Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gra Domino Dynastyczne (Biogram panowie)

855 views

Published on

  • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Gra Domino Dynastyczne (Biogram panowie)

  1. 1. Władysław I Łokietek (ur. 1260 lub 1261, zm. 1333 w Krakowie) Syn Leszek Biały (ur. 1185, zm. 1227 Gąsawa) Był synem Kazimierza II SprawiedliwegoKazimierza Kujawskiego i Eufrozyny Opolskiej. Przyrodni brat Leszka księcia krakowskiego i Heleny Znojemskiej księżniczki czeskiej. Miał pięcioroCzarnego. W młodym wieku przebywał na dworze Bolesława Wstydliwego. rodzeństwa, w tym brata Konrada Mazowieckiego. Kiedy w 1194 r. zmarł jegoW 1275 r. po śmierci ojca objął we władanie księstwo brzesko-dobrzyńskie. ojciec, Leszek odziedziczył księstwo krakowsko-sandomierskie. Do czasu osiągnięciaW niezwykle złożonej sytuacji politycznej, w której o prymat w podzielonym przez Leszka pełnoletniości regencję sprawowała jego matka oraz biskup krakowski.królestwie walczyli liczni Piastowie i władcy ościenni, Łokietek przebył drogę Jednak Mieszko III Stary, stryj Leszka, który niegdyś był księciem zwierzchnim, nieod prowincjonalnego księcia do króla polskiego (1320 r.). Jego koronacja była zgodził się na objęcie rządów przez bratanka i wywalczył Kraków dla siebie. Leszekuwieńczeniem 45 lat skomplikowanej polityki i walki zbrojnej. Zmagał się zachował Sandomierz, a do Krakowa wrócił po śmierci Mieszka . Prowadził aktywnąz Władysławem II Czeskim, Krzyżakami, własnymi biskupami. Jego żoną była politykę na Rusi, gdzie rywalizował o wpływy z Arpadami. Ożenił się z księżniczkąJadwiga Kaliska, córka Bolesława Pobożnego. Z tego małżeństwa urodziło się ruską – Grzymisławą Łucką. Ich synem był Bolesław Wstydliwy, a córką Salomea.siedmioro dzieci, m.in Kazimierz Wielki i Elżbieta Łokietkówna, wydana za Zginął zamordowany na zjeździe książąt piastowskich w Gąsawie.króla węgierskiego Karola Roberta. Koloman (ur. 1208, zm. 1241) Syn Andrzeja II Arpada, króla Węgier i GertrudyKazimierz III Wielki (ur. 1310, zm. 1370 w Krakowie) Syn Władysława Andechs-Meran. W 1219 r. poślubił Salomeę, księżniczkę krakowską. W skutekŁokietka i Jadwigi Kaliskiej, był bratem Elżbiety Łokietkówny, żony polityki dynastycznej ojca na krótko stał się władcą Halicza na Rusi. Jednak zostałKarola Roberta węgierskiego i matki Ludwika Węgierskiego. Po ojcu tam uwięziony przez oponentów, a następnie wykupiony z niewoli przez ojca. Zginąłodziedziczył Zjednoczone Królestwo Polskie, konflikt z Krzyżakami oraz podczas najazdu mongolskiego na Węgry w 1241 r.Janem Luksemburskim. Doprowadził do ustabilizowania sytuacji politycznejKrólestwa Polskiego. Poszerzył swoją dziedzinę o Ruś Halicką. Wydał słynne Bela IV (ur.1206, zm. 1270) Syn Andrzeja II i Gertrudy Andechs-Meran. Od 1235 r.statuty wiślicko-piotrkowskie, które były pierwszym zbiorem prawa polskiego. król Węgier z dynastii Arpadów. Kiedy miał siedem lat, jego matka została zamordowanaReformator wszelkich dziedzin gospodarki i administracji w swoim państwie. przez oponentów politycznych jego ojca. Po 20 latach, kiedy został królem, dokonałChoć posiadał liczne żony: Aldonę, Adelajdę, Krystynę, Jadwigę (przez pewien zemsty na zabójcach matki. W 6 lat po objęciu rządów przez Belę Węgry stały sięokres nawet dwie!), nie doczekał się legalnych potomków. Miał za to córki: celem najazdu mongolskiego, który w niewyobrażalny sposób spustoszył królestwo,Elżbietę, Kunegundę, Annę, Jadwigę. Był ostatnim Piastem na tronie Królestwa a samego władcę zmusił do ucieczki nad Adriatyk. Wielka odbudowa królestwa, którąPolskiego. Bela rozpoczął po najeździe przyniosła mu przydomek „Wielki”. Ożenił się z Marią Laskaris, córką cesarza Bizancjum. Z tego związku urodziło się dziesięcioro dzieciKarol Robert (ur. 1288 w Neapolu, zm. 1342 w Wyszehradzie) Syn Karola Martela – królewny węgierskie Anna, Kinga, Elżbieta, Małgorzata (zmarła w dzieciństwie),Andegaweńskiego i córki Rudolfa I władcy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jolenta Helena, Konstancja, Katarzyna i Małgorzata, oraz dwaj synowie: BelaGdy w 1301 r. zmarł ostatni przedstawiciel dynastii Arpadów, Karol Robert i Stefan V – późniejszy król węgierski.odziedziczył koronę węgierską jako prawnuk Stefana V – króla Węgier. Dokorony zgłosili się jednak inni pretendenci. Król Czech Wacław II zmusił Karola Ludwik IV (ur. 1200, zm. 1227) Był landgrafem Turyngii w Cesarstwie Niemieckim.Roberta do opuszczenia Węgier. Dopiero w 1310 r. Karol Robert mógł się W 1220 r. poślubił Elżbietę Węgierską, córkę króla Węgier Andrzeja II. Z tegooficjalnie koronować w katedrze koronacyjnej Węgier w Białogrodzie. W 1320 r. związku urodziło się troje dzieci: Herman, Zofia i Gertruda. W 1227 r. chciał wziąć udziałpoślubił Elżbietę Łokietkównę – królewnę polską. Z tego związku urodziło się w VI krucjacie, jednak po przybyciu do Otranto, portu we Włoszech, skąd wyruszano dopięciu synów w tym Ludwik Węgierski – król Polski i Węgier. Palestyny zapadł na gorączkę i zmarł nie dotarłszy do celu. Jego żona zmarła w 1231 r. w opinii świętości, a w 4 lata później została kanonizowana.Leszek Czarny (ur. 1240 lub 1242, zm. 1288 w Krakowie) Syn KazimierzaKujawskiego, księcia kujawskiego i Konstancji Wrocławskiej, księżniczki Kazimierz II Sprawiedliwy (ur. 1138, zm. 1194 w Krakowie) Syn Bolesławaśląskiej. Był bratem przyrodnim Władysława Łokietka. W 1261 r. zbuntował się Krzywoustego – księcia polskiego i hrabianki niemieckiej Salomei z Bergu.przeciw ojcu i przy pomocy możnowładztwa wymusił wydzielenie sobie odrębnej W chwili śmierci ojca miał prawdopodobnie rok i nie otrzymał on żadnejdzielnicy. W ten sposób stał się księciem sieradzkim. Po śmierci ojca związał się dzielnicy – kraj został podzielony pomiędzy jego starszych braci. Przebywałpolitycznie z księciem Bolesławem Wstydliwym. Ponieważ małżeństwo Bolesława najpierw pod opieką matki, a potem brata Bolesława Kędzierzawego.i Kingi było bezdzietne został oficjalnie przez parę książęcą usynowiony. Stał W skutek śmierci Bolesława Kędzierzawego i konfliktu jego następcy Mieszka IIIsię wtedy legalnym następcą Bolesława. Na żonę przeznaczono mu Gryfinę, z możnowładztwem małopolskim Kazimierz przejął władzę nad Małopolską,księżniczkę ruską. Małżeństwo jednak nie było udane. Po śmierci Bolesława został a potem stał się nawet księciem zwierzchnim Polski. Za żonę pojął Helenę Znojemskąksięciem krakowsko-sandomierskim w 1279 r. Zmarł bezpotomnie. z rodu Przemyślidów. Mieli sześcioro dzieci, w tym synów Konrada Mazowieckiego i Leszka Białego. Przydomek, który nosi pochodzi dopiero z XVI wieku.Kazimierz Kujawski (ur. 1211, zm. 1267) Syn Konrada Mazowieckiego, księciamazowiecko-kujawskiego i Agafii, księżniczki ruskiej. Był księciem kujawsko- Andrzej II (ur. 1176, zm. 1235) Młodszy syn Beli III- króla Węgier i Agnieszki de-łęczyckim. Z drugą żoną Konstancją Wrocławską, księżniczką śląską, miał Chatillon – księżniczki antiocheńskiej. W 1205 r. został królem węgierskim, a późniejm.in. syna Leszka Czarnego, a z trzecią żoną Eufrozyną Opolską, synów także królem halicko-włodzimierskim (na ówczesnej Rusi). Brał udział w V krucjacie– Władysława Łokietka, Kazimierza II i Siemowita. Rządził swoją dzielnicą w obronie Jerozolimy. Wyprawa nie okazała się sukcesem. W kraju nie posiadał silnejprowadząc lokalne wojny ze swymi krewnymi, próbując uporać się z najazdami pozycji zmagając się opozycją możnowładztwa. W 1203 r. ożenił się księżniczkąpogańskich Jaćwięgów oraz ekspansją Krzyżaków sprowadzonych przez ojca. niemiecką Gertrudą Andechs-Meran, z którą doczekał się pięciorga dzieci: m. in. syna Beli IV – późniejszego króla Węgier, Kolomana – króla halickiego oraz córkiRościsław Michajłowicz (ur. 1225, zm. 1262) Syn Michała Czernichowskiego, świętej Elżbiety Węgierskiej.kniazia ruskiego i Marii Romanownej, księżniczki ruskiej. Był księciem halickim,mężem Anny Arpadówny, królewny węgierskiej. Poprzez małżeństwo stał się Henryk Brodaty (ur. 1170, zm. 1238 w Krośnie Odrzańskim) Był synem księciapoplecznikiem króla Węgier w jego ekspansji na Ruś Czerwoną. Z jego związku śląskiego Bolesława Wysokiego i Krystyny – hrabianki niemieckiej. Z powodu śmierciz Anną urodziło się pięcioro dzieci: Kunegunda, Bela, Michał, Elżbieta i Gryfina starszych braci stał się następcą ojca i księciem wrocławskim. Prowadził zdecydowaną– żona księcia krakowskiego Leszka Czarnego. Najazd mongolski w 1241 r. politykę zmierzającą do przejęcia innych dzielnic podzielonego Królestwa Polskiego.zakończył jego panowanie w Haliczu. Był następnie banem Maczwy i Slawonii Walczył o Śląsk, Małopolskę i Wielkopolskę, które przejściowo udało mu sięw chorwackiej części władztwa Beli. opanować. Szczególnie zależało mu na Krakowie, którego trwałe przejęcie dawało szanse na zjednoczenie całego kraju. Prowadził bardzo mądrą politykę gospodarczą,Bolesław Pobożny (ur. 1221, zm. 1279) Był synem Władysława Odonica księcia to on rozpropagował w Polsce nowe magdeburskie prawo osadnicze. Jego żoną byławielkopolskiego i Jadwigi Gdańskiej. Po śmierci ojca schedę przejął jego starszy Jadwiga Śląska z rodu Andechs-Meran, z którą doczekał się siedmiorga dzieci.brat Przemysł I, jednak Bolesław wymógł na nim posiadanie własnej dzielnicy.Był nią Kalisz. Po śmierci brata, Bolesław przejął władzę nad całą Wielkopolską, Bertold IV (ur. ?, zm. 1204) Syn Bertolda III Andechs i Jadwigi z Wittelsbachu.a jego pierwszą samodzielną decyzją było wysłanie swatów do króla węgierskiego Był hrabią Andechs w Bawarii i pierwszym księciem Meranu – marchii CesarstwaBeli IV. Ożenił się z jego córką Jolentą, wiążąc się w ten sposób sojuszem z teściem, Niemieckiego położonej na wybrzeżu Adriatyku. W 1180 r. ożenił się z Agnieszkąa także Bolesławem Wstydliwym i Leszkiem Czarnym. Prowadził długą wojnę Wettin. Mieli dziewięcioro dzieci – 4 synów i 5 córek – m. in. Gertrudę Andechs-z Kazimierzem Kujawskim o kasztelanię lądzką. Nie posiadając męskich -Meran, żonę Andrzeja II, króla Węgier, oraz Jadwigę Śląską, żonę Henrykapotomków, przekazał swe księstwo bratankowi Przemysłowi II. Brodatego, księcia wrocławskiego.Konrad Mazowiecki (ur. 1187, zm. 1247) Był synem Kazimierza II Stefan V (ur. 1239, zm. 1272) Był najstarszym synem Beli IV, króla WęgierSprawiedliwego księcia krakowskiego i Heleny Znojemskiej księżniczki i Marii Laskaris, cesarzówny bizantyjskiej. Na początku objął władaniem księstwoczeskiej. Miał pięcioro rodzeństwa, w tym brata Leszka Białego. Po śmierci ojca, Transylwanii. Następnie jako „król z łaski Ojca i Boga” sprawował władzę nad częściąkiedy Konrad doszedł do wieku „sprawnego” (15 lat) przejął samodzielne rządy królestwa. Został ożeniony z Elżbietą Kumańską, córką pogańskiego wodza plemienianad księstwem kujawsko- -mazowieckim. Ponieważ był mocno zaangażowany w Kumanów, które osiadło we wschodniej części Węgier. Aby zdobyć poparcie Rzymupolitykę wschodniego sąsiada – Rusi pojął za żonę Agafię, księżniczkę ruską. Aby i papieża, zawarł podwójny dynastyczny alians z Andegawenami: jego córka Mariazabezpieczyć się przed najazdami z Prus sprowadził Zakon Najświętszej Marii wyszła za mąż za Karola II z Neapolu, a jego syn i następca Władysław poślubił siostręPanny. Walczył z bratankiem – Bolesławem Wstydliwym o księstwo krakowskie, Karola II – Elżbietę.a nawet go uwięził. Miał 5 synów w tym Kazimierza Kujawskiego – księciakujawskiego, i 4 córki.

×