORUMPodstawowymi wartościami, którymi kieruje się Forum są:1. zaangażowanie2. otwartość3. szacunek4. przejrzystość5. jedność w różnorodności6. lojalność7. wizyjność8. refleksyjność9. konsekwencja w działaniu10. odpowiedzialność11. gotowość do zmianVII. ORGANIZACJA FORUMJednostkami organizacyjno-zarządzającymi Forum są:1. Zgromadzenie Partnerów2. Sekretariat Forum3. Ponadto jednostkami organizacyjnymi są Zespoły ProjektoweVIII. ZGROMADZENIE PARTNERÓW1. Zgromadzenie Partnerów tworzą po jednym przedstawicielu podmiotu będącego UczestnikiemForum z prawem do głosu i do reprezentowania Partnera.2. Do kompetencji Zgromadzenia Partnerów należy:a) przyjmowanie i zawieszanie uczestników,b) określenie kryteriów hierarchizacji problemów,c) akceptowanie projektów realizowanych przez Partnerstwo;d) uchwalanie regulaminu Forum i jego zmian,3. Zgromadzenie Partnerów będzie zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał.4. Uchwały Zgromadzenia Partnerów podejmowane są zwykłą większością głosów; WalneZgromadzenie ma prawo rozwiązać Forum większością 2/3 głosów przy min. 50 % frekwencji.IX. ZESPOŁY PROJEKTOWE1. Podstawową rolą zespołów projektowych jest analiza sytuacji w określonych obszarach życiaspołeczności lokalnej, definiowanie istotnych problemów dla jej funkcjonowania oraz inicjowanieprojektów, akcji, wydarzeń.2. Zespoły projektowe planują, realizują, kontrolują i zamykają projekty, akcje, wydarzenia.3. Za projekty uważa się działania angażujące co najmniej dwóch Uczestników Forum, przyczyniającesię do osiągania celów Forum, zgodne z niniejszym regulaminem.4. W pracach Zespołów projektowych mogą uczestniczyć osoby delegowane przez UczestnikówForum, a także inne osoby zaproszone przez członków zespołów.
  3. 3. 35. Pracą zespołów projektowych zarządzają ich koordynatorzy.X. SEKRETARIAT FORUM1. Sekretariat odpowiedzialny jest za obsługę biurowo-administracyjną Forum2. Zadaniem sekretariatu jest:a) organizacja i obsługa obrad Forum, Zgromadzeń Forum i zespołów projektowych,b) przygotowanie niezbędnych materiałów dla Forum, w tym notatek z prac Forumc) promocja i kształtowanie wizerunku Forum,d) zapewnienie komunikacji i wymiany informacji pomiędzy Uczestnikami Forum,e) monitorowanie ukazujących się projektów dotacyjnych,f) pomoc merytoryczna i techniczna Uczestnikom Forum i Zespołom projektowym,g) zbieranie składek i prowadzenie konta Partnerstwa.3. Siedziba instytucji prowadzącej sekretariat Forum jest jednocześnie umowną siedzibą Partnerstwa.4. Siedziba Forum i jego sekretariatu znajduje się siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica.XI. FUNDUSZE FORUM1. Praca Forum opiera się na dobrowolnym wkładzie pracy i innych zasobów instytucji wchodzącychw jego skład.2. Środki finansowe pochodzą z dobrowolnych składek Partnerów oraz innych środków pozyskanychna działalność Forum.3. Członkowie Forum są odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy na realizację projektów, w którychuczestniczą.XII. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW (PARTNERÓW)1.Nowe instytucje przyjmowane są do Forum przez Zgromadzenie na podstawie pisemnej deklaracji ouczestnictwie w pracach Partnerstwa. Zgromadzenie przyjmuje też rezygnację Partnera.2. Instytucja, która nie podpisała deklaracji uczestnictwa w Forum, ale uczestniczy w jego pracachposiada status „sympatyka”. Sympatyk nie posiada prawa udziału w głosowaniach i nie może byćwybierany do prowadzenia Sekretariatu.POSTANOWIENIE KOŃCOWE1. Decyzje Forum są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.2. Zmiany do Regulaminu i ustalanie postanowień dotyczących zasad Funkcjonowania Forumprzysługuje Zgromadzeniu Partnerów. Rozwiązanie Forum następuje na wniosek ZgromadzeniaPartnerów większością głosów Członków. Zmiany do Regulaminu wymagają zachowania formypisemnej w postaci aneksu.

×