SlideShare a Scribd company logo
Digitaalisuus ja hiljainen tieto
Yamk-opintojakso Digitaalisen tiedon hyödyntäminen
Kevät 2016
Miia Kosonen
Tietojohtaminen
 Digitaalisen talouden ydintä: arvonluontia, joka perustuu aineettomiin
resursseihin kuten tietoon ja osaamiseen
 90-luvulla pitkälti tiedonhallinnan synonyymi – sittemmin tiedon
jakamiselle, luomiselle ja hyödyntämiselle otollisten olosuhteiden
luomista
 ’Ba’, tiedon kehittymiselle otollinen jaettu tila ja aika (Nonaka & Konno,
1998)
 Ei pelkästään tietojärjestelmät, vaan rakenteet, prosessit, sosiaaliset
verkostot ja ennen kaikkea ihmiset
Tietojohtamisen tavoite
 Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa ja
osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)
 Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle, 2005)
 Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla tehdään
yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan ja yhdistellään
tietoa (Ståhle, 2015)
Tiedon lajeja organisaatioissa
 Näkyvä tieto: usein talletettuna tietojärjestelmiin
 Hiljainen tieto: yksilöiden tietotaito ja kokemus
 Kulttuurinen tieto: organisaation arvot, oletukset,
uskomukset
(Choo, 2004)
Tietoa on aina enemmän
ihmisten mielessä kuin
organisaatioiden
rakenteissa.
Olennaista on tämän
tiedon soveltaminen ja
hyödyntäminen.
Robert M. Grant, 1996
Digitaalisuus
 = Teknologiavälitteisyys
 Disruptiivinen muutosvoima, joka muuttaa kokonaisia toimialoja ja on
mahdollistanut uudenlaisia osallistumisen tapoja H2H eli ihmiseltä ihmiselle
 Linkittyy ns. informaatiohyödykkeiden ominaisuuksiin:
 Ainutlaatuisuus, tiedon kontekstuaalisuus
 Jakelu ilmaista tai lähes ilmaista
 Vaihdanta vaatii aina tuekseen jonkin median
 Pohdinta: onko olemassa ammattialoja tai tehtäviä, joiden työn sisältöön
digitaalisuus ei lainkaan vaikuta?
Hiljainen tieto
MIKSI KATSOA VAIN PINTAA,
KUN MERIKIN ON OLEMASSA?
Hiljainen tieto
 Tietoa, jota on vaikea sanoittaa, määritellä ja jakaa
 Tietoa, joka ilmenee toimintana, sitoutumisena ja
osallistumisena
 Käsitteen isänä pidetään filosofi Michael Polanyita (1967)
Hiljainen tieto
INTUITIO PEUKALOSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT
TAIDOT NÄKEMYS TIETOTAITO
USKOMUKSET MENTAALISET MALLIT
SKEEMAT ASENTEET ”PERSTUNTUMA” 
Practice-based
knowledge: ”the way we
do things around here”,
rutiinit, suhteet, roolit,
käytännöt
Encultured knowledge:
kulttuuri ja normit
Technical knowledge:
taito käyttää ja tehdä,
”pyörällä ajaminen”
Cognitive knowledge:
mentaalimallit,
uskomukset, arvot
Hiljaisen
tiedon lajeja
yksilö
kollektiivi
toiminta ajattelu
Hiljainen tieto omassa organisaatiossa ja
sen ulkopuolella
 Perinteinen tietojohtaminen korostanut organisaation tietoa,
myöhemmin laajentunut verkostoihin
 Ei kannata rajata vain omaan organisaatioon (mm. Choo, 2004)
 Näkökulmalla iso vaikutus siihen, miten hiljaisesta tiedosta puhutaan
 Eläkkeelle jäävä työntekijä ja hänen ainutlaatuinen kokemuksensa ja osaamisensa?
 Kyky omaksua tietoa oman organisaation ulkopuolelta ja uudistaa toimintaa, ns.
absorptiivinen kapasiteetti?
Hiljainen vs. näkyvä tieto
 Tacit-explicit neljänä erilaisena tiedonluomisprosessina, tiedon
konvertointi toisesta olomuodosta toiseen - SECI-malli (Nonaka &
Takeuchi, 1995, Nonaka & Konno, 1998)
 ”Nonakan mukava selitys tiedon konvertoitumisesta ei vastaa
todellisuutta” (Jashapara, 2007)
 ”Tieto ei ole muunnettavissa muodosta toiseen” (Cook & Brown, 1999)
 Rakenteet – Prosessit – Käyttäytyminen: Muisti – Tietoisuus – Toiminta
Hiljainen ja näkyvä tieto toistensa
täydentäjinä
Tacit knowledge:
”what to do about it
and how”
Implicit knowledge,
”se mikä odottaa
tulevansa ilmaistuksi”
Focal knowledge –
tieto itse ilmiöstä,
”what”
Hiljaisen tiedon siirtäminen
Voiko hiljaista tietoa siirtää?
 3 mekanismia: jäljittely, tunnistaminen, tekemällä oppiminen
(Polanyi, 1967)
 Kulttuurista, jaettua tietoa voi käytännössä siirtää vain
sosiaalistumalla eli toimimalla osana yhteisöä.
 Yksilöiden teknistä tietotaitoa voi siirtää – ainakin osittain -
treenaamalla, jäljittelemällä, toistamalla, harjoittelemalla
vielä hieman lisää.
Tapoja siirtää hiljaista tietoa
muodollinen epämuodollinen
Mentorointi,
kognitiivinen
oppipoikamalli
Koulutus- ja
valmennusohjelmat
Työssä oppiminen
Työkierto
Perehdyttäminen
Mekanismeista riippumatta hiljaisen
tiedon siirtäminen vaatii aina
 sosiaalista vuorovaikutusta
 runsaasti aikaa
 motivaatiota
 huolenpitoa
 luottamusta
Hiljainen tieto ja digitaalisuusharhat
Digitaalisen tiedon lajeja
ihmiset koneet
Sosiaalinen
media:
keskustelut,
sisällöt
Laitteiden
mittausdata
Älykkäät verkot
Muu digitaalinen
viestintä, lokitieto
Asiakirjat ja
dokumentit
Aika- ja
paikkatieto
Digitaalisuusharha 1
Knowledge is always bound to human beings, their values, beliefs
and action – it cannot become fully digitalized or codified
 Koodattu tieto on vain jäävuoren huippu, loput ovat pinnan alla
 Silti uskomme näkyvän tiedon ratkaisevan kaikki ongelmat, kunhan se vain
”saataisiin käyttöön”!
Davenport & Prusak, 1998, Brown & Duguid, 2000, Tsoukas, 2005
Digitaalisuusharha 2
 ”Digital communication lacks the aspect of tacit learning…” ”You cannot
learn to operate on a human eye on the Internet” (Hung & Nichani, 2002)
 Ts. sosiaalisen median kritiikki: onko digitaalisuus konkreettista tekemistä
vai puhetta tekemisestä?
MUTTA:
 ”Through providing linkages to both the ’known’ and ’unknown’, online
conversations shape how we perceive things and locate ourselves within
the specific domain of action in which we are embedded’ (Kosonen, 2008)
 Käsitysten ja arvojen muodostaminen, tekemisen reflektointi ja ammatti-
identiteetin rakentaminen toteutuu myös digitaalisessa vuorovaikutuksessa:
hiljainen tieto on jo määritelmällisesti läsnä kaikessa toiminnassamme.
Hiljainen tieto digitaalisessa maailmassa
Tiedon taso Tiedon lähde Esimerkkejä
Asiantuntijuus Yksilön kumuloitunut
kokemuksellinen
tieto, know-how
Sosiaalisessa mediassa jaetut vinkit
siitä, kuka tietää ja keneltä
kannattaa kysyä – toimii, vaikka
usein mahdotonta selittää, mihin
arvio perustuu
Joukkoäly Suuri joukko tietäviä
yksilöitä
Jaettujen kokemusten tuominen
foorumille, jossa ideoidaan uutta
tuotetta/palvelua tai parannuksia
olemassaolevaan
Jaetut sosiaaliset
käytännöt
Sosiaalinen
vuorovaikutus ja
verkostosuhteet
Verkkoyhteisön oma kieli ja slangi
joka ei avaudu ulkopuoliselle;
rutiinit ja kokemushistoria; tieto
siitä, miten asia kannattaa sanoa
jotta se voisi tulla ymmärretyksi
Onko ongelma siis tiedon hyödyntämisessä?
 Hiljaisen tiedon näkökulmasta ongelma voikin olla
päinvastainen: tietoa hyödynnetään liikaa!
 Kyvyttömyys muuttaa omaa toimintaa, oppia ja uudistaa
 Ns. sosiaaliset kuplat: mitä enemmän tieto ympäröi meitä
(näkyvä tieto), sitä enemmän näemme siinä vain vallitsevaan
ajatteluumme (hiljainen tieto) sopivat osat. Jaettujen
uskomusten kyseenalaistaminen vaikeutuu. Tämä muodostaa
pahimmillaan uhkan kansalaisten turvallisuudelle, esimerkiksi
ääriryhmittymät.
Lopuksi: hiljaisen tiedon agenda
Digitaalinen hiljainen tieto ”näkyväksi”?
 Tiheä vuorovaikutus (DeSanctis et al., 2003) – teknologia tulisi nähdä
nimenomaan vuorovaikutuksen ja oppimisen alustana eikä itsetarkoituksena
 Tietoa tiedosta – tiedottamisen ja tiedon näytteilleasettamisen sijaan
keskustelu, haastaminen, reflektointi
 Kannustava ilmapiiri, luottamus, huolenpito myös verkkoon – esimerkiksi
laajempi skaala tunteiden ilmaisuun (Saarikivi ym., 2015)
 Fasilitaattorit tukena, rutiinien luominen yhteiselle tekemiselle
 Kokeilut ja leikinomaisuus
Digitaalinen hiljainen tieto ”näkyväksi”?
 Luovuttava mahdottoman tavoittelusta (explicit  tacit) ja kalliista,
epäonnistumaan tuomituista projekteista vangita kaikki olennainen tieto.
 Huomio sen sijaan yhdessä tekemiseen, arvokkaan kokemuksellisen tiedon
sisäistämiseen ja kykyyn uudistaa  aikaa oppimiselle.
 Kuvailevien tietosisältöjen (vrt. digitaalinen asiakirja) rinnalle toimintaa
kuvaavat tietosisällöt
 Videosisällöt, joiden avulla esitetään vaihe vaiheelta, kuinka työ tehdään
 Virtuaalimaailmat, todellisen toiminnan simulointi yli aika- ja paikkarajojen,
digitaaliset ”mestari-kisällimallit”
Kassaholviyhteiskunnasta
virtausyhteiskuntaan
Yhteenveto: miten käytännössä
edistämme tiedon hyödyntämistä?
1. Tulemalla tietoisemmiksi siitä, miten ymmärrämme tiedon ilmiönä.
2. Tiedostamalla, kuinka hiljainen tieto on läsnä kaikessa toiminnassamme ja
vaikuttaa siihen. Ajattelua ei muuteta implementoimalla tietojärjestelmiä.
3. Saattamalla tiedon virtaamaan. Olemalla riittävän avoimia ja tukemalla
verkostoissa oppimista, joka tähtää vallitsevan ajattelun kyseenalaistamiseen:
informaation sisäistämisestä toiminnan muuttamiseen.
4. Systeemiajattelulla ja kokonaisten systeemien mallintamisella: eroon
osaoptimoinnista, joilla vahvistetaan tietosiiloja ja yhteensopimattomuutta.
Kiitos tietoisuudellenne
aktiivisesta läsnäolosta!

More Related Content

What's hot

Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Harto Pönkä
 
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Jarno M. Koponen
 
Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen
Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseenJohdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen
Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen
Petro Poutanen
 
Luottamus verkostoyhteistyössä
Luottamus verkostoyhteistyössäLuottamus verkostoyhteistyössä
Luottamus verkostoyhteistyössä
oma
 
Organisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminen
Organisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminenOrganisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminen
Organisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminen
Petro Poutanen
 
Läheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuus
Läheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuusLäheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuus
Läheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuus
Susanna Kivelä
 
Verkosto-teemapäivä 17.4.2014 Savonlinna
Verkosto-teemapäivä 17.4.2014 SavonlinnaVerkosto-teemapäivä 17.4.2014 Savonlinna
Verkosto-teemapäivä 17.4.2014 Savonlinna
oma
 
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Ulkoinen ja sisäinen viestintäUlkoinen ja sisäinen viestintä
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Tuulevi Aschan
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Sanna Brauer
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Miia Kosonen
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
Miia Kosonen
 
Tieteiden yo 3
Tieteiden yo 3Tieteiden yo 3
Tieteiden yo 3
Tietotaitotalkoot
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Timo Halima
 
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Harri Laihonen
 
Avoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aalto
Tuija Aalto
 
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...
Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...
Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...
Susanna Kivelä
 
Organisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintäOrganisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintä
Petro Poutanen
 

What's hot (20)

Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteetVerkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
 
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukenaVuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
Vuorovaikutteinen viestinta johtamisen tukena
 
Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen
Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseenJohdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen
Johdatus organisaatioviestinnän teoriaan ja tutkimukseen
 
Luottamus verkostoyhteistyössä
Luottamus verkostoyhteistyössäLuottamus verkostoyhteistyössä
Luottamus verkostoyhteistyössä
 
Organisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminen
Organisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminenOrganisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminen
Organisaation viestintä ja luovan ajattelun tukeminen
 
Läheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuus
Läheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuusLäheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuus
Läheisyys paikkatietoisuus ja koulutuksen vaikuttavuus
 
Verkosto-teemapäivä 17.4.2014 Savonlinna
Verkosto-teemapäivä 17.4.2014 SavonlinnaVerkosto-teemapäivä 17.4.2014 Savonlinna
Verkosto-teemapäivä 17.4.2014 Savonlinna
 
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
Ulkoinen ja sisäinen viestintäUlkoinen ja sisäinen viestintä
Ulkoinen ja sisäinen viestintä
 
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatusKansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus
 
T3syksyesittely
T3syksyesittelyT3syksyesittely
T3syksyesittely
 
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössäEettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
Eettisyys sosiaalisen median tutkimuskäytössä
 
Yhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaariYhteisojen elinkaari
Yhteisojen elinkaari
 
Vuorovaikutusvisio
VuorovaikutusvisioVuorovaikutusvisio
Vuorovaikutusvisio
 
Tieteiden yo 3
Tieteiden yo 3Tieteiden yo 3
Tieteiden yo 3
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
Tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamis...
 
Avoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aalto
 
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
Kurio ja Nuorten Akatemia // Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys verkossa /...
 
Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...
Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...
Miten läheisyys ja paikkatietoisuus heijastuvat kehittämistoiminnan vaikuttav...
 
Organisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintäOrganisaatioiden viestintä
Organisaatioiden viestintä
 

Similar to Digitaalisuus ja hiljainen tieto

Internetix -metodit
Internetix -metoditInternetix -metodit
Internetix -metodit
Hannu Linturi
 
Slide share
Slide shareSlide share
Slide share
Katja Meskanen
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Satu Luoma
 
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot
Asiantuntijuus ja yksilöntaidotAsiantuntijuus ja yksilöntaidot
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot
Leena Vainio
 
Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011
Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011
Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011
Tuija Aalto
 
PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?
PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?
PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?
Jarmo Talvivaara
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
Sonja Ängeslevä
 
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Leena Vainio
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Verke
 
Tulevaisuuden minä rakentuu verkossa
Tulevaisuuden minä rakentuu verkossaTulevaisuuden minä rakentuu verkossa
Tulevaisuuden minä rakentuu verkossa
Jarno M. Koponen
 
Tietotyon pedagogisia haasteita
Tietotyon pedagogisia haasteitaTietotyon pedagogisia haasteita
Tietotyon pedagogisia haasteita
Jari Laru
 
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossaOpas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Koordinaatti
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
Miia Kosonen
 
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Unelmakoulu
 
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3
Leena Vainio
 
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Risto Säntti
 

Similar to Digitaalisuus ja hiljainen tieto (20)

Internetix -metodit
Internetix -metoditInternetix -metodit
Internetix -metodit
 
Rlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshareRlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshare
 
Slide share
Slide shareSlide share
Slide share
 
Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?Sosiaalinen media - Mitä se on?
Sosiaalinen media - Mitä se on?
 
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot
Asiantuntijuus ja yksilöntaidotAsiantuntijuus ja yksilöntaidot
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot
 
Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011
Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011
Some, työkulttuuri ja johtaminen #KINE2011
 
PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?
PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?
PKAMK eOpetus - kehityssuuntia?
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
 
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot10.10.2012
 
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
Digitalisaatio ja lapset ja nuoret 12092019
 
Tulevaisuuden minä rakentuu verkossa
Tulevaisuuden minä rakentuu verkossaTulevaisuuden minä rakentuu verkossa
Tulevaisuuden minä rakentuu verkossa
 
Tietotyon pedagogisia haasteita
Tietotyon pedagogisia haasteitaTietotyon pedagogisia haasteita
Tietotyon pedagogisia haasteita
 
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossaOpas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa
 
Virtuaaliverkostot
VirtuaaliverkostotVirtuaaliverkostot
Virtuaaliverkostot
 
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulustaKaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
Kaisa Vähähyyppä Opetushallitus: Ajatuksia tulevaisuuden koulusta
 
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3
Asiantuntijuus ja yksilöntaidot3
 
Innovaatiotoiminan moodit
Innovaatiotoiminan mooditInnovaatiotoiminan moodit
Innovaatiotoiminan moodit
 
Sotunki 2011- lyhyt
Sotunki 2011- lyhytSotunki 2011- lyhyt
Sotunki 2011- lyhyt
 
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettavaSäntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
Säntti 2012 some kokemuksia metropolia jaettava
 
Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2Luoti osa1 010212_pl2
Luoti osa1 010212_pl2
 

More from Miia Kosonen

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Miia Kosonen
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
Miia Kosonen
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Miia Kosonen
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
Miia Kosonen
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
Miia Kosonen
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
Miia Kosonen
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
Miia Kosonen
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
Miia Kosonen
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
Miia Kosonen
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
Miia Kosonen
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
Miia Kosonen
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
Miia Kosonen
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
Miia Kosonen
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
Miia Kosonen
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
Miia Kosonen
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Miia Kosonen
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
Miia Kosonen
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
Miia Kosonen
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
Miia Kosonen
 

More from Miia Kosonen (20)

Vastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-someaVastuullisempaa-somea
Vastuullisempaa-somea
 
Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022Yhteisollisyys cmadfi-2022
Yhteisollisyys cmadfi-2022
 
Sinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategiaSinulle sopiva somestrategia
Sinulle sopiva somestrategia
 
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissaItsensajohtaminen muutostilanteissa
Itsensajohtaminen muutostilanteissa
 
Tietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimusTietojohtamisen tutkimus
Tietojohtamisen tutkimus
 
Twitter-likes
Twitter-likesTwitter-likes
Twitter-likes
 
Yhteisollisyys
YhteisollisyysYhteisollisyys
Yhteisollisyys
 
Sometutkimus
SometutkimusSometutkimus
Sometutkimus
 
Hinnoittelu
HinnoitteluHinnoittelu
Hinnoittelu
 
Tohtoriverkosto
TohtoriverkostoTohtoriverkosto
Tohtoriverkosto
 
Some ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostotSome ja oppimisverkostot
Some ja oppimisverkostot
 
Tiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusioTiedolla johtamisen illuusio
Tiedolla johtamisen illuusio
 
Yhteisot ja tieto
Yhteisot ja tietoYhteisot ja tieto
Yhteisot ja tieto
 
Online community death
Online community deathOnline community death
Online community death
 
Yhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoitoYhteisojen saattohoito
Yhteisojen saattohoito
 
Humour in online innovation
Humour in online innovationHumour in online innovation
Humour in online innovation
 
Knowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliancesKnowledge sharing in coopetitive alliances
Knowledge sharing in coopetitive alliances
 
Hostility in virtual communities
Hostility in virtual communitiesHostility in virtual communities
Hostility in virtual communities
 
When is virtual virtuous
When is virtual virtuousWhen is virtual virtuous
When is virtual virtuous
 
Publisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovationsPublisher capabilities and online innovations
Publisher capabilities and online innovations
 

Digitaalisuus ja hiljainen tieto

 • 1. Digitaalisuus ja hiljainen tieto Yamk-opintojakso Digitaalisen tiedon hyödyntäminen Kevät 2016 Miia Kosonen
 • 2. Tietojohtaminen  Digitaalisen talouden ydintä: arvonluontia, joka perustuu aineettomiin resursseihin kuten tietoon ja osaamiseen  90-luvulla pitkälti tiedonhallinnan synonyymi – sittemmin tiedon jakamiselle, luomiselle ja hyödyntämiselle otollisten olosuhteiden luomista  ’Ba’, tiedon kehittymiselle otollinen jaettu tila ja aika (Nonaka & Konno, 1998)  Ei pelkästään tietojärjestelmät, vaan rakenteet, prosessit, sosiaaliset verkostot ja ennen kaikkea ihmiset
 • 3. Tietojohtamisen tavoite  Saavuttaa pysyvää kilpailuetua yhdistelemällä tietoa ja osaamista verkostoissa (Blomqvist & Kianto, 2007)  Kehittää tuottavuutta ja uudistumiskykyä (Ståhle, 2005)  Luoda avoimia tietoympäristöjä, joiden avulla tehdään yhteistyötä, käsitellään, analysoidaan ja yhdistellään tietoa (Ståhle, 2015)
 • 4. Tiedon lajeja organisaatioissa  Näkyvä tieto: usein talletettuna tietojärjestelmiin  Hiljainen tieto: yksilöiden tietotaito ja kokemus  Kulttuurinen tieto: organisaation arvot, oletukset, uskomukset (Choo, 2004)
 • 5. Tietoa on aina enemmän ihmisten mielessä kuin organisaatioiden rakenteissa. Olennaista on tämän tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen. Robert M. Grant, 1996
 • 6. Digitaalisuus  = Teknologiavälitteisyys  Disruptiivinen muutosvoima, joka muuttaa kokonaisia toimialoja ja on mahdollistanut uudenlaisia osallistumisen tapoja H2H eli ihmiseltä ihmiselle  Linkittyy ns. informaatiohyödykkeiden ominaisuuksiin:  Ainutlaatuisuus, tiedon kontekstuaalisuus  Jakelu ilmaista tai lähes ilmaista  Vaihdanta vaatii aina tuekseen jonkin median  Pohdinta: onko olemassa ammattialoja tai tehtäviä, joiden työn sisältöön digitaalisuus ei lainkaan vaikuta?
 • 8. MIKSI KATSOA VAIN PINTAA, KUN MERIKIN ON OLEMASSA?
 • 9. Hiljainen tieto  Tietoa, jota on vaikea sanoittaa, määritellä ja jakaa  Tietoa, joka ilmenee toimintana, sitoutumisena ja osallistumisena  Käsitteen isänä pidetään filosofi Michael Polanyita (1967)
 • 10. Hiljainen tieto INTUITIO PEUKALOSÄÄNNÖT TOIMINTATAVAT TAIDOT NÄKEMYS TIETOTAITO USKOMUKSET MENTAALISET MALLIT SKEEMAT ASENTEET ”PERSTUNTUMA” 
 • 11. Practice-based knowledge: ”the way we do things around here”, rutiinit, suhteet, roolit, käytännöt Encultured knowledge: kulttuuri ja normit Technical knowledge: taito käyttää ja tehdä, ”pyörällä ajaminen” Cognitive knowledge: mentaalimallit, uskomukset, arvot Hiljaisen tiedon lajeja yksilö kollektiivi toiminta ajattelu
 • 12. Hiljainen tieto omassa organisaatiossa ja sen ulkopuolella  Perinteinen tietojohtaminen korostanut organisaation tietoa, myöhemmin laajentunut verkostoihin  Ei kannata rajata vain omaan organisaatioon (mm. Choo, 2004)  Näkökulmalla iso vaikutus siihen, miten hiljaisesta tiedosta puhutaan  Eläkkeelle jäävä työntekijä ja hänen ainutlaatuinen kokemuksensa ja osaamisensa?  Kyky omaksua tietoa oman organisaation ulkopuolelta ja uudistaa toimintaa, ns. absorptiivinen kapasiteetti?
 • 13. Hiljainen vs. näkyvä tieto  Tacit-explicit neljänä erilaisena tiedonluomisprosessina, tiedon konvertointi toisesta olomuodosta toiseen - SECI-malli (Nonaka & Takeuchi, 1995, Nonaka & Konno, 1998)  ”Nonakan mukava selitys tiedon konvertoitumisesta ei vastaa todellisuutta” (Jashapara, 2007)  ”Tieto ei ole muunnettavissa muodosta toiseen” (Cook & Brown, 1999)  Rakenteet – Prosessit – Käyttäytyminen: Muisti – Tietoisuus – Toiminta
 • 14. Hiljainen ja näkyvä tieto toistensa täydentäjinä Tacit knowledge: ”what to do about it and how” Implicit knowledge, ”se mikä odottaa tulevansa ilmaistuksi” Focal knowledge – tieto itse ilmiöstä, ”what”
 • 16. Voiko hiljaista tietoa siirtää?  3 mekanismia: jäljittely, tunnistaminen, tekemällä oppiminen (Polanyi, 1967)  Kulttuurista, jaettua tietoa voi käytännössä siirtää vain sosiaalistumalla eli toimimalla osana yhteisöä.  Yksilöiden teknistä tietotaitoa voi siirtää – ainakin osittain - treenaamalla, jäljittelemällä, toistamalla, harjoittelemalla vielä hieman lisää.
 • 17. Tapoja siirtää hiljaista tietoa muodollinen epämuodollinen Mentorointi, kognitiivinen oppipoikamalli Koulutus- ja valmennusohjelmat Työssä oppiminen Työkierto Perehdyttäminen
 • 18. Mekanismeista riippumatta hiljaisen tiedon siirtäminen vaatii aina  sosiaalista vuorovaikutusta  runsaasti aikaa  motivaatiota  huolenpitoa  luottamusta
 • 19. Hiljainen tieto ja digitaalisuusharhat
 • 20. Digitaalisen tiedon lajeja ihmiset koneet Sosiaalinen media: keskustelut, sisällöt Laitteiden mittausdata Älykkäät verkot Muu digitaalinen viestintä, lokitieto Asiakirjat ja dokumentit Aika- ja paikkatieto
 • 21. Digitaalisuusharha 1 Knowledge is always bound to human beings, their values, beliefs and action – it cannot become fully digitalized or codified  Koodattu tieto on vain jäävuoren huippu, loput ovat pinnan alla  Silti uskomme näkyvän tiedon ratkaisevan kaikki ongelmat, kunhan se vain ”saataisiin käyttöön”! Davenport & Prusak, 1998, Brown & Duguid, 2000, Tsoukas, 2005
 • 22. Digitaalisuusharha 2  ”Digital communication lacks the aspect of tacit learning…” ”You cannot learn to operate on a human eye on the Internet” (Hung & Nichani, 2002)  Ts. sosiaalisen median kritiikki: onko digitaalisuus konkreettista tekemistä vai puhetta tekemisestä? MUTTA:  ”Through providing linkages to both the ’known’ and ’unknown’, online conversations shape how we perceive things and locate ourselves within the specific domain of action in which we are embedded’ (Kosonen, 2008)  Käsitysten ja arvojen muodostaminen, tekemisen reflektointi ja ammatti- identiteetin rakentaminen toteutuu myös digitaalisessa vuorovaikutuksessa: hiljainen tieto on jo määritelmällisesti läsnä kaikessa toiminnassamme.
 • 23. Hiljainen tieto digitaalisessa maailmassa Tiedon taso Tiedon lähde Esimerkkejä Asiantuntijuus Yksilön kumuloitunut kokemuksellinen tieto, know-how Sosiaalisessa mediassa jaetut vinkit siitä, kuka tietää ja keneltä kannattaa kysyä – toimii, vaikka usein mahdotonta selittää, mihin arvio perustuu Joukkoäly Suuri joukko tietäviä yksilöitä Jaettujen kokemusten tuominen foorumille, jossa ideoidaan uutta tuotetta/palvelua tai parannuksia olemassaolevaan Jaetut sosiaaliset käytännöt Sosiaalinen vuorovaikutus ja verkostosuhteet Verkkoyhteisön oma kieli ja slangi joka ei avaudu ulkopuoliselle; rutiinit ja kokemushistoria; tieto siitä, miten asia kannattaa sanoa jotta se voisi tulla ymmärretyksi
 • 24. Onko ongelma siis tiedon hyödyntämisessä?  Hiljaisen tiedon näkökulmasta ongelma voikin olla päinvastainen: tietoa hyödynnetään liikaa!  Kyvyttömyys muuttaa omaa toimintaa, oppia ja uudistaa  Ns. sosiaaliset kuplat: mitä enemmän tieto ympäröi meitä (näkyvä tieto), sitä enemmän näemme siinä vain vallitsevaan ajatteluumme (hiljainen tieto) sopivat osat. Jaettujen uskomusten kyseenalaistaminen vaikeutuu. Tämä muodostaa pahimmillaan uhkan kansalaisten turvallisuudelle, esimerkiksi ääriryhmittymät.
 • 26. Digitaalinen hiljainen tieto ”näkyväksi”?  Tiheä vuorovaikutus (DeSanctis et al., 2003) – teknologia tulisi nähdä nimenomaan vuorovaikutuksen ja oppimisen alustana eikä itsetarkoituksena  Tietoa tiedosta – tiedottamisen ja tiedon näytteilleasettamisen sijaan keskustelu, haastaminen, reflektointi  Kannustava ilmapiiri, luottamus, huolenpito myös verkkoon – esimerkiksi laajempi skaala tunteiden ilmaisuun (Saarikivi ym., 2015)  Fasilitaattorit tukena, rutiinien luominen yhteiselle tekemiselle  Kokeilut ja leikinomaisuus
 • 27. Digitaalinen hiljainen tieto ”näkyväksi”?  Luovuttava mahdottoman tavoittelusta (explicit  tacit) ja kalliista, epäonnistumaan tuomituista projekteista vangita kaikki olennainen tieto.  Huomio sen sijaan yhdessä tekemiseen, arvokkaan kokemuksellisen tiedon sisäistämiseen ja kykyyn uudistaa  aikaa oppimiselle.  Kuvailevien tietosisältöjen (vrt. digitaalinen asiakirja) rinnalle toimintaa kuvaavat tietosisällöt  Videosisällöt, joiden avulla esitetään vaihe vaiheelta, kuinka työ tehdään  Virtuaalimaailmat, todellisen toiminnan simulointi yli aika- ja paikkarajojen, digitaaliset ”mestari-kisällimallit”
 • 29. Yhteenveto: miten käytännössä edistämme tiedon hyödyntämistä? 1. Tulemalla tietoisemmiksi siitä, miten ymmärrämme tiedon ilmiönä. 2. Tiedostamalla, kuinka hiljainen tieto on läsnä kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa siihen. Ajattelua ei muuteta implementoimalla tietojärjestelmiä. 3. Saattamalla tiedon virtaamaan. Olemalla riittävän avoimia ja tukemalla verkostoissa oppimista, joka tähtää vallitsevan ajattelun kyseenalaistamiseen: informaation sisäistämisestä toiminnan muuttamiseen. 4. Systeemiajattelulla ja kokonaisten systeemien mallintamisella: eroon osaoptimoinnista, joilla vahvistetaan tietosiiloja ja yhteensopimattomuutta.