Advertisement

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)

Jul. 29, 2019
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)(20)

Advertisement

More from Małopolski Instytut Kultury(20)

Advertisement

KOŚCIÓŁ PW. NAWIEDZENIA NMP W IWKOWEJ "Pamiątki z przeszłości" (wystawa)

  1. Wystawa powstała w ramach XXI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Z dreszczykiem Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej Gmina Iwkowa Gminna Biblioteka Publiczna w Iwkowej Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej Koncepcja wystawy: Paulina Kasprzycka | Opracowanie graficzne: Maciej Grochot | Korekta: Ewelina Korostyńska | Materiały źródłowe: Dzieje Gminy Iwkowa. Fotografią malowane, oprac. B. Klimek, A Mikołajczyk, Iwkowa 2011 | Piechota J., Dzieje Iwkowej: 1325–1960, oprac. B. Klimek, Z. Klimek, Iwkowa 1995. | Szot S., Dzieje Gminy Iwkowa. Iwkowskie Role, oprac. B. Klimek, Iwkowa 2014. dnidziedzictwa.plOrganizator: Gospodarz: Współorganizatorzy: Pamiątki z przeszłości u góry Eksponaty zgromadzone przez ks. Jana Piechotę – dawnego proboszcza parafii w Iwkowej, które znajdują się w Muzeum parafialnym im. ks. Piechoty w Iwkowej, za: dokumentacja konserwatorska, 1976, skany Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie – delegatura w Tarnowie po lewej Widok na portal wejściowy zwieńczony łukiem tzw. oślim grzbietem i prezbiterium kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej, 1905–1915, skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK XX-f-4808
  2. Iwkowa, malowniczo położona wśród pa- górków i lasów Pogórza Wiśnickiego, za- chwyca swoja historią i atmosferą. Wieś powstała z połączenia dwóch osad – star- szej, o nazwie Wola Ywona, i młodszej – dzisiejszego Nagórza. Pierwsze histo- ryczne wzmianki o starszej części wsi po- chodzą z 1325 roku, zaś młodsza została założona w 1334 roku. O bogatym dziedzictwie kulturowym Iw- kowej świadczą nie tylko jej materialne pamiątki, ale przede wszystkim liczne opowieści i wspomnienia przekazywane przez kolejne pokolenia mieszkańców. Fragment mapy katastralnej Iwkowej z 1847 r. ARCHIWUM NARODOWE W KRAKOWIE
  3. Pamiątką, która zachowała się już tylko na foto- grafiach, jest kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Do 1952 roku stał on w miejscu obec- nego murowanego kościoła parafialnego. Była to drewniana świątynia wybudowana w nowej części Iwkowej w drugiej połowie XVI wieku. Zo- stał przypadkowo spalony podczas prac prowa- dzonych przy konserwacji polichromii. Rysunki wykonane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej, S. Wąs, skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE 1 Rzut kościoła (MNK III-Pl-1591/1-2) 2 Drzwi z przedsionka do nawy (MNK III-Pl-1592) 3 Fragment belki tęczowej (MNK III-Pl-1593/1-2) Nieistniejący drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej, 1905–1915, skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK XX-f-4840 1 2 3
  4. Drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej, otoczony malowniczym starodrzewiem, dziś pełni funkcję kaplicy cmentarnej. We wnętrzu tej gotyc- kiej budowli pochodzącej z około 1518 roku obejrzymy wspaniałe, elektryzu- jące zarówno formą jak i treścią, niedawno odnowione malowidła figuralne i patronowe, niektóre nawet z początku XVII wieku. Kościół w Iwkowej oraz portal prowadzący z przedsionka do nawy w jego wnętrzu, fot. K. Schubert, MIK 2019 ©
  5. po lewej Jedna z rzeźb w ołtarzu głównym po prawej Ołtarz główny z obrazem Nawiedzenia NMP z 1688 r. u dołu Część nastawy ołtarzowej z wizerunkiem fundatora Błażeja Jasnowicza z rodziną. W centralnej części ołtarza znajduje się drewniane tabernakulum, fot. K. Schubert, MIK 2019 ©
  6. Malowidła na parapecie chóru z przedstawieniem Sądu Ostatecznego oraz XVII-wieczne zakrycie (antependium) stołu ołtarzowego z przedstawieniem Matki Boskiej Bolesnej w ołtarzu bocznym w kościele w Iwkowej, fot. K. Schubert, MIK 2019 ©
  7. Po pożarze drewnianego kościo- ła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Jana Piechoty i mieszkańców Iwko- wej już w 1953 roku rozpoczęto budowę nowej świątyni. Projekt wykonał krakowski architekt inż. Roman Łomnicki. Konsekracji no- wego kościoła dokonano w 1956 roku, a swój wystrój zawdzięcza krakowskim artystom: Jarosławo- wi Sowińskiemu i Włodzimierzowi Kuntzowi. Najcenniejszą pamiąt- ką po starym kościele jest urato- wany z pożaru XVII-wieczny obraz Matki Bożej i nadpalony krzyż mi- syjny, znajdujący się w przedsion- ku kościoła. Mieszkańcy Iwkowej podczas budowy nowego kościoła, lata 50. XX w., za: Piechota J., Gawędy iwkowskie, Kraków 2006 Prace przy budowie nowego kościoła w Iwkowej ok. 1955 r., fot. ks. J. Piechota, za: Dzieje Gminy Iwkowa. Fotografią malowane, oprac. B. Klimek, A. Mikołajczyk, Iwkowa 2011 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej, 2010, fot. P. Opioła. WIKIPEDIA
  8. Historyczną pamiątką i symbolem iw- kowskiej tożsamości są nazwy gruntów ich dawnych właścicieli. Środkiem wsi płynie rzeka Bela, a równolegle do niej biegnie główna droga. Wyznacza ona oś wsi, od której odchodzą pasy ziemi nale- żące do mieszkańców. Nazwy dawnych ról stanowią ciekawą formę językową, odzwierciedlającą się m.in. w zmianie rodzaju. Istniejący Rejestr zapisów grun- towych wsi Iwkowa 1804–1876 to dosko- nałe źródło wiedzy o historii wsi i jej daw- nych mieszkańcach. Tablice z nazwami ról w Iwkowej wykonane w ramach projektu Szlakiem Iwkowskich ról, fot. K. Schubert, MIK 2019 ©
  9. Jedną z ważniejszych postaci w Iwkowej, które przyczyniły się do propagowania wiedzy o miejscowości i zachowania jej wielu pamiątek, był proboszcz ks. Jan Piechota (1909–1987). W 1946 roku został administra- torem parafii w Iwkowej, a rok później jej proboszczem. Funkcję tę pełnił aż do 1979 roku. W trakcie swojej posługi kapłańskiej bardzo aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, gromadząc opowieści i różne artefakty. Jako historyk, etnograf, folklorysta, literat-pasjonat jest autorem kilku publikacji, m.in.: monogra- fii Iwkowej, Gawęd Iwkowskich, Komedyj Iwkowskich: gadki i klechdy. Przede wszystkim był jednak twórcą muzeum parafialnego, które dziś nosi jego imię. Przez długie lata muzeum mieściło się w wieży kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej. Z przyczyn technicznych musiało zmienić lokalizację. Obecnie trwają starania na rzecz jego adaptacji w nowym miejscu i konserwacji zgromadzonych zbiorów. u góry Ksiądz Jan Piechota, za: Piechota J., Gawędy iwkowskie, Kraków 2006 u góry, po prawej Komitet budowy kościoła parafialnego w Iwkowej w 1956 r., za: Dzieje Gminy Iwkowa. Fotografią malowane, oprac. B. Klimek, A. Mikołajczyk, Iwkowa 2011
  10. Panorama Iwkowej z drewnianym kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w tle, 1938–1945, za: Dzieje Gminy Iwkowa. Fotografią malowane, oprac. B. Klimek, A. Mikołajczyk, Iwkowa 2011 Śniadanie podczas polowania na zające w Iwkowej, 1914 NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE Budynek dawnej szkoły w Iwkowej, 1905–1915, skan Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, MNK XX-f-5300 Dom rodziny Gryzów na roli Midowskiej w Iwkowej, lata 70. XX w., fot. J. Piechota, za: Dzieje Gminy Iwkowa. Fotografią malowane, oprac. B. Klimek, A. Mikołajczyk, Iwkowa 2011
Advertisement