Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instrumentdeevaluare constituirearomanieimoderne

331 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Instrumentdeevaluare constituirearomanieimoderne

  1. 1. ,,Constituirea României Moderne’’ Instrument de lucru ………………………… Numele şi prenumele aÜA câÇvàx ‹AAAAAA‹ ‹AAAAAA AAAAAA‹ Clasa ……… fxÅÇûàâÜt cûÜ|ÇàxÄâ|Data …………………… Am luat la cunoștinţă ………………… luat _âvÜtÜx ávÜ|áă Ät ávÜ|áă áàÉÜ|t eÉÅúÇ|ÄÉÜ fâu|xvàxMI. DefiniŃi următorii termenii: armistiŃiu, neutralitate, redută. 3x2 puncte II. NotaŃi cu adevărat (A) sau fals (F), în dreptul fiecărui enunŃ de mai jos: 5x2 puncte 5x2 a) În łara Românească, în anul 1848, când a izbucnit revoluŃia domnitor era Gheorghe Bibescu. b) PetiŃiunea ProclamaŃiune a fost redactată de Nicolae Iorga. c) A.I. Cuza a fost ales domn în Moldova, la 5 ianuarie 1859. d) Legea rurală din timpul lui Cuza a fost adoptată în august 1863. e) La 10 mai 1866 este proclamat, rege al României, Carol I. III. ÎncercuiŃi, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru afirmarŃiile de mai jos: 4x2,5 puncte x2,5 1) Partidul NaŃional Liberal (P.N.L.) a luat naştere în anul: a) 1894; b) 1875; c) 1876; d) 1885. 2) ConstituŃia din timpul lui Carol I a fost promulgată la data de: a) 1 iun. 1866; b) 1 iul. 1866; c) 1 aug. 1876; d) 9 dec. 1866. 3) Memorandumul este înaintat CurŃii de la Viena în anul: a) 1877; b) 1892; c) 1914; d) 1918. 4) Dubla alegere a lui Cuza a avut loc în anul: a) 1848; b) 1854; c) 1859; d) 1890.IV. RealizaŃi legătura dintre termenii de pe coloana A şi datele de pe coloana B! 4x2,5 puncte x2,5 puncte A. B. a. Proclamarea independenŃei României 1. 24 ianuarie 1859 b. Al II-lea război balcanic 2. 1918 c. Marea Unire 3. 9 mai 1877 d. Pacea de la San Stefano 4. 1913 5. februarie 1878 6. 1916 -I-
  2. 2. ,,Constituirea României Moderne’’ Instrument de lucru V. CompletaŃi spaŃiile libere cu termenii corespunzãtori! 8x1 punct corespunzãtori! a) România se obligă sã declare………… şi să atace……… în condiŃiile stabilite prin convenŃia militară. Austro-Ungaria; pace; război; Austro-Ungaria; Italia. b) Ecaterina…………… eroina din timpul …………… se afirmă în timpul luptelor de pe valea Jiului. II- ondial. Enescu; Teodoroiu; Primul Război Mondial ; Al II-lea Război Mondial. c) Şef necontestat al Partidului NaŃional …………… a fost…………………… Liberal; łărănesc; Ion C. Brătianu; Armand Călinescu. Brătianu; Călinescu. d) La……………… se semnează documentele colaborării…………………… cu Antanta Bulgariei; României; 4/17 august 1916;15 decembrie 1918.VI. AşezaŃi în ordine cronologică următoarele evenimente: 3x5 puncte a) Unirea Transilvaniei cu România; ...... b) Unirea Basarabiei cu România; ....... c) Unirea Bucovinei cu România. .......VII. PrecizaŃi care dintre prevederile desprinse din documentele revoluŃiei de la 1848 au un caracter radical. 3x 5 puncte -grabnica îmbunătăŃire a stării locuitorilor săteni; - desfiinŃarea iobăgiei fără nici o despăgubire; - independenŃa naŃională;- Unirea Moldovei cu łara Româneascã ,,cheia bolŃii fără de care s-ar prăbuşi întreg edificiul naŃional’’. VIII. RealizaŃi într-o pagină o prezentare cu titlul: 16 puncte într- titlul: ,,Rolul ,,Rolul războiului din 1877-1878 în istoria românilor’’ 1877- românilor’’ având în vedere: - o cauză a participării României la război; - participarea armatei romăne la confruntările din sudul Dunării; - două prevederi referitoare la România cuprinse în tratatul de pace de la Berlin; - câte o urmare pe plan intern şi extern după obŃinerea independenŃei.Notă: punctează introducere-cuprinsNotă: Se punctează şi introducere-cuprins-încheiere, ordine cronologică, concluzii, limbaj istoric. prins- cronologică Oficiu 10 puncte - II -
  3. 3. ,,Constituirea României Moderne’’ Instrument de lucru Barem de corectare şi notareI. Pentru oricare definiŃie corectă se acordă câte 2 puncte puncte: 1. 2 puncte 2. 2 puncte 3. 2 puncte Total de puncte: 3x2=6 puncte puncte: 3x2II. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: puncte a) - A b) - F c) - A d) - F e) - A Total de puncte: 5x2=10 puncte puncte:III. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: 2,5 1) b; 2) b; 3) b; 4) c. Total de puncte: 4x 2,5=10 puncte puncte: 2,5=10IV. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri: a-3 b-4 c-2 d-5 puncte: ,5= Total de puncte: 4x2,5=10 puncteV. Se acordă câte 1 punct pentru următoarele răspunsuri: 1- război şi Austro-Ungaria; 2- Teodoroiu şi Primului Război Mondial; 3- Liberal şi Ion C. Brătianu; 4-4/17 august 1916 şi României. puncte 8x1= ncte: Total de puncte: 8x1=8 puncte - III -
  4. 4. ,,Constituirea României Moderne’’ Instrument de lucruVI. Se acordă câte 5 puncte pentru următoarea ordine cronologică: a) 3 b) 1 c) 2 Total de puncte: 3x5=15 puncte puncte: 3x5=VII. Se acordă câte 5 puncte pentru următoarele răspunsuri:- desfiinŃarea iobăgiei fără nici o despăgubire;- independenŃa naŃională;- Unirea Moldovei cu łara Româneascã ,,cheia bolŃii fără de care s-ar prăbuşi întreg edificiul naŃional’’. puncte: 3x5= Total de puncte: 3x5=15 puncteVIII. Se acordă 16 puncte după cum urmează: InformaŃia istorică 12 puncte, distribuite astfel: istorică-1 1. Se acordă 3 puncte pentru menŃionarea unei cauze a participării României la război. 2. Se acordă 3 puncte pentru prezentarea participării armatei romăne la confruntările din sudulDunării. 3. Se acordă 3 puncte pentru menŃionarea a două prevederi referitoare la România cuprinse întratatul de pace de la Berlin; 4. Se acordă 3 puncte pentru menŃionarea câte unei urmări pe plan intern şi extern dupăobŃinerea independenŃei. Structurarea compoziŃiei 4 puncte, distribuite astfel: compoziŃiei-4 2 puncte pentru introducere-cuprins-concluzii. 1 punct doar pentru introducere-cuprins/cuprins-concluzii. 0 puncte pentru lipsa structurii/prezenŃa cuprinsului. 1 punct pentru prezentarea faptelor istorice în ordine cronologică/logică. 0 puncte pentru nerespectarea cronologiei/desfăşurării logice a faptelor istorice. 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat şi respectarea limitei de spaŃiu. 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric şi respectarea limitei de spaŃiu. puncte: 12 =16 Total de puncte: 12+4=16 puncte Total test 90 de puncte Se acordă 10 puncte din oficiu - IV -
  5. 5. ,,Constituirea României Moderne’’ Instrument de lucru Punctajul obŃinut de elevi Nr. Sub. Sub. Sub. Sub. Sub. Sub. Nota lucrării I II III IV V VI Oficiu Punctaj obŃinută 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 10 25 10 26 10 27 10 28 10 29 10 30 10 -V-
  6. 6. ,,Constituirea României Moderne’’ Instrument de lucru Matricea de specificaŃie ConŃinuturi/ Obiective Cunoaşterea ÎnŃelegerea Aplicarea Analiza Sinteza Evaluarea Total RevoluŃia din 2 3 5 1848- 1848-1849 Unirea şi reformele 3 3 lui Cuza vieŃii Începuturile vieŃii politice moderne în 4 2 6 România Cucerirea independenŃei de 1 2 4 7 stat şi unirea Dobrogei Războiul pentru 2 1 6 9 întregire naŃională Formarea statului 1 3 4 naŃional unitar TOTAL 12 4 14 4 34 - VI -

×