Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen

 1. Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen Miia Kosonen Yhteisömanageri Master Class II 27.8.2015
 2.  Määritellä mahdollisimman selkeästi, mitä tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen ovat, ja miten ne eroavat toisistaan.  Herättää pohtimaan yhteisöjen, tiedon ja oppimisen suhdetta – jokainen yhteisömanageri törmää tähän työssään! CM:n arki ei koskaan ole ”vain” viestintää tai markkinointia, koska yhteisö on itsessään tapa oppia. Esityksen tavoite
 3. Tietojohtaminen
 4.  Johtamisen suuntaus, joka sai alkunsa informaatiovallankumouksen myötä 1980-1990 –luvuilla.  Arvon luomista, joka perustuu aineettomiin resursseihin kuten tietoon ja osaamiseen.  Tästä seuraa, että tietojohtamista tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset toimivat yhdessä jonkin tavoitteen eteen – ei pelkästään yritysmaailmassa. Mitä on tietojohtaminen?
 5.  Tänä päivänä tietojohtaminen ei ole pelkkää ”tiedonhallintaa” kuten varhaisella knowledge management -sukupolvella, vaan tiedon luomiselle ja jakamiselle otollisten olosuhteiden luomista.  Kaikkea tietoa ei voi hallita, sen voi ainoastaan saattaa virtaamaan.  Tulevaisuudessa tuskin enää puhutaan tietojohtamisesta vaan yleisesti johtamisesta – kun ymmärrys aineettomien resurssien erityisluonteesta lisääntyy, voi tarve erilliselle käsitteelle kadota. Mitä on tietojohtaminen?
 6.  Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa ja osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)  Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle, 2005)  Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan, yhdistellään ja sovelletaan tietoa (Ståhle, 2015) Tietojohtamisen tavoite
 7. 1) Verkostojen, informaation ja palvelujen vallankumous: arvoa luodaan yhä enemmän aineettomista voimavaroista. 2) Myös muuttunut johtamiskäsitys: pitkän aikaa ihminen oli helposti korvattavissa oleva koneen osa, nyt johdetaan osaamista ja ainutlaatuista kokemuksellista tietoa. 3) Kaiken toiminnan ytimessä on oltava oppiminen ja kyky jatkuvaan uudistumiseen! Mikään yhteisö, organisaatio tai toimiala ei voi jäädä odottamaan valmista maailmaa, jota ei koskaan tule. Miksi tietojohtamista tarvitaan?
 8. Yhteisö on edellä kuvatun kaltainen avoin tietoympäristö. Pohdi, millaiset ovat oman yhteisösi oppimistavoitteet - lyhyellä aikavälillä? (1-2 kk) - pitkällä aikavälillä? (3-5 vuotta) Kuinka tuet tavoitteisiin pääsemistä? Miten yhteisömanagereina estämme sen, ettei yhteisö jämähdä totuttuihin rutiineihin vaan uudistuu jatkuvasti? Pohdinta
 9. 1) Informaation vaihdanta 2) Transaktiivinen oppiminen: tietoa tiedosta, esimerkiksi keskustelu siitä, kuka ryhmässä voisi tietää aiheesta lisää. Auttaa määrittämään yhteisön rajat ja rakentaa sen identiteettiä. 3) Sense-making: jaettujen ajatusmallien luominen, syvempi dialogi (ajattelun rikastaminen), jonka avulla yhteisö koordinoi ja kehittää omaa toimintaansa. DeSanctis et al. (2003): Learning in Online Forums, European Management Journal, Vol. 21, 5, 565-577. Kolmentasoista oppimista
 10. Mitä tieto oikeastaan on?
 11. Tieto hierarkiana, ”tietotehdas” VIISAUS TIETO INFORMAATIO DATA Henkilökohtaisuus Välitettävyys Lämpötila on +16 Oho, lämpötila laski juuri 8 astetta On pukeuduttava lämpimämmin Tähän aikaan vuodesta sää on oikullinen, joten kerrospukeudun Huom! Tietohierarkia on rankka yksinkertaistus ja sellaisena se kannattaa myös ottaa 
 12. Tietoa eri tasoilla • Sosiaalinen hiljainen tieto • Yksilön hiljainen tieto • Sosiaalinen näkyvä tieto • Yksilön näkyvä tieto Tietoinen tieto, ”hauki on iso kala”, osaaminen Kodifioitu tieto, esim. yhteiset tietojärjestelmät Kollektiivinen tieto, sosiaalinen pääoma, käytännöt, kulttuuri Automaattinen tieto, ”polkupyörällä ajo”, kokemus, intuitio mm. Spender, 1996
 13.  Intellectual capital, strategisesti tärkeät aineettomat voimavarat, joita organisaatiolla tai yhteisöllä on käytössään; myös kansallinen tietopääoma  Inhimillinen pääoma – osaaminen, taidot, innostus, draivi, kokemus, motivaatio  Rakenteellinen pääoma – kulttuuri, immateriaalioikeudet, järjestelmät, prosessit  Suhdepääoma – maine, imago, brändit Tietopääoma
 14.  Data on vain dataa ja sellaisenaan arvotonta, kun taas tietäminen on inhimillinen ominaisuus (jota koneet voivat toki jäljitellä).  Emme ole ”tyhjiä tauluja”: uusi informaatio suhteutetaan aiempaan, peilaten omiin tai ryhmän kokemuksiin ja arvoihin. Aiemmin oppimamme vaikuttaa siihen, mitä kykenemme havaitsemaan ja haluamme havaita ympäristöstä.  Kaikella tiedolla on aina myös hiljainen, vaikeasti artikuloitava ulottuvuutensa.  Hiljainen tieto ilmenee toiminnassa. Tiedon ominaisuuksia
 15. Tiedolla johtaminen
 16.  Tiedolla johtaminen on tiedon hyödyntämistä ja analysoidun tiedon saattamista osaksi päätöksentekoprosesseja.  Esimerkit:  Ennakoiva asiakaspoistuma-analyysi vs. kysytään palautetta jo poistuneilta asiakkailta(!)  Tampereen kaupungin hoivastrategian uudistaminen sen pohjalta, paljonko vanhusten kotihoidon todelliset kustannukset ovat  Google-haut ennustavat työttömyyden kehityksen, jonka pohjalta reaaliaikaista tietoa tarjoava palvelu Tiedolla johtaminen
 17. Mitä on big data ja miten se liittyy tiedolla johtamiseen?  Big data = suuret tietomassat ei-rakenteellista dataa  Variety, Volume, Velocity, Value  Dataa monista eri lähteistä: anturit, robotit, mobiililaitteet ja – verkot, satelliitit, sovelluslokit, paikkatiedot, klikkauslokit, videot, kuvat, tekstidokumentit, sosiaalisen median päivitykset…  Tiedolla johtamisen seuraava sukupolvi: todellisen käyttäytymisen analysointi ja ennakoiva ote, ei pelkkää historiatietoa jonka varassa päätökset tehdään  Keinoäly tueksi – ihmisten kognitiiviset rajoitteet tulevat nopeasti vastaan Tiedolla johtaminen
 18. Data itsessään on arvotonta. Vastaavasti tiedolla johtaminen kadottaa merkityksensä, ellei datalta osata kysyä oikeita kysymyksiä. Vrt. Linnunradan käsikirja liftareille: ”Vastaus on 42”. Tiedolla johtaminen
 19. Tiedolla johtaminen Tiedon tunnistaminen ja kerääminen Tiedon yhdistely ja yhteyksien tunnistaminen Tiedon pelkistäminen ja visualisointi Tiedon saattaminen osaksi toimintaa Input Analysis Output Influence KYSYMYS TAI TAVOITE
 20. ”Hard”: mm. verkkoliikenne ja - käyttäytyminen ”Soft”: mm. ihmisten odotukset ja mielipiteet HISTORIA NYKYHETKI TULEVAISUUS Observointi Netnografia Community logs Membership statistics Kysely- tutkimukset Haastattelut Jäsenpaneelit Skenaariotyöskentely Focus groupit Analytiikka Verkostoanalyysi Big data Yhteisömanagereiden menetelmiä tiedolla johtamiseen
 21. Hyvä muistaa: silloinkin kun ajattelemme johtavamme tiedolla, todennäköisesti johdamme intuitiolla, tunteilla ja kokemuksella. Ja juuri se tekee meistä ihmisiä  Lopuksi
 22. Yhteenveto: tiedolla johtaminen on osa laajempaa ilmiötä
Advertisement