โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี 6

418 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี 6

  1. 1. ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” โครงงานทดลองทฤษฎี จะพัฒนาขั้นมาเพื่อช่วยการจาลองทฤษฎีสาขาต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้เหตุการณ์ หรือสถานการณ์จริงได้ เป็นโครงงานที่นักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าความรู้ หลักการ แนวคิด และข้อเท็จจริงต่างๆของทฤษฏีนั้นอย่างลึกซั้ง และสร้างแบบจาลองเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งโครงงานนี้จะเป็นการสร้างองค์ความรู้และการบูรณาการความรู้อย่างชัดเจน เช่นโครงงานจาลองอุกาบาตรชนโลก จะต้องศึกษาทั้งทฤษฎีด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ และนาความรู้ที่ได้มาบูรณาการ เพื่อความถูกต้องตามหลักทฤษฎี โครงงานจาลองทฤษฎี จะเห็นว่าบริษัทผลิตรถยนต์ได้นามาใช้สร้างเป็นเหตุการณ์จาลองในการทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์เมื่อรถพุ่งชนกาแพง คนขับจะมีความปลอดภัยในระดับใด จะใช้หลักการคานวณตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่อมีความเร็วของรถยนต์ผสมผสานกับแรงกระแทกจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น นอกจากนี้โครงงานทดลองทฤษฎี สามารถนามาทดลองในเรื่องต่างๆ ได้อีก เช่น การทดลองสภาวะโลกร้อน การทดสองการขับเครื่องบิน การทดลองระบบสุริยจักรวาล เป็นต้นตัวอย่างโครงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรดจากน้าผลไม้โดย1. นางสาวเยาวรัตน์ ตอสูงเนิน2. นางสาวสไบนาง สนิทภักดี3. นางสาวสุมินตรา ขวัญถาวรหลักการและเหตุผล ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้าผลไม้เพื่อคลายร้อยและกระหาย บางครั้งก็นานาผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนามารับ ประทานแทนของว่างก็ได้ กลุ่มของดิฉันจึงได้นาข้อมูลเหล่านี้มาคุยและปรึกษากันกับสมาชิกภายในกลุ่ม ว่าเราสามารถนาผลไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ความเป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ ได้หรือไม่และถ้าต้องจัดระดับค่าความเป็นกรดเมื่อนาน้าผลไม้มาผสมกับนั้นจะ สามารถเรียงลาดับว่าอับว่าอันไหนมีค่าความเป็นกรดสูงสุดจากข้อสงสัยต่างๆ เหล่านี้กลุ่มของดิฉันจึงได้คิดค้นจัดทาโครงงานนี้ขึ้นมาวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาหาระดับค่าความเป็นกรดของน้าผลไม้เมื่อนามาผสมกัน2. เพื่อศึกษาว่ากรดจากน้าผลไม้ที่ผสมแล้วเติมเกลือละลายน้าลงไปจะมีความสามรถใน ในการขจัดคราบสกปรกหรือไม่
  2. 2. 3. เพื่อศึกษาหาความสามรในการกัดกร่อนของน้าผลไม้เมื่อนาเกลือละลายน้ามาผสมขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า1. ศึกษาหาระดับค่าความเป็นกรด ของน้าผลไม้ที่นามาผสมกัน2. ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนของน้าผลไม้ที่ผสมกัน แล้วเติมเกลือละลายน้าลงไปและความสามารถในการขจัดคราบสกปรกบนเหรียญสมมุติฐานของการศึกษา ตอนที่1 วัตถุดิบที่นามาทดลอง มื่อนามาผสมกันจะทาให้ระดับค่าความเป็นกรดเปลี่ยนไป ตอนที่2 ระดับค่าความเป็นกรด เมื่อนาเกลือละลายน้ามาผสมลงไปจะทาให้ความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบ สกปรกได้ดียิ่งขึ้นตัวแปร ตัวแปรต้น ตอนที่1 น้ามะนาว น้าสับปะรด น้าส้ม ตอนที่2 น้ามะนาว น้าสับปะรด น้าส้ม เกลือละลายน้า ตัวแปรตาม ระดับค่า ph ที่วัดได้จากการทดลอง ตัวแปรควบคุม ตอนที่1 ปริมาณน้ามะนาว ปริมาณน้าสับปะรด ปริมาณน้าส้ม ตอนที่2 ปริมาณน้ามะนาว ปริมาณน้าสับปะรด ปริมาณน้าส้ม ปริมาณเกลือละลายน้าแหล่งที่มาhttp://toffykz.blogspot.com/2012/08/6.htmlhttp://www.learners.in.th/blogs/posts/349062จัดทาโดยนายภาณุพงศ์ มหาวัน เลขที่ 6นางสาวเจตนิพิฐ พุ่มจาปา เลขที่ 8ชั้น ม.6/15

×