Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amkista uralle -datasetti 2018

817 views

Published on

Oletko toteuttamassa ammattikorkeakoulussasi uraseurantakyselyä? Tutustu AMKista Uralle! -hankkeessa toteutetun uraseurantakyselyn toimintamalliin ja tuloksiin.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Amkista uralle -datasetti 2018

 1. 1. URASEURANTAKYSELYN 2017 TOIMINTAMALLI JA TULOKSIA
 2. 2. AMKista uralle! -hankkeen 2015–2018 tavoitteena oli vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla. Hankkeessa mm. luotiin toimintamalleja uraseurantatiedon keräämiseen, vertailuun ja levittämiseen koko ammattikorkeakoulukentälle. Hankkeesta ja sen tavoitteista lisää hankkeen loppuraportissa Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen. Tämä datasetti on tarkoitettu ko. raportin toiminnalliseksi liitteeksi.
 3. 3. • Toimintamallin kuvaus • Kyselyn tekeminen • Tiedon tallentaminen ja jakaminen • Mihin aineisto voi vastata? • Tulosten hyödyntäminen opiskelijan ohjauksessa ja opintopolulla • Tulosten hyödyntäminen pedagogisessa johtamisessa ja koulutuksen kehittämisessä • Pilottikyselyn keskeisiä tuloksia • Lisätietoa • Hankkeen toimijat Sisältö
 4. 4. Toimija 2,5 kk ennen kyselyä 1 kk-3vkoa ennen 2 vkoa ennen 1 vko ennen Kysely auki (2-3 vkoa) 1 vko kyselyn jälkeen 1-12 vkoa kyselyn jälkeen AMK:n ARVO- yhteys- hlöt AMK:t Tarkistavat alumnirekisterin tiedot Ennakkotiedottavat kyselystä Päivittävät tietosuojaselosteen osaltaan Tarkistavat Virta- poiminnan ja opiskelijatunnukset Lähettävät alumnirekistereistä s-postiosoitteet opiskelijatunnuksen perusteella CSC:lle Tekevät saatetekstin oman osuuden Avaavat kyselykerran ARVOon Tekevät mahdolliset omat lisäkysymykset (eivät näy muille) Seuraavat vastaustilannetta ARVOsta (oma vs. koko aineiston vastaustilanne) Tarvittaessa täsmämainostavat kyselyä alumneille Sulkevat kyselykerran Tulosraportti ARVOsta CSC:ltä tulleen csv- tiedoston tarkistaminen Vastaajien anonymiteetin varmistaminen (amk- kohtaiset avoimet vastaukset) Raportoivat omien käytänteiden puitteissa tuloksista avainryhmille (johto, opetuksen suunnittelu, uraohjaus, hakumarkkinointi jne.) Kiittävät vastaajia ja lähettävät heille raportin keskeisistä tuloksista CSC ja alihank- kijat Tekee Virta-poiminnan Tilaa yhteystiedot VRK:sta ja puhelinnumeroita tarjoavasta yrityksestä Päivittää yhteisen tietosuojaselosteen Yhdistää Virta- poiminnan ja saadut yhteystiedot Tekee tarvittavat poistot Päivittää kyselyn ARVOon, ml. linkit ja vuosiluvut Yhdistää kaikki yhteystiedot samaan tietokantaan Tekee henkilökohtaiset vastauslinkit Ilmoittaa kyselyn avaamis- ja sulkemispvämäärät Lähettää kyselyn tekstivisteinä ja s- posteina (vastauslinkki ARVOon) 2 muistutusta, ei- vastanneiden kontaktointi mobiilina ja s-postina, max. 3 kontaktia per vastaaja Kokoaa kaikki saadut vastaukset csv- tiedostoiksi: a) Kaikki vastaukset b) Amk-kohtaiset vastaukset c) Rahoitusmalli- vastaukset Lähettävät amk:eille, Arenelle ja OKM:lle Rahoitusmallidata Vipuseen (avoin, julkinen) Data sovituin osin* Töissä- palveluun (julkinen) Kaikki numeerinen data extra- Vipuseen (Haka-kirjautuminen) Kaikki data* tutkimuskäyttöön Aila-palveluun (FSD-tietoarkisto) Arenen vastaava ryhmä Tarkistaa kyselyn sisällön ja aikataulun vuosittain Hoitaa sopimukset CSC:n ja mahdollisen koordinoijatahon kanssa Konsultoi ongelmatilanteissa Seuraa kyselyn toimivuutta ja neuvottelee OKM:n, yo:n palauteryhmän ja sidosryhmien kanssa Koordi- noija- taho* Organisoi tietojen tarkistuksen ja päivityksen CSC:n kanssa Koordinoi, tekee operatiivisia päätöksiä ongelmatilanteissa Koordinoi ja tiedottaa Tarvittaessa koordinoi ja tiedottaa Puhdistaa ja työstää datan eri portaaleihin sopivaksi tai ostaa ko. työn alihankkijalta
 5. 5. Kyselyprosessin toteutuksen avainroolit • AMK:ien ARVO-yhteyshenkilö • toimii ARVO-vastuukäyttäjänä (valitaan myös varahenkilö) • hoitaa AVOP- ja uraseurantakyselyn (teknisen) käytännön työn (omat kysymykset, tervehdys, kyselykerta) ja on yhteyshenkilö CSC:lle sekä uraseurannan koordinoijataholle • hoitaa yhteyden AMK:n Virta-yhteyshenkilöön sekä alumnirekisterin ylläpitäjään jne. • hoitaa rekisteriselosteen amk:n sivuille CSC:n mallin mukaan ja merkitään uraseurantakyselyn rekisteriselosteen amk-kohtaiseksi yhteyshenkilöksi ja seuraa CSC:n ohjeita: https://wiki.eduuni.fi/display/CscArvo/Uraseuranta • CSC Tieteen tietotekniikkaa Oy (hallinnoi ja kehittää Virtaa, Arvoa ja Vipusta) • Arenen koulutuksen laadusta vastaava ryhmä • koordinoi sekä AVOPin että uraseurannan sisältöjä sekä keskustelee ja linjaa tarvittavista sisältö- tai prosessimuutoksista OKM:n, Unifin ja CSC:n kanssa. • tekee sopimukset CSC:n kanssa (tai organisoi tahon, joka sopimusosapuolena). • Kyselyn koordinoijataho (hanke, organisaatio, ulkoinen palvelu tms.) • käynnistää ja aikatauluttaa valtakunnallisen uraseurannan vuosittaisen datankeruuprosessin • on yhteydessä yliopistojen Aarresaariverkostoon (yo-kyselyn koordinoiva taho) • koordinoi prosessin ja toimii Arenen, CSC:n ja ARVO-yhteyshenkilöiden linkkinä sekä tiedottajana • työstää kerätyn valtakunnallisen datan sellaiseen muotoon, että se on teknis-tilastollisesti yhteensopiva Töissä- ja Aila-palvelujen määrittelyihin. Voidaan ostaa alihankkijalta.
 6. 6. VRK + Fonecta tai muu tietokanta VIRTA- poiminta: kaikki valmistu- neet Puhelinnumero saatavilla Puhelin- numeroa ei saatavilla SMS- kysely Ei vastaa SMS- kyselyyn 2 muistutus- viestiä Valmistunut vastaa kyselyyn S-posti- kysely Valmistunutta ei tavoiteta Valmistunutta ei tavoiteta Valmistunut vastaa kyselyyn Ei vastaa s- postikyselyyn 2 muistutus- viestiä Ei vastaa s- postikyselyyn 2 muistutus- viestiä S-posti- osoitetta ei saatavilla S-postiosoite alumnirekis- terissä tms. Kyselyn eteneminen VRK + Fonecta tai muu tietokanta
 7. 7. Tulosten tallentaminen ja jakaminen Ehdotus uraseurantadatan tallentamisesta ja jakelukanavista: • Kaikki amk:t omistavat omat aineistonsa (ja Arene ry koko aineiston) • Vipunen Extra (kaikki numeerinen data) • Vipunen (OMK:n mahdollinen rahoitusmittarin data) • Töissä.fi-verkkopalvelu (tietyt kysymykset ks. raportti) • Kyselydatan pitkäaikaissäilytys tutkijoille Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa (Aila-palveluportaali) • Malli edellyttää tutkimusdataa esikäsittelevän tahon ja amk:ien päätöksen siitä, mitkä tiedot näkyvät esim. Vipunen Extrassa. • Pilottiaineiston valtakunnallinen jakaminen on toteutettu hankkeessa Töissä.fi- palveluun • Pilottiaineistoa on mahdollista pyytää tutkimuskäyttöön ko. amk:eilta.
 8. 8. Uraseurantatiedon käsittely ja raportointi 8 UraseurantakyselyVIRTA Muut tietolähteet esim. Tilastokeskus Tietojen koonti, aineiston yhdistäminen, puhdistaminen ja käsittely AMKien opiskelijatieto- järjestelmät Töissä.fi Vipunen Vipunen Extra ARVO Tutkimuskäyttö: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Aila-portaali Tulevaisuuden kehittämiskohde: automaattisesti tuotetut ja tilastollisesti analysoidut raportit AMKien AVOP-kysely Sisäiset raportit: AMKien omat raportointi- ja analysointi- työkalut esim. Power BI CSC:n ylläpitämät tietojärjestelmät
 9. 9. KYSELYDATAN TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA Näkökulmia uraseurantaan ja -ohjaukseen raportti
 10. 10. Mihin uraseurantakyselyn kysymykset vastaavat? Uraseurantakysely voi vastata moniin tiedontarpeisiin, kunhan sille esitetään hyviä kysymyksiä • seuraavissa dioissa esitetään mahdollisia tiedontarpeita teemoittain, kyselylomakkeen kysymysten järjestysnumerot esitetään sulkeissa • Virrasta saadaan huomattavan paljon taustatietoa kysymysten analyysiin, mm. sukupuoli, kansalaisuus äidinkieli, ikä valmistuessa jne. • Useita kysymyksiä ja analyysipolkuja yhdistämällä voidaan tarkastella teemoja kuten mm. tutkintojen työllistymisprofiili, nuorten työntekijöiden osaamistarpeet, urapolkujen ala- ja korkeakoulukohtaiset erot, opiskelijoiden opinto- ja uratausta, liikkuvuuden yhteyksiä palkkaan/tutkinnon tasoon, koettuun työuratyytyväisyyteen jne. • Useimmat erot vastaajien välillä näyttävän liittyvän koulutusaloihin ja kerrytetyn työkokemuksen määrään.
 11. 11. 11 Strategiatyö Koulutuksen ja opetuksen kehittäminen Opettajuuden muutos Laatutyö Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen Tutkinnon ja työtehtävän vastaavuus Osaamisen hyödyntäminen työssä Työtehtävät, työnantaja ja työtilanne Tarvittava osaaminen, tärkeys ja kehittyminen, ennakointi Aiempi tutkinto & työkokemus, työura Tyytyväisyys tutkintoon (työnantajat, valmiudet työelämään, yrittäjäksi, ura) Kouluttautuminen tutkinnon jälkeen, urasuunnitelmat Laadullisen työllistymisen mittari Työllistyminen Työnantajat arvostavat tutkintoani Suosittelisin tutkintoani Työuran kokonaisuus Palkka laadun mittarina Maakunta, työpaikka tai yritys Tutkinnon ja työtehtävän vastaavuus Osaamisen hyödyntäminen työssä Työtehtävät, työnantaja ja työtilanne, urasuunnitelmat Tarvittava osaaminen, tärkeys ja kehittyminen, ennakointi Laadullisen työllistyminen mittari (OKM:n esitys) Tyytyväisyys tutkintoon (työnantajat, valmiudet työelämään, yrittäjäksi, ura) Suosittelisin tutkintoani Työllistyminen, työura, yrittäjyys ja maakunta Kouluttautuminen tutkinnon jälkeen Kehityssuunnat toistettaessa Työelämän muutosten ennakointi
 12. 12. Laadullisen työllistyminen mittari (OKM: työryhmän ehdotus): • (3.2, 4, 17 / tällä hetkellä), (18 / tällä hetkellä), (19.2, 19.4, 19.7, 19.14, 19.16, 19.17) • (3, 4) Tyytyväisyys tutkintoon • (4, 5, 11) Ura ja työllistyminen • (3.4, 6-7, 19.16) Yrittäjyys • (15) Työllistymismaakunta • (9 ja 10) Kouluttautuminen tutkinnon jälkeen ja syyt kouluttautumiseen • AMK:n yleiset kehityssuunnat tulevat uraseurantakyselyä toistettaessa vuosittain • Työelämän muutosten ennakointi ja muutosten painoarvo työurakokemuksissa Strategiatyö
 13. 13. • (4, 13, 17, 18) Tutkinnon ja työtehtävän vastaavuus • (4, 5, 11, 16, 21) Työtilanne, palkka ja tulevaisuuden urasuunnitelmat • (11-13) Työtehtävät ja työnantaja • (17) Osaamisen hyödyntäminen työssä • (19 ja 20) Työelämässä tarvittava osaaminen ja miten amk kehitti • Opettajien ja opiskelijoiden osaamistarpeiden ennakointi kysymysten myötä Opettajuuden muutos
 14. 14. • (1 ja 2) Aiempi tutkinto & työkokemus • (4, 13, 17, 18) Tutkinnon ja työtehtävän vastaavuus ja tyytyväisyys tutkintoon • (7) Osaamisen hyödyntäminen työssä • (4, 5, 11) Työura ja työllistyminen • (3.4, 6-7, 19.16) Yrittäjyys • (9 ja 10) Kouluttautuminen tutkinnon jälkeen • (11-13) Työtehtävät ja työnantaja • (19) Osaamisten tärkeys ja kehittyminen • (20) Osaamistarpeet • (21) Urasuunnitelmat • Osaamistarpeiden ennakointi Koulutuksen ja opetuksen kehittäminen
 15. 15. Laadullisen työllistyminen mittari (OKM: työryhmän ehdotus) • (3.3, 4, 17 / tällä hetkellä), (18 / tällä hetkellä), (19.2, 19.4, 19.7, 19.14, 19.16, 19.17) • (3) Työnantajat arvostavat tutkintoani, suosittelisin muille, tarjosi eväitä yrittäjyyteen • (5, 6, 11) Työllistyminen ja työuran kokonaisuus • (12, 6) Työpaikka tai yritys • (16) Palkka laadun mittarina • (19) Työllistymismaakunta Laatutyö
 16. 16. URAOHJAUS OHJAAJAN TYÖELÄMÄTIEDON TUEKSI Näkökulmia uraseurantaan ja -ohjaukseen raportti
 17. 17. HYÖDYNTÄJÄT JA HYÖDYNTÄMISEN TAVAT URAOHJAUS KOULUTUKSEN MARKKINOINTI OPISKELIJAT Uraseurantatiedon hyödyntäminen opiskelijan ohjauksessa ja opintopolulla • Oppimispolkujen näkyväksi tekeminen • Kestäviin koulutusvalintoihin ohjaaminen • Ura- ja rekrypalveluiden ajankohtaisuus ja näkymät tulevaisuuteen • Ajantasainen tieto eri alojen ammateista, työnkuvista, urapoluista ja niiden muutoksista • Tietoa tutkinnosta hakijoille • Tietoa työllistymisen laadusta • Tietoa tutkinnoista valituille opiskelijoille • Opiskelupolun suunnittelu • Oman työuran suuntaaminen • Tulevaisuus- tietoisuuden kasvattaminen
 18. 18. Oppimispolkujen näkyväksi tekeminen • (1) Mikä oli korkein suorittamasi tutkinto ennen vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoa? • (2) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työkokemustasi ennen kuin aloitit opiskelemaan vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoa? • (9) Oletko osallistunut koulutukseen/-iin vuonna 2012 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Mihin? • (10) Mikä on tärkein syy sille, että olet osallistunut em. koulutukseen/-iin? • (17) Miten hyvin pystyit/pystyt hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaasi osaamista • (19) Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseisiä osaamisia? 23.1.2018 18
 19. 19. Ura- ja rekrypalveluiden ajankohtaisuus ja näkymät tulevaisuuteen • (11) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvasi/kuvaa parhaiten tilannettasi valmistumishetkellä ja nyt • (12) Mikä oli/on päätyönantajasi • (16) Mikä on keskimääräinen bruttopalkkasi tai kuukausitulosi tällä hetkellä? • (19) Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseisiä osaamisia? • (21) Millaisia suunnitelmia sinulla on urallesi seuraaville viidelle vuodelle? 23.1.2018 19
 20. 20. Kestäviin koulutusvalintoihin ohjaaminen • (3) Arvioi tyytyväisyyttäsi vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoon seuraavien väittämien perusteella. Valitse sopivin vaihtoehto • (4) Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? • (8)Kuinka tyytyväinen olet tähänastiseen työuraasi? • (17) Miten hyvin pystyit/pystyt hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaasi osaamista • (19)Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseisiä osaamisia? 23.1.2018 20
 21. 21. Ajantasainen tieto eri alojen ammateista, työnkuvista, urapoluista ja niiden muutoksista • (5) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työuraasi 2012 suoritetun tutkinnon jälkeen? • (6) Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina? • (8) Kuinka tyytyväinen olet tähänastiseen työuraasi? • (11) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvasi/kuvaa parhaiten tilannettasi valmistumishetkellä ja nyt? • (12) Mikä oli/on päätyönantajasi (linkki pivot työkaluun?) • (13) Mikä oli/on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi ensimmäisessä työssä valmistumisen jälkeen? Tällä hetkellä?( linkki pivot työkaluun?) • (19) Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseisiä osaamisia? • (21) Millaisia suunnitelmia sinulla on urallesi seuraaville viidelle vuodelle? 23.1.2018 21
 22. 22. Tietoa tutkinnosta hakijoille • (2) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työkokemustasi ennen kuin aloitit opiskelemaan vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoa? • (3) Arvioi tyytyväisyyttäsi vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoon • (4) Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan vuonna 2012 suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? • (13) Mikä oli/on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi ensimmäisessä työssä valmistumisen jälkeen? Tällä hetkellä? 23.1.2018 22 Tietoa tutkinnoista valituille opiskelijoille • (13) Mikä oli/on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi ensimmäisessä työssä valmistumisen jälkeen? Tällä hetkellä? • (14) Mikä seuraavista kuvasi/kuvaa parhaiten pääasiallisinta työtehtävääsi ensimmäisessä työssä valmistumishetkellä ja nyt? • (18) Miten hyvin työsi vastasi/vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutustasi? • (20) Minkälaista ammatillista ja alaasi liittyvää osaamista kannustaisit nykyisiä opiskelijoita hankkimaan tulevaisuuden työelämää ajatellen?
 23. 23. Oman opiskelupolun suunnittelu • (9) Oletko osallistunut koulutukseen/-iin vuonna 2012 suorittamasi tutkinnon jälkeen? Mihin? • (10)Mikä on tärkein syy sille, että olet osallistunut em. koulutukseen/-iin? • (17) Miten hyvin pystyit/pystyt hyödyntämään ammattikorkeakoulussa hankkimaasi osaamista? • (18) Miten hyvin työsi vastasi/vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutustasi? • (19) Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi? Miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseisiä osaamisia? • (20) Minkälaista ammatillista ja alaasi liittyvää osaamista kannustaisit nykyisiä opiskelijoita hankkimaan tulevaisuuden työelämää ajatellen? 23.1.2018 23
 24. 24. Oman työuran suuntaaminen • (5) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työuraasi 2012 suoritetun tutkinnon jälkeen? • (6) Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina? • (8) Kuinka tyytyväinen olet tähänastiseen työuraasi? • (11) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvasi/kuvaa parhaiten tilannettasi valmistumishetkellä ja nyt? • (12) Mikä oli/on päätyönantajasi? • (13 ) Mikä oli/on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi ensimmäisessä työssä valmistumisen jälkeen? Tällä hetkellä? • (14 ) Mikä seuraavista kuvasi/kuvaa parhaiten pääasiallisinta työtehtävääsi ensimmäisessä työssä valmistumishetkellä ja nyt? • (15) Missä maakunnassa työpaikkasi/yrityksesi sijaitsi/sijaitsee, ensimmäisessä työssä valmistumisen jälkeen ja nyt? • (16) Mikä on keskimääräinen bruttopalkkasi tai kuukausitulosi (säännölliset lisät, luontoisetujen verotusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien) tällä hetkellä? • (21) Millaisia suunnitelmia sinulla on urallesi seuraaville viidelle vuodelle? 23.1.2018 24
 25. 25. Tietoa työllistymisen laadusta • (5) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työuraasi 2012 suoritetun tutkinnon jälkeen? • (6) Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai freelancerina? • (11) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvasi/kuvaa parhaiten tilannettasi valmistumishetkellä ja nyt? 23.1.2018 25 Tulevaisuustietoisuuden kasvattaminen • (5) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työuraasi 2012 suoritetun tutkinnon jälkeen? • (11) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvasi/kuvaa parhaiten tilannettasi valmistumishetkellä ja nyt? • (21) Millaisia suunnitelmia sinulla on urallesi seuraaville viidelle vuodelle?
 26. 26. PILOTTIKYSELYN 2017 TULOKSIA Näkökulmia uraseurantaan ja -ohjaukseen raportti
 27. 27. Pilottiaineisto Seuraavat tulokset perustuvat vuonna 2017 edellä esitellyllä toimintamallilla kerättyyn uraseurannan pilottiaineistoon. Tulokset kuvaavat vuonna 2012 viidestä ammattikorkeakoulusta (OAMK, JAMK, HAMK, TAMK sekä Turun AMK) valmistuneiden työuria viiden vuoden seurantajaksolla. Tiedonkeruu toteutettiin osana AMK:sta Uralle! -ESR-hanketta. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin s-posti- ja mobiilikyselyn yhdistelmää, jossa tutkittavien puhelinnumerot poimittiin Fonectan rekisteristä ja sähköpostiosoitteet korkeakoulujen alumnirekisteristä (pl. HAMKin alumnirekisteri). Kyselyyn vastasi yhteensä 1119 amk-alumnia (417 s-postitse ja 702 mobiilikyselyyn).
 28. 28. Työkokemus ennen opintojen aloittamista aloittain 23.1.2018 28 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (sis. kirjastoalan tradenomit) Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Ei lainkaan Jonkin verran tai vain eri alalta Omalta alalta tai monipuolisesti vuosia
 29. 29. Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään 23.1.2018 29 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % HAMK JAMK Oamk TAMK TurkuAMK Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 30. 30. Tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään / koulutusala 23.1.2018 30 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 31. 31. Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen 23.1.2018 31 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % HAMK JAMK Oamk TAMK TurkuAMK Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 32. 32. Tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen/ koulutusala 23.1.2018 32 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 33. 33. Työnantajat arvostavat tutkintoani 23.1.2018 33 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeak. Tampereen ammattikorkeakoulu Turun amm.kork.-Åbo yrkeshögsk Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 34. 34. Työnantajat arvostavat tutkintoani / koulutusala 23.1.2018 34 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (sis. kirjastoalan tradenomit) Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 35. 35. Suosittelisin tutkintoa muille / koulutusala 23.1.2018 35 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (sis. kirjastoalan tradenomit) Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 36. 36. Suosittelisin tutkintoa muille / amk 23.1.2018 36 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
 37. 37. Miten tyytyväinen olet kokonaisuudessaan suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta? 23.1.2018 Etunimi Sukunimi 37 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % HAMK JAMK Oamk TAMK TurkuAMK Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen
 38. 38. Miten tyytyväinen olet suorittamaasi tutkintoon työurasi kannalta / koulutusala 23.1.2018 38 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen
 39. 39. Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä ja nyt (%) 23.1.2018 39 1,3 0,5 0,1 0,3 0,5 1,9 1,1 6,1 0,4 1,8 15,4 2,5 32,7 35,6 1,9 0,0 0,2 0,3 0,4 0,9 1,6 3,0 3,2 3,2 3,8 4,7 10,8 65,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Muu, mikä Työvoiman ulkopuolella Työskentely apurahalla Työvoimakoulutus tai vastaava Työllistetty/työharjoittelu Useita rinnakkaisia työsuhteita Perhevapaa (ei työsuhdetta) Osa-aikatyö Perhevapaa (työsuhteesta) Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer Työtön työnhakija Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai… Määräaikainen kokopäivätyö Vakituinen kokopäivätyö Nyt Valmistumishetkellä
 40. 40. Päätyönantaja ensimmäisessä työssä valmistumisen jälkeen Kunta tai kuntayhtymä 30 % Valtio 3 % Suuri yritys (250 työntekijää tai enemmän) 25 % PK-yritys (alle 250 työntekijää) 29 % Oma yritystoiminta 3 % Järjestö, säätiö tai vastaava 5 % Yliopisto 1 % Ammattikorkeakoulu 1 % Muu, mikä? 3 %
 41. 41. Päätyönantaja tällä hetkellä Kunta tai kuntayhtymä 29 % Valtio 4 % Suuri yritys (250 työntekijää tai enemmän) 25 % PK-yritys (alle 250 työntekijää) 28 % Oma yritystoiminta 4 % Järjestö, säätiö tai vastaava 5 % Yliopisto 1 % Ammattikorkeakoulu 1 % Muu, mikä? 3 %
 42. 42. Työtehtävä valmistumis- hetkellä ja nyt (%) 23.1.2018 42 6,2 5,9 5,8 7,2 1,9 0,8 35,0 5,2 9,6 1,8 7,6 1,4 0,4 0,3 3,0 7,9 7,4 5,7 5,1 11,2 3,1 0,6 29,7 6,3 13,6 1,8 5,2 2,2 0,4 0,3 2,9 4,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Muu, mikä? Tutkimus- ja/tai tuotekehitys Opetus- ja/tai kasvatus Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi Koulutus Asiakastyö ja/tai potilastyö Markkinointi, myynti tai osto Suunnittelu-, kehitys- ja/tai hallintotehtävät Viestintä ja mediatyö Toimistotehtävät Taiteellinen työ Lainopillinen työ Kirkollinen työ Rahoituksen ja/tai taloushallinnon tehtävät Tuotannolliset tehtävät Nyt Valmistumishetkellä
 43. 43. Toinen ammatillinen tai amk-tutkinto 7 % Pätevöitymis- tai erikoistumiskoulutus 11 % Ylempi kk- tutkinto 17 % Muu lisäkoulutus 29 % Ei osallistunut 36 % Kouluttautuminen amk-tutkinnon jälkeen
 44. 44. Syy valmistumisen jälkeisiin opintoihin / koulutusala 23.1.2018 44 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (sis. kirjastoalan tradenomit) Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Ammattitaidon kehittäminen Uralla eteneminen Työllistymisvaikeudet Alan/ammatin vaihtaminen Itseni sivistäminen Palkankorotus tai muu kannustin Tutkinnon ala / suuntautuminen ei vastannut työelämän tarpeita Tutkinnon taso ei vastannut työelämän tarpeita Muu syy
 45. 45. Tyytyväisyys tutkintoon / työuran kokonaisuus 23.1.2018 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä. Useita eri työnantajia ja/tai yrittäjyyttä, määräaikaisuuksia tai toimeksiantoja tai työskentelyä apurahalla. Vaihtuvia työnantajia ja tehtäviä, joiden välissä katkoksia, opiskelu- tai työttömyysjaksoja. Työttömyyttä, jota satunnaiset määräaikaisuudet, harjoittelut sekä keikka- tai freelancetyöt pilkkovat. Pääasiassa työvoiman ulkopuolella: esim. opiskelijana ja/tai vanhempainvapaalla. Joku muu, mikä? Tyytyväisyys tutkintoon Työurankokonaisuudenmäärittely Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen
 46. 46. Tutkinnon jälkeinen opiskelu / koulutuksen syy 23.1.2018 47 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Toisen asteen ammatillinen koulutus Ammatillinen lisäkoulutus (ammatti- tai erikoisammattitutkinto) Ammatilliset erikoistumisopinnot (AMK) Pätevöitymiskoulutus (pätevöitymisluvan saamiseksi) AMK-tutkintoon tähtäävät opinnot YAMK-tutkintoon tähtäävät opinnot Maisterin tutkintoon tähtäävät opinnot Tohtorin tai lisensiaatin tutkintoon tähtäävät opinnot Lyhyemmät koulutukset, kurssit tai opintokokonaisuudet Jokin muu koulutus En ole osallistunut koulutukseen Syy opintoihin Onkoosallistunutkoulutuksiin,mihin? Ammattitaidon kehittäminen Uralla eteneminen Työllistymisvaikeudet Alan/ammatin vaihtaminen Itseni sivistäminen Palkankorotus tai muu kannustin Tutkinnon ala / suuntautuminen ei vastannut työelämän tarpeita Tutkinnon taso ei vastannut työelämän tarpeita Muu syy
 47. 47. Alueellinen muuttoliike valmistumisen jälkeen (%) 72,5 18,2 8,8 0,5 65,7 19,9 13,4 1,1 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Korkeakoulun maakunta Muu maakunta Uusimaa Ulkomaat Valmistumisen jälkeen Tällä hetkellä
 48. 48. Muuttoliike on yhteydessä koulutusalaan tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kaikki (kysely) Kaikki (tilasto) Maa- ja metsätalousalat Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Palvelualat Yhteiskunnalliset alat Tekniikan alat Terveys- ja hyvinvointialat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Oma maakunta Uusimaa Muu tai tuntematon
 49. 49. Kuukausipalkka per ala 5 vuotta valmistumisen jälkeen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) alle 1000 euroa/kk 1001 - 2000 euroa/kk 2001-3000 euroa/kk 3001-4000 euroa/kk 4001-5000 euroa/kk yli 5000 euroa/kk
 50. 50. Miten hyvin pystyt (tällä hetkellä) hyödyntämään amk:ssa hankkimaasi osaamista? 23.1.2018 51 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % HAMK JAMK Oamk TAMK Turun AMK En voi hyödyntää juuri lainkaan Jonkin verran Hyödynsin jatkuvasti
 51. 51. Miten hyvin työsi vastaa (tällä hetkellä) vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutustasi? 23.1.2018 52 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % HAMK JAMK Oamk TAMK Turun AMK Selvästi alhaisempi Osittain alhaisempi Vastaa hyvin Osittain vaativampaa Selvästi vaativampaa
 52. 52. Miten hyvin työsi vastaa (tällä hetkellä) vaativuustasoltaan amk-koulutustasi? 23.1.2018 53 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Humanistiset ja taidealat Kasvatusalat Kauppa, hallinto ja oikeustieteet (sis. kirjastoalan tradenomit) Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat (ja luonnotieteet) Terveys- ja hyvinvointialat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Selvästi alhaisempi Osittain alhaisempi Vastaa hyvin Osittain vaativampaa Selvästi vaativampaa
 53. 53. Miten hyvin amk-opiskelu kehitti kyseisiä* osaamisia? 23.1.2018 54 *poimittu OKM:n mittariehdotuksesta 3,75 3,69 4,00 3,36 2,52 4,26 3,77 3,89 4,15 3,30 2,62 4,39 3,82 3,69 3,97 3,33 2,51 4,27 3,84 4,16 4,37 3,66 2,86 4,49 3,68 3,87 4,18 3,81 3,14 4,51 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Opinnoista saatu käytännön osaaminen Ongelmanratkaisutaidot Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus Kehittämisosaaminen Yrittäjyystaidot Kyky oppia ja omaksua uutta Turun AMK TAMK Oamk JAMK HAMK
 54. 54. 23.1.2018 55 4,80 4,36 4,74 5,21 4,93 5,31 5,37 5,22 4,35 3,79 4,49 3,34 4,63 4,29 4,17 2,51 5,35 5,33 4,11 3,78 4,28 3,82 3,59 4,10 4,09 3,87 3,45 3,22 3,32 2,79 3,95 3,41 3,57 2,64 4,35 3,71 -0,69 -0,58 -0,46 -1,39 -1,35 -1,21 -1,28 -1,35 -0,90 -0,56 -1,17 -0,54 -0,68 -0,88 -0,60 0,13 -1,00 -1,62 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Alan keskeiset termit, menetelmät ja periaatteet Opinnoista saatu käytännön osaaminen Tiedonhankintataidot Ongelmanratkaisutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Itsenäinen työskentely ja ajanhallinta Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot Verkostoitumistaidot Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä Moniammatillisissa ryhmissä toimiminen Budjetointi ja liiketaloudellinen osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan taidot Kehittämisosaaminen Analyyttiset taidot Yrittäjyystaidot Kyky oppia ja omaksua uutta Stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin Osaamisten tärkeys vs. miten AMK-opinnot kehittivät - erotus CAP opeskelu kehitti Nykyisessä työssä tärkeää
 55. 55. Miten amk kehitti ko. osaamisia / työkokemus ennen opintoja 0 2 4 6 8 10 12 14 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 Verkostoitumistaidot Tiedonhankintataidot Moniammatillisissaryhmissä toimiminen Budjetointijaliiketaloudellinen osaaminen Tieto-javiestintätekniikantaidot Kykyoppiajaomaksuauutta Oma-aloitteisuusjaitseohjautuvuus Itsenäinentyöskentelyjaajanhallinta Organisointi-jakoordinointitaidot Ongelmanratkaisutaidot Alankeskeisettermit,menetelmätja periaatteet Vuorovaikutus-janeuvottelutaidot Miten amk-opiskelu kehitti ko. osaamista, asteikko 1-6 Ei lainkaan Jonkin verran tai vain eri alalta Omalta alalta tai monipuolisesti vuosia Työkokemusta omaava kokee opiskelun kehittäneen osaamista paremmin
 56. 56. Millaisia suunnitelmia seuraaville viidelle vuodelle? (12 pääteemaa)
 57. 57. Lisätietoa: • AMKista uralle! -artikkelikokoelma Näkökulmia uraseurantaan ja uraohjaukseen • Sisältää mm. suomenkielisen amk-kyselylomakkeen kysymykset sekä hankkeen tuloksia, perusteita ja löydettyjä hyviä käytänteitä. • Materiaalipaketti uraohjauksen tueksi • Materiaalipaketti uraseurannan tueksi • Uraseurannat.fi • AMKista uralle!-hanke toimi yhteistyössä LATUA- ja Töissä-ESR-hankkeiden kanssa. • Hankkeiden yhteiset www-sivut sisältävät mm. blogikirjoituksia uraseurantaan ja -ohjaukseen liittyen. • Töissä – uraseurantadataa ja uratarinoita hyödyntävä avoin verkkopalvelu • Urapolulla – töissä.fi-palvelun dataa hyödyntävä ohjauksen verkkopalvelu • Aarresaari-verkoston uraseurantakyselyraportit (maisterit ja tohtorit) • TY:n uraseurantatietoa (LATUA-hankkeen esimerkki tulosten näyttämisestä korkeakoulussa)
 58. 58. Datasetin tuottivat: • Tampereen ammattikorkeakoulu • Hämeen ammattikorkeakoulu • Jyväskylän ammattikorkeakoulu • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus • Oulun ammattikorkeakoulu • Turun ammattikorkeakoulu • Rahoittaja: ESR:n rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä. • Datasetin ja raportin kansikuva: Anne Rissanen - Dooder – Freepik.com

×