GuiaFarmacoterapèutica1a eDiciÓ aNY 2010
RELACIÓ D’AUTORS I AUTORES I ALTRES PARTICIPANTSAquesta Guia Farmacoterapèutica ha estat elaborada per la Comissió Farmaco...
ÍNDEX DE MATÈRIES1. PRESENTACIÓ                               42. CRITERIS D’ELABORACIÓ DE ...
presentació1. PRESENTACIÓLa Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut Catal...
criteris delaboració de la Guia Farmacoterapèutica de licS2. CRITERIS D’ELABORACIÓ DE LA GUIAFARMACOTERAPÈUTICA DE L’ICSa....
criteris delaboració de la Guia Farmacoterapèutica de licSPer tant, aquest grup de fàrmacs ha de ser gestionat per cada co...
abreviatures i símbols3. ABREVIATURES I SÍMBOLScoDi DeScripciÓet   Equivalent terapèuticmH   Medicament homòlegcoNDici...
medicaments seleccionats4. MEDICAMENTS SELECCIONATSa0 APARELL DIGESTIU I METABOLISMEA01 PREPARATS ESTOMATOLÒGICSA01A eStom...
medicaments seleccionatsA02BC   iNHiBiDorS De La BomBa De protoNSOMEPRAZOLE                  ET (Taula...
medicaments seleccionatsA06   LAXANTSA06AA   LaXaNtS: LuBricaNtS i emoL·LieNtSPARAFINA LÍQUIDAA06AB LaXaNtS eStimuLaN...
medicaments seleccionatsA07E aNtiiNFLamatoriS iNteStiNaLSA07EA corticoSteroiDeS D’acciÓ LocaLBUDESONIDA (ORAL)      ...
medicaments seleccionatsA10BG   tiaZoLiDiNaDioNeSPIOGLITAZONA                          URPAA10B...
medicaments seleccionatsA12    SUPLEMENTS MINERALSA12A   caLciA12AA    SupLemeNtS miNeraLS: caLciCALCI, CARBONAT ...
medicaments seleccionatsB0 SANG I ÒRGANS HEMATOPOÈTICS B01 AGENTS ANTITROMBÒTICSB01A aNtitromBÒticSB01AA aNtaGoNiSteS De L...
medicaments seleccionatsFONDAPARINUX                           UR*Indicació:• Tractament de l’an...
medicaments seleccionatsB03 PREPARATS ANTIANÈMICSB03A FerroB03AA Ferro BiVaLeNt, preparatS oraLSFERRO (II), SULFAT    ...
medicaments seleccionatsB05BC SoLucioNS proDuctoreS De DiÜreSi oSmÒticaMANNITOLB05DA SoLucioNS per DiÀLiSi peritoNeaL: SoL...
medicaments seleccionatsc0      APARELL CARDIOVASCULARC01     TERÀPIA CARDÍACAC01A GLucÒSiDS carDiotÒNicSC01AA ...
medicaments seleccionatsC01E    aLtreS preparatS per a La terÀpia carDÍacaC01EA    aLtreS preparatS per a La terÀpi...
medicaments seleccionatsC03   DIÜRÈTICSC03A   tiaZiDeSC03AA   DiÜrèticS D’acciÓ moDeraDa: tiaZiDeS, SoLeSHIDROCLORO...
medicaments seleccionatsC05B    terÀpia aNtiVaricoSaC05BA    aNtiVaricoSoS: preparatS tÒpicS amB HepariNaPENTOSANOP...
medicaments seleccionats C09    AGENTS QUE ACTUEN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINAC09A     iNHiBiDorS De L’aNG...
medicaments seleccionatsD0     TERàPIA DERMATOLÒGICAD01    ANTIFÚNGICS DERMATOLÒGICSD01A    aNtiFÚNGicS per a ...
medicaments seleccionatsD06B    QuimioterÀpicS tÒpicSD06BA    QuimioterÀpicS tÒpicS: SuLFoNamiDeSSULFADIAZINA ARGÈN...
medicaments seleccionatsD09   APÒSITS AMB MEDICAMENTSD09AX  apÒSitS amB VaSeLiNaBàLSAM DEL PERÚ / OLI DE RICÍD10 ANTIA...
medicaments seleccionatsG0   TERÀPIA GENITOURINÀRIA (INCLOSES HORMONES SEXUALS)G01   ANTIINFECCIOSOS I ANTISÈPTICS GI...
medicaments seleccionatsG03 HORMONES SEXUALS I MODULADORS DEL SISTEMA GENITALG03A   ANTICONCEPTIUS HORMONALS SISTÈMICSG...
medicaments seleccionatsH0    TERÀPIA HORMONALH01 HORMONES DE LA HIPÒFISI I L’HIPOTÀLAMH01A    HORMONES DEL LÒBUL A...
medicaments seleccionatsH03 TERÀPIA TIROÏDALH03A   PREPARATS TIROÏDALSH03AA   HormoNeS tiroÏDaLSLEVOTIROXINAH03B   ...
medicaments seleccionatsJ0    TERÀPIA ANTIINFECCIOSA SISTÈMICA J01   ANTIBACTERIANS SISTÈMICSJ01A    TETRACICLI...
medicaments seleccionatsCEFTAZIDIMACEFTRIAXONAJ01DE ceFaLoSporiNeS De Quarta GeNeraciÓNCEFEPIMA              ...
medicaments seleccionatsJ01GB    aLtreS amiNoGLucÒSiDSAMIKACINAGENTAMICINATOBRAMICINAJ01M    QUINOLONES ANTIBACTERI...
medicaments seleccionats J02   ANTIMICÒTICS, ÚS SISTÈMICJ02A    aNtimicÒticS, ÚS SiStèmicJ02AA    aNtimicÒticS, ...
medicaments seleccionatsJ04AM    comBiNacioNS D’aNtituBercuLoSoSETAMBUTOL / ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA / RIFAMPICINAISON...
medicaments seleccionatsDIDANOSINAEMTRICITABINAENTECAVIRESTAVUDINALAMIVUDINATELBIVUDINA                  ...
medicaments seleccionatsIMMUNOGLOBULINA ANTIRH (D)IMMUNOGLOBULINA ANTITETàNICAPALIVIZUMABJ07   VACUNESJ07A   VACUNES ...
medicaments seleccionatsJ07BG   VacuNeS De La rÀBiaVACUNA ANTIRàBICA                      SPJ07BJ ...
medicaments seleccionatsL0 TERÀPIA ANTINEOPLÀSTICA IAGENTS IMMUNOMODULADORSL01   CITOSTÀTICSL01A    AGENTS ALQUILA...
medicaments seleccionatsCITARABINAFLUOROURACILGEMCITABINAL01C    ALCALOIDES DE PLANTES I ALTRES PRODUCTES NATURALSL01CA...
medicaments seleccionatsL01XB    aLtreS citoStÀticS: metiLHiDraZiNeSPROCARBAZINAL01XC    aLtreS citoStÀticS: aNticoS...
medicaments seleccionatsL02   TERÀPIA ENDOCRINAL02A    HormoNeS i aGeNtS reLacioNatSL02AB   HormoNeS i DeriVatS: ...
medicaments seleccionatsL03AC    iNterLeuciNeSALDESLEUKINA (IL2)                            ...
medicaments seleccionatsm0   SISTEMA MUSCULOESQUELÈTICM01 PRODUCTES ANTIINFLAMATORIS I ANTIREUMÀTICSM01A    ANTIINFL...
medicaments seleccionatsM03B    MIORELAXANTS D’ACCIÓ CENTRALM03BX aLtreS mioreLaXaNtS D’acciÓ ceNtraLBACLOFÉN M04 ANTI...
medicaments seleccionatsN0     SISTEMA NERVIÓSN01 ANESTÈSICSN01A    ANESTÈSICS GENERALSN01AB    aNeStèSicS GeNe...
medicaments seleccionatsN02 ANALGÈSICSN02A    ANALGÈSICS OPIOIDESN02AA   opioiDeS: aLcaLoiDeS NaturaLS De L’opiMORFI...
medicaments seleccionatsN03AB    aNtiepiLèpticS: HiDaNtoÏNeSFENITOÏNAN03AE    aNtiepiLèpticS: BeNZoDiaZepiNeSCLONAZE...
medicaments seleccionatsN05AB    aNtipSicÒticS: FeNotiaZiNeS (piperaZiNa)FLUFENAZINAPERFENAZINATRIFLUOPERAZINAN05AD  ...
medicaments seleccionatsN06 PSICOANALÈPTICSN06A    ANTIDEPRESSIUSN06AA   iNHiBiDorS No SeLectiuS De La recaptaciÓ De...
medicaments seleccionatsp0   ANTIPARASITARIS, INSECTICIDES I REPEL·LENTSP01 ANTIPROTOZOARISP01B   ANTIMALÀRICSP01BA ...
medicaments seleccionatsr0   APARELL RESPIRATORIR01 PREPARATS D’ÚS NASALR01A   DESCONGESTIONANTS I ALTRES PREPARATS N...
medicaments seleccionatsR03CC    aNtiaSmÀticS: aGoNiSteS Beta2-aDreNèrGicS SeLectiuS SiStèmicSSALBUTAMOLR03D     A...
medicaments seleccionatsR06AX   aLtreS aNtiHiStamÍNicS, ÚS SiStèmicLORATADINAr07   ALTRES PREPARATS PER AL SISTEMA RES...
medicaments seleccionatsS0   ÒRGANS DELS SENTITSS01   OFTALMOLÒGICSS01A   ANTIINFECCIOSOSS01AA    oFtaLmoLÒGicS ...
medicaments seleccionatsS01EC   aNtiGLaucoma: iNHiBiDorS De L’aNHiDraSa carBÒNicaACETAZOLAMIDABRINZOLAMIDAS01ED   aN...
medicaments seleccionatsS02   OTOLÒGICSS02A   ANTIINFECCIOSOSS02AA  otoLÒGicS: aNtiiNFeccioSoSCIPROFLOXACINA (OTIC) ...
medicaments seleccionatsV0     DIVERSOS V03    RESTA DE PRODUCTES TERAPÈUTICSV03AB    aNtÍDotSACETILCISTEÏNA ...
medicaments seleccionatsV04CX   aLtreS aGeNtS per a DiaGNÒSticSAMINOLEVULINAT D’ HEXIL                 ...
eQuiVaLèNcia terapèuticaANNEX 5aNNeX 1. eQuiVaLèNcia terapèuticaterminologia• Equivalent terapèutic (ET): “El fàrmac que d...
eQuiVaLèNcia terapèuticataula 3. iNHiBiDorS De La BomBa De protoNS        Medicament NO inclòs a GFT        ...
eQuiVaLèNcia terapèuticataula 6. SuLFoNamiDeS DeriVaDeS De La urea  medicament No                    ...
eQuiVaLèNcia terapèuticataula 30: SupLemeNtS miNeraLS: caLci             especialitat Sal de calci      ...
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Guia farmacoterapeutica-10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia farmacoterapeutica-10

1,930 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guia farmacoterapeutica-10

 1. 1. GuiaFarmacoterapèutica1a eDiciÓ aNY 2010
 2. 2. RELACIÓ D’AUTORS I AUTORES I ALTRES PARTICIPANTSAquesta Guia Farmacoterapèutica ha estat elaborada per la Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’InstitutCatalà de la Salut (ICS) en col·laboració amb personal facultatiu dels diferents serveis dels hospitals ICS il’Institut Català d’Oncologia (ICO).La composició actual de la CFT és:Presidenta: Vocals:Dra. M. Figuerola Dra. M. Admetlla Dr. L. Galván Dra. C. Alerany Dr. A. Guerrero Dra. E. Amado Dra. M. A. HortelanoVicepresidents: Dr. X. Bonafont Dr. R. J. JódarDr. J. Benavent Dr. F. Borrell Dr. J.R. LaporteDr. JA. Bosch Dr. X. Bruna Dr. F. Morell Dra. T. Butiñá Dra. R. Morros Dra. M. Canela Dra. M OmsSecretària: Dr. J. Casajuana Dr. J.M. PepióDra. A. Catalán Dr. T. Casasín Dra. G. Rodríguez Dra. A. Clopes Dr. J. A. Schoenenberger Dra. E. Comín Dr. A. SoriaSecretària tècnica: Dr. J. M. Tabernero Dr. J. CostaDra. A. Troncoso Dr. A. Cuxart Dra. G. Torras Dr. E. Diogène Dr. A. Vallano Dra. R. VallèsHan col·laborat en l’elaboració d’aquesta Guia farmacoterapèutica (GFT):Dr. L. Arias (Hospital Universitari de Dr. F. Soler (Institut Catalá Dr. JJ. Cabré (Equip d’AtencióBellvitge) d’Oncologia) Primària Reus-1)Dr. J. García (Hospital Universitari Dr. J. Porta (Institut Catalá Dra. E. Salvadó (Institut deVall d’Hebron) d’Oncologia) Diagnòstic per la Imatge)Dra. V. Ribera (Hospital Universitari Dra. M. Prats (Hospital Universitari Dr. J. M. Gris (HospitalVall d’Hebron) Germans Trias i Pujol) Universitari Vall d’Hebron)Dr. V. Mayoral (Hospital Universitari Dra. M. Just (Hospital Universitari Dr. C. Pérez (Hospital UniversitariBellvitge) Germans Trias i Pujol) Germans Trias i Pujol)Dra. E. Limón (ABS Granollers) Dr. A. Roman (Hospital Universitari Dr. E. Pérez (Hospital UniversitariDr. J. Alegre (Hospital Universitari Vall d’Hebron) Germans Trias i Pujol)Vall d’Hebron) Dr. J. Mesa (Hospital Universitari VallDr. F. Pellisé (Hospital Universitari d’Hebron)Vall d’Hebron) Dra. I. Salinas (Hospital UniversitariDr. A. Cuxart (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol)Vall d’Hebron) Dr. J. Soler (Hospital UniversitariDr. J. A. Garcia (Server d’Atenció Bellvitge)Primària Badalona) Dr. X. Cos (Equip d’Atenció PrimàriaDra. G. Bendahan (Servei d’Atenció La Mina)Primària Esquerra Barcelona) 2
 3. 3. ÍNDEX DE MATÈRIES1. PRESENTACIÓ 42. CRITERIS D’ELABORACIÓ DE LA GUIA FARMACOTERAPÈUTICA DE L’ICS 5PROCÉS D’ELABORACIÓ 5CRITERIS DE SELECCIÓ DE MEDICAMENTS 5ESTRUCTURA DE LA GUIA 5SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ O EXCLUSIÓ D’UN FàRMAC 6REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LA GFT 63. ABREVIATURES I SÍMBOLS 74. MEDICAMENTS SELECCIONATS 8A0 APARELL DIGESTIU I METABOLISME 8B0 SANG I ÒRGANS HEMATOPOÈTICS 14C0 APARELL CARDIOVASCULAR 18D0 TERàPIA DERMATOLÒGICA 23G0 TERàPIA GENITOURINàRIA (INCLOSES HORMONES SEXUALS) 26H0 TERàPIA HORMONAL 28J0 TERàPIA ANTIINFECCIOSA SISTÈMICA 30L0 TERàPIA ANTINEOPLàSTICA I AGENTS IMMUNOMODULADORS 38M0 SISTEMA MUSCULOESQUELÈTIC 43N0 SISTEMA NERVIÓS 45P0 ANTIPARASITARIS, INSECTICIDES I REPEL·LENTS 50R0 APARELL RESPIRATORI 51S0 ÒRGANS DELS SENTITS 54V0 DIVERSOS 575. ANNEX 59ANNEX 1. EQUIVALÈNCIA TERAPÈUTICA 59ANNEX 2. MEDIS DE CONTRAST 79ANNEX 3. GESTIÓ DELS RADIOFàRMACS 89ANNEX 4. ÚS COMPASSIU DE MEDICAMENTS EN INVESTIGACIÓ I ÚS DE MEDICAMENTSREGISTRATS EN CONDICIONS DIFERENTS A LES DE LA FITXA TÈCNICA. NORMATIVAMARC DE L’INSTITUT CATALà DE LA SALUT 99ANNEX 5. MEDICAMENTS AMB PRESCRIPCIÓ ESPECIAL 1026. ÍNDEX ALFABÈTIC 105 3
 4. 4. presentació1. PRESENTACIÓLa Comissió Farmacoterapèutica (CFT) de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut Català d’Oncologia(ICO), es va crear el mes d’abril de l’any 2008 amb l’objectiu de disposar d’un òrgan que proporcionés suporttècnic i aval de qualitat a les polítiques i estratègies en matèria de medicaments d’ambdues institucions.La CFT es va configurar com un espai participatiu de professionals sanitaris procedents dels diversos nivellsassistencials de l’ICS i de l’ICO. Atesa la seva naturalesa assessora, la Comissió garanteix la complementarietatamb les comissions de farmàcia i terapèutica ja existents a l’organització, a les quals presta suport perdesenvolupar les seves tasques en xarxa i serveix d’altaveu per a les recomanacions que generen.El primer producte d’aquesta CFT és la publicació de la primera Guia farmacoterapèutica (GFT) comunaal conjunt de l’ICS, tant per als hospitals com per a l’atenció primària, i a les entitats proveïdores que estanincorporades a la Comissió. La Guia, constitueix un exercici de selecció de medicaments realitzada pelsmembres de la comissió amb la col·laboració de diferents professionals sanitari de l’ICS i ICO. La GFT vol reduirla variabilitat de la pràctica clínica contribuint, d’aquesta manera, a la continuïtat assistencial. Pretén, a més,orientar la compra corporativa de medicaments en el context pressupostari de la institució.Aquesta primera edició de la GFT de l’ICS ha requerit un gran esforç de consens i és per aquest motiu queagraeixo la dedicació i col·laboració de tots els i les professionals que han participat en la seva elaboració.La GFT de l’ICS és una primera aproximació per a la posada en comú d’una guia farmacològica única per atot l’ICS i, per aquest motiu, és desig de la CFT que les possibles i puntuals divergències entre aquesta Guia iles GFT de cada hospital disminueixin en successives edicions.Montserrat FiguerolaPresidenta de la Comissió Farmacoterapèuticade l’Institut Català de la Salut 4
 5. 5. criteris delaboració de la Guia Farmacoterapèutica de licS2. CRITERIS D’ELABORACIÓ DE LA GUIAFARMACOTERAPÈUTICA DE L’ICSa. procés d’elaboracióLa GFT s’ha elaborat a partir d’un procés d’harmonització de les guies farmacoterapèutiques dels hospitals del’ICS, de l’ICO i de l’Estàndard de qualitat de la prescripció farmacèutica de l’ICS (EQPF) de l’atenció primària.Per crear la GFT de l’ICS es va formar un grup de treball multidisciplinari denominat Grup Coordinador de la GFT.Aquest grup és el responsable de coordinar les diverses tasques d’elaboració i actualització de la GFT de l’ICS.Posteriorment, el Grup Coordinador de la GFT va revisar i va abordar la selecció dels medicaments decada un dels grups terapèutics. Les coincidències van nodrir directament la GFT i les discrepàncies es vanresoldre internament, mitjançant la creació de grups d’experts o amb l’assessorament de les comissionsfarmacoterapèutiques dels hospitals. Es van crear grups de treball per abordar la selecció de: radiofàrmacs,contrasts, insulines, heparines de baix pes molecular, fibrinolítics, inhibidors directes de la trombina, combinaciód’anestèsics locals, fàrmacs implicats en el tractament de la hipertensió arterial pulmonar, en la degeneraciómacular associada a l’edat, el dolor i la fertilitat.Les comissions farmacoterapèutiques dels hospitals que integren la comissió han revisat la Guia abans de la sevaaprovació.Finalment, la guia ha estat aprovada per el plenari de la CFT de l’ICS.b. criteris de selecció de medicamentsEls fàrmacs que han de formar part de la GFT són seleccionats mitjançant l’avaluació de l’avantatgeterapèutica, en relació amb uns fàrmacs de referència, segons els criteris de: eficàcia, seguretat, conveniència ianàlisi cost-efectividad.S’ha considerat un fàrmac de referència el que té major evidència científica i és més eficient per al sistemasanitari.A més, a l’hora de seleccionar els fàrmacs inclosos en la GFT, s’ha tingut en compte també l’àmplia utilitzacióque es fa d’alguns fàrmacs en l’atenció primària i l’atenció especialitzada.c. estructura de la guiaEls medicaments recollits en aquesta guia es presenten agrupats segons la classificació ATC (Anatomical,Therapeutic, Chemical) i, en cada un, s’hi especifica la denominació comuna internacional, les característiquesde prescripció i dispensació (estupefaent, psicòtrop, medicament d’ús restringit i d’altres) i la informacióreferent a les equivalències terapèutiques.La CFT de l’ICS ha decidit NO incloure a la llista de principis actius inclosos a la GFT, els grups de fàrmacssegüents:- Medicaments estrangers- Fórmules magistrals- Solucions i suplements per nutrició parenteral 5
 6. 6. criteris delaboració de la Guia Farmacoterapèutica de licSPer tant, aquest grup de fàrmacs ha de ser gestionat per cada comissió farmacoterapèutica hospitalàriaindividualment.d. Sol·licitud d’inclusió o exclusió d’un fàrmacEn l’àmbit d’utilització de medicaments en hospitals, si un/a facultatiu/iva de qualsevol hospital de l’ICS o l’ICOsol·licita la inclusió o l’exclusió d’un nou fàrmac a la CFT del seu hospital, cal que la CFT de l’hospital notifiquiaquesta sol·licitud, per via electrònica, al Grup Coordinador de la GFT de l’ICS a través de la secretaria tècnica.Un cop rebuda la sol·licitud d’inclusió o exclusió d’un fàrmac, el Grup Coordinador de la GFT de l’ICSjuntament amb la comissió permanent ha de designar dues CFT d’hospitals de l’ICS o de l’ICO que haurand’elaborar, cada una per separat i simultàniament, un informe d’avaluació del fàrmac.En el cas que les conclusions dels informes no siguin coincidents, el Grup Coordinador de la GFT valida elsinformes d’avaluació del fàrmac fets.En l’àmbit d’utilització de medicaments en l’atenció primària, el Comitè d’Avaluació de Nous Medicament(CANM) avalua els fàrmacs susceptibles de ser utilitzats en l’atenció primària.La inclusió i l’exclusió de medicaments de la GFT han de ser aprovades per la CFT de l’ICS. Per prendre lesdecisions, les persones que componen la CFT han de disposar dels informes d’avaluació i de validació, si és elcas.e. revisió i actualització de la GFtLa GFT de l’ICS és un document dinàmic. La versió més actualitzada d’aquesta Guia és accessible i està enformat electrònic. La versió electrònica es pot consultar a través de la intranet i la web de l’ICS.Periòdicament, i almenys cada dos anys, el contingut de la GFT s’ha de revisar. 6
 7. 7. abreviatures i símbols3. ABREVIATURES I SÍMBOLScoDi DeScripciÓet Equivalent terapèuticmH Medicament homòlegcoNDicioNS De preScripciÓ i De DiSpeNSaciÓe Medicament estupefaentS Medicament psicòtropSp Subministrat per salut públicaur Ús restringiturpa Ús restringit al pacient ambulatoriurH Ús restringit a l’hospitalVia D’aDmiNiStraciÓGt GotesiV Intravenosa 7
 8. 8. medicaments seleccionats4. MEDICAMENTS SELECCIONATSa0 APARELL DIGESTIU I METABOLISMEA01 PREPARATS ESTOMATOLÒGICSA01A eStomatoLÒGicSA01AB aNtiiNFeccioSoS i aNtiSèpticS per aL tractameNt oraL LocaLCLORHEXIDINAHEXETIDINAMICONAZOLENISTATINAPOVIDONA IODADAA01AC corticoeSteroiDeS per aL tractameNt oraL LocaLHIDROCORTISONAA02 AGENTS PER A LES ALTERACIONS CAUSADES PER L’ACIDESAA02A aNtiÀciDSA02AA aNtiÀciDS DeriVatS DeL maGNeSiMAGNESI, HIDRÒXIDA02AB aNtiÀciDS DeriVatS De L’aLumiNiALGELDRAT ET (Taula 1)A02AD comBiNacioNS i compLeXoS D’aLumiNi, caLci i maGNeSiALMAGAT ET (Taula 1)MAGALDRAT URPAA02AH aNtiÀciDS amB BicarBoNat SÒDicSODI, BICARBONATA02B aNtiuLceroSoSA02BA aNtaGoNiSteS DeL receptor H2RANITIDINA ET (Taula 2)A02BB proStaGLaNDiNeSMISOPROSTOL 8
 9. 9. medicaments seleccionatsA02BC iNHiBiDorS De La BomBa De protoNSOMEPRAZOLE ET (Taula 3)A02BX aLtreS aGeNtS coNtra L’ÚLcera pèptica i eL reFLuXSUCRALFATA03 AGENTS PER A LES ALTERACIONS FUNCIONALS DE L’ESTÓMAC I INTESTÍA03A aNtieSpaSmÒDicS i aNticoLiNèrGicSA03AB aNticoLiNèrGicS SiNtèticS DeriVatS amB amoNi QuaterNariOTILONI BROMURA03B BeLLaDoNa i DeriVatS, moNoFÀrmacSA03BA aLcaLoiDeS De La BeLLaDoNa, DeriVatS amB amiNa terciÀriaATROPINAA03BB aLcaLoiDeS SemiSiNtèticS De BeLLaDoNa, DeriVatS D’amoNiBUTILESCOPOLAMINAA03F prociNèticSA03FA prociNèticSDOMPERIDONAMETOCLOPRAMIDAA04 ANTIEMÈTICS I ANTINÀUSÈESA04AA aNtiemèticS aNtaGoNiSteS DeLS receptorS De SerotoNiNa (5-Ht3)GRANISETRÓ MH (Taula 4)ONDANSETRÓ MH (Taula 4)A04AD aLtreS aNtiemèticSAPREPITANT URHESCOPOLAMINAA05 TERÀPIA BILIAR I HEPÀTICAA05A terÀpia BiLiarA05AA ÀciDS BiLiarSURSODEOXICÒLIC, àCID 9
 10. 10. medicaments seleccionatsA06 LAXANTSA06AA LaXaNtS: LuBricaNtS i emoL·LieNtSPARAFINA LÍQUIDAA06AB LaXaNtS eStimuLaNtSBISACODILSENÒSIDS A I BPICOSULFALT SÒDIC / MAGNESI, ÒXID URA06AC LaXaNtS FormaDorS De VoLumPLANTAGO OVATAA06AD LaXaNtS oSmÒticSSODI, FOSFAT DIBàSIC / SODI, FOSFAT MONOBàSICLACTITOL ET (Taula 5)LACTULOSA ET (Taula 5)POLIETILENGLICOL / SALS MINERALSA06AG LaXaNtS: èNemeSSODI, FOSFAT DIBàSIC DODECAHIDRATAT / SODI, FOSFAT MONOBàSIC MONOHIDRACITRAT, SÒDIC DIHIDRATAT / LAURILSULFAT, SÒDICA06AX aLtreS LaXaNtSGLICEROLA07 ANTIDIARREICSA07AA aNtiiNFeccioSoS iNteStiNaLS: aNtiBiÒticSNEOMICINAPAROMOMICINAA07BA aDSorBeNtS iNteStiNaLS: preparacioNS amB carBÓ aDSorBeNtCARBÓ ADSORBENTA07CA FÓrmuLeS per a La reHiDrataciÓ oraLSOLUCIÓ REHIDRATACIÓ ORALA07DA iNHiBiDorS De La motiLitat iNteStiNaLLOPERAMIDA 10
 11. 11. medicaments seleccionatsA07E aNtiiNFLamatoriS iNteStiNaLSA07EA corticoSteroiDeS D’acciÓ LocaLBUDESONIDA (ORAL) URPATRIAMCINOLONAA07EC ÀciD amiNoSaLicÍLic i aGeNtS SimiLarSMESALAZINASULFASALAZINAA09 ENZIMS DIGESTIUSA09AA eNZimS DiGeStiuSPANCREATINAA10 FÁRMACS UTILITZATS EN DIABETISA10A iNSuLiNeSA10AB iNSuLiNeS i aNÀLeGS D’acciÓ rÀpiDaINSULINA HUMANA REGULARINSULINA ASPARTA10AC iNSuLiNeS i aNÀLeGS D’acciÓ iNtermèDiaINSULINA ISOFàNICA (NPH)A10AD comBiNacioNS D’iNSuLiNeS i aNÀLeGS D’acciÓ iNtermèDia i rÀpiDaINSULINA ASPART / INSULINA ASPART PROTAMINAINSULINA REGULAR / INSULINA ISOFàNICAA10AE iNSuLiNeS i aNÀLeGS D’acciÓ proLoNGaDaINSULINA GLARGINAA10B aNtiDiaBèticS oraLSA10BA BiGuaNiDeSMETFORMINAA10BB SuLFoNamiDeS DeriVaDeS De La ureaGLIBENCLAMIDA ET (Taula 6)GLICLAZIDA ET (Taula 6)GLIMEPIRIDA ET (Taula 6)GLIQUIDONA ET (Taula 6) 11
 12. 12. medicaments seleccionatsA10BG tiaZoLiDiNaDioNeSPIOGLITAZONA URPAA10BX aLtreS HipoGLucemiaNtS, eXcLoeNt-Ne LeS iNSuLiNeSREPAGLINIDA ET (Taula 7) URPAA11 VITAMINESA11AA poLiVitamÍNicS, comBiNacioNS amB miNeraLSVITAMINES / MINERALSA11CC VitamiNa D i FÀrmacS aNÀLeGSCALCIFEDIOLCALCITRIOLCOLECALCIFEROLPARICALCITOLA11DA VitamiNa B1, SoLaTIAMINAA11DB comBiNacioNS De VitamiNa B1 amB VitamiNeS B6 i/o B12CIANOCOBALAMINA / PIRIDOXINA / TIAMINA IVHIDROXICOBALAMINA / PIRIDOXINA / TIAMINAA11GA VitamiNa c, SoLaASCÒRBIC, àCIDA11H aLtreS preparatS De VitamiNeS, moNoFÀrmacSA11HA aLtreS VitamiNeS, SoLeSDEXPANTENOLPIRIDOXINATOCOFEROLA11J aLtreS proDucteS amB VitamiNeS, comBiNacioNSA11JA comBiNacioNS De VitamiNeSCOMPLEX B / ASCÒRBIC àCID 12
 13. 13. medicaments seleccionatsA12 SUPLEMENTS MINERALSA12A caLciA12AA SupLemeNtS miNeraLS: caLciCALCI, CARBONAT ET (Taula 30)CALCI, GLUBIONAT / CALCI, CARBONAT ET (Taula 30)A12AX comBiNacioNS De caLci amB aLtreS FÀrmacSCALCI, CARBONAT / COLECALCIFEROLA12B potaSSiA12BA SupLemeNtS miNeraLS: potaSSiPOTASSI, GLUCOHEPTONATASCÒRBIC, àCID / POTASSI, BICARBONATASCÒRBIC, àCID / ASPàRTIC, àCID / POTASSI, BICARBONATA12CC aLtreS SupLemeNtS miNeraLS: maGNeSiMAGNESI, LACTATA16 ALTRES PRODUCTES PER AL METABOLISMEA16AA amiNoÀciDS i DeriVatSBETAÏNACARNITINAA16AB eNZimSAGALSIDASA ALFA URAGALSIDASA BETA URALGLUCOSIDASA ALFA UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)IDURSULFASA UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)IMIGLUCERASA UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)A16AX aLtreS proDucteS per a L’apareLL DiGeStiu i eL metaBoLiSmeFENILBUTIRAT SÒDIC URMIGLUSTAT UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)ZINC, ACETAT 13
 14. 14. medicaments seleccionatsB0 SANG I ÒRGANS HEMATOPOÈTICS B01 AGENTS ANTITROMBÒTICSB01A aNtitromBÒticSB01AA aNtaGoNiSteS De La VitamiNa KACENOCUMAROLWARFARINAB01AB HepariNeS i DeriVatSANTITROMBINA IIIBEMIPARINA* MH (Taula 8)DALTERAPINA* MH (Taula 8)ENOXAPARINA* MH (Taula 8)HEPARINA SÒDICANADROPARINA* MH (Taula 8)TINZAPARINA* MH (Taula 8)*Es recomana que els protocols dels hospitals prevegin només la utilització d’1 o 2 (màx. 3) d’aquestes heparines de baixpes molecular.B01AD aNtiaGreGaNtS pLaQuetariS (eXcLoSa L’HepariNa)ABCIXIMABACETILSALICÍLIC, àCIDCLOPIDOGRELDIPIRIDAMOL IVDROTECOGINA ALFA ACTIVADA UREPOPROSTENOLILOPROSTTIROFIBANB01AD aNtitromBÒticS: eNZimSALTEPLASATENECTEPLASAUROQUINASAB01AE iNHiBiDorS DirecteS De La tromBiNaBIVALIRUDINALEPIRUDINAB01AX aLtreS aNtitromBÒticSRIVAROXABAN URIndicació: Prevenció del tromboembolisme venós en pacients adultes sotmeses a cirurgia electiva de substitució de maluc ogenoll si hi ha contraindicacions o efectes adversos a l’heparina de baix pes molecular com pot ser la trombocitopènia. 14
 15. 15. medicaments seleccionatsFONDAPARINUX UR*Indicació:• Tractament de l’angina inestable o de l’infart de miocardi sense aixecament del segment ST (AI/IMSEST) en pacients en els que no estigui indicada una intervenció invasiva (ICP) urgent (< 120 min.).• Tractament de l’infart de miocardi amb aixecament del segment ST (IMCEST) en pacients tractats amb trombolítics o que inicialment no rebin cap altre tractament de reperfusió.* Emprar segons protocol assistencial B02 ANTIHEMORRÀGICSB02A aNtiFiBriNoLÍticSB02AA aNtiFiBriNoLÍticS: amiNoÀciDSAMINOCAPROIC, àCIDTRANEXàMIC, àCIDB02AB aNtiFiBriNoLÍticS: iNHiBiDorS De La proteïNaSaALFA-1 ANTITRIPSINA URINHIBIDOR ESTERASA C1 HUMANA URB02B VitamiNa K i aLtreS HemoStÀticSB02BA VitamiNa KFITOMENADIONAB02BC HemoStÀticS LocaLSADHESIU DE FIBRINAEPINEFRINA / FENAZONA / NAFAZOLINA / RUTÒSIDESPONJA DE TROMBINA I FIBRINOGEN URB02BD FactorS De La coaGuLaciÓ SaNGuÍNiaCOMPLEX DE PROTROMBINAFACTOR VII ACTIVAT RECOMBINANTFACTOR VIII PLASMàTICFACTOR VIII RECOMBINANTFACTOR IX PLASMàTICFACTOR IX RECOMBINANTFACTOR VIII / FACTOR VON WILLEBRAND 15
 16. 16. medicaments seleccionatsB03 PREPARATS ANTIANÈMICSB03A FerroB03AA Ferro BiVaLeNt, preparatS oraLSFERRO (II), SULFAT ET (Taula 9)FERROGLICINA, SULFALT GT ET (Taula 9)B03AC Ferro triVaLeNt, preparatS pareNteraLSFERRO (III), HIDRÒXID SACAROSAB03B VitamiNa B12 i ÀciD FÒLicB03BA VitamiNa B12CIANOCOBALAMINAB03BB ÀciD FÒLic i DeriVatSFÒLIC, àCIDB03X aLtreS preparatS aNtiaNèmicSB03XA aLtreS preparatS aNtiaNèmicSDARBEPOETINA ALFA MHEPOETINA ALFA MHEPOETINA BETA MHEPOETINA BETA, METOXI-POLIETILENGLICOL MHB05 SUBSTITUTS DE LA SANG I SOLUCIONS PER PERFUSIÓB05A SaNG i proDuctS reLacioNatSB05AA SuBStitutS De pLaSma i FraccioNS proteiQueS pLaSmÀtiQueSALBÚMINA HUMANADEXTRà 40 / SODI, CLORURGELATINA / SODI, CLORUR / SODI, HIDRÒXIDHIDROXIETILMIDÓB05BB SoLucioNS Que aFecteN L’eQuiLiBri eLectroLÍticSODI, CLORURGLUCOSA / SODI, CLORURCALCI, CLORUR / POTASSI, CLORUR / SODI, CLORUR (RINGER)CALCI, CLORUR / POTASSI, CLORUR / SODI, CLORUR / SODI, LACTAT (RINGER LACTAT)SOLUCIÓ GLUCOSA / ELECTRÒLITSSOLUCIÓ POLIELECTRÒLITS 16
 17. 17. medicaments seleccionatsB05BC SoLucioNS proDuctoreS De DiÜreSi oSmÒticaMANNITOLB05DA SoLucioNS per DiÀLiSi peritoNeaL: SoLucioNS iSotÒNiQueSSOLUCIÓ DIàLISI PERITONEAL AMB ICODEXTRINAB05DB SoLucioNS per DiÀLiSi peritoNeaL: SoLucioNS HipertÒNiQueSSOLUCIÓ DIàLISI PERITONEALSOLUCIÓ DIàLISI PERITONEAL AMB GLUCOSAB05XA SoLucioNS D’eLectrÒLitSCALCI, CLORURPOTASSI, ACETATPOTASSI, CLORURSODI, ACETATSODI, BICARBONATSODI, FOSFATGLUCOSA / POTASSI, CLORURPOTASSI, CLORUR / SODI, CLORURSOL. CARDIOPLÈGICA MANTENIMENTSOL. CARDIOPLÈGICA REPERFUSIÓB05ZB HemoFiLtratSSOLUCIÓ PER HEMOFILTRACIÓ I HEMODIàLISI AMB POTASSISOLUCIÓ PER HEMOFILTRACIÓ I HEMODIàLISI SENSE POTASSI 17
 18. 18. medicaments seleccionatsc0 APARELL CARDIOVASCULARC01 TERÀPIA CARDÍACAC01A GLucÒSiDS carDiotÒNicSC01AA GLucÒSiDS De DiGitaLDIGOXINAC01B aNtiarÍtmicSC01BA aNtiarÍtmicS, cLaSSe iaPROCAÏNAMIDAC01BB aNtiarÍtmicS, cLaSSe iBFENITOÏNALIDOCAÏNAC01BC aNtiarÍtmicS, cLaSSe icFLECAÏNIDAPROPAFENONAC01BD aNtiarÍtmicS, cLaSSe iiiAMIODARONAC01C eStimuLaNtS carDÍacS (eXcLoSoS eLS GLucÒSiDS)C01CA eStimuLaNtS carDÍacS: aDreNèrGicS i DopamiNèrGicSDOBUTAMINADOPAMINAEPINEFRINA (ADRENALINA)FENILEFRINA, HIDROCLORURISOPRENALINANOREPINEFRINA (NORADRENALINA)C01CE eStimuLaNtS carDÍacS: iNHiBiDorS De La FoSFoDieSteraSaMILRINONAC01CX aLtreS eStimuLaNtS carDÍacSLEVOSIMENDAN URC01D VaSoDiLataDorS utiLitZatS eN maLaLtieS coroNÀrieSC01DA VaSoDiLataDorS: NitratS orGÀNicSISOSORBIDA, MONONITRATNITROGLICERINAC01DX aLtreS VaSoDiLataDorS utiLitZatS eN maLaLtieS carDÍaQueSMOLSIDOMINA 18
 19. 19. medicaments seleccionatsC01E aLtreS preparatS per a La terÀpia carDÍacaC01EA aLtreS preparatS per a La terÀpia carDÍaca: proStaGLaNDiNeSALPROSTADILALPROSTADIL, CICLODEXTRINAC01EB aLtreS preparatS per a La terÀpia carDÍaca, SoLSADENOSINAICATIBANTIBUPROFÈNINDOMETACINA C02 ANTIHIPERTENSIUSC02A aGeNtS aNtiaDreNÉrGicS D’acciÓ ceNtraLC02AB aNtiHiperteNSiuS: metiLDopaMETILDOPAC02AC aNtiHiperteNSiuS: aGoNiSteS De receptorS D’imiDaZoLiNaCLONIDINAC02C aGeNtS aNtiaDreNÉrGicS D’acciÓ periFÉricaC02CA aNtiHiperteNSiuS: BLocaDorS aLFa aDreNèrGicSDOXAZOSINA ET (Taula 19)URAPIDILC02D aGeNtS Que actueN SoBre eL mÚScuL LLiS arterioLarC02DB aNtiHiperteNSiuS: HiDraZiNoFtaLaZiNeS, DeriVatSHIDRALAZINAC02DD aNtiHiperteNSiuS: NitroFerriciaNur, DeriVatSNITROPRUSIAT, SÒDICC02K aLtreS aNtiHiperteNSiuSC02KX aLtreS aNtiHiperteNSiuSBOSENTAN ET (Taula 10)AMBRISENTAN ET (Taula 10) UR*Indicació: pacients amb hipertensió arterial pulmonar classificats com a classe funcional II i III de l’Organització Mundial dela Salut, que tenen un major risc d’hepatotoxicitat o interaccions medicamentoses.* Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC) 19
 20. 20. medicaments seleccionatsC03 DIÜRÈTICSC03A tiaZiDeSC03AA DiÜrèticS D’acciÓ moDeraDa: tiaZiDeS, SoLeSHIDROCLOROTIAZIDAC03B DiÜrèticS moDeratS, eXcLoeNt-Ne LeS tiaZiDeSC03BA DiÜrèticS: SuLFamiDeS, SoLeSCLORTALIDONAINDAPAMIDAC03C DiÜrèticS De SoStre aLtC03CA DiÜrèticS De SoStre aLt: SuLFamiDeS, SoLeSFUROSEMIDA ET (Taula 11)C03D aGeNtS eStaLViaDorS De potaSSiC03DA DiÜrèticS: aNtaGoNiSteS D’aLDoSteroNaESPIRONOLACTONAC03E DiÜrèticS i aGeNtS eStaLViaDorS De potaSSi eN comBiNaciÓC03EA DiÜrèticS De SoStre BaiX (acciÓ moDeraDa) amB eStaLViaDorS De potaSSiAMILORIDA / HIDROCLOROTIAZIDAC04 VASODILATADORS PERIFÈRICSC04AD VaSoDiLataDorS periFèricS: DeriVatS De puriNaPENTOXIFIL·LINAC05 VASOPROTECTORSC05A aNtiHemorroÏDaLS D’ÚS tÒpicC05AA aGeNtS aNtiHemorroÏDaLS i FiSSureS aNaLS tÒpicS: corticoeSteroiDeSHIDROCORTISONA 20
 21. 21. medicaments seleccionatsC05B terÀpia aNtiVaricoSaC05BA aNtiVaricoSoS: preparatS tÒpicS amB HepariNaPENTOSANOPOLISULFÚRIC, àCIDC05BB aNtiVaricoSoS: eScLeroSaNtS eN iNJecciÓ LocaLPOLIDOCANOLC07 BLOCADORS BETA ADRENÈRGICSC07A BLocaDorS Beta aDreNèrGicS, SoLSC07AA BLocaDorS Beta aDreNèrGicS No carDioSeLectiuS, SoLSPROPRANOLOLSOTALOLC07AB BLocaDorS Beta aDreNèrGicS carDioSeLectiuS SoLSATENOLOL ET (Taula 12)BISOPROLOL ET (Taula 12)ESMOLOL URHMETOPROLOL ET (Taula 12)C07AG BLocaDorS aLFa i Beta aDreNèrGicSCARVEDILOLLABETALOLC08 BLOCADORS DELS CANALS DE CALCIC08C BLocaDorS De caNaLS De caLci SeLectiuS, amB acciÓ preFereNt VaScuLarC08CA BLocaDorS DeLS caNaLS De caLci: DeriVatS De DiHiDropiriDiNaAMLODIPINA ET (Taula 13)NIFEDIPINANIMODIPINAC08D BLocaDorS De caNaLS De caLci amB acciÓ preFereNt carDÍaca DirectaC08DA DeriVatS De La FeNiLaLQuiLamiNaVERAPAMILC08DB BLocaDorS De caNaLS De caLci: DeriVatS De BeNZotiaZepiNaDILTIAZEM 21
 22. 22. medicaments seleccionats C09 AGENTS QUE ACTUEN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINAC09A iNHiBiDorS De L’aNGioteNSiNa-coNVertaSa, SoLSC09AA iNHiBiDorS De L’aNGioteNSiNa-coNVertaSa, SoLSCAPTOPRIL ET (Taula 14)ENALAPRIL ET (Taula 14)LISINOPRIL ET (Taula 14) URPAPERINDOPRIL ET (Taula 14) URPARAMIPRIL ET (Taula 14) URPATRANDOLAPRIL ET (Taula 14) URPAC09B iNHiBiDorS De L’aNGioteNSiNa-coNVertaSa, comBiNacioNSC09BA aSSociacioNS De ieca amB DiÜrèticSCAPTOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA URPAENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA URPALISINOPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA URPAPERINDOPRIL / INDAPAMIDA URPARAMIPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA URPAC09C aNtaGoNiSteS D’aNGioteNSiNa ii, SoLSC09CA aNtaGoNiSteS D’aNGioteNSiNa ii, SoLSLOSARTAN ET (Taula 15) UR**Ús restringit en cas d’intolerància o d’efectes adversos als IECAVALSARTAN ET (Taula 15) UR**Ús restringit en cas d’intolerància o d’efectes adversos als IECA C10 AGENTS QUE REDUEIXEN ELS LÍPIDS SÈRICSC10A HipoLipemiaNtSC10AA HipoLipemiaNtS: iNHiBiDorS De L’HmG-coa reDuctaSaATORVASTATINA ET (Taula 16) UR**Ús restringit a dosi altes (40 i 80 mg)LOVASTATINA ET (Taula 16) URPAPRAVASTATINA ET (Taula 16) URPASIMVASTATINA ET (Taula 16)C10AB HipoLipemiaNtS: FiBratSGEMFIBROZIL ET (Taula 17)C10AC HipoLipemiaNtS: SeGreStraDorS De SaLS BiLiarSCOLESTIRAMINA ET (Taula 18) 22
 23. 23. medicaments seleccionatsD0 TERàPIA DERMATOLÒGICAD01 ANTIFÚNGICS DERMATOLÒGICSD01A aNtiFÚNGicS per a ÚS tÒpicD01AC aNtiFÚNGicS tÒpicS: DeriVatS imiDaZÒLicS i triaZÒLicSCLOTRIMAZOLEMICONAZOLED02 EMOL·LIENTS I PROTECTORSD02A emoL·LieNtS i protectorSD02AB emoL·LieNtS i protectorS: preparatS amB ZiNcLANOLINA ANHIDRA / MIDÓ / OLI D’AMETLLES / ZINC, ÒXIDZINC ÒXID, COMBINACIONSD02AC preparatS De VaSeLiNa i proDucteS GraSSoSVASELINAD03 PREPARATS PER AL TRACTAMENT DE FERIDES I ÚLCERESD03A cicatritZaNtSD03AX aLtreS cicatritZaNtSHYDROCOTILE ASIATICA / NEOMICINAD03B eNZimSD03BA eNZimS proteoLÍticSCARBAMOILGLUTàMIC, àCID / INOSITOL / METIONINA / NITROFURAL / QUIMOTRIPSINA / RIBONUCLEIC, àCID /TRIPSINACLOSTRIDIOPEPTIDASA A / PROTEASACLOSTRIDIOPEPTIDASA A/NEOMICINAD06 ANTIBIÒTICS I QUIMIOTERÀPICS PER A ÚS DERMATOLÒGICD06A aNtiBiÒticS tÒpicSD06AA aNtiBiÒticS tÒpicS: tetracicLiNeSCLORTETRACICLINAD06AX aLtreS aNtiBiÒticS tÒpicSFUSÍDIC, àCIDMUPIROCINABACITRINA / NEOMICINA 23
 24. 24. medicaments seleccionatsD06B QuimioterÀpicS tÒpicSD06BA QuimioterÀpicS tÒpicS: SuLFoNamiDeSSULFADIAZINA ARGÈNTICAD06BB QuimioterÀpicS tÒpicS: aNtiViraLSACICLOVIRD07 CORTICOESTEROIDES TÒPICSD07A corticoeSteroiDeS SoLSD07AA corticoeSteroiDeS De potèNcia BaiXa (Grup i)HIDROCORTISONA ET (Taula 31)D07AC corticoeSteroiDeS poteNtS (Grup iii)BETAMETASONA ET (Taula 31)D07AD corticoeSteroiDeS moLt poteNtS (Grup iV)CLOBETASOL ET (Taula 31)D07CC comBiNacioNS De corticoeSteroiDeS De potèNcia aLta amB aNtiBiÒticSBETAMETASONA / GENTAMICINAD08 ANTISÈPTICS I DESINFECTANTSD08AC DeriVatS De BiGuaNiDeS i amiDiNeSCLORHEXIDINAD08AF aNtiSèpticS i DeSiNFectaNtS: DeriVatS De La NitroFuraNtoÏNaNITROFURALD08AG aNtiSèpticS i DeSiNFectaNtS: DeriVatS DeL ioDePOVIDONA IODADAD08AK aNtiSèpticS i DeSiNFectaNtS: compoStoS DeL mercuriMERBROMINAD08AL aNtiSèpticS i DeSiNFectaNtS: compoStoS De La pLataNITRAT DE PLATAD08AX aLtreS aNtiSèpticS i DeSiNFectaNtSALCOHOL ETÍLICPERÒXID D’HIDROGEN 24
 25. 25. medicaments seleccionatsD09 APÒSITS AMB MEDICAMENTSD09AX apÒSitS amB VaSeLiNaBàLSAM DEL PERÚ / OLI DE RICÍD10 ANTIACNEICSD10A aNtiacNeicS tÒpicSD10AD aNtiacNeicS tÒpicS: retiNoiDeS tÒpicSISOTRETINOÏNA URPATRETINOÏNA URPAD10AE aNtiacNeicS tÒpicS: perÒXiDSPERÒXID DE BENZOILOXI URPAD10AF aNtiacNeicS tÒpicS: aNtiiNFeccioSoS tÒpicSERITROMICINA URPAD10B aNtiacNeicS SiStèmicSD10BA aNtiacNeicS SiStèmicS: retiNoiDeS SiStèmicSISOTRETINOÏNA URPA 25
 26. 26. medicaments seleccionatsG0 TERÀPIA GENITOURINÀRIA (INCLOSES HORMONES SEXUALS)G01 ANTIINFECCIOSOS I ANTISÈPTICS GINECOLÒGICSG01A aNtiiNFeccioSoS i aNtiSèpticS GiNecoLÒGicS (eXcLoSeS comBiNacioNS amBcorticoeSteroiDeS)G01AF DeriVatS D’imiDaZoLeCLOTRIMAZOLEMETRONIDAZOLEMICONAZOLEG01AX aLtreS aNtiiNFeccioSoS i aNtiSèpticSPOVIDONA IODADAG02 ALTRES PRODUCTES GINECOLÒGICSG02A OXITÒCICSG02AB oXitÒXicS: aLcaLoiDeS De La BaNYa De SèGoLMETILERGOMETRINAG02AD oXitÒXicSS: proStaGLaNDiNeSDINOPROSTONAMISOPROSTOLG02B ANTICONCEPTIUS PER A ÚS TÒPICG02BA aNticoNceptiuS iNtrauteriNSLEVONORGESTRELG02C ALTRES PRODUCTES GINECOLÒGICSG02CA SimpaticomimèticS, iNHiBiDorS DeL partRITODRINAG02CB iNHiBiDorS De La proLactiNaCABERGOLINAG02CC aNtiiNFLamatoriS VaGiNaLSBENCIDAMINAG02CX aLtreS proDucteS GiNecoLÒGicSATOSIBAN 26
 27. 27. medicaments seleccionatsG03 HORMONES SEXUALS I MODULADORS DEL SISTEMA GENITALG03A ANTICONCEPTIUS HORMONALS SISTÈMICSG03AC proGeStÀGeNSLEVONORGESTRELG03D PROGESTÀGENSG03DC proGeStÀGeNS: DeriVatS D’eStrÉNORETISTERONAG03G GONADOTROFINES I ALTRES ESTIMULANTS DE L’ OVULACIÓG03GA GoNaDotroFiNeSFOLITROPINA ALFA MH (Taula 20)FOLITROPINA BETA MH (Taula 20)GONADOTROFINA CORIÒNICA HUMANALUTROPINA ALFA URUROFOLITROPINA MH (Taula 20)HORMONA FOL·LICLE ESTIMULANT / HORMONA LUTEÏNIZANT (GONADOTROFINA MENOPàUSICA HUMANA) MH (Taula 20)G03GB eStimuLaNtS SiNtÉticS De L’oVuLaciÓCLOMIFÈG04 PRODUCTES D’ÚS UROLÒGICG04B ALTRES PRODUCTS D’ÚS UROLÒGICG04BC DiSSoLVeNtS De cÀLcuLS uriNariSPOTASSI, CITRAT / CÍTRIC, àCIDG04BD aNtieSpaSmÒDicS uriNariSOXIBUTININAG04BE FÀrmacS utiLitZatS eN La DiSFuNciÓ erèctiLSILDENAFILG04C FÀRMACS PER A LA HIPERTRÒFIA PROSTÀTICA BENIGNAG04CA BLocaDorS aLFa-aDreNèrGicSTAMSULOSINA ET (Taula 19)G04CB iNHiBiDorS De teStoSteroNa aLFa-5-reDuctaSaFINASTERIDA 27
 28. 28. medicaments seleccionatsH0 TERÀPIA HORMONALH01 HORMONES DE LA HIPÒFISI I L’HIPOTÀLAMH01A HORMONES DEL LÒBUL ANTERIOR DE LA HIPÒFISI I ANÀLEGSH01AA actHTETRACOSàCTIDAH01AC SomatotropiNa i aNÀLeGSSOMATOTROPINA UR**Consell AssessorH01B HORMONES DEL LÒBUL POSTERIOR DE LA HIPÒFISIH01BA VaSopreSSiNa i aNÀLeGSDESMOPRESSINATERLIPRESSINAH01BB oXitociNa i aNÀLeGSOXITOCINAH01C HORMONES HIPOTALÀMIQUESH01CB iNHiBiDorS De L’HormoNa DeL creiXemeNtOCTREÒTIDASOMATOSTATINAH02 CORTICOESTEROIDES SISTÈMICSH02A corticoeSteroiDeS SiStèmicS, SoLSH02AA corticoeSteroiDeS SiStèmicS, SoLS: miNeraLcorticoiDeSFLUDROCORTISONAH02AB corticoeSteroiDeS SiStèmicS SoLS, GLucocorticoiDeSBETAMETASONA ACETAT / BETAMETASONA FOSFATDEXAMETASONA ET (Taula 21)HIDROCORTISONA ET (Taula 21)METILPREDNISOLONA ET (Taula 21)PREDNISOLONA GT ET (Taula 21)PREDNISONA ET (Taula 21)TRIAMCINOLONA ET (Taula 21) 28
 29. 29. medicaments seleccionatsH03 TERÀPIA TIROÏDALH03A PREPARATS TIROÏDALSH03AA HormoNeS tiroÏDaLSLEVOTIROXINAH03B PREPARATS ANTITIROÏDALSH03BB preparatS aNtitiroÏDaLS: DeriVatS imiDaZÒLicS amB SoFreCARBIMAZOLETIAMAZOLEH03C TERÀPIA AMB IODEH03CA ioDoterapiaPOTASSI, IODUR URPAH04 HORMONES PANCREÀTIQUESH04A HORMONES GLUCOGENOLÍTIQUESH04AA HormoNeS GLucoGeNoLÍtiQueSGLUCAGÓH05 HOMEOSTASI DEL CALCIH05B AGENTS ANTIPARATIROÏDALSH05BA caLcitoNiNeSCALCITONINA DE SALMÓH05BX aLtreS aGeNtS aNtiparatiroÏDaLSCINACALCET 29
 30. 30. medicaments seleccionatsJ0 TERÀPIA ANTIINFECCIOSA SISTÈMICA J01 ANTIBACTERIANS SISTÈMICSJ01A TETRACICLINESJ01AA tetracicLiNeSDOXICICLINATIGECICLINA UR** Ús restringit segon política antimicrobianaJ01C BETA LACTAMASES, PENICIL·LINESJ01CA peNiciL·LiNeS D’ampLi eSpectreAMOXICIL·LINAAMPICIL·LINAJ01CE peNiciL·LiNeS SeNSiBLeS a Beta LactamaSeSBENZILPENICIL·LINA, SÒDICA (PENICIL·LINA G)BENZILPENICIL·LINA - BENZATINAFENOXIMETILPENICIL·LINA (PENICIL·LINA V)J01CF peNiciL·LiNeS reSiSteNtS a Beta LactamaSeSCLOXACIL·LINAJ01CR comBiNacioNS De peNiciL·LiNeS, iNcL. iNHiBiDorS De Beta LactamaSeSAMOXICIL·LINA/CLAVULàNICPIPERACIL·LINA/TAZOBACTAM UR** Ús restringit segons política antimicrobianaJ01D BETA LACTAMASES, ALTRESJ01DB ceFaLoSporiNeS De primera GeNeraciÓCEFADROXILCEFAZOLINAJ01DC ceFaLoSporiNeS De SeGoNa GeNeraciÓCEFOXITINACEFUROXIMACEFUROXIMA AXETILJ01DD ceFaLoSporiNeS De tercera GeNeraciÓCEFOTAXIMACEFPODOXIMA PROXETIL UR 30
 31. 31. medicaments seleccionatsCEFTAZIDIMACEFTRIAXONAJ01DE ceFaLoSporiNeS De Quarta GeNeraciÓNCEFEPIMA URH** Ús restringit segons política antimicrobianaJ01DF moNoBactameSAZTREONAMJ01DH carBapeNemSDORIPENEM UR** Ús restringit segons política antimicrobianaERTAPENEM UR** Ús restringit segons política antimicrobianaIMIPENEM / CILASTATINA UR** Ús restringit segons política antimicrobianaMEROPENEM UR** Ús restringit segons política antimicrobianaJ01E SULFONAMIDES I TRIMETOPRIMJ01EC SuLFoNamiDeS D’acciÓ iNtermèDiaSULFADIAZINAJ01EE comBiNacioNS De SuLFoNamiDeS i trimetoprimSULFAMETOXAZOLE / TRIMETOPRIM (COTRIMOXAZOLE)J01F MACRÒLIDS, LINCOSAMIDES I ESTREPTOGRAMINESJ01FA macrÒLiDSAZITROMICINACLARITROMICINAERITROMICINAJOSAMICINA URPAJ01FF LiNcoSamiDeSCLINDAMICINAJ01G AMINOGLUCÒSIDSJ01GA amiNoGLucÓSiDS: eStreptomiciNeSESTREPTOMICINA 31
 32. 32. medicaments seleccionatsJ01GB aLtreS amiNoGLucÒSiDSAMIKACINAGENTAMICINATOBRAMICINAJ01M QUINOLONES ANTIBACTERIANESJ01MA QuiNoLoNeS aNtiBacteriaNeS: FLuoroQuiNoLoNeSCIPROFLOXACINALEVOFLOXACINAMOXIFLOXACINA URHObservacions: Ús restringit per al tractament de la tuberculosi pulmonar produïda per una soca resistent.NORFLOXACINAJ01MB aLtreS QuiNoLoNeSPIPEMÍDIC, àCID URPAJ01X ALTRES ANTIBACTERIANESJ01XA aLtreS aNtiBacteriaNS: GLucopèptiDSTEÏCOPLANINA UR** Ús restringit segons política antimicrobianaVANCOMICINAJ01XB aLtreS aNtiBacteriaNS: poLimiXiNeSCOLISTIMETAT UR** Ús restringit segons política antimicrobianaJ01XD aLtreS aNtiBacteriaNS: imiDaZoLeSMETRONIDAZOLEJ01XE DeriVatS De NitroFuraNtoÏNaNITROFURANTOÏNAJ01XX aLtreS aNtiBacteriaNSDAPTOMICINA UR** Ús restringit segons política antimicrobianaFOSFOMICINALINEZOLID UR** Ús restringit segons política antimicrobiana 32
 33. 33. medicaments seleccionats J02 ANTIMICÒTICS, ÚS SISTÈMICJ02A aNtimicÒticS, ÚS SiStèmicJ02AA aNtimicÒticS, ÚS SiStèmic: aNtiBiÒticSAMFOTERICINA B LIPOSOMAL UR** Ús restringit segons política antimicrobianaAMFOTERICINA B COMPLEX LIPIDIC UR** Ús restringit segons política antimicrobianaJ02AB aNtimicÒticS, ÚS SiStèmic: imiDaZoLeSKETOCONAZOLEJ02AC aNtimicÒticS, ÚS SiStèmic: triaZoLSFLUCONAZOLEITRACONAZOLEPOSACONAZOLE UR ** Ús restringit segons política antimicrobianaVORICONAZOLE UR** Ús restringit segons política antimicrobianaJ02AX aLtreS aNtimicÒticS, ÚS SiStèmicANIDULAFUNGINA UR** Ús restringit segons política antimicrobianaCASPOFUNGINA UR** Ús restringit segons política antimicrobiana J04 ANTIMICOBACTERISJ04A ANTITUBERCULOSOSJ04AB aNtituBercuLoSoS: aNtiBiÒticSCAPREOMICINA UR** Ús restringit segons política antimicrobianaRIFABUTINARIFAMPICINAJ04AC aNtituBercuLoSoS: HiDraZiDeSISONIAZIDAISONIAZIDA / PIRIDOXINAJ04AK aLtreS aNtituBercuLoSoSETAMBUTOLPIRAZINAMIDA 33
 34. 34. medicaments seleccionatsJ04AM comBiNacioNS D’aNtituBercuLoSoSETAMBUTOL / ISONIAZIDA / PIRAZINAMIDA / RIFAMPICINAISONIAZIDA / RIFAMPICINAISONIAZIDA / RIFAMPICINA/ PIRAZINAMIDARIFAMPICINA / ISONIAZIDA / PIRIDOXINAJ04B ANTILEPROSOSJ04BA aNtiLeproSoSDAPSONA J05 ANTIVIRALS, ÚS SISTÈMICJ05A ANTIVIRALS D’ACCIÓ DIRECTAJ05AB aNtiViraLS: NucLeÒSiDS i NucLeÒtiDS, eXcLoSoS eLS iNHiBiDorS DetraNScriptaSa iNVerSaACICLOVIRCIDOFOVIR UR** Ús restringit segons política antimicrobianaGANCICLOVIRRIBAVIRINA UR**Consell AssessorVALACICLOVIR URPAVALGANCICLOVIR UR** Ús restringit segons política antimicrobianaJ05AD aNtiViraLS: FoSFoNatSFOSCARNETJ05AE aNtiViraLS: iNHiBiDorS De La proteaSaATAZANAVIRDARUNAVIRFOSAMPRENAVIRINDINAVIRLOPINAVIR / RITONAVIRNELFINAVIRRITONAVIRSAQUINAVIRTIPRANAVIRJ05AF NucLeÒSiDS i NucLeÒtiDS iNHiBiDorS De La traNScriptaSa iNVerSaABACAVIRADEFOVIR DIPIVOXIL 34
 35. 35. medicaments seleccionatsDIDANOSINAEMTRICITABINAENTECAVIRESTAVUDINALAMIVUDINATELBIVUDINA UR**Consell AssessorTENOFOVIR DISOPROXILZIDOVUDINAJ05AG No NucLeÒSiDS i NucLeÒtiDS iNHiBiDorS De La traNScriptaSa iNVerSaEFAVIRENZNEVIRAPINAETRAVIRINAJ05AH aNtiViraLS: iNHiBiDorS De La NeuramiDaSaOSELTAMIVIR SPZANAMIVIR SPJ05AR aNtiViraLS per tractameNt D’iNFeccioNS per ViH i comBiNacioNSEMTRICITABINA / TENOFOVIREMTRICITABINA / TENOFOVIR / EFAVIRENZLAMIVUDINA / ABACAVIRZIDOVUDINA / LAMIVUDINAZIDOVUDINA / LAMIVUDINA / ABACAVIRJ05AX aLtreS aNtiViraLSENFUVIRTIDAMARAVIROCRALTEGRAVIRJ06 SÈRUMS IMMUNES I IMMUNOGLOBULINESJ06BA immuNoGLoBuLiNeS HumaNeS iNeSpecÍFiQueSIMMUNOGLOBULINES HUMANES INESPECÍFIQUES PER A ADM. IMIMMUNOGLOBULINES HUMANES INESPECÌFIQUES PER A ADM. IVIMMUNOGLOBULINES HUMANES INESPECÌFIQUES PER A ADM. SCJ06BB immuNoGLoBuLiNeS eSpecÍFiQueSIMMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITIS BIMMUNOGLOBULINA ANTIRàBICA 35
 36. 36. medicaments seleccionatsIMMUNOGLOBULINA ANTIRH (D)IMMUNOGLOBULINA ANTITETàNICAPALIVIZUMABJ07 VACUNESJ07A VACUNES ANTIBACTERIANESJ07AG VacuNeS De L’HaemopHiLuS iNFLueNZae BVACUNA HAEMOPHILUS INFLUENZAE B, ANTÍGEN CONJUGAT SPJ07AH VacuNeS De meNiNGococSPOLISACàRIDS NEISSERIA MENINGITIDIS GRUP A / POLISACàRIDS NEISSERIA MENINGITIDIS GRUP C SPOLISACàRID NEISSERIA MENINGITIDIS GRUP C CONJUGADA AMB PROTEÏNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUMDIPHTHERIAE SPOLISACàRID NEISSERIA MENINGITIDIS GRUP C CONJUGADA AMB TOXOIDE TETàNIC SPJ07AJ VacuNeS De La toS FeriNaVACUNA DTPa SPJ07AL VacuNeS De pNeumococSVACUNA ANTIPNEUMOCÓCCICA POLISACàRIDS PURIFICATS SPVACUNA ANTIPNEUMOCÓCCICA CONJUGADA SPJ07AM VacuNeS aNtitetÀNiQueSVACUNA ANTITETàNICA SPVACUNA TD (TOXOIDE DIFTÈRIC / TOXOIDE TETàNIC) SPJ07B VacuNeS aNtiViraLSJ07BB VacuNeS De La GripVACUNA DE LA GRIP SPJ07BC VacuNeS De L’HepatitiSVACUNA VIRUS HEPATITIS B SPVACUNA VIRUS HEPATITIS A SPVACUNA VIRUS HEPATITIS B / VIRUS HEPATITIS A SPJ07BD VacuNeS DeL XarampiÓVACUNA TRIPLE VÍRICA (XARAMPIÓ / RUBÈOLA / PAROTIDITIS) SPJ07BF VacuNeS De La poLiomieLitiSVACUNA VIRUS POLIOMIELITIS (VIRUS VIUS ESMORTEÏTS) SPVACUNA VIRUS POLIOMIELITIS (VIRUS INACTIVATS) SP 36
 37. 37. medicaments seleccionatsJ07BG VacuNeS De La rÀBiaVACUNA ANTIRàBICA SPJ07BJ VacuNeS De La ruBèoLaVACUNA ANTIRUBÈOLA SPJ07BK VacuNeS De La VariceL·La ZÒSterVACUNA VIRUS VARICEL·LA SPJ07BL VacuNeS De La FeBre GroGaVACUNA FEBRE GROGA SPJ07C VACUNES ANTIBACTERIANES I ANTIVIRALS COMBINADESJ07CA VacuNeS aNtiBacteriaNeS i aNtiViraLS comBiNaDeSVACUNA DTPA / HIB / VPI SP 37
 38. 38. medicaments seleccionatsL0 TERÀPIA ANTINEOPLÀSTICA IAGENTS IMMUNOMODULADORSL01 CITOSTÀTICSL01A AGENTS ALQUILANTSL01AA aGeNtS aLQuiLaNtS: moStaSSeS NitroGeNaDeSCICLOFOSFAMIDACLORAMBUCILIFOSFAMIDAMELFALANL01AB aGeNtS aLQuiLaNtS: aLQuiLSuLFoNatSBUSULFANL01AD NitroSoureeSCARMUSTINA URFOTEMUSTINA URL01AX aLtreS aGeNtS aLQuiLaNtSDACARBAZINATEMOZOLOMIDAL01B ANTIMETABÒLITSL01BA aNtimetaBÒLitS: aNÀLeGS De L’ÀciD FÒLicMETOTREXATPEMETREXED URRALTITREXED URL01BB aNtimetaBÒLitS: aNÀLeGS De La puriNaCLADRIBINACLOFARABINA URFLUDARABINAMERCAPTOPURINANELARABINA URTIOGUANINAL01BC aNtimetaBÒLitS: aNÀLeGS De LaS pirimiDiNaSAZACITIDINA UR**Aprobació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)CAPECITABINA 38
 39. 39. medicaments seleccionatsCITARABINAFLUOROURACILGEMCITABINAL01C ALCALOIDES DE PLANTES I ALTRES PRODUCTES NATURALSL01CA aLcaLoiDeS De La ViNca i aNÀLeGSVINBLASTINAVINCRISTINAVINORELBINAL01CB DeriVatS De La poDoFiLotoXiNaETOPÒSIDL01CD taXaNSDOCETAXELPACLITAXELL01CX aLtreS aLcaLoiDeS De pLaNteS i proDucteS NaturaLSTRABECTEDINA UR**Aprobació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)L01D ANTIBIÒTICS CITOTÒXICS I SUBSTÀNCIES RELACIONADESL01DB aNtracicLiNeS i proDucteS reLacioNatSDAUNORUBICINADOXORUBICINA LIPOSOMAL URDOXORUBICINA LIPOSOMAL PEGILADA UREPIRUBICINAIDARUBICINAMITOXANTRONAL01DC aLtreS aNtiBiÒticS citotÒXicSBLEOMICINAMITOMICINAL01X ALTRES AGENTS ANTINEOPLÀSTICSL01XA aLtreS citoStÀticS: DeriVatS DeL pLatÍCARBOPLATÍCISPLATÍOXALIPLATÍ 39
 40. 40. medicaments seleccionatsL01XB aLtreS citoStÀticS: metiLHiDraZiNeSPROCARBAZINAL01XC aLtreS citoStÀticS: aNticoSSoS moNocLoNaLSALEMTUZUMAB URBEVACIZUMAB URCETUXIMAB URPANITUMUMAB URRITUXIMAB URTRASTUZUMAB URL01XE iNHiBiDorS DirecteS De La proteÏN-QuiNaSaDASATINIB URERLOTINIB URGEFITINIB UR*Indicació: tractament de pacients adults amb càncer de pulmó no microcític, localment avançat o amb metàstasis, enprimera línia, i amb mutacions activadores de EFGR-TK.* Ús amb criteri restringit i amb un programa d’avaluació de resultats i seguiment a les 8 setmanes.LAPATINIB URH**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)NILOTINIB URHSORAFENIB UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)SUNITINIB UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)L01XX aLtreS citoStÀticSARSÉNIC, TRIÒXID URBORTEZOMIB URESTRAMUSTINAHIDROXIUREAIMATINIBIRINOTECàMITOTàTOPOTECàTRETINOÏNA UR 40
 41. 41. medicaments seleccionatsL02 TERÀPIA ENDOCRINAL02A HormoNeS i aGeNtS reLacioNatSL02AB HormoNeS i DeriVatS: proGeStÀGeNSMEGESTROLL02AE aNÀLeGS D’HormoNeS aLLiBeraDoreS De GoNaDotroFiNeSBUSERELINA MH (Taula 22)GOSERELINA MH (Taula 22)LEUPRORELINA MH (Taula 22)TRIPTORELINA MH (Taula 22)L02B ANTAGONISTES HORMONALS I SUBSTÀNCIES RELACIONADESL02BA aNtieStrÒGeNSTAMOXIFÈNL02BB aNtiaNDrÒGeNSFLUTAMIDAL02BG aNtaGoNiSteS HormoNaLS: iNHiBiDorS eNZimÀticSANASTROZOLEEXEMESTàLETROZOLEL03 IMMUNOMODULADORSL03AA FactorS eStimuLaNtS De coLÒNieSFILGRASTIM MH (Taula 23)LENOGASTRIM MH (Taula 23)PEGFILGRASTIM URL03AB iNterFeroNSINTERFERÓ ALFA-2B UR**Consell AssessorINTERFERÓ BETA-1A UR**Consell AssessorINTERFERÓ BETA-1B UR**Consell AssessorPEGINTERFERÓ ALFA-2A UR**Consell AssessorPEGINTERFERÓ ALFA-2B UR**Consell Assessor 41
 42. 42. medicaments seleccionatsL03AC iNterLeuciNeSALDESLEUKINA (IL2) URL03AX aLtreS immuNomoDuLaDorSGLATIRAMER UR*Consell AssessorMYCOBACTERIUM BOVISL04 IMMUNODEPRESSORSL04AA immuNoDepreSSorS SeLectiuSADALIMUMAB URBASILIXIMAB URCICLOSPORINAECULIZUMAB UR**Aprovació a través del Programa d’avaluació, seguiment i finançament dels tractaments farmacològics d’alta complexitat(PASFTAC)ETANERCEPT URINFLIXIMAB URIMMUNOGLOBULINA DE CONILL ANTITIMOCÍTICA HUMAN URMICOFENOLAT DE MOFETILNATALIZUMAB UR**Consell AssessorSIROLIMUS URTACROLIMUSTEMSIROLIMUS URL04AC iNHiBiDorS De La iNterLeuciNaTOCILIZUMAB URL04AX aLtreS immuNoDepreSSorSAZATIOPRINALENALIDOMIDA UR 42
 43. 43. medicaments seleccionatsm0 SISTEMA MUSCULOESQUELÈTICM01 PRODUCTES ANTIINFLAMATORIS I ANTIREUMÀTICSM01A ANTIINFLAMATORIS I ANTIREUMÀTICS NO ESTEROÏDALSM01AB aNtiiNFLamatoriS: DeriVatS D’ÀciD acètic i acetamiDaDICLOFENACINDOMETACINAM01AE aNtiiNFLamatoriS: DeriVatS D’ÀciD propiÒNicDEXKETOPROFÈN IM / IV URHIBUPROFÈNNAPROXÈNM01C ANTIREUMÀTICS ESPECÌFICSM01CC aNtireumÀticS eSpecÌFicS: peNiciLamiNa i aNÀLeGSPENICILAMINAM02 PREPARATS TÒPICS PER ALS DOLORS ARTICULARS I MUSCULARSM02AA aNtiiNFLamatoriS No eSteroÏDaLS tÒpicSDICLOFENACM03 RELAXANTS MUSCULARSM03A MIORELAXANTS D’ACCIÓ PERIFÈRICAM03AB mioreLaXaNtS: DeriVatS De La coLiNaSUXAMETONIM03AC aLtreS compoStoS D’amoNi QuaterNariATRACURICISATRACURIMIVACURIROCURONIVECURONIM03AX aLtreS mioreLaXaNtS D’acciÓ periFèricaTOXINA BOTULÍNICA TIPUS A (BOTOX®, DYSPORT®)TOXINA BOTULÍNICA TIPUS B 43
 44. 44. medicaments seleccionatsM03B MIORELAXANTS D’ACCIÓ CENTRALM03BX aLtreS mioreLaXaNtS D’acciÓ ceNtraLBACLOFÉN M04 ANTIGOTOSOSM04AA aNtiGotoSoS: iNHiBiDorS De La SÍNteSi D’ÀciD ÚricAL·LOPURINOLM04AC aNtiGotoSoS SeNSe accioNS SoBre eL metaBoLiSme De L’ÀciD ÚricCOLQUICINA M05 FÀRMACS PER AL TRACTAMENT DE MALALTIES ÒSSIESM05BA BiFoSFoNatSALENDRÒNIC, àCIDPAMIDRÒNIC, àCIDZOLENDRÒNIC, àCID UR**Ús restringit per al tractament de la hipercalcèmia induïda per tumors i de la metàstasi òssia. 44
 45. 45. medicaments seleccionatsN0 SISTEMA NERVIÓSN01 ANESTÈSICSN01A ANESTÈSICS GENERALSN01AB aNeStèSicS GeNeraLS: HiDrocarBurS HaLoGeNatSDESFLURàISOFLURàSEVOFLURàN01AF aNeStèSicS GeNeraLS: BarBitÚricS, SoLSTIOPENTALN01AH aNeStèSicS GeNeraLS: aNeStèSicS opioDeSALFENTANIL EFENTANIL EREMIFENTANIL EN01AX aLtreS aNeStèSicS GeNeraLSETOMIDATKETAMINAPROPOFOLN01B ANESTÈSICS LOCALSN01BA aNeStèSicS LocaLS: èSterS De L’ÀciD amiNoBeNZoicPROCAÏNATETRACAÏNATETRACAÏNA / ADRENALINAN01BB aNeStèSicS LocaLS: amiDeSARTICAÏNA / EPINEFRINABUPIVACAÏNABUPIVACAÏNA HIPERBàRICABUPIVACAÏNA / EPINEFRINALIDOCAÏNALIDOCAÏNA HIPERBàRICALIDOCAÏNA / EPINEFRINALIDOCAÏNA / PRILOCAÏNAMEPIVACAÏNAROPIVACAÏNAN01BX aLtreS aNeStèSicS LocaLSETIL, CLORUR 45
 46. 46. medicaments seleccionatsN02 ANALGÈSICSN02A ANALGÈSICS OPIOIDESN02AA opioiDeS: aLcaLoiDeS NaturaLS De L’opiMORFINA EOXICODONA URH, EN02AB opioiDeS: DeriVatS De La FeNiLpiperiDiNaFENTANIL EPETIDINA EN02AX aLtreS opioiDeSTRAMADOLN02B ALTRES ANALGÈSICS I ANTIPIRÈTICSN02BA aNaLGèSicS i aNtipirèticS: DeriVatS De L’ÀciD SaLicÍLicACETISALICILAT DE LISINAACETILSALICÍLIC, àCIDN02BB aNaLGèSicS i aNtipirèticS: piraZoLoNeSMETAMIZOLEN02BE aNaLGèSicS i aNtipirèticS: aNiLiDPARACETAMOLN02C ANTIMIGRANYAN02CA aNtimiGraNYa: aLcaLoiDeS De La BaNYa De SèGoLERGOTAMINA / CAFEÏNA/ PARACETAMOLN02CC aNtimiGraNYa: aGoNiSteS SeLectiuS DeL receptor 5-Ht1RIZATRIPTAN ET (Taula 24) URPASUMATRIPTAN ET (Taula 24)ZOLMITRIPTAN ET (Taula 24) URPAN03 ANTIEPILÈPTICSN03A ANTIEPILÈPTICSN03AA aNtiepiLèpticS: BarBitÚricSFENOBARBITAL PPRIMIDONA 46
 47. 47. medicaments seleccionatsN03AB aNtiepiLèpticS: HiDaNtoÏNeSFENITOÏNAN03AE aNtiepiLèpticS: BeNZoDiaZepiNeSCLONAZEPAM PN03AF aNtiepiLèpticS: carBoXamiDeSCARBAMAZEPINAN03AG aNtiepiLèpticS: ÀciDS GraSSoSVALPROIC, àCIDVIGABATRINAN03AX aLtreS aNtiepiLèpticSGABAPENTINALAMOTRIGINA URLEVETIRAZETAM IV URTOPIRAMATN04 ANTIPARKINSONIANSN04A AGENTS ANTICOLINÈRGICSN04AA aNtiparKiNSoNiaNS aNticoLiNèrGicS: amiNeS terciÀrieSBIPERIDÈNN04B AGENTS DOPAMINÈRGICSN04BA aNtiparKiNSoNiaNS DopamiNèrGicS: Dopa i DeriVatSLEVODOPA / CARBIDOPAN04BC DopamiNèrGicS: aGoNiSteS DopamiNèrGicSAPOMORFINABROMOCRIPTINAN04BD DopamiNèrGicS: iNHiBiDorS De La mao BSELEGILINAN05 PSICOLÈPTICSN05A ANTIPSICÒTICSN05AA aNtipSicÒticS: FeNotiaZiNeS amB caDeNa LateraL aLiFÀticaCLORPROMAZINALEVOMEPROMAZINA 47
 48. 48. medicaments seleccionatsN05AB aNtipSicÒticS: FeNotiaZiNeS (piperaZiNa)FLUFENAZINAPERFENAZINATRIFLUOPERAZINAN05AD aNtipSicÒticS: ButiroFeNoNeSHALOPERIDOLN05AF aNtipSicÒticS: tioXaNteNSZUCLOPENTIXOLN05AH aNtipSicÒticS: DiaZepiNeS, oXaZepiNeS i tiaZepiNeSCLOTIAPINACLOZAPINAOLANZAPINAN05AL aNtipSicÒticS: BeNZamiDeSSULPIRIDAN05AN aNtipSicÒticS: LitiLITI CARBONATN05AX aLtreS aNtipSicÒticSRISPERIDONAN05B ANSIOLÌTICSN05BA aNSioLÌticS: BeNZoDiaZepiNeSALPRAZOLAM ET (Taula 25) PCLORAZEPAT DIPOTASSI ET (Taula 25) PDIAZEPAM ET (Taula 25) PLORAZEPAM ET (Taula 25) PN05BB aNSioLÌticS: DiFeNiLmetaNSHIDROXIZINAN05C HIPNÒTICS I SEDANTSN05CD HipNÒticS i SeDaNtS: BeNZoDiaZepiNeSFLUNITRAZEPAM ET (Taula 25) PLORMETAZEPAM ET (Taula 25) PMIDAZOLAM IV PN05CM aLtreS HipNÒticS i SeDaNtSCLOMETIAZOLE 48
 49. 49. medicaments seleccionatsN06 PSICOANALÈPTICSN06A ANTIDEPRESSIUSN06AA iNHiBiDorS No SeLectiuS De La recaptaciÓ De moNoamiNeSAMITRIPTILINACLOMIPRAMINAIMIPRAMINANORTRIPTILINA URPAN06AB iNHiBiDorS SeLectiuS De La recaptaciÓ De SerotoNiNaCITALOPRAMFLUOXETINAPAROXETINASERTRALINAN06AX aLtreS aNtiDepreSSiuSVENLAFAXINAN06B PSICOESTIMULANTS, UTILITZATS EN LA SÍNDROME DE DÈFICIT D’ATENCIÓ AMBHIPERACTIVITAT I NOÒTROPSN06BA SimpaticomimèticS D’acciÓ ceNtraLMETILFENIDAT PN07 ALTRES FÀRMACS QUE ACTUEN SOBRE EL SISTEMA NERVIÓSN07A PARASIMPATICOMIMÈTICSN07AA paraSimpÁticomimèticS: aNticoLiNeSterÀSicSEDROFONINEOSTIGMINAPIRIDOSTIGMINAN07B FÀRMACS UTILITZATS EN DESORDRES ADDICTIUSN07BB FÀrmacS uSatS eN DepeNDèNcia aLcoHÒLicaNALTREXONAN07BC FÀrmacS uSatS eN DepeNDèNcia a opioiDeSMETADONA EN07X ALTRES FÀRMACS QUE ACTUEN SOBRE EL SISTEMA NERVIÓSN07XX aLtreSOXIBAT SÒDIC URRILUZOLE 49
 50. 50. medicaments seleccionatsp0 ANTIPARASITARIS, INSECTICIDES I REPEL·LENTSP01 ANTIPROTOZOARISP01B ANTIMALÀRICSP01BA aNtipaLÚDicS: amiNoQuiNoLiNeSCLOROQUINAHIDROXICLOROQUINAP01BB aNtipaLÚDicS: BiGuaNiDeSPROGUANIL / ATOVAQUONAP01BD aNtipaLÚDicS: DiamiNopirimiDiNeSPIRIMETAMINAP01C AGENTS ANTILEISHMANIASIS I ALTRES TRIPANOSOMIASISP01CB LeiSHmaNiciDeS i tripaNoSomiciDeS: aNtimoNiaLSANTIMONIAT, MEGLUMÍNICP01CX aLtreS LeiSHmaNiciDeS i tripaNoSomiciDeSPENTAMIDINA, ISETIONANTP02 ANTIHELMÍNTICSP02C ANTINEMATODESP02CA aNtiHeLmÍNticS aNtiNematoDeS: BeNZoimiDaZoLSALBENDAZOLEMEBENDAZOLEP02D ANTICESTODESP02DX aLtreS aNticeStoDeSSODI, CLORUR 20%P03 ECTOPARASITICIDES, INCL ESCABICIDES, INSECTICIDESP03AC ectoparaSiticiDeS: DeriVatS De piretriNeSPERMETRINA 50
 51. 51. medicaments seleccionatsr0 APARELL RESPIRATORIR01 PREPARATS D’ÚS NASALR01A DESCONGESTIONANTS I ALTRES PREPARATS NASALS TÒPICSR01AD preparatS NaSaLS: corticoeSteroiDeSBUDESONIDABACITRACINA / CLORBUTANOL / FENILEFRINA / NEOMICINA / PREDNISOLONAr02 PREPARATS FARINGISR02AA preparatS FariNGiS: aNtiSèpticSCLORHEXIDINA / BENZOCAÏNAr03 ANTIASMÀTICSR03A ADRENÈRGICS INHALATSR03AC aNtiaSmÀticS: aGoNiSteS Beta2-aDreNèrGicS SeLectiuS iNHaLtSFORMOTEROL ET (Taula 26) URPASALBUTAMOL ET (Taula 26)SALMETEROL ET (Taula 26) URPATERBUTALINA ET (Taula 26) URPAR03AK aDreNèrGicS i aLtreS per maLatia oBStructiVa puLmoNarFORMOTEROL / BUDESONIDA ET (Taula 27) URPASALMETEROL / FLUTICASONA ET (Taula 27) URPAR03B ALTRES ANTIASMÀTICS INHALATSR03BA aNtiaSmÀticS: GLucocorticoiDeSBECLOMETASONA ET (Taula 28)BUDESONIDA ET (Taula 28)R03BB aNtiaSmÀticS: aNticoLiNèrGicSIPRATROPI, BROMURR03C ADRENÈRGICS PER A ÚS SISTÈMICR03CA aGoNiSteS De receptorS aDreNèrGicS aLFa i Beta.EFEDRINA, HIDORCLORUR 51
 52. 52. medicaments seleccionatsR03CC aNtiaSmÀticS: aGoNiSteS Beta2-aDreNèrGicS SeLectiuS SiStèmicSSALBUTAMOLR03D ALTRES ANTIASMÀTICS SISTÈMICSR03DA aNtiaSmÀticS: XaNtiNeSTEOFIL·LINAR03DX aLtreS per maLaLtia oBStructiVa puLmoNar, ÚS SiStèmicOMALIZUMAB URH**Observacions: necessita autorització de la comissió farmacoterapèutica de cada hospital de manera individualitzada idonar resultats a 4 mesos.r05 PREPARATS PER A LA TOS I EL REFREDATR05C EXPECTORANTS I MUCOLÍTICSR05CB mucoLÍticSACETILCISTEÏNADORNASA ALFA URMESNAR05D ANTITUSSÍGENSR05DA aLcaLoiDeS De L’opi i DeriVatSCODEÏNADEXTROMETORFANr06 ANTIHISTAMÍNICS, ÚS SISTÈMICR06AA aNtiHiStamÍNicS, ÚS SiStèmic: amiNoaLQuiLèterSDIFENHIDRAMINADOXILAMINA / PIRIDOXINAR06AB aNtiHiStamÍNicS, ÚS SiStèmic: aLQuiLamiNeS SuBStituÏDeSDEXCLORFENIRAMINAR06AD aNtiHiStamÍNicS, ÚS SiStèmic: FeNotiaZiNeSPROMETAZINATIETILPERAZINAR06AE aNtiHiStamÍNicS, ÚS SiStèmic: piperaZiNeSCETIRIZINA 52
 53. 53. medicaments seleccionatsR06AX aLtreS aNtiHiStamÍNicS, ÚS SiStèmicLORATADINAr07 ALTRES PREPARATS PER AL SISTEMA RESPIRATORIR07AA SurFactaNtS puLmoNarSSURFACTANT PULMONAR PORCÍR07AX aLtreSÒXID NÍTRIC 53
 54. 54. medicaments seleccionatsS0 ÒRGANS DELS SENTITSS01 OFTALMOLÒGICSS01A ANTIINFECCIOSOSS01AA oFtaLmoLÒGicS aNtiiNFeccioSoS: aNtiBiÒticSCLORANFENICOLCLORTETRACICLINAERITROMICINAGENTAMICINA / METIONINA / RETINOLTOBRAMICINAS01AD oFtaLmoLÒGicS aNtiiNFeccioSoS: aNtiViraLSACICLOVIRS01AX aLtreS aNtiiNFeccioSoSCIPROFLOXACINAS01B AGENTS ANTIINFLAMATORISS01BA oFtaLmoLÒGicS aNtiiNFLamatoriS: corticoeSteroiDeS, SoLSDEXAMETASONAHIDROCORTISONAPREDNISOLONAS01BB comBiNacioNS De corticoeSteroiDeS i miDriÀticSMEDROXIPROGESTERONA / TETRIZOLINAS01BC aGeNtS aNtiiNFLamatoriS No eSteroÍDicSDICLOFENACS01C ANTIINFLAMATORIS I ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓS01CA corticoeSteroiDeS i aNtiiNFeccioSoS eN comBiNaciÓDEXAMETASONA / TOBRAMICINAS01E ANTIGLAUCOMA I MIÒTICSS01EA SimpaticomimèticS peL tractameNt DeL GLaucomaBRIMONIDINAS01EB aNtiGLaucoma i miÒticS: paraSimpaticomimèticSACETILCOLINAPILOCARPINA 54
 55. 55. medicaments seleccionatsS01EC aNtiGLaucoma: iNHiBiDorS De L’aNHiDraSa carBÒNicaACETAZOLAMIDABRINZOLAMIDAS01ED aNtiGLaucoma i miÒticS: BLocaDorS BetaTIMOLOLS01EE aNtiGLaucoma aNÀLeGS De proStaGLaNDiNeSLATANOPROST ET (Taula 29)S01F MIDRIÀTICS I CICLOPLÈGICSS01FA miDriÀticS i cicLopèGicS: aNticoLiNèrGicSATROPINACICLOPENTOLATTROPICAMIDAS01FB SimpaticomimèticS (eXcL. preparatS aNtiGLaucoma)FENILEFRINAS01H ANESTÈSICS LOCALSS01HA aNeStèSicS LocaLSOXIBUPROCAÏNAOXIBUPROCAÏNA / TETRACAÏNAS01J AGENTS DE DIAGNÒSTICS01JA aGeNtS per ÚS autoDiaGNÒStic: coLoraNtSFLUORESCEÏNAFLUORESCEÏNA / OXIBUPROCAÏNAS01L AGENTS ANTINEOVASCULARIZACIÓS01LA aGeNtS aNtiNeoVaScuLariZaciÓRANIBIZUMABVERTEPORFINAS01X ALTRES OFTALMOLÒGICSS01XA aLtreS oFtaLmoLÒGicSALCOHOL POLIVINÍLICSODI, CLORUR 5%VASELINA OFTàLMIC 55
 56. 56. medicaments seleccionatsS02 OTOLÒGICSS02A ANTIINFECCIOSOSS02AA otoLÒGicS: aNtiiNFeccioSoSCIPROFLOXACINA (OTIC) 56
 57. 57. medicaments seleccionatsV0 DIVERSOS V03 RESTA DE PRODUCTES TERAPÈUTICSV03AB aNtÍDotSACETILCISTEÏNA (ANTÍDOT)FLUMAZENILNALOXONAPROTAMINASILIBININASUGAMMADEX URV03AC aGeNtS QueLaNtS DeL FerroDEFERASIROX URDEFERIPRONA URDEFEROXAMINAV03AE FÀrmacS aNtiHiperpotaSSèmicS i aNtiHiperFoSFatèmicSCALCI, ACETATPOLIESTIRENSULFONAT, CÁLCICSEVELAMERV03AF DeSiNtoXiFicaNtS De citoStÀticSDEXRAZOXà URFOLINAT, CàLCICMESNA (ANTÍDOT)RASBURICASA UR V04 AGENTS PER A DIAGNÒSTICSV04CF proVeS De tuBercuLoSiTUBERCULINAV04CG proVeS De SecreciÓ GÀStrica13 C-UREA (TAU KIT®, UBTEST®)V04CJ proVeS FuNcioNaLS tiroiDeSTIROTROPINA ALFAV04CL proVeS De maLaLtieS aL·LèrGiQueSMETACOLINA 57
 58. 58. medicaments seleccionatsV04CX aLtreS aGeNtS per a DiaGNÒSticSAMINOLEVULINAT D’ HEXIL URMANNTIOL (DIAGNÒSTIC)V07 TOTS ELS ALTRES PRODUCTES NO TERAPÈUTICSV07AB DiSSoLVeNtS i DiLueNtS (iNcL. SoLucioNS per irriGaciÓ)SOLUCIÓ CONSERVACIÓ ÒRGANS (VIASPAN®)V08 MEDIS DE CONTRASTVegeu l’annex 2. medis de contrastmedis de contrast per radiologia: d’acord amb les seves característiques fisicoquímiques es pot disposard’un contrast radiològic iodat monòmer iònic d’alta osmolaritat. (amidotrizoats), d’un dimer iònic de baixaosmolaritat (àcid ioxàglic), d’un monòmer no iònic de baixa osmolaritat i baixa viscositat (iomeprol o iopamidol)o de viscositat intermèdia (iohexol o iopromida) i d’un dimer no iònic (iodixanol). A més, també cal disposar d’uncontrast radiològic baritat.medis de contrast per a ressonància nuclear magnètica: quant als medis de contrast per a ressonàncianuclear magnètica es pot disposar d’un contrast de baix risc de desenvolupar fibrosi sistèmica nefrogènica(gadoteridol).medis de contrast per ecografia: quant als medis de contrast per ecografia es pot disposar de l’associaciód’acid palmític i galctosa i de les microsferes d’albúmina humana que contenen gasos del grup delsperfluorcarbonis (octafluropropà o hexafluorur de sofre).V09 PRODUCTS RADIOFARMACÈUTICS PER A DIAGNÒSTICSVegeu l’annex 3. Gestió dels radiofàrmacsV10 PRODUCTES RADIOFARMACÈUTICS TERAPÈUTICSVegeu l’annex 3. Gestió dels radiofàrmacsV10XX aLtreS raDioFÀrmacS utiLitZatS eN terapèuticaIBRITUMOMAB TIUXETAN ITRIO-90 (90Y) UR 58
 59. 59. eQuiVaLèNcia terapèuticaANNEX 5aNNeX 1. eQuiVaLèNcia terapèuticaterminologia• Equivalent terapèutic (ET): “El fàrmac que difereix en la seva composició o entitat química del fàrmac de referència, però del qual no es pot demostrar diferències en la seva activitat farmacològica i terapèutica a la dosi equivalent, quant a eficàcia i seguretat, i que pot estar sotmès a un programa d’intercanvi terapèutic”.• Medicaments homòlegs (MH): es defineix com “els equivalents terapèutics que s’utilitzen indistintament segons la política o gestió de compres de l’hospital, la qual no ha d’impactar en la gestió de l’atenció primària.”• Programa d’intercanvi terapèutic (PIT): és un consens per a la prescripció i dispensació de fàrmacs considerats equivalents terapèutics segons la informació científica disponible.La selecció dels ET s’ha fet tenint en compte les indicacions aprovades, l’eficàcia, la seguretat, laconveniència (interaccions, contraindicacions, via i pauta d’administració) i el cost.taules equivalents terapèuticstaula 1. aNtiÀciDS medicament inclòs a GFt algeldrat almagat* 233 – 700 mg/6 h 1- 1,5 g/8 h* Fármac de referènciataula 2. aNtaGoNiSteS DeL receptor H2 Medicament NO inclòs a GFT medicament inclòs a GFtcimetidina ranitidina400 mg/12h 150 mg/12hFamotidina ranitidina20 mg/12h 150 mg/12h40 mg/24h 300 mg/24hNizatidina ranitidina300 mg/24h 300 mg/24hroxatidina ranitidina75 mg/12h 150 mg/12h150 mg/24h 300 mg/24h 59
 60. 60. eQuiVaLèNcia terapèuticataula 3. iNHiBiDorS De La BomBa De protoNS Medicament NO inclòs a GFT medicament inclòs a GFtpantoprazole omeprazole20-40 mg/24h 20 mg/24h40 mg/24h IV 40 mg/24h IVesomeprazole20-40 mg/24hLansoprazole omeprazole15-30 mg/24h 20 mg/24hrabeprazole10-20 mg/24hEn la síndrome de Zollinger Ellison calen dosis majorstaula 4. aNtiemèticS aNtaGoNiSteS De receptorS De SerotoNiNa (5-Ht3) Medicament NO inclòs a GFT medicament inclòs a GFtpalosetron250 mcg (DU) (injectable) Granisetron ondasetron*tropisetron 3 mg (injectable) 8 mg (injectable)5 mg (injectable) 1 mg/12h (oral) 8 mg/8 - 12h (oral)5 mg/24h (oral)DU: dosis única* Fàrmac de referènciataula 5. LaXaNtS oSmÒticS medicament inclòs a GFtLactitol Lactulosa*10 g sobre 10 g sobre* Fàrmac de referència 60
 61. 61. eQuiVaLèNcia terapèuticataula 6. SuLFoNamiDeS DeriVaDeS De La urea medicament No medicament inclòs a GFt inclòs a GFt Clorpropamida Glimepirida† Glibenclamida* Gliclazida‡ Gliclazida ret‡ Gliquidona† 250 mg/E 1-2 mg/E 5 mg/E 80 mg/E 30 mg/E 15-30 mg/E 500 mg/E 4 mg/E 5 mg/EDS 160 mg/E 60 mg/E 250 mg/ES 8 mg/E 160 mg/ES 120 mg/E 60 mg/ES Glipizida Glimepirida† Glibenclamida* Gliclazida‡ Gliclazida ret‡ Gliquidona† 5 mg/E 1-2 mg/E 5 mg/E 80 mg/E 30 mg/E 15-30 mg/E 10 mg/E 4 mg/E 5 mg/EDS 160 mg/E 60 mg/E 10-15mg/ES 8 mg/E 160 mg/ES 120 mg/E 60 mg/ES Glisentida Glimepirida† Glibenclamida* Gliclazida‡ Gliclazida ret‡ Gliquidona† 2,5-5 mg/E 1-2 mg/E 5 mg/E 80 mg/E 30 mg/E 15-30 mg/E 10 mg/E 4 mg/E 5 mg/EDS 160 mg/E 60 mg/E 10 mg/ES 8 mg/E 160 mg/ES 120 mg/E 60 mg/ESE: Esmorzar, D: Dinar, S: Sopar† Ús restringit al pacient ambulatori*Fàrmac de referènciaEs considera que 80 mg de gliclazida en un comprimit convencional equivalen a 30 mg de gliclazida en un comprimit‡d’alliberament controlat.taula 7. aLtreS HipoGLucemiaNtS, eXcLoeNt-Ne LeS iNSuLiNeS Medicament NO inclòs a GFT medicament inclòs a GFtNateglinida repaglinida†60 mg 0,5 mg120 mg 1 mg180 mg§ 1,5 mg 2 mg§ La dosi màxima recomanada és de 180 mg repartits en tres preses.† Ús restringit al pacient ambulatori 61
 62. 62. eQuiVaLèNcia terapèuticataula 30: SupLemeNtS miNeraLS: caLci especialitat Sal de calci g de sal g de calci meq de calci farmacèutica Calcio Farmalider® 3 g/sobre 1,2 g/sobre 60 mEq/sobre sobres Calcio Recordati® 3 g/sobre 1,2 g/sobre 60 mEq/sobre sobres Caosina® sobres 2,5 g/sobre 1 g/sobre 50 mEq/sobre Carbocal® comp 1,5 g/comp 0,6 g/comp 30 mEq/comp calci, carbonat* Cimascal® comp 1,5 g/comp 0,6 g/comp 30 mEq/comp masticables Densical® comp 1,5 g/comp 0,6 g/comp 30 mEq/comp masticables Mastical® comp 1,25 g/comp 0,5 g/comp 25 mEq/comp masticables Natecal® comp 1,5 g/comp 0,6 g/comp 30 mEq/comp masticables Calcio 20® emulsió 0,0209 g/ml 0,0083 g/ml 0,4 mEq/ml Calci, fosfat Ostram® sobres 3,3 g/sobre 1,2 g/sobre 64 mEq/sobre Ibercal® sobres 3,75 g/sobre 0,5 g/sobre 25,12 mEq/sobre Ibercal® comp 1,852 g/comp 0,25 g/comp 12,41 mEq/comp efervescents Calci, pidolat Ibercal® solució 0,1 g/ml 0,0125 g/ml 0,67 mEq/ml Tepox cal® sobres 3,75 g/sobre 0,5 g/sobre 25,12 mEq/sobre 0,875 g/comp de Calci, carbonat + Calcium Sandoz® calci, carbonat + 0,5 g/comp 25 mEq/comp calci, lactogluconat comp efevescents 1,132 g/comp de calci, lactogluconat 0,3 g/comp de Calcium Sandoz calci, carbonat + calci, carbonat + Forte® comp 0,5 g/comp 25 mEq/comp calci,glubionat* 2,94 g/comp de efevescents calci, glubionat 0,9038 g/amp Gluconato calcic + gluconat calci + Suplecal® amp 0,092 g/amp 4,6 mEq/amp Calci, sacarat 0,036 g/amp calci, sacarat Coruro cálcico calci, clorur* 1 g/amp 0,18 g/amp 9,13 mEq/amp Braun® amp*Medicaments inclosos en GFTDosi recomanada: 500 - 1500 mg / dia de Calci (dividir la dosi en diverses preses) 62

×