Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gra Domino Dynastyczne (Biogram damy)

776 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gra Domino Dynastyczne (Biogram damy)

  1. 1. Agnieszka Wettin (ur.?, zm. 1195) Córka Dedy V, władcy Łużyc Dolnych. jej narodzeniem w intencji ocalenia Węgier od najazdu tatarskiego. W wieku czterechW 1180 r. poślubiła Bertolda IV- hrabiego Giessen-Andechs, księcia Meranu. lat została powierzona opiece mniszek Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanek)Z tego związku urodziło się dziewięcioro dzieci – córki: Gertruda Andechs-Meran w Veszprem. Gdy chciano ją później zwolnić z zobowiązań, aby mogła wyjść za mąż,– królowa Węgier, Jadwiga Śląska – żona Bolesława Pobożnego, Agnieszka odmówiła. W obecności prymasa Węgier uroczyście potwierdziła stanowczą wolę– królowa Francji, Matylda i nieznana z imienia córka, oraz czterech synów: Otto, pozostania w zakonie, korony ziemskie oddając za koronę niebieską. Kiedy miałaHenryk, Egbert, Berthold. 10 lat przeniosła się do klasztoru dominikanek na wyspie Lepri na Dunaju jako internistka, a niebawem jako zakonnica. Zmarła w 1270 r. w wieku 28 lat. Odtąd wyspęElżbieta Węgierska (Elżbieta z Turyngii) (ur. 1207 w Bratysławie lub w Sárospatah Lepri nazwano wyspą Św. Małgorzaty. W 1789 r. papież Pius VI zaliczył ją w poczetna Węgrzech, zm. 1231 w Marburgu) Była trzecim dzieckiem króla węgierskiego błogosławionych, a w poczet świętych włączył ją Pius XII w 1943 r.Andrzeja II z dynastii Arpadów i Gertrudy Andechs-Meran. W wieku 4 latzostała zaręczona z Ludwikiem IV, landgrafem Turyngii. Udała się wtedy do Salomea (ur. 1211, zm. 1268) Córka Leszka Białego księcia krakowskiegoTuryngii i zamieszkała na zamku w Wartburgu. Ślub obojga odbył się dopiero i Grzymisławy księżniczki ruskiej. Została odesłana w 1218 r. na dwór węgierski jako10 lat później. W następnych latach urodziła troje dzieci: Hermana, Zofię i Gertrudę. narzeczona Kolomana, syna króla węgierskiego Andrzeja II. Po ślubie w 1219 r.,W 1227 r. jej mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej. Elżbieta 12-letni Koloman i 8-letnia Salomea objęli tron w Haliczu. Po opuszczeniu Rusi Koloman,odsunęła się wtedy od życia dworskiego i w 1228 r. złożyła śluby jako jedna otrzymał władzę w Dalmacji, Chorwacji i Słowenii. Poznali tam wówczas tworzącyz pierwszych tercjarek franciszkańskich. Oddała się całkowicie wychowywaniu się Zakon franciszkański i stali się jego tercjarzami. Zobowiązali się od początku dodzieci, modlitwie i pokucie. W Marburgu ufundowała przytułek dla opuszczonych, życia w dziewictwie, co potwierdzili ślubem czystości. W 1241 r. w walce z Tatarami,gdzie codziennie posługiwała ubogim, prowadząc jednocześnie bardzo surowy tryb zginął Koloman. 30-letnia wdowa wróciła na dwór swojego młodszego brata Bolesławażycia. Została ogłoszona świętą przez papieża Grzegorza IX w 1235 r. Jest patronką Wstydliwego. Postarała się o utworzenie klasztoru klarysek w Zawichoście, (przeniesionyzakonu elżbietanek. do Skały), do którego w 1245 r. sama wstąpiła. Salomea spędziła tam ostatnie lata życia, nie przyjęła jednak funkcji przełożonej. Została beatyfikowana w 1672 r. przez papieżaJolenta Helena Arpadówna (ur. 1244 w Ostrzyhomiu, zm. 1304 w Gnieźnie) Klemensa X.Urodziła się, jako ósme dziecko króla węgierskiego Beli IV z dynastii Arpadówi Marii Laskaris, córki cesarza bizantyńskiego. Jako kilkuletnia dziewczynka, Konstancja Wrocławska (ur.?, zm. 1253 lub 1257) Córka Henryka Pobożnego księciazostała wysłana na dwór starszej siostry Kingi, do Krakowa. W 1256 r. gdy miała śląskiego i Anny Przemyślidki, księżniczki czeskiej. W 1239 r. została drugą żoną12 lat została zaręczona z księciem kaliskim Bolesławem Pobożnym. Ślub odbył księcia kujawskiego Kazimierza Kujawskiego. Z tego małżeństwa urodziło się czworosię 2 lata później – książę miał wówczas 37 lat, Jolenta 14. Po ślubie książęca para dzieci: Bolesław, Adelajda, Siemomysł i Leszek zw. Czarnym – książę krakowski.zamieszkała w Kaliszu. Jolenta i Bolesław doczekali się trzech córek. Elżbieta,została wydana za księcia legnickiego Henryka, Jadwiga, została poślubiona przez Gertruda Andechs-Meran (ur.1185, zm.1213) Córka Bertolda IV, hrabiego Diessens-Władysława Łokietka. Anna, wstąpiła do klasztoru klarysek w Gnieźnie. Po śmierci -Andechs, księcia Meranu i Agnieszki Wettin. W 1203 r. poślubiła króla Węgiermęża, Jolenta wstąpiła do zakonu klarysek w Starym Sączu. W 1284 r. przeniosła się – Andrzeja II. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci, między innymi: Bela IVdo klasztoru klarysek w Gnieźnie, gdzie została do śmierci. W 1827 r. Jolenta została – król węgierski, Koloman – król halicki, oraz św. Elżbieta, żona landgrafa Turyngiibeatyfikowana przez papieża Leona XII. – Ludwika IV. Po czternastu latach królowania na Węgrzech, znienawidzona przez część magnaterii za popieranie Niemców, została zamordowana. Zamachowiec przebiłEufrozyna Opolska (ur. ok. 1229, zm. 1292 lub 1293) Córka Kazimierza I, księcia ją włócznią w obecności synów – Beli i Kolomana.opolsko-raciborskiego i bliżej nieznanej Wioli. Około 1257 r. wyszła za mąż zaKazimierza Kujawskiego, księcia kujawskiego. Z tego związku urodziło się trzech Grzymisława Łucka (ur.?, zm. 1258) Córka władcy łuckiego Ingmara. W 1207 r.synów: Władysław Łokietek, Kazimierz II i Siemowit. W 1267 r. zmarł Kazimierz została żoną księcia polskiego Leszka Białego. Z tego małżeństwa urodziła się dwójkaKujawski, a Eufrozyna została regentką w imieniu małoletnich synów. W 1275 r. dzieci: Salomea wydana w 1219 r. za Kolomana z dynastii węgierskich Arpadów,Władysław Łokietek został uznany za pełnoletniego i jeszcze w tym samym roku oraz Bolesław V Wstydliwy późniejszy książę krakowski, mąż Kingi Arpadówny.Eufrozyna wyszła ponownie za mąż, za Mściwoja II, księcia pomorskiego, związek Po tragicznej śmierci męża w 1227 r., zamordowanego na wiecu w Gąsawie, Konradten był bezdzietny i ostatecznie w maju 1288 r. się rozpadł. Zmarła na Kujawach i Mazowiecki – brat jej męża porwał i osadził Grzymisławę wraz z synem w twierdzyzostała pochowana w kościele dominikanów w Brześciu Kujawskim. w Sieciechowie, skąd udało im się zbiec. Do jej śmierci w 1258 r. Bolesław radził się jej w najważniejszych sprawach.Helena Znojemska (ur.w 1141, zm. pomiędzy 1202 a 1206) Była córką Konrada II,drobnego księcia dzielnicowego, panującego w morawskim Znojmie, pochodzącego Elżbieta Łokietkówna (ur. 1305, zm. 1380 w Budzie) Córka Władysława Łokietkaz rodu Przemyślidów i Marii, córki wielkiego żupana serbskiego. Około 1161 r., i Jadwigi Kaliskiej. W 1320 r. Elżbieta została wydana za mąż za króla Węgier Karolapoślubiła najmłodszego syna Bolesława III Krzywoustego, Kazimierza II Roberta. Małżeństwo to było efektem polityki Władysława Łokietka, który dotychczasSprawiedliwego. Z małżeństwa tego doczekała się sześciorga dzieci: nieznanej nie mógł czuć się bezpiecznie na tronie polskim. Poprzez związek Elżbiety z monarchąz imienia córki, zmarłych w młodym wieku Kazimierza, Bolesława i Adelajdy oraz węgierskim Władysław Łokietek zyskiwał cennego sojusznika. Elżbieta i Karol Robertpóźniejszych panujących książąt Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. przeżyli razem dwadzieścia dwa lata, w trakcie którego doczekali się pięciu synów:W 1194 r. zmarł mąż Heleny, pozostawiając dwóch nieletnich synów. Rządy regencyjne Karola i Władysława zmarłych w dzieciństwie, Stefana, Andrzeja oraz Ludwika – królaw Małopolsce i na Mazowszu objęła Helena razem z biskupem krakowskim Pełką Polski i Węgier. Pod koniec życia dużo czasu spędzała w klasztorze klarysek w Stareji wojewodą krakowskim Mikołajem. Rządy Heleny do spokojnych nie należały, Budzie. Zmarła w 1380 r., przeżywszy siedemdziesiąt pięć lat.gdyż władzy małoletnich książąt zagrażał pozbawiony tronu krakowskiego przezKazimierza jego starszy brat, Mieszko III Stary. Gryfina (ur.?, zm.?) Córka Rościsława Michajłowicza, bana serbskiej Maczwy i Slawonii oraz królewny węgierskiej Anny Arpadówny – siostry Kingi.Jadwiga Kaliska (ur. ok. 1266 w Kaliszu, zm. 1339 w Starym Sączu) Córka W 1265 r. została żoną Leszka Czarnego, księcia polskiego. Małżeństwo nie było udane.księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i Jolenty Heleny królewny węgierskiej. W 1271 r. na dworze krakowskim doszło do skandalu obyczajowego, kiedy księżnaW 1293 r. Jadwiga została żoną księcia sieradzkiego Władysława Łokietka. publicznie ogłosiła, że mąż jest impotentem. Do pogodzenia małżonków doszło dopieroZ tego małżeństwa urodziło się siedmioro dzieci: Stefan, Władysław, Kunegunda, cztery lata później na skutek interwencji Bolesława Wstydliwego. Leszek zdecydowałElżbieta – żona króla Węgier Karola Roberta, Jadwiga i Kazimierz – późniejszy król się wówczas na leczenie u znanego lekarza Mikołaja z Krakowa, potomstwa jednakPolski. Gdy po śmierci Przemysława II rządy objął Wacław II Czeski, Władysław Gryfina się nie doczekała.musiał uciekać z kraju, natomiast Jadwiga schroniła się w Radziejowie. Po 4 latachnieobecności Łokietek wrócił do Polski i rozpoczął wojnę z Czechami. Jadwiga Maria Laskaris (ur.1206, zm.1270) Córka Teodora I Laskarisa, cesarza bizantyjskiegoskutecznie pomagała Władysławowi w zdobyciu korony. 20 stycznia 1320 r. i Anny Angeliny. W 1218 r. poślubiła króla Węgier – Belę IV. Z tego związku urodziłow Krakowie nastąpiła upragniona koronacja Władysława i Jadwigi. Po śmierci męża się dziesięcioro dzieci: Anna, Kinga – księżna krakowska (święta), Elżbieta, Małgorzataprzeniosła się do klasztoru klarysek w Starym Sączu. (zmarła w dzieciństwie), Jolenta – księżna kaliska, (błogosławiona), Konstancja – księżna halicka, Katarzyna, Małgorzata – dominikanka (święta), Bela i Stefan – królJadwiga Śląska (Andechs-Meran) (ur. ok. 1178, zm. 1243 w Trzebnicy). Jej Węgier.rodzicami byli Bertold IV książę Meranu i Agnieszka Wettin. Miała czterechbraci i pięć sióstr w tym: Gertrudę żonę króla węgierskiego Andrzeja II. Na Śląsk Anna Arpadówna (ur.1226, zm. 1270) Córka króla węgierskiego Beli IV i cesarzównyJadwiga przybyła gdy miała dwanaście lat. Jej rodzice zdecydowali, że zostanie bizantyjskiej Marii Laskaris. Żona Rościsława Michajłowicza bana serbskiej Maczwyżoną jednego ze śląskich Piastów, Henryka Brodatego. Z tego związku urodziło i Slawonii. Była matką piątki dzieci: Kunegundy – żony króla czeskiego Przemysława,się siedmioro dzieci: Bolesław, Konrad, Henryk, Agnieszka, Zofia, Gertruda Gryfiny – żony Leszka Czarnego, Beli, Michała i Elżbiety.i Władysław. W 1209 r. Jadwiga złożyła śluby czystości. Odtąd żyła jak zakonnica.Zajmowała się chorymi, wspierała biednych i odwiedzała więźniów. Z jej inicjatywy Agafia Rurykowicz (ur.?, zm.1247) Córka Świętosława Włodzimierskiego i Jarosławypowstał w Trzebnicy klasztor sióstr cysterek, ulubione miejsce księżnej, tam też po Rurykowicz. W 1207 r. poślubiła Konrada Mazowieckiego, księcia Mazowsza.śmierci została pochowana. Jej kanonizacja nastąpiła już w 24 lata po śmierci. Z tego związku urodziło się pięciu synów: Bolesław, Kazimierz Kujawski, Siemowit, Siemomysł, Mieszko Chościsko, a także cztery córki: Salomea, Judyta, Ludmiła,MałgorzataArpadówna(ur.1242,zm.1270nawyspieLepri)Jejrodzice,królwęgierski Eudoksja.Bela IV i Maria Laskaris cesarzówna bizantyjska, ofiarowali ją Bogu jeszcze przed

×