Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä

402 views

Published on

Luento sosiaalisen median tutkimuskäytön eettisistä periaatteista Digitalian järjestämässä Digitaalisen tiedon kesäkoulussa 16.8.2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä

 1. 1. Eettiset periaatteet sosiaalisen median tutkimuskäytössä @MiiaKosonen KTT, tki-asiantuntija, someaktiivi, #DigitaliaFI miia.kosonen@xamk.fi http://www.digitalia.fi http://tohtorilletoita.com
 2. 2. Etiikka Tieteenala, joka tutkii moraalia, käsitystä oikeasta ja väärästä ja hyvän elämän edellytyksiä. Normatiivisen etiikan lajeja • Seuraamusetiikka – teon moraalista arvoa punnitaan siitä koituvien (ennakoitavissa olevien tai tosiasiallisten) seurausten mukaan. • Velvollisuusetiikka – toimimme oikein silloin kun seuraamme tiettyjä periaatteita. • Hyve-etiikka – moraalin kannalta tärkeintä ovat ihmisen ominaisuudet, hyveet ja paheet. Fieser, J.: Ethics
 3. 3. Sosiaalinen media • sisältöjen luomista ja jakamista • viestintää ja vuorovaikutussuhteita • prosesseja, joissa rakennetaan yhteisiä merkityksiä ja uutta tietoa • sekä joukko sovelluksia, jotka mahdollistavat kaikki edellämainitut.
 4. 4. Somen edut tutkijan näkökulmasta • Laaja tavoittavuus – Sosiaalisen median käyttö kasvaa tasaisesti – Facebookissa 2,6 miljoonaa suomalaista, Twitterissä 0,7 miljoonaa, joista 150 000 aktiivisia kuukausittain • Kohdejoukon kokoon nähden hyvin alhaiset kustannukset • Nopea tiedonkulku säästää aikaa ja hermoja • Osallistuminen vapaaehtoista – vastausten autenttisuus Lähteet: Terkamo-Moisio, A. ym. 2016 ja Pönkä, H. 2017. https://harto.wordpress.com/2017/03/29/suomalaiset-sosiaalisessa- mediassa-q12017/
 5. 5. Verkkoaineistojen aarrearkku • Citizen Mindscapes – Kansakunnan mielenliikkeet. Suomi24 –foorumien keskustelukulttuuri ja tunneaaltojen tunnistaminen (2016-2018) • Millaisia suosituimmat YouTube –videot ovat sisällöltään ja kerronnaltaan? (Karhu, 2014) • Ammattilehden nettifoorumin lukijat kokevat vahvempaa yhteisöllisyyttä kuin foorumille kirjoittavat (Tonteri, Kosonen, Ellonen ja Tarkiainen 2011) • ”Twitterissä viestii eliittien eliitti”. Tviittien politiikkaa – demokratia, edustus ja tasa- arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa (Vainikka ja Huhtamäki, 2017) https://mediaviestinta.fi/blogi/tvi ittien-politiikkaa/
 6. 6. Esityksen rajaus Erityisesti sosiaalisessa mediassa • syntyneiden tai sen kautta jaettujen aineistojen • käyttö ja hyödyntäminen • tieteelliseen tutkimukseen Painotus tutkimusprosessin alkuvaiheessa • esim. tutkimustuloksista viestiminen ja sen etiikka rajattu ulkopuolelle Vain ei-kaupallinen tutkimuskäyttö
 7. 7. Sosiaalisen median tutkimusetiikka
 8. 8. Peruskivi: laki • Sopimusoikeus – Terms of service ja näihin liittyvät käyttöpolitiikat, edellytykset aineistojen hyödyntämiseen • Tekijänoikeus – teoskynnys matala eli laki suojaa sisältöä myös tutkimuskäytössä – oikeudenhaltijan lupa, käytännössä Creative Commons –lisenssi • Tietosuoja – yksityisyys, ei arkaluontoista tietoa, henkilötiedot anonymisoitava tai jos ei mahdollista, pseudonymisointi Salokannel, 2016
 9. 9. Esimerkkejä käyttöehdoista • Facebook: ei-kaupallisiin tarkoituksiin • Twitter: rajapintojen (API) kautta erillisin käyttöehdoin, web crawling sallittu, scraping ei – Web crawling = sovellukset hakevat dataa verkkosivuilta – Scraping = sovellukset hakevat dataa monista erilaisista lähteistä (esim. verkkosivut, tietokannat) ja kokoavat sitä • Instagram: sisältöä ja käyttäjäprofiileja ei saa ohjelmallisesti luodata Salokannel, 2016
 10. 10. #Eettinensome • Eettiset perusperiaatteet ovat tutkijalle yhteneviä, toimittiinpa verkossa tai sen ulkopuolella. • Somessa tarvitaan lisäksi ymmärrystä sen omasta kulttuurista: mikä eri kanavissa ja yhteisöissä on hyväksyttävää ja mikä ei? Miten erotat ”aidon” ja ”epäaidon”? • On myös aina kysyttävä, kenen ääni jää piiloon, jos käytetään yksinomaan some-aineistoja. • Yhtenäistä ja valmista moraalikoodia, jota seuraamalla tutkimuksen eettisyys varmistuu, ei ole olemassakaan! • Tutkimuksen eettisiä ongelmia ovat piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä tiedevilppi, so. sepitys, vääristely, anastus ja plagiointi (Gylling, 2006)
 11. 11. #Eettinensome – käytännön haasteita • Häilyvä raja yksityisen ja julkisen välillä – Vahva henkilökohtainen kädenjälki ja tunnekokemus – Käyttäjät tiedostavat toimivansa julkisella alustalla, mutta sisältö koetaan silti yksityiseksi • Tietoon perustuva suostumus – Huomioitava, miten suostumus pyydetään ja missä vaiheessa – Käyttäjien turtuminen käyttöehtoihin ja ”automaattihyväksynnät” • Yksityisyyden suojaaminen tutkimuksen jokaisessa vaiheessa – Mitä henkilötietoja sisältää, onko käsittelylle asianmukainen peruste, mikä on käyttötarkoitus ja miten tietoja käsitellään Terkamo-Moisio ym. 2016
 12. 12. #Eettinensome – horror story Toimija Pahe tai laiminlyönti Tutkija Henkilökohtaiset ominaisuudet: kärsimättömyys, lyhytjänteisyys, motivaation ja kiinnostuksen puuttuminen Vastuuton toiminta: epärehellisyys aineiston käsittelyssä, esim. ohjelmallisesti generoidut aineistot Tahattomat virhetulkinnat: esim. vääristyneen someaineiston käsittely aitona Autonomiaperiaatteen rikkominen: ei tutkittavien suostumusta tai palautemahdollisuus puuttuu Tietosuojan laiminlyöminen: ”unohdin muistitikkuni junaan” tai tietoja käytetään muuhun tarkoitukseen Tiedeyhteisö Avoimuuden hyväksikäyttö: tutkijan tuottaman somesisällön plagiointi tai ideoiden esittäminen omina Ohjeistuksen, tuen ja osaamisen puuttuminen: ”ennenkään tällä tavalla aineistoa kerätty” Suuri yleisö Tutkijaa vastaan hyökkääminen, esim. masinoidut vihakampanjat Tutkijan ajatusten vääristely tai kaupallinen käyttö ilman viittauksia alkuperäiseen kirjoittajaan – tutkimusprosessia avataan esim. blogien kautta
 13. 13. Armi ja anoreksia Armi on psykologian opiskelija, joka tekee pro gradua nuorten tyttöjen syömishäiriöistä ja kehonkuvasta. • Aineistoa saadakseen hän rekisteröityy anoreksiaa ihannoivien ”pro- ana” –nuorten keskustelupalstalle nimimerkillä Thinspis-98. • Armi on itse sairastanut syömishäiriötä. • Hän ei ole aiemmin osallistunut verkkokeskusteluihin aiheesta. Mitä eettisiä ongelmia asetelmaan liittyy? Turtiainen ja Östman, 2013
 14. 14. ARKALUONTOINEN TIETO EI-ARKALUONTOINEN TIETO YKSITYINEN JULKINEN Yksityinen tutkimushaastattelu seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta Blogikirjoitus seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta Mediassa julkaistu haastattelu seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta Verkko-CV:n koulutustiedot Sitaatti verkkolehden artikkelista, blogista tms. Tutkittavan suostumus on eettisesti välttämätön Suostumus ei eettisesti välttämätön Turtiainen ja Östman, 2013
 15. 15. Nettitutkijan huoneentaulu 1 • Arvioi edut ja haitat. Ovatko tutkimuksesi tavoitteet jollain tavoin ristiriidassa ko. someryhmän/yhteisön tavoitteiden kanssa? Onko tutkimuksesta hyötyä ryhmän jäsenille? • Kerro oma identiteettisi. Kuka olet, mitä teet, missä ja miksi? Mistä syystä haluat tutkia tätä? Miten aiot käyttää saamaasi tietoa? • Pyydä erillinen suostumus. Jos siteeraat, pyydä erillinen lupa. • Anna mahdollisuus palautteen antamiseen. Tutkimukseen osallistuvien on voitava halutessaan kysyä ja kommentoida. Sharf, 1999
 16. 16. Nettitutkijan huoneentaulu 2 • Onko verkko tutkimuksesi 1) väline 2) lähde vai 3) kohde? Voi olla myös näitä kaikkia yhtä aikaa! • Lähdekritiikki • Verkon kulttuuriset käytännöt, digikulttuurit • Aineiston syntykonteksti • Kokevatko käyttäjät sisällön julkiseksi vai intiimiksi • Ihmisten ja sisältöjen kunnioitus • Tapauskohtainen harkinta Turtiainen & Östman, 2013
 17. 17. Lähteitä ja kirjallisuutta • Gylling, H. 2006. Tutkijan ammattietiikka. Teoksessa Hallamaa, J., Launis, V., Lötjönen, S. & Sorvali, I. Etiikkaa ihmistieteille, ss. 349-359. Helsinki: SKS. • Henderson, M., Johnson, N.F. & Auld, G. 2013. Silences of ethical practice: dilemmas for researchers using social media. Educational Research and Evaluation 19(6), 546-560. • Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka: aineiston hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino. • Salokannel, M. 2016. SOME-tietojen tutkimuskäyttö oikeudellisesta näkökulmasta. Avoin tiede ja tutkimus –hanke 14.9.2016 https://www.youtube.com/watch?v=zXTawzRMx8M • Sharf, B. F. 1999. Beyond netiquette: The ethics of doing naturalistic discourse research on the Internet. In S.Jones (Ed.), Doing Internet Research, pp. 243-256. Thousand Oaks: Sage Publications. • Terkamo-Moisio, A., Halkoaho, A. & Pietilä, A. 2016. Sosiaalinen media tieteellisessä tutkimuksessa – Tutkimuseettisiä näkökulmia. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2016: 53, 141-143. • Turtiainen, R. & Östman, S. 2013. Verkkotutkimuksen eettiset haasteet: Armi ja anoreksia. Teoksessa S. Laaksonen, J. Matikainen ja M. Tikka (toim.): Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

×