Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bariere In Comunicare

16,843 views

Published on

"Bariere in comunicare" este un extras din cadrul trainingului TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTA, oferit de HR Analytics.
www.analytics.ro | www.teamevent.ro

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Bariere In Comunicare

  1. 1. © HR A nalytics www.analytics.ro | www.teamevent.ro BARIERE Î N COMUNICARE - extras din training-ul oferit de HR Analytics, „TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTĂ”
  2. 2. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Diferen ț e de percep ț ie </li></ul><ul><li>Modul în care noi privim lumea este influen ț at de experien ț ele noastre anterioare, astfel c ă persoane de vârste diferite, na ț ionalit ăț i, culturi, educa ț ie, ocupa ț ie, sex, temperamente etc. diferite, vor avea alte percep ț ii ș i vor interpreta situa ț iile în mod diferit. Diferen ț ele de percep ț ie sunt de multe ori numai r ă d ă cina a numeroase bariere de comunicare. </li></ul><ul><li>Concluzii gr ă bite </li></ul><ul><li>Deseori vedem ceea ce dorim s ă vedem ș i auzim ceea ce dorim s ă auzim, evitând s ă recunoa ș tem realitatea în sine. Aceasta ne poate duce la ceea ce se spune &quot;a face doi plus doi s ă dea cinci&quot;. </li></ul><ul><li>Stereotipii </li></ul><ul><li>Î nv ăț ând permanent din experien ț ele proprii, vom întâmpina riscul de a trata diferite persoane ca ș i când ar fi una singur ă : &quot;Dac ă am cunoscut un inginer, i-am cunoscut pe to ț i ” . </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  3. 3. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Lipsa de cunoa ș tere </li></ul><ul><li>Este dificil s ă comunic ă m eficient cu cineva care are o educa ț ie diferit ă de a noastr ă , ale c ă rei cuno ș t i in ț e în leg ă tur ă cu un anumit subiect în discu ț ie sunt mult mai reduse. Desigur este posibil, dar necesit ă îndemânare din partea celui care comunic ă ; el trebuie s ă fie con ș tient de discrepan ț a între nivelurile de cunoa ș tere ș i s ă se adapteze în consecin ță . </li></ul><ul><li>Lipsa de interes </li></ul><ul><li>Este una din cele mai mari ș i mai frecvente bariere ce trebuiesc dep ăș ite. Acolo unde lipsa de interes este evident ă ș i de în ț eles, trebuie s ă se ac ț ioneze cu abilitate pentru a direc ț iona mesajul astfel încât s ă corespund ă intereselor ș i nevoilor celui care prime ș te mesajul. </li></ul><ul><li>Dificult ăț i în exprimare </li></ul><ul><li>Dac ă emi ță torul are probleme în a g ă si cuvinte pentru a- ș i exprima ideile, aceasta va fi sigur o barier ă în comunicare ș i, inevitabil acesta va trebui s ă - ș i îmbog ăț easc ă vocabularul. </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  4. 4. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Emo ț ii </li></ul><ul><li>Emotivitatea emi ță torilor ș i receptorilor de mesaje poate fi de asemenea o barier ă . Emo ț ia puternic ă este r ă spunz ă toare de blocarea aproape complet ă a comunic ă rii. O metod ă de a împiedica acest blocaj const ă în evitarea comunic ă rii atunci când emi ță torii sunt afecta ț i de emo ț ii puternice. Totu ș i, uneori, cel care prime ș te mesajul poate fi mai pu ț in impresionat de o persoan ă care vorbe ș te f ă r ă emo ț ie sau entuziasm, considerând-o plictisitoare - astfel c ă emo ț ia poate deveni un catalizator al comunic ă rii. </li></ul><ul><li>Personalitatea </li></ul><ul><li>Nu doar diferen ț ele dintre tipurile de personalit ăț i pot crea probleme, ci, deseori, propria noastr ă percep ț ie a supra persoanelor din jurul nostru este afectat ă ș i, ca urmare, comportamentul nostru influen ț eaz ă pe acela al partenerului comunic ă rii. &quot;Ciocnirea personalit ăț ilor&quot; este una dintre cele mai frecvente cazuri ale e ș ecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem capabili s ă influen ță m sau s ă schimb ă m personalitatea celuilalt dar, cel pu ț in, trebuie s ă fim preg ă ti ț i s ă ne studiem propria persoan ă pentru a observa dac ă o schimbare în comportamentul nostru poate genera reac ț ii satisf ă c ă toare. </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  5. 5. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Ceea ce se spune nu poate fi auzit: este vorba în special de barierele fizice: zgomot, lipsa concentr ă rii, deficiențe de auz , distorsiuni în timpul transmiterii (atunci când se comunic ă prin telefon, radio) </li></ul><ul><li>Ceea ce se aude nu poate fi în ț eles: ascult ă torul poate auzi, dar ceea ce în ț elege este influen ț at de educa ț ie, cuno ș tiin ț ele tehnice asupra subiectului etc.; (ne î n ț elegerea poate fi datorat ă ș i erorilor de traducere, de vocabular, de punctua ț ie, gesturilor non-verbale ) </li></ul><ul><li>Ceea ce este în ț eles nu poate fi acceptat: ascult ă torul în ț elege dar nu poate accepta datorit ă unor factori psihologici cum ar fi: atitudinile sale fa ță de ceilal ț i, sentimentele fa ță de subiectul pus în discu ț ie, lipsa de deschidere, prejudec ăț i </li></ul><ul><li>Detalii suplimentare despre acest training puteți obține accesând datele de contact de pe pagina </li></ul><ul><li>următoare. Vă mulțumim! </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
  6. 6. CONTACT Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii

×