Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unelmien yrittäjyysopinnot

303 views

Published on

Unelmien yrittäjyysopinnot

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unelmien yrittäjyysopinnot

 1. 1. Suunnattu II-asteen opiskelijoille. Toteutuksessa pääpainona on huomioitu opintojen kohderyhmä ja kokonaisuudessa on haluttu keskittyä mielenkiinnon säilymiseen, itseoivaltamiseen ja toteutuskelpoisuuteen unohtamatta oppilaan omaa unelmaa yrittäjyyden parissa. Näiden tuntien sisältö vastaa laajuudeltaan vähintään 10 op ja tuntien suunnittelussa on hyödynnetty liiketalouden linjan kurssien sisältöä. Vaihtelua perusopetukseen tuo yritysvierailu, jossa oppilaat pääset vierailemaan heitä itseään kiinnostavan yrityksen luona. Tämä on kurssikokonaisuus joka jää varmasti kaikkien oppilaiden mieleen, koska opetuksessa pyritään käyttämään monipuolisia ja käytännönläheisiä opetustapoja. Tekijä: Miika Hyvärinen
 2. 2. Tunti I - Starttipäivä  Ensimmäisellä tunnilla käydään läpi kurssin sisältöä  ”Lämmittelynä” mietitään mitä yrittäjyys tuo mieleen kunkin kohdalla ja tehdään siitä mindmap  Jokainen alkaa miettimään omaa yritysideaa (liite 1 – yritysidea tehtävä kts. viimeinen dia), jota työstetään kurssin aikana ja lopuksi esitetään viimeisellä tunnilla (voi myös olla innovaatio, opettajan tulee hyväksyä ehdotus) yritysidealle annetaan deadline päivämäärä johon mennessä opettaja hylkää tai hyväksyy ehdotuksen
 3. 3. Tunti II - Yrittäjä ei vain yritä  Yrittäjän ominaisuudet ja pääoma  Keskustelua ryhmässä minkälaisia ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee. (varmasti kaikki ominaisuudet on oikeita vastauksia, joten oppilaita pitää rohkaista miettimään niitä)  Pohditaan mitä pääomaa yrittäjällä on käytössään, miten sitä hankitaan lisää. Henkinen ja fyysinen pääoma (rahoitukseen ei mennä tarkemmin)  Ensimmäinen kotitehtävä (esitys seuraavalla tunnilla)
 4. 4. Tehtävä tunnille III  Yksin tai parityönä tehdään seuraavalle tunnille esitys (PowerPoint) valitsemasta yrityksestä. Kerro miksi valitsit kyseisen yrityksen ja etsi myös perustietoja yrityksestä (liikevaihto, montako työntekijää, montako toimipistettä ym.). Mieti mitkä ovat yrityksen pääasiallisia asiakkaita ja mitä heille tarjotaan (yrityksen palvelut ja/tai tuotteet). Oma kehitysidea miten liiketoimintaa voisi parantaa. Tehtävän voi suorittaa yksilö tai parityönä, tee esityksen loppuun lähdeluettelo) Tämä tehtävä ei liity ensimmäisen tunnin oman yrityksen ideointiin.
 5. 5. Tunti III - Somea ja vähän muuta  Markkinointi osa 1/3  Jokainen on valmistellut lyhyen PowerPoint-esityksen valitsemastaan yrityksestä ja esitykset käydään läpi  Mitä markkinointi on, ei vain pelkkää mainontaa -> 4-P (place, product, price, promotion) malli lävitse  Pohditaan yhdessä miten markkinoidaan tehokkaasti, edullisesti, näkyvästi ym.  Some-markkinointi  Markkinointikanavat
 6. 6. Tunti IV - Ihastuttava ja vihastuttava mainonta  Markkinointi osa 2/3  Tunnin alussa esitetään suullisesti miten kukin markkinoisi omaa yritystään ja miksi valitsi juuri nämä keinot?  Syvempi sukellus mainontaan, katsotaan pari esimerkki pätkää youtubesta ja pohditaan mikä mainoksessa oli hyvää ja mikä huonoa. Miksi on päädytty tekemään kyseinen mainos  Tuotteen tarkastelu -> Laatu ja hinta ja takuu näkökulmat, mitä kokemuksia oppilailla on huonosta laadusta, entäs kalliista tuotteesta. Tuotteen pakkauksen, asettelun ja myyntipaikan merkitys tuotteen menekkiin  Tuntitehtävä (pohdinta): oman yritysidean markkinointi
 7. 7. Tunti V - Kaikki tietää Coca-Colan  Markkinointi osa 3/3  Brändi ja SWOT  Käydään läpi yrityksen sloganin, ulkoasun, brändin vaikutuksia  SWOT-analyysi CASE yritykselle (jokin mielenkiintoinen yritys). Pohditaan yhdessä ja tehdään CASE yrityksen SWOT-analyysi esim. Fläpille  Viimeistään tämän tunnin lopuksi jaetaan oman yritysidean tehtävälappu, jossa ohjeet mitä asioita loppuesitykseen pitää valmistella (liite 1 – yritysidea tehtävä kts. viimeinen dia)
 8. 8. Tunti VI - Globaalit markkinat  Yrityksen globaalius ja lokaalius, mitä pitää huomioida kansainvälisessä kaupankäynnissä (riskit, kieli- ja ammattitaito, ym.)  Kohdemaan analysointi (SWOT, lainsäädäntö, kulttuuri, markkinat, hintataso, ym.)  Tunnilla otetaan kartta esille ja mietitään yhdessä millaista liiketoimintaa on keskittynyt millekkin mantereelle ja miten siihen on tultu  Lyhyt historiakatsaus tärkeistä tapahtumista. Silkkitie ja mm. sotien myötä kehittynyt esim. lentokoneteollisuus ja Suomen metalliteollisuus)
 9. 9. Tunti VII – Yrittäjän velvollisuudet  Lakiasiat, kuluttajansuoja, kirjanpitovelvollisuus  Tunnilla harjoitellaan kuiteista tai laskuista yhdenkertaisen kirjanpidon kirjauksia  Muutama laki case
 10. 10. Tunti VIII - Kilpailuedut ja strategia  Megatrendit ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa (24/7 saavutettavuus, vihreät arvot, globaalius ym.)  Skenaariot tulevaisuuteen tähtäämisessä  Megatrendien ja skenaarioiden hyödyntäminen strategian luomisessa  Strategian päivittäminen ja trendien seuraaminen = kilpailuetua yritykselle
 11. 11. Yritysvierailu  Mielenkiintoinen paikallinen yritys  Yritys jolla on vahva brändi  PK-seudulla esim. Rovio, Microsoft tai Supercell
 12. 12. Tunti IX – Rahahanat auki!  Yritysmuodot  Yrityksen rahoitus (joku ulkopuolinen puhuja esim. TEKES, ELY-keskus ym.)  Käydään läpi mikä on liiketoimintasuunnitelma ja starttiraha
 13. 13. Tunti X – Ylitä asiakkaan odotukset  Asiakaspalvelu, asiakkuudet ja myyminen  Miten asiakasta sidotaan yritykseen?  Segmentointi -> mihin asiakasryhmiin keskitytään  Mikä on hyvää ja mikä huonoa asiakaspalvelua (miten jokainen kokee eri tavalla hyvän palvelun ja mistä se johtuu)  Asiakas keskiössä (asiakas maksaa palkkasi)
 14. 14. Tunti XI – Friend or foe  Osa 1/2 verkostot  Verkostojen hyödyntäminen, sekä kilpailijoista erottautuminen  Vierailijana mahdollisesti nuori yrittäjä (NY), joka kertoo omasta liiketoiminnastaan miten se on lähtenyt käyntiin ja miten hän löysi ”oman juttunsa” eli erottautui muista. Mitä mahdollisuuksia NY:ssä hyödynnetään (messut, opettajat, kaverit, Ely-keskus ym.) Mitä asioita on mahdollisesti matkittu muilta
 15. 15. Tunti XII – Friend or foe  Osa 2/2 kilpailijat  Benchmarking  Kilpailija-analyysi  Mitä uniikimpi liikeidea sitä vaikeampi jäljitellä ja kilpailla sitä vastaan  Kilpailijoiden huomioiminen omassa liiketoiminnassa, sekä voimavarojen keskittäminen omaan liiketoimintaan
 16. 16. Tunti XIII – Myynti ja ostot  Käsitteinä B2B ja B2C  Asiakassuhteiden hoitaminen, kontaktointi  Tarjouspyynnöt ja tarjoukset  Yrityksen hankinnat (mitä tavaroita yrittäjä tarvitsee toiminnassaan ja mistä myytävät tuotteet hankitaan )  Myyntistrategian (mitä, miten, kenelle, missä...) pohtimista pareittain oman liikeidean kohdalla (Liite 1) ja sitten strategian esittely esim. fläppitaululla
 17. 17. Tunti XIV - Workshop  Oman yritysidean lyhyt esittely (muiden kommentit ja kehitysideat)  Tunti pidetään tietokoneluokassa, joten jokainen pystyy etsimään tietoa yritysideaansa liittyen. Opettaja kiertää neuvomassa oppilaita.  Workshopissa työstetään tehtävälapun (Liite 1 – yritysidea tehtävä) toimeksiantoa joka on jaettu oppilailla viimeistään tunnilla viisi (Kaikki tietää Coca- Colan markkinointi osa 3)
 18. 18. Tunti XV - Oman yritysidean työstäminen  Tunti pidetään tietokoneluokassa ja jokainen jatkaa edellisellä tunnin workshopin pohjalta omaa ideointiaan  Työ tulisi saada tällä tunnilla esityskuntoon (PowerPoint-esitys)  Yritysideassa voi hyödyntää kaikkea edellisten tuntien sisältöä
 19. 19. Tunti XVI - Yritysidean esittely  Oppilaat valitsevat yhden (äänestämällä) ja opettaja valitsee yhden yritysidean ja voittajat pääsevät osallistumaan yritysideakilpailuun. Jos luokassa on useampi potentiaalinen idea, voidaan valita useampi osallistuja kilpailuun.  Esityksessä arvioidaan idean ainutlaatuisuutta, kannattavuutta ja toimivuutta.
 20. 20. Liite 1 – Yritysidea tehtävä  Lopputehtävä: oman liiketoiminnan kehittäminen (voi olla myös innovaatio jonka kriteerinä, että se parantaa olemassa olevaa keksintöä merkittävästi tai sellaista ei ole vielä olemassa). Tehtävän voi tehdä yksin tai parityönä  Lähetä ideasi xx.xx mennessä sähköpostiin XXXX hyväksyttäväksi. Saat opettajalta palautetta ideastasi ja arvion (hyväksytty, hylätty, täydennettävä)  Esitys luodaan PowerPoint-ohjelmalla ja esityksen pituus noin. 5-10 diaa. Käytä esityksessä hyväksesi havainnollistavia kuvia ja/tai taulukoita (muista merkitä lähteet)  Sisältö: Saat jokaisella oppitunnilla lisää tietoa yrittäjyydestä ja voit hyödyntää näitä tietoja päivittämällä yritysideasi esitystä tuntien jälkeen. Esityksestä tulisi selvitä yrityksesi/liiketoimintamallisi nimi, mahdollinen sijainti, yritysmuoto ja ansaintalogiikka. Kerro myös pohdintasi miten rahoittaisit toimintaasi ja keitä ovat asiakkaasi ja kilpailijasi. Esittele yrityksestäsi ainakin yksi näistä teemoista: SWOT, strategia ja/tai mahdolliset yhteistyökumppanit/verkosto.  Kerro myös mikä on kilpailuetusi ja miksi ideassasi olisi potentiaalia oikean yrityksen perustamiseen.  Esittele yrityksesi tuotteet/palvelut ja hintataso. Entäpä millaista ammattitaitoa yrityksesi pyörittäminen vaatisi?  Yritysideaa työstetään tunneilla x ja x ja lopullinen esitys pidetään tunnilla X.
 21. 21. Mahdolliset yhteistyökumppanit  Nuori yrittäjä (NY), tuntivierailijana  Työelämän edustajat, yritysvierailu  Mentorit ja toisten oppilaitosten opettajat, tunnit  ELY-keskus, te-keskus, Tekes, vierailevat puhujat  AMK ja yliopisto-opiskelijat, workshop, tuntien suunnittelu ja toteutus

×