Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A radioactividade (ctma)

422 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A radioactividade (ctma)

 1. 1. A RADIOACTIVIDADE
 2. 2. <ul><li>En 1896 Becquerel descubreu que certas sales de uranio emitían radiacións espontáneamente. </li></ul><ul><li>Radioactividade é unha propiedade da materia, que non dependía da forma física ou química do corpo radiactivo, sinon que radicaba no interior mismo do átomo. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>A radioactividade inducida foi descuberta polos esposos Jean Frédéric Joliot-Curie e Irène Joliot-Curie . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>A radiactividade inducida prodúcese cando se bombardean boro, aluminio ou magnesio con partículas alfa. </li></ul><ul><li>Certos isótopos son inestables e emiten radiación cando se descompoñen, en cambio os isótopos naturais son estables . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>A radiactividade é unha propiedade dos isótopos &quot;inestables“, é dicir que manteñen nun estado excitado as suas capas electrónicas ou nucleares, e para alcanzar o seu estado fundamental deben perder enerxía . </li></ul>
 6. 6. A pérdida de enerxía realízana en emisións electromagnéticas ou en emisións de partículas cunha determinada enerxía cinética. <ul><li>Esto prodúcese variando a enerxía dos seus electróns (rayos X), seus nucleóns (rayo gamma) ou variando o isótopo. </li></ul><ul><li>Un isótopo pesado pode convertirse nun moito máis lixeiro, como o Uranio . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>O 15 de marzo de 1994, a Axencia Internacional da Enerxía Atómica deu a conocer 1 novo símbolo de advertencia de radiactividade con validez internacional. </li></ul><ul><li> A imaxen foi probada en 11 países. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Podemos definir radioactividade como a propiedade que presentan determinadas sustancias (radioactivas) de emitir radiacións capaces de penetrar en corpos opacos e ionizar o aire. </li></ul><ul><li>Os distintos tipos de radiacións clasificanse según o poder de penetración cos nombres alfa, beta y gamma. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Alfa : Núcleos de helio formados por dous protóns e dous neutróns. Só penetran unhas milésimas de centímetro no aluminio. </li></ul><ul><li>Beta: Electrons rápidos procedentes de neutróns que se desintegran no núcleo, dando lugar a un protón e un electrón. Son casi 100 veces máis penetrantes que as alfa. </li></ul><ul><li>Gamma: son radiacións electromagnéticas (fotons) de maior frecuencia que os rayos X. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>O estudo da radiactividade permitiu un maior coñecemento da estructura do núcleo atómico e das partículas subatómicas. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ábrese a posibilidade de convertir uns elementos noutros. Incluso se logra transformar outros elementos en ouro, aínda que non resulte rentable. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>En xeral son radiactivas as sustancias que non presentan un balance correcto entre protóns ou neutróns. </li></ul><ul><li>O desequilibrio corríxese liberando o exceso de neutróns ou protóns en forma de partículas α que son realmente núcleos de Helio, e partículas ß que poden ser electróns ou positróns. </li></ul>
 13. 13. Estas emisións levan a dous tipos de radiactividade xa mencionados: <ul><li>Radiación α , que alixeira os núcleos atómicos en 4 unidades másicas, e cambia o número atómico en dúas unidades. </li></ul><ul><li>- Radiación ß , que non cambia a masa do núcleo, xa que implica a conversión dun protón nun neutrón ou viceversa, e cambia o número atómico nunha unidade . </li></ul>
 14. 14. Residuos Radiactivos <ul><li>Son aqueles que conteñen isótopos radioactivos en proporcións que se considera que as súas emisións poden ser prexudiciais. </li></ul>
 15. 15. Clasificación <ul><li>Residuos de baixa e media actividade: Proveñen de materiais con períodos de vida curta para os tipos de radiación máis perigosa. </li></ul><ul><li>Residuos de alta Actividade : Emiten radiacións durante miles anos e teñen unha toxicidad moi elevada, ademáis emiten calor. En España son generados por centrales nucleares. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>A xestión de residuos realizase para evitar os danos que se producen nas persoas e no medio ambiente. </li></ul><ul><li>Esta xestión basease na inmobilización destes elementos mediante barreiras: </li></ul><ul><li>Físico-química: medio que inmobiliza os residuos e contenedores </li></ul><ul><li>De enxeñería: Instalación na cal se sitúan os contenedores </li></ul><ul><li>Xeolóxica : Medio da corteza terrestre donde se sitúan os residuos. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>En España, existe un único almacén de residuos radiactivos de baixa e media actividade “El Cabril”, que se atopa en Córdoba. </li></ul><ul><li>Os residuos almacenanse en contenedores de hormigón, para posteriormente gardalos en naves construídas na superficie. </li></ul><ul><li>Anualmente recibe máis de 1.000 metros cúbicos: </li></ul><ul><li>-95% : de oito centrais nucleares </li></ul><ul><li>-5%: hospitales, universidades e laboratorios de investigación. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Chámase tempo de vida ou tempo de vida media dun radioisótopo ó tempo promedio de vida dun átomo radiactivo antes de desintegrarse. </li></ul><ul><li>Ó tempo que transcurre hasta que a cantidade de núcleos radiactivos dun isótopo radiactivo se reduza á metade da cantidade inicial, chámaselle periodo de semidesintegración, período, semiperiodo, semivida ou vida media ( non confundir co tempo de vida ) </li></ul>
 19. 19. <ul><li>A ley da radiosensibilidade (ley de Bergonie e Tribandeau) di que os tecidos e órganos máis sensibles ás radiacions son os menos diferenciados e os que exhiben alta actividade reproductiva. </li></ul>
 20. 20. Exemplos de tecidos radiosensibles <ul><li>Tecidos altamente radiosensibles : epitelio intestinal, órganos reproductivos (ovarios, testículos), médula ósea, glándula tiroides. </li></ul><ul><li>Texidos medianamente radiosensibles : texido conectivo. </li></ul><ul><li>Texidos pouco radiosensibles : neuronas, oso. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Os efectos da radiactividade sobre a saúde son complexos, e dependen da dosis absorbida polo organismo xa que non todas as radiacións teñen a mesma nocividade. </li></ul><ul><li>Para calcular a peligrosidade, multiplicase cada radiación absorbida por un coeficiente de ponderación; esto chámase dosis equivalente e mídese en sieverts. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Outro tipo de medida é o becquerel , pero non se utiliza porque mide mal a peligrosidade dos elementos, posto que considera idénticas os tres tipos de radiacions (α,β,γ). </li></ul><ul><li>- Alfa e Beta : Son relativamente pouco perigosas fóra do corpo; en cambio, son extremadamente perigosas cando se inhalan. </li></ul><ul><li>- Gamma: Son sempre dañinas posto que se lles neutraliza con dificultade. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>O risco para a saúde non só depende da intensidade da radiación e a duración da exposición, sinon tamén do tipo de tecido e da sua capacidade de absorción. </li></ul><ul><li>Ata certo punto, as radiacións naturais (emitidas polo medio ambiente) son inofensivas. </li></ul><ul><li>O promedio da tasa de dosis equivalente medida a nivel do mar é de 0,00012 mSv/h. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>A dosis efectiva (suma das dosis recibida dende o exterior do corpo e dende o seu interior) empeza a producir efectos detectables no organismo a partir de 100 mSv nun ano. </li></ul><ul><li>Os métodos de redución da dosis son: </li></ul><ul><li>Redución do tempo de exposición </li></ul><ul><li>Aumento da blindaxe </li></ul><ul><li>Aumento da distancia á fonte radiante . </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Un contador Geiger é un instrumento que permite medir a radiactividade dun obxeto ou lugar. </li></ul><ul><li>Está formado, xeneralmente, por un tubo cun fino fio metálico ó largo do seu centro. O espazo entre eles está aislado e relleno dun gas, e co filo a uns 1000 V relativos co tubo. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Cando unha partícula radiactiva se introduce nun contador Geiger, produce un breve impulso de corrente eléctrica. </li></ul><ul><li>A radiactividade dunha mostra calcúlase polo número de estos impulsos. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Bibliografia: </li></ul><ul><li>GOOGLE </li></ul><ul><li>http://www.infobiografias.com/biografia/22354/Ir%E8ne-Joliot-Curie.html </li></ul><ul><li>http://html.rincondelvago.com/radiactividad-artificial-y-natural.html </li></ul><ul><li>http://www.nodo50.org/panc/Res.htm </li></ul><ul><li>http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=138&lang=es </li></ul><ul><li>WIKIPEDIA </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Vida_media </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_Geiger </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad </li></ul><ul><li>http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cabril </li></ul><ul><li>LIBRO </li></ul><ul><li>Pag 300-304: Residuos radioactivos </li></ul>
 28. 28. <ul><li>FIN </li></ul>

×