Successfully reported this slideshow.

Bariere In Comunicare

15,512 views

Published on

"Bariere in comunicare" este un extras din cadrul trainingului TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTA, oferit de HR Analytics.
www.analytics.ro | www.teamevent.ro

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Bariere In Comunicare

  1. 1. © HR A nalytics www.analytics.ro | www.teamevent.ro BARIERE Î N COMUNICARE - extras din training-ul oferit de HR Analytics, „TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTĂ”
  2. 2. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Diferen ț e de percep ț ie </li></ul><ul><li>Modul în care noi privim lumea este influen ț at de experien ț ele noastre anterioare, astfel c ă persoane de vârste diferite, na ț ionalit ăț i, culturi, educa ț ie, ocupa ț ie, sex, temperamente etc. diferite, vor avea alte percep ț ii ș i vor interpreta situa ț iile în mod diferit. Diferen ț ele de percep ț ie sunt de multe ori numai r ă d ă cina a numeroase bariere de comunicare. </li></ul><ul><li>Concluzii gr ă bite </li></ul><ul><li>Deseori vedem ceea ce dorim s ă vedem ș i auzim ceea ce dorim s ă auzim, evitând s ă recunoa ș tem realitatea în sine. Aceasta ne poate duce la ceea ce se spune &quot;a face doi plus doi s ă dea cinci&quot;. </li></ul><ul><li>Stereotipii </li></ul><ul><li>Î nv ăț ând permanent din experien ț ele proprii, vom întâmpina riscul de a trata diferite persoane ca ș i când ar fi una singur ă : &quot;Dac ă am cunoscut un inginer, i-am cunoscut pe to ț i ” . </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  3. 3. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Lipsa de cunoa ș tere </li></ul><ul><li>Este dificil s ă comunic ă m eficient cu cineva care are o educa ț ie diferit ă de a noastr ă , ale c ă rei cuno ș t i in ț e în leg ă tur ă cu un anumit subiect în discu ț ie sunt mult mai reduse. Desigur este posibil, dar necesit ă îndemânare din partea celui care comunic ă ; el trebuie s ă fie con ș tient de discrepan ț a între nivelurile de cunoa ș tere ș i s ă se adapteze în consecin ță . </li></ul><ul><li>Lipsa de interes </li></ul><ul><li>Este una din cele mai mari ș i mai frecvente bariere ce trebuiesc dep ăș ite. Acolo unde lipsa de interes este evident ă ș i de în ț eles, trebuie s ă se ac ț ioneze cu abilitate pentru a direc ț iona mesajul astfel încât s ă corespund ă intereselor ș i nevoilor celui care prime ș te mesajul. </li></ul><ul><li>Dificult ăț i în exprimare </li></ul><ul><li>Dac ă emi ță torul are probleme în a g ă si cuvinte pentru a- ș i exprima ideile, aceasta va fi sigur o barier ă în comunicare ș i, inevitabil acesta va trebui s ă - ș i îmbog ăț easc ă vocabularul. </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  4. 4. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Emo ț ii </li></ul><ul><li>Emotivitatea emi ță torilor ș i receptorilor de mesaje poate fi de asemenea o barier ă . Emo ț ia puternic ă este r ă spunz ă toare de blocarea aproape complet ă a comunic ă rii. O metod ă de a împiedica acest blocaj const ă în evitarea comunic ă rii atunci când emi ță torii sunt afecta ț i de emo ț ii puternice. Totu ș i, uneori, cel care prime ș te mesajul poate fi mai pu ț in impresionat de o persoan ă care vorbe ș te f ă r ă emo ț ie sau entuziasm, considerând-o plictisitoare - astfel c ă emo ț ia poate deveni un catalizator al comunic ă rii. </li></ul><ul><li>Personalitatea </li></ul><ul><li>Nu doar diferen ț ele dintre tipurile de personalit ăț i pot crea probleme, ci, deseori, propria noastr ă percep ț ie a supra persoanelor din jurul nostru este afectat ă ș i, ca urmare, comportamentul nostru influen ț eaz ă pe acela al partenerului comunic ă rii. &quot;Ciocnirea personalit ăț ilor&quot; este una dintre cele mai frecvente cazuri ale e ș ecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem capabili s ă influen ță m sau s ă schimb ă m personalitatea celuilalt dar, cel pu ț in, trebuie s ă fim preg ă ti ț i s ă ne studiem propria persoan ă pentru a observa dac ă o schimbare în comportamentul nostru poate genera reac ț ii satisf ă c ă toare. </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  5. 5. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Ceea ce se spune nu poate fi auzit: este vorba în special de barierele fizice: zgomot, lipsa concentr ă rii, deficiențe de auz , distorsiuni în timpul transmiterii (atunci când se comunic ă prin telefon, radio) </li></ul><ul><li>Ceea ce se aude nu poate fi în ț eles: ascult ă torul poate auzi, dar ceea ce în ț elege este influen ț at de educa ț ie, cuno ș tiin ț ele tehnice asupra subiectului etc.; (ne î n ț elegerea poate fi datorat ă ș i erorilor de traducere, de vocabular, de punctua ț ie, gesturilor non-verbale ) </li></ul><ul><li>Ceea ce este în ț eles nu poate fi acceptat: ascult ă torul în ț elege dar nu poate accepta datorit ă unor factori psihologici cum ar fi: atitudinile sale fa ță de ceilal ț i, sentimentele fa ță de subiectul pus în discu ț ie, lipsa de deschidere, prejudec ăț i </li></ul><ul><li>Detalii suplimentare despre acest training puteți obține accesând datele de contact de pe pagina </li></ul><ul><li>următoare. Vă mulțumim! </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  6. 6. CONTACT Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii

×