Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Trainingsplanung im radsport 1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Reestructuracio departament de salut

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Reestructuracio departament de salut

  1. 1. 686 DECRET 37/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de Salut. et 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de Pel que fa al Departament de Salut, la reestructuració present obeeix a la voluntat de racionalitzar i simplificar l’organització departamental en base a raons d’eficàcia futur immediat en compliment de la legislació vigent, i que es concreten, bàsicament, en la reordenació de les estructures de l’àmbit de la salut pública d’acord amb la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i que implica l’aprovació dels Estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i la seva posada en funcionament, i l’adaptació de l’estructura dels serveis centrals i territorials del Departament de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, en desplegament del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura Catalunya; DECRETO: Article 1 Estructura del Departament 1.1 El Departament de Salut, sota la direcció del/de la conseller/a, s’estructura b) La Secretaria d’Estratègia i Coordinació. a) El Servei Català de la Salut. b) L’Institut Català de la Salut. c) L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques. d) L’Agència de Salut Pública de Catalunya. e) L’Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut. Article 2 Gabinet del/de la Conseller/a Conseller/a. a) Donar suport i assistència al/a la conseller/a en les seves activitats. b) Coordinar les unitats que en depenen. c) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a. a) L’Oficina de Relacions Institucionals.
  2. 2. 687 b) L’Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a. c) L’Oficina de Comunicació. d) L’Oficina de Protocol. a) Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a b) Fer el seguiment de l’activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin al Departament de Salut. c) Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament. d) L’assessorament i el desenvolupament tècnic dels continguts de les interven- i pel/per la conseller/a. e) La coordinació i l’elaboració d’informes i estudis tècnics de suport a la presa i pel/per la conseller/a. f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada ex- pressament. a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament. b) Assistir el titular del Departament en l’organització de la seva agenda d’ac- tivitats. c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada ex- pressament. a) Donar suport i assistir la persona titular del Departament en l’exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació. c) Coordinar la comunicació interna del Departament amb els proveïdors del sistema públic de salut i els diversos òrgans del Departament. d) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació. e) Fer l’anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació. f) Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa. g) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actua- ció. - pressament. Presidència. b) Coordinar les activitats de protocol, d’actes públics organitzats pel Departa- ment i d’aquells en què participa. c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departa- ment. d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada ex- pressament. Article 3 Secretaria General
  3. 3. 688 vigent i les encomanades per delegació de la persona titular del Departament. Article 4 Estructura de la Secretaria General a) La Direcció de Serveis. febrer. d) Els serveis territorials. 4.2 La Direcció de Serveis té atribuïdes les funcions que estableix el Decret De la Direcció de Serveis en depenen els òrgans i l’àrea que preveu el Decret - - a) Desenvolupar el suport tècnic de la coordinació dels afers interdepartamen- tals. b) Desenvolupar el suport tècnic de la coordinació d’estratègies i d’operatives entre els òrgans adscrits al Departament. c) Coordinar la informació, informes, estudis i propostes a elevar al Consell d) Elaborar instruments per a la planificació i l’avaluació dels objectius del e) Planificar, elaborar i coordinar els informes i estudis en les matèries que són f) Supervisar les actuacions del Departament en matèria d’identitat visual i disseny gràfic, publicitat, informació i difusió. g) Coordinar l’elaboració i execució dels instruments de comunicació, inclòs el Pla de publicacions del Departament. Decret 63/2010, de 18 de maig, i altres normes vigents d’aplicació. Secretaria d’Estratègia i Coordinació febrer, manté el rang orgànic i les funcions previstes al Decret 63/2010, de 18 de la Conseller/a. Article 6 Direcció General de Salut Pública parcialment derogat pel Decret 128/2006, de 9 de maig, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció de la Salut, i la resta de la normativa vigent.
  4. 4. 689 Article 7 a) Analitzar la salut de la població de Catalunya i els seus determinants, i les des- igualtats en salut, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya. b) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l’avaluació de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA). c) Dirigir i coordinar el disseny, el seguiment i l’avaluació del Pla de salut de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, atribueixen aquesta competència al Departament de Salut. d) Establir les directrius per orientar els serveis sanitaris a l’obtenció de resultats de salut i a la qualitat dels serveis. e) Dirigir, coordinar i avaluar la planificació estratègica dels plans directors, els plans d’ordenació de serveis, els plans interdepartamentals i els programes de salut. f) Dirigir el procés d’elaboració, avaluació i actualització del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública i fer-ne el seguiment. g) Determinar criteris generals de regulació, ordenació i planificació dels serveis sanitaris i sociosanitaris que constitueixen les prestacions assistencials del sistema sanitari públic i privat. de serveis sanitaris d’utilització pública, inclosa la cartera de salut pública, que orientarà la planificació operativa i la compra de serveis que efectua el Servei Català de la Salut. i) Col·laborar en la definició de les prioritats pressupostàries amb relació al Pla de salut de Catalunya, el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, els plans directors, els plans d’ordenació de serveis, altres plans interdepartamentals i pro- grames de salut, d’acord amb el Servei Català de la Salut. j) Aquelles altres funcions de naturalesa anàloga que se li encomanin o atribu- eixin. - de reestructuració del Departament de Salut, i el Decret 63/2010, de 18 de maig, 7.3 En l’àmbit dels sistemes d’informació i avaluació, la Direcció de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris col·laborarà amb l’Agència de Qualitat i Desenvo- lupament Professional en Salut, la qual, en exercici de les seves funcions, actuarà com a ens de suport operatiu. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera i Avaluació, sens perjudici que els òrgans de rang inferior a direcció general i les de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Segona
  5. 5. 690 Les persones titulars de les unitats previstes a l’article 2 d’aquest Decret i la del Tercera Les referències que la normativa vigent fa a òrgans que se suprimeixen o es seves funcions o estructura. Quarta Resten adscrits o es relacionen amb el Departament de Salut les entitats i òrgans col·legiats amb funcions que s’integren dins les competències assumides per aquest Departament. Les entitats i òrgans esmentats es regulen per la seva normativa - DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera Continuen adscrites al Departament de Salut l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària i l’Agència de Protecció de la Salut, fins a la seva extinció en els termes de la disposició transitòria primera de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut de la Salut fins a la seva extinció en els termes de la disposició addicional quarta del Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació Segona Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modifi- cats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no s’adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d’acord amb l’estructura regulada. Tercera resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament, d’acord amb la normativa vigent, i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents. Quarta Els negociats dependents dels òrgans regulats en aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents. Els negociats directament dependents dels òrgans suprimits en aquest Decret se suprimeixen. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Conseller o la Consellera de Salut, i l’article 1 del Decret 63/2010, de 18 de maig, de
  6. 6. 691 de reestructuració del Departament de Salut, i altres disposicions de rang igual o DISPOSICIONS FINALS Primera S’autoritza la persona titular del Departament d’Economia i Coneixement per dictar les disposicions que calguin per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del que disposa aquest Decret. Segona Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. ARTUR MAS I GAVARRÓ BOI RUIZ I GARCIA Conseller de Salut (11.003.181) *

Views

Total views

828

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×