Loppuraportti Lehtikustantajien kyvykkyydet -hankkeesta (pdf, 2010)

238 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Loppuraportti Lehtikustantajien kyvykkyydet -hankkeesta (pdf, 2010)

  1. 1. Lehtikustantajien kyvykkyydet ja online-innovaatiot Tutkimushankkeen loppuraportti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Technology Business Research Center 23.3.2010 Tausta Tutkimushankkeen tavoitteena oli ymmärtää sanoma- ja aikakauslehtikustantajien kyvykkyyksien ja online-innovaatioiden välistä suhdetta. Tarkastelun kohteena olivat sekä operationaaliset kyvykkyydet että nk. dynaamiset kyvykkyydet, joiden avulla yritykset kehittävät operationaalisia kyvykkyyksiään. Tutkimuksen avulla kustantajayritykset voivat tunnistaa online-palvelutarjonnan näkökulmasta olennaiset kyvykkyydet ja ymmärtää niiden yhteyttä online-palvelujen innovatiivisuuteen ja menestykseen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tutkimushanketta ovat olleet toteuttamassa professori Olli Kuivalainen, projektipäällikkö Miia Kosonen, professori Hanna-Kaisa Ellonen, professori Ari Jantunen, tutkijatohtori Anssi Tarkiainen sekä tutkimusapulainen Vera Valanto. Jönköpingin yliopistossa kanssamme ovat tehneet yhteistyötä tutkimusjohtaja Patrik Wikström ja tutkijakoulutettava Anette Johansson. Toteutus Tutkimus toteutettiin ajalla 1.3.2009 – 28.2.2010 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Technology Business Research Center –tutkimusinstituutissa. Hankkeessa kerättiin 57 asiantuntijahaastattelun aineisto suomalaisista ja ruotsalaisista kustantajayrityksistä. Molemmista maista oli mukana kaksi aikakauslehtikustantajaa ja Suomesta lisäksi yksi sanomalehtikustantaja (kaksi sanomalehteä). Tulokset Kaikkia tarkastelun kohteena olleita yrityksiä voidaan pitää edelläkävijöinä oman markkinansa online-palvelujen kehittämisessä. Merkillepantavaa on, että operationaaliset kyvykkyydet – asiakaskyvykkyys ja teknologiakyvykkyys, joita yritys tarvitsee jokapäiväisessä operationaalisessa toiminnassaan – erosivat huomattavasti eri kustantajien välillä. Yhdenmukaisuutta havaittiin ainoastaan näiden keskinäisessä suhteessa, sillä asiakaskyvykkyys oli kauttaaltaan vahvempaa kuin teknologiakyvykkyys. Suomesta kerätyn aineiston pohjalta voidaan todeta, että asiakastiedon hyödyntäminen, asiakastarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen onlinetarjonnan avulla oli erityisen vahvaa tutkituilla sanomalehdillä. Ne olivat myös pystyneet kehittämään asiakaskyvykkyyttään, kun taas aikakauslehdillä vastaavaa kehityspolkua ei ollut nähtävissä. Sanomalehtien tilanne on ollut verkon osalta vielä haasteellisempi kuin aikakauslehdillä: asiakaskohderyhmät ovat heterogeenisia ja kilpailu samantyyppistä sisältöä tuottavien medioiden välillä kovaa. Teknologinen murros on pakottanut tutkitut sanomalehdet ulos mukavuusalueeltaan ja hankkimaan uudenlaista asiakasosaamista.
  2. 2. Sen sijaan dynaamiset kyvykkyydet ilmenivät kaikissa yrityksissä pitkälti samantyyppisinä käytänteinä. Dynaamisilla kyvykkyyksillä tarkoitetaan yrityksen kykyä etsiä uutta tietoa ja ideoita, saada uudet ideat nivottua osaksi tuotteita ja liiketoimintaa, sekä muokata yrityksen olemassa olevia resursseja ja kyvykkyyksiä. Käytännössä dynaamiset kyvykkyydet ilmenevät esim. systemaattisina tapoina seurata teknologian kehitystä, selkeinä päätöksentekorakenteina, iteratiivisesti kehitettävinä tuotteina ja liiketoimintamalleina, sekä erilaisina käytänteinä, joilla yritykset jakavat oppimaansa yrityksen sisällä tai uusivat organisaatiorakenteitaan. Tulokset haastavatkin osaltaan aiemman tutkimuksen käsityksen siitä, että dynaamiset kyvykkyydet ovat luonteeltaan spesifejä – saman toimialan yrityksillä ne ilmenivät varsin yhdenmukaisina. Kustantajat olivat erityisen vahvoja nk. sensing –kyvykkyydessä, jolla tarkoitetaan yrityksen kykyä havainnoida toimintaympäristön muutoksia ja tunnistaa uusia mahdollisuuksia. Toki erojakin oli havaittavissa. Suurimmat erot liittyivät yritysten kykyyn muokata olemassa olevia resursseja ja organisaatiota palvelemaan uutta liiketoimintaa. Haasteellista on erityisesti rakenteiden ja sisäisten päätöksentekoprosessien kehittäminen. Tutkimuksessa löydettiin vahva yhteys operationaalisten kyvykkyyksien ja tuotettujen online-innovaatioiden välillä. Mitä heikompi asiakaskyvykkyys, sitä tavanomaisempia olivat myös tuotetut online-palvelut (keskustelufoorumit, blogit). Toisaalta osa kustantajista uskaltautui kokeilemaan uudenlaisia palveluja ja kehittämään uudentyyppisiä asiakas- ja teknologiakyvykkyyksiä, mikä näkyi verkkotarjonnassa esimerkiksi innovatiivisina testeinä, peleinä ja teemaosioina. Lopuksi, dynaamisilla kyvykkyyksillä havaittiin olevan selkeä vaikutus operationaalisten kyvykkyyksien kehittymiseen. Toisin sanoen yrityksen kyky etsiä ideoita ja muokata toimintaansa niiden pohjalta edesauttaa myös asiakas- ja teknologiakyvykkyyksien kehittymistä. Johtopäätökset Asiakaskyvykkyys eli asiakastieto, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen on perinteisesti ollut lehtitalojen vahvaa aluetta. Internet osaltaan haastaa tämän perinteisen osaamisen. Asiakkaiden tarpeet ja asiakaskäyttäytyminen verkossa voivat olla hyvinkin erilaisia kuin painetulla lehdellä. Tietoa verkkoasiakkaista on kuitenkin opittu viime vuosina systemaattisesti keräämään ja hyödyntämään, ja yrityksillä on käytössään aiempaa laajempi kirjo erilaisia kanavia pitää yhteyttä mainostajiin ja kuluttajiin. Haasteena voidaan pitää sitä, että asiakastietoa ei vielä riittävässä määrin ole valjastettu osaksi onlinepalvelutarjonnan kehitystyötä. Yleisesti voidaan todeta, että samaan aikaan kun yrityksillä on vahva ymmärrys kuluttaja-asiakkaiden ja mainostajien odotuksista ja toiveista, ne eivät välttämättä pysty sopeuttamaan online-palvelutarjontaa vastaamaan näitä odotuksia. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomio sisäisiin päätöksentekoprosesseihin ja rakenteiden joustavuuteen. Ideoita syntyy luovassa tekemisessä luonnostaan paljon, mutta tarvitaan myös kykyä reagoida ja poimia niiden joukosta parhaat – pelkkä herkkyys tunnistaa toimintaympäristön muutokset ja asiakastarpeet voi johtaa
  3. 3. liian radikaaleihin uusiin avauksiin, kyvykkyydet eivät riittävästi tue. joiden kehittämistä organisaation muut Ydintehtävänsä eli sisällön luomisen ohella kustantajilla tulisi olla riittävää osaamista kehittää tai ostaa teknologioita, jotka tukevat joustavaa online-palvelukehitystä. Koska osaamista haetaan usein ulkoa, korostuu kyky valita parhaat yhteistyökumppanit. Ennen kaikkea tarvitaan yrityksen sisäisiä ”sillanrakentajia”, yksilöitä, joilla on kyky viestiä sekä sisältöjen että teknologian kielellä ja siten edistää mahdollisimman saumatonta yhteistyötä. Tulosten raportointi Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjesti yhdessä Sanomalehtien liiton kanssa tammikuussa 2010 Lehtien online-palvelut –aiheisen seminaarin Helsingissä. Tilaisuudessa esiteltiin tuloksia suomalaisten lehtikustantajien markkina- ja teknologiakyvykkyyksien kehittymisestä ja suhteesta tuotettuihin onlineinnovaatioihin, sekä tuloksia ruotsalaisten aikakauslehtikustantajien tuottamista online-innovaatioista. Yhteistyökumppanimme Anette Johansson Jönköpingin yliopistosta kutsuttiin esittämään tutkimustuloksia myös aikakauslehtialan arvostettuun FIPP Research Forumiin Amsterdamissa maaliskuussa 2010. Hankkeen tähänastisina tieteellisinä tuloksina raportoidaan seuraavat julkaisut: Ellonen, Wikström & Jantunen (2009). Linking dynamic-capability portfolios and innovation outcomes. Technovation 29, 753-762. Valanto, Kosonen & Ellonen (2010). Publishers’ capabilities and online innovations. European Conference on Media Management (EMMA), Lontoo 5.-6.2.2010. Ellonen, Jantunen, Kuivalainen (2010). Dynamic capabilities catalysing operational capability development. Strategic Management Society conference on ‘Intersections of Strategy Processes and Strategy Practices’, Levi 17.-20.3.2010. Valanto (2010). The relationship between first-order capabilities and online innovations – a comparative case study from the publishing sector. Pro gradu –työ, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lopuksi Kiitämme Helsingin Sanomain Säätiötä tutkimushankkeen rahoituksesta. Hankkeen aikana meillä on ollut ilo tehdä yhteistyötä useiden mediayritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa. He ovat olleet aktiivisesti mukana jakamassa kokemuksiaan ja osoittaneet erittäin suurta kiinnostusta tutkimuksen aihetta kohtaan. Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille! Lappeenrannassa 23. maaliskuuta 2010 Olli Kuivalainen professori Miia Kosonen projektipäällikkö, KTT

×