Successfully reported this slideshow.

Activitat 1. Societat feudal

1,295 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat 1. Societat feudal

  1. 1. NOM I COGNOMS: ________________________________________________2ºBATX A ACTIVITAT 1. COMENTARI DE TEXT. SOCIETAT DE L’ANTIC RÈGIM “Primerament, que després dels seus dies ha de tenir i gaudirperpètuament d’aquest vincle i primogenitura En Domingo Cabarrús iGelabert, son fill legítim i primogènit i el seus descendents legítimsper ordre de primogenitura regular, preferint el més gran al més petiti l’home a la dona, encara que aquesta siga major d’edat(...) Que els béns d’aquesta primogenitura no es puguen dividir,vendre, cedir, renunciar, donar, llegar, baratar, acensar, empenyorarni gravar de cap manera (...), la qual cosa prohibeix absolutament alsposeïdor, perquè així convé i és necessari a la seguretat d’aquestavinculació (...)” Escriptura de primogenitura otorgada per Francisco Cabarrús, 1780. “A Espanya el qui té origen noble, tota la seua descendència ésnoble, per més pobra i gandula que siga; com, al contrari, , elllaurador i l’artesà, per més riqueses que hagen adquirit amb la seuaactivitat o indústria, en benefici i avantatges de l’Estat, si no vanàixer noble, no ho serà mai, si el rei no li concedeix tal privilegi,D’ací prové que el mercader i l’artesà que va arribar a fer-se rics’ompli de vanitat i abandona el comerç i les arts i procura aplicar elsseus fills a les faenes que tenen com a honroses; i de cap més altracausa naix tant nombre de frares, advocats, escrivents, procuradors,agents i altres persones de sobres.” Eugenio Larruga: Memorias, 1781. Respon a les següents qüestions: 1. Descriu el tipus de fonts utilitzades. 2. Identifica les idees principals dels dos textos 3. Explica els conceptes: “Primogenitura” i “noble” 4. Fes una relació entre els dos textos i explica com estava organitzada la economia i la societat del segle XVIII

×