Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kelayakan Guru

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Kelayakan Guru

 1. 1. <ul><li>SME 3023 </li></ul><ul><li>TRENDS & ISSUES IN EDUCATION FOR </li></ul><ul><li>MATHEMATICAL SCIENCES </li></ul><ul><li>(TEACHER CERTIFICATION) </li></ul><ul><li>Muhammad Farid Bin Aziz D20081032271 </li></ul><ul><li>Mohd Sabri Bin Ibrahim D20081032280 </li></ul><ul><li>Mohd Hamizi Bin Yusoff D20081032295 </li></ul><ul><li>Mohamad Suffyan Bin Daim D20081032383 </li></ul><ul><li>Mohd Badrul Hisham Bin Mat Amin D20081032279 </li></ul>
 2. 2. Definisi Tajuk <ul><li>Menurut kamus dewan edisi ke-4 “ kelayakan ” membawa maksud kebolehan, kecekapan, atau kelulusan yang khas. </li></ul><ul><li>manakala “ guru ” membawa maksud orang yang mengajar, pendidik, pengasuh. </li></ul><ul><li>Oleh itu, “ kelayakan guru ” memberikan definisi individu yang berkebolehan dan mempunyai kelulusan khas untuk mengajar dan mendidik. </li></ul>
 3. 3. Kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Universiti Pendidikan Sultan Idris
 4. 4. Syarat Kemasukan <ul><li>Melalui saluran: </li></ul><ul><li>Lepasan STPM (atau setaraf) </li></ul><ul><li>Lepasan STAM (atau setaraf) </li></ul><ul><li>Matrikulasi KPM (atau setaraf) </li></ul><ul><li>Diploma (atau setaraf) </li></ul><ul><li>Melalui pengajian selama 8 semester </li></ul><ul><li>(4 tahun) </li></ul>
 5. 5. Syarat dan kelayakan <ul><li>Warganegara Malaysia </li></ul><ul><li>Berumur tidak melebihi 30 tahun pada tahun memohon </li></ul><ul><li>Melalui ujian kelayakan iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Malaysia Educator Selection Inventory (MEdSI) </li></ul></ul><ul><li>Lulus temuduga. </li></ul><ul><li>Aktif dalam kokurikulum. </li></ul><ul><li>Melepasi tapisan keselamatan. </li></ul><ul><li>Bebas dari penyalahgunaan bahan dadah. </li></ul>
 6. 6. Tempoh Pengajian <ul><li>Tempoh pengajian bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan adalah ditetapkan selama 8 semester/4 tahun (KPM, 2003). </li></ul><ul><li>Di samping mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah, pelajar-pelajar ini juga perlu menjalani aktiviti kokurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum kursus. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Menurut Shulman L.S (1970), seorang guru perlu menguasai 7 jenis ilmu pengetahuan: </li></ul>
 8. 8. Pedagogi <ul><li>Pedagogi adalah ilmu yang berkaitan dengan kaedah pengajaran. Khususnya pengajaran yang melibatkan pendidikan secara formal. Atau dalam erti kata lain, ia adalah sesuatu seni mengenai kaedah dan cara mengajar di sekolah. Pedagogi melibatkan kajian mengenai semua yang melibatkan pelajar dan bilik darjah antaranya bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan interaksi antara guru dan para pelajar. Pedagogi sering dikaitkan dengan Taksonomi Bloom . </li></ul>
 9. 9. Taksonomi Bloom Bidang afektif pula adalah bidang yang berkaitan dengan sikap, emosi dan sahsiah seseorang Bidang psikomotor adalah bidang yang melibatkan tubuh badan manusia seperti aktiviti pertukangan dan sukan atau lebih tepat dikatakan melibatkan dunia luar. Ketiga-tiga bidang ini harus digunakan secara serentak. Bidang kognitif adalah bidang yang berkaitan dengan aktiviti mental seperti kefahaman, pengetahuan dan analisa terhadap sesuatu masalah atau perkara.
 10. 10. Kurikulum… <ul><li>Kurikulum di Malaysia ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan yang meliputi semua bidang ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai kebudayaan serta kepercayaan untuk meningkatkan potensi individu secara seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. </li></ul>
 11. 11. Kurikulum Ketiga-tiga cabang komponen ikhtisas ini bertujuan membina kemahiran, sikap dan pengetahuan asas perguruan meliputi aspek teori dan amali. Objektif kursus ini diperkenalkan adalah untuk membina pengetahuan mendalam dalam memberikan keyakinan dalam pengajian sesuatu subjek mata pelajaran Bertujuan melatih jati diri dan semangat, membina pengalaman dan kemahiran untuk mengendalikan sesuatu aktiviti apabila mereka menjejakkan kaki di sekolah
 12. 12. Struktur Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
 13. 13. GURU SEBAGAI SATU PROFESION
 14. 14. PROFESION <ul><li>Lieberman (1956) </li></ul><ul><ul><li>Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Menurut Kamus Dewan ‘profesion’ ialah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. </li></ul><ul><li>contohnya perundangan, perubatan, perguruan , kejuteraan dan lain-lain. </li></ul>
 16. 16. PROFESION PERGURUAN <ul><li>Profesion perguruan adalah bidang yang memberi perkhidmatan yang unik, tetap dan diperlukan oleh masyarakat. Keunikannya hanya akan dirasai dan diketahui oleh mereka yang terlibat dalam profesion ini. Hanya warga profesion perguruan sahaja yang berkemampuan memberi perkhidmatan pendidikan terbaik kepada masyarakat yang mana memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personaliti, mental dan fizikal setiap insan </li></ul><ul><li>(Noran Fauziah dan Ahmad Mahdzan, 1993). </li></ul>
 17. 17. Ciri-ciri Profesion <ul><li>Perkhidmatan yang unik dan penting </li></ul><ul><li>Banyak menggunakan keupayaan </li></ul><ul><li>Mendapat latihan khusus </li></ul><ul><li>Mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas </li></ul><ul><li>Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja </li></ul><ul><li>Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya </li></ul><ul><li>Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya </li></ul>
 18. 18. Aspek Keguruan Dianggap Sebagai Satu Profesion Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi melalui pembelajaran teori dan latihan amali dalam sesuatu tempoh masa yang panjang Mempertingkatkan Profesionalisme  Berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan  masalah serta berfikiran kritis dan kreatif  Mengutamakan perkhidmatan Berpengetahuan dan berdaya fikir serta berakhlak  
 19. 19. Kod Etika ProfesionPerguruan Malaysia
 20. 20. <ul><li>Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan </li></ul><ul><li>(Dewan Bahasa & Pustaka, 1995) </li></ul><ul><li>Prinsip moral atau set prinsip moral </li></ul><ul><li>(Kamus Oxford, 1994) </li></ul>Etika
 21. 21. Kod etika <ul><li>Memperjelaskan tindakan-tindakan betul yang perlu diikuti dan tindakan-tindakan salah yang perlu dihindari oleh individu-individu dalam sesuatu profesion. </li></ul><ul><li>Bertujuan untuk mengekalkan integriti moral sesuatu profesion. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana : </li></ul><ul><ul><li>Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Setiap guru harus mematuhi kod etika yang terdapat dalam TATASUSILA PROFESION KEGURUAN seperti yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, seperti berikut: </li></ul></ul>
 24. 24. TATASUSILA PROFESION KEGURUAN Tanggungjawab terhadap pelajar Tanggungjawab terhadap ibu bapa Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
 25. 26. Pengenalan Objektif Ciri-ciri Isu
 26. 27. <ul><li>“ ...as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching.” </li></ul><ul><li> (Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2005) </li></ul>Pengenalan
 27. 29. <ul><li>Disahkan dalam perkhidmatan (bagi urusan pemangkuan ke Gred DG44(KUP) sahaja): </li></ul><ul><li>   Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan LNPT bagi 3 tahun terakhir; </li></ul><ul><li>    Bebas daripada tindakan tatatertib; </li></ul><ul><li>   Telah mengisytiharkan harta; </li></ul><ul><li>   Lulus tapisan keutuhan SPRM; </li></ul><ul><li>    Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; </li></ul><ul><li>   Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Perkhidmatan. </li></ul>Syarat-Syarat Umum
 28. 30. <ul><li>i.    Bagi Gred DGA32(KUP): sekurang-kurangnya 5 tahun mengajar termasuk 3 tahun mengajar mata pelajaran kepakaran: </li></ul><ul><li>ii.   Bagi Gred DG44(KUP): sekurang-kurang 5 tahun mengajar termasuk 3 tahun terakhir mengajar mata pelajaran pakar; </li></ul><ul><li>iii.  Bagi Gred DG48(KUP); telahdinaikkanpangkat ke Gred DG44(KUP)/Gred DG44 hakiki; </li></ul><ul><li>iv.  Bagi Gred DG52(KUP): telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48(KUP)/Gred48 hakiki; </li></ul><ul><li>v.   Bagi Gred DG54(KUP): telah dinaikkan pangkat ke Gred DG52(KUP)/Gred DG52 hakiki; </li></ul><ul><li>vi.  Bagi Gred Khas C (KUP): telah dinaikkan pangkat ke Gred DG54(KUP)/Gred DG54 hakiki. </li></ul>Syarat-Syarat Khusus
 29. 31. Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia Gred Kuota Mengikut Tahun Diluluskan 1994 2004 2006 2009 Khas C - 12 24 36 DG54 - - 100 134 DG52 - - 250 336 DG48 1,000(DG2) - 1,000 1,345(SM)   173(SR) DG44 - - 4,000   5,379(SM)   1,737(SR) DGA38 - - - 237 DGA34 - - 800 950 DGA32 1,600(DG5) - 3,200 4,000 Jumlah 2,600 12 9,374 14,327
 30. 32. <ul><li>Memberi pengiktirafan kepada guru yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pencapaian kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P). </li></ul><ul><li>Menjadikan Guru Cemerlang role model kepada guru lain. </li></ul><ul><li>Meningkatkan motivasi guru. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran Guru Cemerlang. </li></ul><ul><li>Memperluaskan peluang kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran. </li></ul><ul><li>Membolehkan guru dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar atau bertukar ke jawatan pentadbiran. </li></ul>Objektif
 31. 33. <ul><li>Peribadi </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan kemahiran </li></ul><ul><li>Hasil kerja </li></ul><ul><li>Komunikasi </li></ul><ul><li>Potensi </li></ul><ul><li>Sumbangan kepada kemajuan </li></ul><ul><li>pendidikan negara </li></ul>Ciri-ciri
 32. 34. Isu: Bebanan Kerja
 33. 35. Laporan awal Jawatankuasa Menangani Beban Tugas Guru Bebanan Kerja
 34. 36. <ul><li>Resolusi yang dipersetujui oleh Persidangan Pertubuhan Buruh Sedunia (ILO) telah mengkelaskan guru-guru yang bertugas melebihi 48 jam seminggu termasuk dalam tugas perancangan, persediaan, penilaian, penyediaan kurikulum dan perhubungan dikategorikan sebagai terbeban. </li></ul><ul><li>Utusan Malaysia, 6 Julai 2005 </li></ul>
 35. 38. <ul><li>Pengagihan tugas yang tidak seimbang antara guru-guru dalam setahun. </li></ul><ul><li>Sikap pentadbir yang suka pilih kasih dan bersikap tidak adil terhadap guru-guru tertentu. </li></ul><ul><li>Tugas sampingan yang dibebankan dibahu guru-guru oleh pihak atasan. </li></ul><ul><li>Tugas sampingan yang diberikan secara mendadak kepada guru. </li></ul>Daeng Ramli Akil (1993)
 36. 39. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) & Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI)
 37. 41. Sejarah <ul><li>Pada tahun 1960-an, beberapa perubahan dalam sistem pendidikan negara telah berlaku. </li></ul><ul><li>Jawatan Kuasa Penyemak Pelajaran atau lebih dikenali sebagai laporan Rahman Talib telah mencadangkan supaya satu Program Integrasi dirancang. </li></ul><ul><li>Dibahagikan kepada 3 tahap: </li></ul><ul><ul><li>Tahap pertama – tahun 1963 - 1965 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahap kedua – 1966 - 1970 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahap ketiga – 1971 - 1975 </li></ul></ul>
 38. 42. Perkembangan <ul><li>Seramai 1,473 daripada 60,000 jumlah pemohon bergraduan di seluruh negara, terpilih untuk memasuki program Kursus Pendidikan Lepasan Ijazah (KPLI) ambilan Januari 2010 bagi memenuhi 17 bidang pengajian di 27 Institut Pendidikan Guru (IPG). </li></ul><ul><li>Manakala seramai 1,136 calon guru lepasan program Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah (DPLI) yang telah menamatkan pengajian mereka pada bulan November/Disember 2009 berjaya mengurangkan jumlah kekosongan guru-guru sekolah menengah sebanyak 11,238 orang. </li></ul><ul><li>Sehingga Januari 2010 masih lagi terdapat kekurangan 11,238 orang guru di sekolah menengah dan 5,211 orang guru di sekolah rendah (Akhbar Utusan Malaysia, 29 Januari 2010). </li></ul>
 39. 43. Matlamat <ul><li>Matlamat utama adalah bagi menampung keperluan guru berkemahiran (Mak Soon Sang, 2002) </li></ul><ul><li>Antara objektif program KPLI ialah: </li></ul><ul><ul><li>Mewujudkan sekurang-kurangnya 50 peratus guru sekolah rendah berijazah menjelang tahun 2010. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan kualiti guru dan menampung kekurangan guru lepasan pengajian pendidikan. </li></ul></ul><ul><li>Antra objektif program DPLI ialah: </li></ul><ul><ul><li>Melahirkan guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran profesional dalam bidang pendidikan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melahirkan guru yang mampu mengajar dan mengurus mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Melahirkan graduan yang mempunyai keupayaan sebagai pemimpin instruksional. </li></ul></ul>
 40. 44. Tempoh Pengajian <ul><li>Tempoh pengajian bagi program DPLI dan KPLI adalah ditetapkan selama 10 bulan (KPM, 2003). </li></ul><ul><li>Di samping mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah, pelajar-pelajar ini juga perlu menjalani aktiviti kokurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum kursus. </li></ul>
 41. 46. Komponen kursus <ul><li>Bagi KPLI, 5 komponen penting: </li></ul><ul><ul><li>Komponen pengkhususan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Komponen teras </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyuburan diri </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktikum (latihan mengajar) </li></ul></ul><ul><ul><li>GERKO </li></ul></ul>
 42. 47. Bagi program DPLI, antara komponen kursus:
 43. 48. Syarat dan kelayakan <ul><li>Melalui ujian kelayakan iaitu: </li></ul><ul><ul><li>MEDSI </li></ul></ul><ul><ul><li>MteST </li></ul></ul><ul><li>Lulus temuduga. </li></ul><ul><li>Aktif dalam kokurikulum. </li></ul><ul><li>Melepasi tapisan keselamatan. </li></ul><ul><li>Bebas dari penyalahgunaan bahan dadah. </li></ul>
 44. 49. Faktor-Faktor Graduan Bekerjaya Memilih Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI)
 45. 50. Pengaruh orang <ul><li>Dapat dipecahkan kepada beberapa golongan: </li></ul><ul><ul><li>Ibu bapa </li></ul></ul><ul><ul><li>(ibu bapa turut memainkan peranan di dalam membentuk minat anak-anak mereka terhadap sesuatu perkara termasuklah di dalam soal memilih pekerjaan. ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru </li></ul></ul><ul><ul><li>(Kajian yang dilakukan oleh Fox (1961) menunjukkan seramai 75% daripada respondennya menyatakan mereka dipengaruhi oleh guru mereka apabila membuat keputusan untuk memilih pekerjaan. ) </li></ul></ul>
 46. 51. Profesion keguruan <ul><li>Noran Fauziah Yaakub (1990) juga menyatakan bahawa profesion keguruan adalah merupakan pekerjaan yang terjamin di Malaysia dan adalah mudah bagi guru pelatih lepasan Maktab Perguruan mendapat pekerjaan selepas tamat latihan kerana seluruh program latihan mereka dibiayai oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. </li></ul><ul><li>Kajian ke atas 2046 orang guru pelatih di lima buah maktab perguruan oleh Daisy Ee (1974). Hasil kajiannya menunjukkan seramai 73.5% guru pelatih memilih profesion keguruan kerana beranggapan profesion ini dihormati , disamping peluang berkhidmat kepada masyarakat. </li></ul>
 47. 52. Isu
 48. 53. Jangka Masa yang Singkat <ul><li>Pada awal kemunculannya seorang guru boleh dilahirkan dalam tempoh pengajian kira-kira setahun harapan dapat melahirkan guru yang berkualiti dan bermotivasi. </li></ul><ul><li>Ini sama sekali bercanggah dengan pendapat DR Illyas Zaidi dari keratan akhbar Berita Harian bertajuk “ Guru maktab , KPLI perlu pertingkat ilmu”. </li></ul>
 49. 54. <ul><li>Tempoh pengajian yang singkat untuk mereka menguasai kursus yang diambil (Akhbar Utusan Malaysia, 31 Oktober 2004) </li></ul><ul><li>Guru-guru ini bakal menghadapi masalah bukan sahaja dalam mengendalikan aktiviti dalam bilik darjah dengan berkesan malah turut merasa sukar untuk bertindak secara proaktif dalam aktiviti kokurikulum dan pentadbiran. </li></ul>
 50. 55. <ul><li>Isu yang sentiasa dibangkitkan ialah sama ada calon guru KPLI dan DPLI yang berjaya dipilih benar-benar layak dan bercita-cita ingin menjadi guru. </li></ul><ul><li>Terdapat sebilangan kecil guru yang memilih profesion keguruan dengan motif peribadi seperti mendapat gaji yang tetap, cuti yang panjang, dan pada jangkaan mereka bidang ini mudah serta tidak mencabar. </li></ul>Minat
 51. 56. <ul><li>Faktor keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dalam bentuk kesesuaian jenis personaliti seseorang dengan persekitaran itu merupakan satu faktor yang besar. </li></ul><ul><li>Apabila jenis personaliti tersebut tidak sepadan dengan persekitarannya, maka berlakulah punca kepada sikap tidak berminat terhadap kerja mahupun perkembangannya (Holland, 1973). </li></ul>
 52. 57. <ul><li>Kajian yang dijalankan terhadap beberapa orang guru mengenai kejadian ‘Burn-out’ terhadap guru jelas menunjukkan faktor bahawa guru yang seringkali menghadapi masalah ini adalah guru yang kurang berminat sejak dari awal lagi dalam bidang yang diceburi. ( Wan Mohd Zahid Nordin ). </li></ul><ul><li>Tidak hairanlah, hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan penurunan dalam pencapaian murid Malaysia berbanding negara lain seperti Hong Kong, Singapura dan Korea Selatan (Jabatan Perdana Menteri, 2009). </li></ul>
 53. 58. <ul><li>Ramai yang menganggap kerjaya perguruan ini merupakan salah satu kerjaya yang diceburi sebagai batu loncatan sahaja. </li></ul><ul><li>Menurut Daisy Ee (1974) dan Obura (1974), ramai yang memilih kerjaya perguruan ini setelah gagal memasuki bidang-bidang lain dan guru menjadi pilihan mereka yang terakhir. </li></ul>Jalan mudah mencari pekerjaan
 54. 59. <ul><li>Kebanyakan daripada mereka asalnya gagal bersaing dalam pasaran kerja yang semakin mencabar membuatkan mereka mengambil inisiatif mudah masuk ke dalam bidang pendidikan atas tiket KPLI. </li></ul><ul><li>Hal ini dikukuhkan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh (Mahadi Hj. Khalid, Salehudin Hj. Sabar .2005) menunjukkan sebanyak 53.10 peratus pelajar KPLI tiada pilihan lain yang mendorong mereka mengambil kursus perguruan lepasan ijazah. </li></ul>
 55. 60. <ul><li>Penekanan banyak diberikan kepada kursus-kursus ikhtisas pendidikan untuk membolehkan pelajar-pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Kursus-kursus tumpuan kedua kurang diberi penekanan, walaupun ianya amat penting bagi melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan dan kemahiran kandungan kursus pendidikan teknikal yang menjadi opsyen utama. </li></ul>Penguasaan kemahiran pelajar DPLI dalam kursus ikhtisas .
 56. 61. <ul><li>Keadaan ini akan mendorong IPTA melahirkan guru-guru pelatih DPLI yang kurang berkeyakinan, kurang kemahiran mengajar (pedagogi), kurang menguasai bidang pengkhususan dan kurang mahir dalam komunikasi (Akhbar Utusan Malaysia, 31 Oktober 2004). </li></ul>
 57. 62. <ul><li>Kewujudan guru-guru lepasan KPLI dan DPLI ini sedikit sebanyak telah mengganggu penempatan guru-guru lepasan ijazah pendidikan. </li></ul><ul><li>Guru-guru lepasan KPLI dan DPLI ini merupakan pelajar tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). </li></ul>Menolak Hak pelajar ISMP yang Layak
 58. 63. <ul><li>Dijamin penempatannya dan ditempatkan terlebih dahulu kemudian sekiranya ada kekosongan guru-guru lepasan ijazah pendidikan pula akan diserap. Ini sekaligus meningkatkan kadar pengangguran negara. </li></ul><ul><li>Tujuan utama pelaksanaan KPLI sebelum ini adalah untuk menampung kekurangan guru lepasan pengajian pendidikan namun situasi yang berlaku kini menjadi sebaliknya. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 59. 64. Kesan-Kesan
 60. 65. Langkah mengatasi
 61. 66. <ul><li>Guru yang benar-benar profesional merupakan guru yang mendapat latihan melalui institusi yang diiktiraf oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) </li></ul><ul><li>Ianya bertujuan untuk melahirkan guru yang benar-benar menepati saranan pihak KPM agar mencapai matlamat yang produktif dan bermutu selaras dengan misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan </li></ul>KESIMPULAN

×