Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa) (20)

Advertisement

More from Małopolski Instytut Kultury (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

PIEC KRĘGOWY W PŁAZIE "Wokół pieca w Płazie" (wystawa)

  1. 1. Wokół pieca w Płazie Mapa terenu Wapiennika z przełomu XIX i XX wieku. Archiwum Narodowe w Krakowie, SYGN. 29/280/0/4.1/602 Wystawa powstała w ramach XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Wolność krzepi Opracowanie tekstów i koncepcja wystawy na podstawie publikacji Garlicki S., Wapiennik. Krótka historia osiedla, Płaza 2017: Paulina Kasprzycka Opracowanie graficzne: Maciej Grochot Korekta: Adam Wencel dnidziedzictwa.plOrganizator: Patronat: Stowarzyszenie Za Piecem Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie Gmina Chrzanów Kans-Pol Sp. z o.o. Ochotnicza Straż Pożarna w Płazie Powiat chrzanowski Stowarzyszenie KCH Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” Zajazd Rowerowy Nawsie Gospodarz: Współorganizator: Partnerzy: Partnerzy wystawy:
  2. 2. Początki. Gustaw Baruch i Spółka W XIX wieku na miejscu obecnego ­zakładu rośnie iglasty las, poprzetyka- ny gdzieniegdzie pastwiskami i pola- mi uprawnymi. Przez las biegnie dro- ga z Płazy do Chrzanowa, przy której ­istnieją pojedyncze zabudowania go- spodarcze. Taki stan rzeczy utrzymuje się do lat 90. XiX wieku, kiedy to krakow- ski adwokat Józef Stanisław Retinger ­(1848–1897) oraz przedsiębiorca i radny z Podgórza Gustaw Baruch (1838­–1907) postanawiają uruchomić w tym miej- scu profesjonalny kamieniołom. Geo- logiczne położenie Płazy powodowało, że wydobycie kamienia wapiennego ma tu swoją długą tradycję. Firma ­Gustaw Baruch i Spółka wprowadza jednak to wydobycie na zupełnie nowe tory. Akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Wapiennika z 1890 roku. Archiwum zakładowe wapiennika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego ©
  3. 3. 1 3 4 Pełny rozruch zakładu następuje w maju 1891 roku, zaś jego sercem staje się piec kręgowy typu Hoffmann. ­Nazwa pieca pochodzi od nazwiska niemieckiego budowniczego Eduarda ­Hoffmanna, który opatentował ten typ pieca jeszcze w połowie XIX wieku. Jak dowia- dujemy się z dokumentacji technicznej, pracami przy budowie kie- ruje krakowski inżynier Adam Boznański herbu Nowina (1836–1906), ­ojciec wybitnej malarki Olgi Boznańskiej. Istniejący do dziś piec do wypału wapna na pierwszy rzut oka swym wyglądem przy- pomina sporych rozmiarów stodołę. By zrozumieć, jak działał, trzeba zajrzeć do jego wnętrza. Za wyjątko- wością płaziańskiego pieca przemawia też fakt, że możemy oglądać go w jego naturalnym oto- czeniu – wśród nadal użytkowanych wyrobisk. Piec typu Hoffmann 2 Portret Adama Boznańskiego autorstwa jego córki Olgi, około 1903 roku. Muzeum Narodowe w Krakowie, CC-BY 3.0 Reklama Wapiennika w Płazie z 1893 roku. Gazeta codzienna Czas, nr 76 Przekrój pionowy pieca typu Hoffmann, 1949. Archiwum zakładowe Wapiennika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Adam Boznański herbu Nowina (pierwszy od prawej) z żoną Eugenią i córką Olgą (pierwsza od lewej) przed drzwiami rodzinnego domu na ul. Wolskiej 21 w Krakowie (obecnie ul. Piłsudskiego), przełom XIX i XX wieku. Z archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, PAUart © DOMENA PUBLICZNA 1 2 3 4
  4. 4. 1 2 Od początku swego istnienia Wapiennik w Płazie dostarcza wysokiej jakości wapna, wykorzystywanego głównie w budownictwie. O jego jakości świadczy fakt, że używa się go m.in. do wykonania stiuków w ówczesnym Teatrze Miejskim w Krakowie, budowy ­domów ­według projektów Teodora Talowskiego, Tadeusza Stryjeńskiego czy do rozbu- dowy Twierdzy Przemyśl. Pod koniec XIX wieku wapno z Płazy według opinii Muzeum Przemysłowego w Wiedniu jest najlepszym w Galicji. W 1900 roku teren Wapiennika wzbogaca się o linię kolejową wiodą- cą z Jaworzna do Piły. Przed I wojną światową produkcja wapna sięga nawet 300 ton rocznie. Jak na zakład niedużych rozmiarów, zatrudnia- jący około 40 pracowników, jest to całkiem niezły ­wynik. Znaczący spa- dek produkcji następuje wraz z wybuchem ­wielkiej wojny. Budownic- two zamiera, a wapno tylko w ograniczonym zakresie potrzebne jest w wojsku i do dezynfekcji. Najlepsze wapno w Galicji Reklamy wapna z Płazy. 1 Tygodnik Rolniczy, 1914, nr 8 2 Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego, 1892, nr 1
  5. 5. Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku nadchodzi czas odbudowy zniszczeń i tworzenia struktur nowego państwa. Pierw- sze trzy lata podnoszenia się kraju z porozbiorowej i wojennej traumy to przede wszystkim „czas wojen na wschodzie oraz plebiscytów o granice na zachodzie”, a także doraźne zaspokajanie najpilniejszych codziennych potrzeb. Prawdziwe ożywienie w branży budowlanej roz- poczyna się dopiero po 1921 roku, wtedy też otwiera się nowy rozdział historii Wapiennika w Płazie. W 1922 roku zakład zostaje kupiony przez Towarzystwo Dla Przedsię- biorstw Górniczych TEPEGE s.a. w Krakowie, które rozpoczyna jego szybką modernizację. Rozbudowuje zaplecze, pojawiają się nowoczesne urządze- nia, nowy piec szybowy, powiększa się załoga. Praca nie jest już sezono- wa jak przed wojną, ale całoroczna. Wszystko to sprawia, że w 1928 roku ­Wapiennik produkuje 50 000 ton wapna, głównie dla branż budow- lanej, chemicznej i na potrzeby rolnictwa. Wapiennik tętni życiem, pojawiają się ludzie związani z biznesem, naukowcy – jak choćby inżynier Jan Naturski, pracownik Akademii Górniczej w Krakowie, projektant ładunków wybuchowych. Jednak gospodarczy kryzys światowy z przełomu lat 20. i 30., którego skutki dosię- gają także Polskę, przerywa intensywny rozwój ­zakładu. Nieznaczną poprawę przynosi dopiero druga połowa lat 30., ale nie trwa ona zbyt długo… Wapiennik tętniący życiem W tle budynek administracyjny, dwudziestolecie międzywojenne. WŁASNOŚĆ P. Olszowskiego. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Widok Wapiennika w Płazie, dwudzie- stolecie międzywo- jenne. WŁASNOŚĆ P. Olszowskiego. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Inżynier Jan Naturski. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego ©
  6. 6. Wapiennik w Płazie to nie tylko zakład, to także niewielkie osiedle pracownicze, zbudowane w myśl howardowskiej idei miasta ogrodu. Pod- stawą tego osiedla są dwie komfortowe „kamie- niczki” (nr 41, 45) z ogródkami, przeznaczone dla kadry zarządzającej, i dwa jednopiętrowe budynki mieszkalne nr 33 i 35 – o nieco niższym standardzie – dla robotników. Z czasem na osie- dlu zaczynają także powstawać prywatne domy. Warunki pracy i życia w przedwojennym Wapien- niku przyciągały ludzi z różnych małopolskich wsi. Życie na styku miasta i wsi sprawiało, że czuli się tu „swojsko”, ale jednocześnie podwyższali swój ­status społeczny i ekonomiczny. Projekt elewacji kamienicy nr 41 z lat 20. XX wieku. Archiwum zakładowe wapiennika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Kamienica nr 45 w międzywojniu. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Zakładowa kamienica nr 41 ok. 1960 roku. Ze zbiorów S. Garlickiego © Budowa zakładowych bloków pod koniec lat 50. XX wieku. WŁASNOŚĆ E. Łenyk. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Zakładowe budynki mieszkalne nr 33 i 35 (obecnie nieistniejące), lata 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  7. 7. Po II wojnie światowej znów nadchodzi czas ­odbudowy i kolejnej modernizacji zakładu. W tzw. czynie społecznym powstaje zakłado- wa świetlica, w której przez lata toczy się bujne ­życie ­kulturalno-rozrywkowe całej Płazy. To tu przychodzi Dziadek Mróz, to tu huczne bale trwają do białego rana, to w niej świętu- je się Dzień Górnika, Budowlańca czy Wojska Polskiego – ten głównie za sprawą bliskiego sąsiedztwa jednostki wojskowej. W czasach ­PRL-u kamieniołom rozrasta się i mechanizuje, pracę ludzkich mięśni zastępują maszyny. Roz- budowuje się też osiedle robotnicze. Powstają duże bloki, już nie tak komfortowe jak te przed- wojenne, za to pojemne. Pojawiają się zakłado- wy basen, przedszkole, przychodnia, oczyszczal- nia ścieków. W miarę trwającej modernizacji wykorzystanie pieca kręgowego odchodzi do przeszłości. Ostatni wypał wapna odbywa się w nim w 1963 roku. W użytku pozostają już tylko automatyczne piece szybowe. Ostatni wypał Piece szybowe oraz młyn do przemiału kamienia, lata 60.-70. XX wieku. Ze zbiorów S. Garlickiego © Wciągarka wózków do przewozu kamienia, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 2 1 34 Budynek warsztatów na terenie Wapiennika, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Na tle pieca kręgowego w Płazie drugi od lewej inż. Władysław Detko, obok dyrektor Wapiennika Piotr Chrząścik, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 3 2 1 4
  8. 8. 1 43 2 Widok zakładu, druga połowa lat 40. XX wieku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Żołnierze podczas zwiedzania Wapiennika, ok. 1961 roku. Podczas szkoleniowego pobytu zamieszkiwali na kwaterze u rodziny Kocotów.  Ze zbiorów S. Garlickiego © Halina Kocot na tle budowy taśmociągu w Wapienniku w 1959 roku. Ze zbiorów S. Garlickiego © Świetlica zakładowa w trakcie budowy ok. 1946 roku. WŁASNOŚĆ Z. Chrząścika. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © 1 2 3 4
  9. 9. Czyn społeczny na terenie Wapiennika, obok budynku portierni, lata 60.-70. XX wieku. WŁASNOŚĆ E. Łenyk. Kopia ze zbiorów S. Garlickiego © Zespół mandolinistów przy zakładzie w Wapienniku pod koniec lat 50. XX wieku. Ze zbiorów S. Garlickiego © 1 Członkowie kółka teatralnego, działającego przy zakładowej świetlicy, lata 60. XX wieku. Ze zbiorów S. Garlickiego © 2 Koncert zakładowej orkiestry podczas Święta Pracy 1 maja w Płazie. Na przodzie orkiestry z trąbką – Julian Kocot, ok. 1950 roku. Ze zbiorów S. Garlickiego © 3 1 2 3
  10. 10. Komunizm upadł, a Wapiennik działa nadal w nowych ­warunkach politycz- nych, przeżywając kolejne wzloty i upad- ki. Obecnie jego teren należy do firmy ­Kans-Pol. Zmieniło się także osiedle, jego byt nie jest już zespojony z zakła- dem. ­Pojawiają się nowi mieszkańcy, a ci, których rodziny mieszkają tu od kilku pokoleń, starają się zachować lo- kalne dziedzictwo, gromadząc pamiąt- ki i wciąż jeszcze żywe wspomnienia o Wapienniku. Wokół pieca kręgowego w Płazie powsta- ją społeczne inicjatywy – na poddaszu rodzinnego domu Stanisława ­Garlickiego działa prywatne Muzeum Życia Codzien- nego, od 2017 roku funkcjonuje Stowa- rzyszenie Za Piecem. Za sprawą ogromnej pasji członków sto- warzyszenia poznajemy zarówno histo- rię powstania zakładu, jak i typową prze- strzeń mieszkalną osiedla. A bogactwo zgromadzonych eksponatów w lokal- nym muzeum i ich aranżacja okraszona barwną opowieścią właścicieli sprawiają, że doświadczamy klimatu Wapiennika sprzed wielu dekad…Wnętrza Muzeum Życia Codziennego w Płazie. fot. J. Nowostawska-Gyalókay, MIK 2017, CC BY-SA 3.0

×