Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Silhouette Designer 3 Guide

Download to read offline

Ръководство за използването на максималния потенциал на българският софтуерен продукт за конструиране на облекло - Силует Дизайнер 3

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Silhouette Designer 3 Guide

 1. 1. Silhouette Designer III x т ре б ителя ство на по ковод x Ръ MICRODOR Ltd.
 2. 2. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. Съдържание x x Измерения (променливи) x x Формули Въведение x x Работа с Размерни стандарти фа йлове x Размери x Конструиране x x Редакция Градиране x Изглед Експортиране и импортиране x Измервания Потребителски инструменти x x Връзки между точки ия а информац омощн x П Части на мо дела x Настройки
 3. 3. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. x Въведение x 1.1. Въведение Силует Дизайнер е програмен продукт, предназначен за конструиране на облекло, обувки, тапицерия, мебели, машини. Ето и някои от основните предимства на продукта: • Елиминира нуждата от чертожни пособия, като 1.1 Въведение предоставя възможност конструирането да се 1.2 Кратко описание на извърши изцяло на персонален компютър. главите • Позволява процеса по изграждането на конструкциите да се извършва многократно по-бързо 1.3 Описание на средата за в сравнение с използването на чертожни пособия, като дизайн по този начин се увеличава производителността. 1.3.1 Главно меню • Съхраняването и ползването на файловете с 1.3.2 Лента за инструменти конструкциите е улеснено, а записаната информация може лесно да се прехвърлят по електронен път. 1.3.3 Линеали Системата е предназначена за ползване от дизайнери и 1.3.4 Системно меню конструктори на облекло, обувки, тапицерия, мебели, машини и др. 1.3.5 Статус лента 1.3.6 Работна площ на чертежа 1.2 Кратко описание на главите Глава 2 Работа с файлoве: разглежда се начина на създаване на нов модел (файл), редакция на съществу- ващ модел и съхраняване на електронен носител. Глава 3 Инструменти за конструиране: описани са основните инструменти за изчертаване на конструкцията на модела, както и допълнителни такива, улесняващи създаването на една конструкция.
 4. 4. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. Глава 4 Инструменти за редактиране: разглеждат при проектирането на модел по индивидуална поръчка се различни инструменти, с коитоконструкцията или на такъв за масово производство. на модела може да бъде редактирана. Такива са Глава 12 Размери: разглежда се работата с размери. инструментите за копиране и поставяне, завъртане, Тяхното добавяне, редакция, изтриване, показване. създаване на дубликат, местене и др. Глава 13 Градиране: описани са различните начини на Глава 5 Изглед: описани са инструментите, свързани градиране на точка, както в посока, така и в зависимост с позиционирането на чертежа на екрана. Това са от градацията на други точки; дублиране на градиране. инструменти за избор на мащаб, за позициониране на целия чертеж на екрана, за позициониране на част от 1.3. Описание на средата за дизайн чертежа на цял екран и др. Глава 6 Измерване: разгледани са инструментите Работната област на за извършване на различни измервания в чертежа: приложението се състои от: разстояние между две точки, ъгъл, ортогонално 1. Главно меню; разстояние, както и измерване по контур. 2. Ленти с инструменти; Глава 7 Връзки между точките: разгледани са 3. Линеали; инструменти за създаване на различни зависимости 4. Заглавна лента; между точките в чертежа. Например една точка да стои 5. Статус лента; винаги на хоризонталата на друга точка и др. 6. Работна област на Глава 8 Части на модела: разгледани са инструментите чертежа. за създаване на части, резерви за шев, обработка ъглите след добавяне на резервите, преместване на части. 1.3.1 Главно меню Глава 9 Измерения (Променливи): описан е начина на • Главното меню позволява достъп до всички функции работа с измерения, тяхното създаване, изтриване, в програмата. Разделено е на различни групи менюта, създаване на групи за тях и т.н. които обединяват сходни свойства и функционалност. Глава 10 Формули: представен е начина на работа с • В менюто Файл са поставени всички подменюта, формули за изчисляване на позицията на точки от свързани с работа върху файловете. конструкцията на модела. • В менюто Чертане са всички инструменти за Глава 11 Размерни стандарти: разглежда се добавянето и изчертаване на отделните елементи в конструкцията на редакцията на размерни стандарти, които се използват модела (точка, отсечка, гладка крива, безие крива, кръг,
 5. 5. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. дъга и т.н.). чрез изтегляне с мишката до желаната позиция. За да • В менюто Елементи са разположени инструментите се предотврати неволно преместване на дадена лента, за обработка на елементите, като тези за преместване, те могат да бъдат заключени. За целта се натиска с копиране и поставяне, завъртане (ротация), дублиране, десен бутон на мишката върху лента и от появилото се огледален (симетричен) образ и т.н. падащо меню се избира Заключване на инстументи • В менюто Изглед се намират инструментите за -> Заключи всички. Съответно, когато трябва да позициониране на чертежа на екрана, за показване бъдат пренаредени, лентите се отключват от менюто на област от чертежа на цял екран, както и на всички Заключване на инструменти -> Отключи всички. елементи от чертежа на екрана и т.н. • В менюто Измерване са разположени инструменти за 1.3.3 Линеали измерване на дължини, ъгли и разстояния в чертежа. За да се използва даден инструмент от главното меню Двата линеала (вляво и горе) показват каква част от е необходимо той да се активира с натискане на ляв областта на чертежа е видима. Те спомагат за по-добра бутон на мишката върху менюто и от падналия списък представа за размерите на чертежа, както и за това да се избере желаното подменю и функция. коя точно част от чертежа е видима. Линеалите могат да бъдат скривани и показвани от настройките на 1.3.2 Ленти с инструменти програмата. Има четири ленти, в които са разположени различни 1.3.4 Системно меню инструменти – в лявата, дясната, горната и долната част на работната площ на програмата. Всеки инструмент е Стандартното системно меню, което се появява при представен като бутон с илюстрация. При посочване повечето прозорци в Windows, в левия си край показва с мишката върху бутон на инструмент се показва името на програмата и кой е отворения в момента информационен блок с описание за предназначението му. файл за редакция. В десния край на системното Целта на лентите с инструменти е най-необходимите и меню има бутон за затваряне на програмата, често използвани инструменти да са разположени на бутон за намаляване размерите на прозореца и места, удобни за бърз достъп. прибирането(минимизирането) му в долната лента на За да се създаде максимално удобство, местоположе- Windows (Taskbar-a). нието на лентите с инструменти може да се променя
 6. 6. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 1.3.5 Статус лента В статус лентата, която се намира най-долу в прозореца на програмата, се показва информация за това дали файлът е променен, както и позицията на мишката в дадения момент. При направени промени във файла, които все още не са записани, в статус лентата се показва текст Променен. 1.3.6 Работна площ В работната площ се извършва конструирането, редактирането и моделирането на модела.
 7. 7. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd.22 x Работа с файлове 2.1 Въведение в работата с файлове Създаваните модели със Силует Дизайнер могат да бъдат съхранявани, като това дава възможност в последствие да бъдат доработвани или ползвани на по-късен етап. Също така могат да служат като основа за създаване на нови модели, като се променя вече 2.1 Въведение в работата с файлове съществуващ базов модел. Моделите могат да бъдат пренасяни по електронен път, записвани на дискове и 2.2 Създаване на нов модел дискети. 2.3 Отваряне на съществуващ файл За тези цели е предоставена възможност модела да 2.4 Отваряне на файл от списък с последно бъде записан във формата на файл. Като този файл в последствие може да бъде отворен отново за ползвани доработка. Когато се приключи с работата по даден 2.5 Отваряне на файл от Windows Explorer модел, той се записва и се затваря. Всеки файл носи специфично име, което се избира така, че лесно да 2.6 Запазване на промените във файл може да бъде разпознат сред другите файлове. 2.7 Запазване на промените под друго име 2.8 Запазване на всички отворени файлове 2.2 Създаване на нов модел 2.9 Затваряне на файл За да се създаде нов модел е необходимо да се избере 2.10 Работа с няколко файла едновременно менюто Файл -> Нов или да се съответния бутон от лентата с инструменти - , а за удобство може да се 2.11 Затваряне на всички отворени файлове ползва и бързата клавишна комбинация - Ctrl+N. 2.12 Автоматично запазване на архивно копие Системата отваря нов файл с чиста работна площ, 2.13 Прозорец - Добре дошли където може да се започне с конструирането на модела.
 8. 8. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 2.3 Отваряне на съществуващ файл мата отваря модела и може да се пристъпи към работа с него. Когато един модел е бил създаден и запазен във файл, той може да бъде отворен отново за 2.6 Запазване на промените във файл допълнителни корекциии и ползване. Това се осъществява като се избере менюто Файл -> Отвори При промяна на даден модел, направените или като се натисне бутона от лентата с инструменти, промени не се запазват автоматично във файл. За който е обозначен с тази икона , както и с бързата да се съхранят във файла и да могат в последствие клавишна комбинация - Ctrl+O. След отваряне на да бъдат видяни и използвани, е необходимо де се файла, системата показва модела в работното поле и запишат (съхранят). Това се осъществява, като се може да се пристъпи към ползването му. избере меню Файл -> Запази или от бутона от лентата с инструменти - , както и с бързата клавишна 2.4 Отваряне на файл от списък с последно комбинация - Ctrl+S. Файлът може да се запазва по ползвани всяко време и след всяка промяна по преценка на дизайнера. Когато е направена нежелана промяна Системата позволява лесно да се отвори файл, който не е необходимо да се записва, така файлът може да е бил ползван наскоро. Това се осъществява, като се бъде затворен без да се запазят последно въведените избере менюто Файл -> Отвори отново и се натисне промени. върху името на файла от списъка с файлове. Когато един модел се съхранява за първи път, Първоначално този списък е празен. Но след като се системата показва диалогов прозорец, в който да се създадат модели, последно ползваните от тях влизат в зададе име на файла и да се избере мястото, където да този списък. се съхранява. В диалоговия прозорец се избира папката, където да се 2.5 Отваряне на файл от Windows Explorer съхранява, след което се изписва и името на файла. Файловете на моделите имат разширение .SIL по което Файлове, създадени в Силует дизайнер, могат да могат да бъдат лесно разпознати. бъдат отворени и от средата на Windows. Това става като се отвори папката на файла и се натисне двойно с бутона на мишката върху името му. След което систе-
 9. 9. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 2.7 Запазване на промените под друго име работа. Когато има направени промени в модела, преди да Вече създаден модел може да се запази във файл го затвори, системата показва диалогов прозорец, в под друго име. Старият файл се запазва. Новият файл който се пита дали да запази направените промени. може да се доразвие и промени. Тази техника може С натискане на бутона Запази промените ще бъдат да се използва, когато на базата на един модел се запазени и чак след това файла ще бъде затворен, започва изграждането на друг. Също така и когато е с оглед предпазване от загуба на информация по необходимо файлът да се запази и на друго място, с невнимание. оглед сигурност при проблем с компютъра. С натискане на бутона Отказ, промените няма да бъдат запазени и файла ще бъде затворен. С натискане 2.8 Запазване на всички отворени файлове на бутона Прекрати, ще се прекрати затварянето на файла и той ще остане отворен, но промените няма да Когато се работи с няколко отворени файлове бъдат запазени. едновременно и е необходимо те да бъдат запазени, Същия диалогов прозорец се показва и когато модела това може да се извърши, като се избере менюто Файл е нов и не е бил запазван досега. ->Запази всички или с бързата клавишна комбинация Shift+Ctrl+S. По този начин не се налага всеки един от 2.10 Работа с няколко файла едновременно отворените файлове да се активира и след това да му се задава запис. Системата позволява работа с няколко файла Когато има (нови модели) създадени няколко нови едновременно. Когато се отвори един файл на модел, модела, за всеки един от тях ще се покаже диалогов той се разполага на екрана. Но това не предизвиква прозорец за въвеждане на името на файла и папката, затварянето на друг вече отворен файл. Така може да се отворят няколко файла едновременно. Но само един 2.9 Затваряне на файл от тях може да бъде активен за редакция. Активността на файловете може да се променя – достатъчно е да се Когато работата с даден модел приключи, той се избере менюто Файл -> Отворени и да се натисне с затваря. Това се осъществява като се избере менюто мишката върху името на файл от списъка. Активният Файл ->Затвори. След което системата затваря файла, файл е с отметка пред името си. Също така, в който в последствие може да бъде отворен отново за системната лента на програмата (най-горе вляво) се
 10. 10. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. изписва името му. 2.13 Прозорец - Добре дошли! 2.11 Затваряне на всички отворени файлове При стартиране на програмата се отваря диалоговия прозорец - Добре дошли. Той е първата стъпка за Когато има няколко отворени файлове и трябва да се започване на работа, тъй като дава възможност за затворят, не е необходимо да се затварят един по един. избор между няколко възможности: Те могат да се затворят, като се избере менюто Файл • Създаване на нов модел; -> Затвори всички. Ако има направени промени в • Отваряне на вече съществуващ такъв; някой от тях и те не са записани, системата ще показва • Отваряне на последно ползван файл; диалогов прозорец за запис, отказ или прекратяване • Отваряне на демо модел. на затварянето. Ако се прекрати затварянето, тези файлове, които още не са били затворени, ще останат отворени. 2.12 Автоматично запазване на архивно копие Системата създава по подразбиране архивно копие на всеки отворен в момента файл. По този начин, ако се получи срив в системата или промените във файла на модела не са записани, то те могат да бъдат възстановени от архивния файл. За да се създаде нов модел, се натиска бутона Нов За да се създава архивен файл е необходимо моделът модел. да не е нов, т.е. да бъде записан във файл. За да се отвори съществуващ вече файл, се натиска Архивния файл може да бъде намерен в същата бутона Отвори модел. папка, където е и работния файл. Името му е същото, За да се отвори модел от списъка с последно като на работния файл, но разширението е различно отваряни, е достатъчно да се кликне два пъти върху .~SIL. съответното име от списъка “Последно отваряни“. Демо модел се отваря с двоен клик върху име от списъка “Демо модели“
 11. 11. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd.33 x Конструиране Създаването на конструкция за дадено облекло се извършва с помощта на инструментите за изчертаване, намиращи се в менюто Чертане, и на бутони от лентата с инструменти. 3.1 Отсечка Отсечката е елемент, който намира широка употреба в конструирането на облекло. 3.1 Отсечка • Избор на инструмента 3.2 Крива За да се създаде една отсечка, е необходимо първо да 3.3 Точка се избере инструмента Добавяне на отсечка - Също така този инструмент можеда бъде избран от 3.4 Безие крива главното менюто Чертане -> Отсечка. 3.5 Кръг • Начална точка за отсечката 3.6 Дъга След избирането на тази функция, се посочва точка 3.7 Полилиния за начало на отсечката. Мишката се премества върху 3.8 Правоъгълник желаната позиция в работната област и се кликва с ляв бутон. За да не продължава чертането на отсечки се 3.9 Текст натиска, или бутона Esc от клавиатурата, или просто се 3.10 Клъцка избира друг инструмент. Друг начин за създаване на начална точка е чрез 3.11 Продължително чертане въвеждане на координатите на точката с помощта на клавиатурата. За целта се изписва числото за Х координата и се натиска бутона Enter от клавиатурата, след което се изписва числото за Y координатата и се натиска отново бутона Enter. Така началната точка е добавена.
 12. 12. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. • Крайна точка за отсечката 3.2 Крива Изчертаването на отсечка завършва чрез задаването Инструментът Крива се използва за изчертаване на на крайната й точка. То става по аналогичен начин за плавна крива през няколко точки. Добавянето на крива въвеждане на началната точка - като се избере с левия линия се извършва на три стъпки: бутон на мишката желаната позиция или се въведат точни координати от клавиатурата. 1. Избира се инструмента Крива, като се избере менюто Чертане -> Крива или се натисне бутона от • Свързване на отсечката с други елементи от чертежа лентата с инструменти - При създаването на отсечка може за начална или 2. Посочват се последователно контролните крайна точка да се посочи точка от друга отсечка, точки за кривата. Кликва се с левия бутон на мишката крива, дъга и т.н. По този начин началото или края на на позицията на всяка една контролна точка. При отсечката ще бъде свързан с другия елемент. добавянето на всяка контролна точка се вижда начертаната до момента крива. • Разделяне на други елементи 3. Завършването на кривата става с двоен клик Когато при посочване на начална или крайна точка върху последната контролна точка. се избере такава от друга отсечка, крива, дъга и т.н. , то елементът, върху който се намира избраната точка, се За контролни точки на кривата могат да се посочват разделя на две. както вече съществуващи точки, така и нови, които се създават чрез кликване с ляв бутон на мишката в • Свързване към други точки свободното пространство на работното поле. Посочването на началната и крайната точка на Кривата може да бъде свързана с други елементи, като отсечката е улеснено чрез възможността за прилепване първата и последната й точка се изберат крайни точки към други точка. За повече информация вижте точка на други елементи. 3.12 Свързване към други точки от настоящата глава. Прилепването към други точки от чертежа може да бъде ползвано при добавяне на контролните точки.
 13. 13. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 3.3 Точка В нея може да се види и промени специфична информация за точката, като нейното име и позиция. Точката е основен елемент при изграждане на една конструкция. Точките определят позиции в работната 3.4 Безие крива област и служат като основа за чертане (създаване) на останалите елементи, като отсечки, криви и т.н. С инструмента Безие крива се изчертава кубична Например: Всяка отсечка или крива има начална и Безие крива. Тази крива е широко използвана и може крайна точка. Кривите линии имат още и контролни да намери приложение в някои модели. точки, които ги определят. Точката може да раздели една отсечка на две, както и да добави нова контролна Чертането на Безие крива се осъществява на 5 точка в крива. Също така точката може да се постави и стъпки: самостоятелно в чертежа, без да е свързана с елемент. 1. Избира се инструмента Безие крива от За да се добави точка в чертежа първо се избира менюто Чертане -> Безие крива или се натиска бутона инструмента Точка, от менюто Чертане ->Точка или от лентата си инструменти - се натисне бутона от лентата с инструменти, който 2. Избира се точка за начало на кривата, като се изглежда така - , след което се кликва с левия бутон кликне с мишката върху съществуваща точка или на на мишката на мястото в чертежа, където е необходимо място където да се добави новата точка. да се постави точка. 3. Избира се позиция за първата контролна Когато се натисне с мишката върху елемент от точка на Безие кривата, като се кликва с левия бутон на чертежа, като отсечка, крива и т.н., точката ще раздели мишката върху чертежа. отсечката или ще се вмъкне като още една точка в 4. Избира се позиция за втората контролна точка кривата. на Безие кривата, като се натисне с левия бутон на Точката може да бъде зададена и от клавиатурата. Това мишката върху чертежа. се осъществява като се напише Х координатата на точка 5. Избира се края на кривата, като се кликне и се натисне бутона Enter от клавиатурата, след което два пъти с мишката върху съществуваща точка или се напише и Y координатата и отново се натисне бутона на място където да се добави нова точка за край на Enter. кривата. Когато се кликне два пъти с левия бутон на мишката По време на изчертаването на кривата се показва върху точка се отваря формата за редакция на точка. нейната текуща форма.
 14. 14. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. Безие криви могат да се групират в плавна крива, 3.6 Дъга тъй като плавната крива сама по себе си представлява поредица от Безие криви. За да се начертае дъга в чертежа на модела се използва инструмента Дъга. 3.5 Кръг Изчертаването се извършва на четири стъпки: За да се изчертае кръг в конструкцията на модела се 1. Първата стъпка е да се избере инструмента, използва инструмента Кръг. като се избере менюто Чертане -> Дъга или се натисне бутона в лентата с инструменти - Чертането се извършва на три стъпки: 2. След което се избира позиция за начало на 1. Първата стъпка е да се избере инструмента, дъгата. Това може да се извърши по няколко начина. като се избере менюто Чертане -> Кръг или се натисне Единият е като се натисне с левия бутон на мишката бутона в лентата с инструменти - на позицията в работната област. Друг начин е като 2. След което се избира позиция за център на се изпише от клавиатурата Х координатата – Еnter, кръга. Това може да се извърши по няколко начина. след което се изпише Y координатата и отново – Еnter. Единият е като се натисне с левия бутон на мишката При избор на начало на дъгата може да се използва на позицията в работната област. Друг начин е като се прилепване към точки от чертежа. Също така може да изпише от клавиатурата Х координатата и се натисне се натисне с мишката върху вече съществуваща точка, Enter, след което се изпише Y координатата и отново се като по този начин дъгата ще бъде свързана с избрания натисне Enter. При избор на център за кръга може да се елемент, чиято точка е обща за двата елемента. използва прилепване към точки от чертежа. 3. Следваща стъпка е да се посочи контролна 3. Следваща стъпка е да се посочи радиуса точка, която лежи на дъгата. Това се осъществява, като на кръга. Това става чрез кликване с левия бутон се натисне с левия бутон на мишката върху позиция в на мишката върху позиция в чертежа, която лежи чертежа, която лежи на окръжността. Също така може на окръжността. Също така може да се изпише от да се въведат от клавиатурата Х и Y координати и се клавиатурата радиуса и да се натисне бутона Enter. натисне Еnter. 4. Избор на позиция за край на дъгата. Това може да се извърши по няколко начина. Единият е като се натисне с левия бутон на мишката на позицията в
 15. 15. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. работната област. Друг начин е като се изпишат Х 3.7 Правоъгълник координатата и Y координатата. При избор на край на дъгата може да се използва прилепване към точки от Понякога при конструирането на модела се налага чертежа. Също така може да се натисне с мишката върху да се изчертаят четири отсечки във формата на вече съществуваща точка, като по този начин дъгата ще правоъгълник. Това може да се направи, като се ползва бъде свързана с елементите в тази точка. инструмента за чертаене на Отсечка. Много по-лесно ще е да се използва инструмента Правоъгълник, което 3.7 Полилиния ще позволи изчертаването на отсечките да стане на един С инструмента Полилиния се черате начупена път. линия с начална и крайна точки и няколко контролни За да се начертае правоъгълник от четири отсечки се позиции. извършват следните стъпки: 1. Избира се инструмента за рисуване на 1. За да се изчертае се избира инструмента Правоъгълник, като се избере менюто Чертане -> Полилиния, като се избере менюто Чертане -> Правоъгълник или се натисне върху бутона от лентата с Полилиния или се натисне бутона от лентата с инструменти, който изглежда така - инструменти - 2. След което се избира позиция за горен ляв 2. Избор на начална точка. Натиска се с левия ъгъл на правоъгълника, или долен десен, в зависимост бутон на мишката върху позиция от чертежа. Също от това в коя посока ще се изтегля правоъгълника. така може да се натисне върху вече съществуваща точка Позицията може да се определи, като се натисне с или да се въведе с клавиатурата. Може да се ползва и левия бутон на мишката върху нея. Също така като се прилепване към други точки. изпише X координатата – Enter, след което се изпише Y 3. След това се избират контролните точки. координатата и отново Enter. Натиска се с левия бутон на мишката последователно на 3. Следващата стъпка е да се посочи позицията позиции, където да се поставят контролни точки. на срещуположния ъгъл на правоъгълника. Това се 4. Накрая се избира позиция за край на осъществява по няколко начина. Единият е като се полилинията, като се кликне с десния бутон на мишката натисне с левия бутон на мишката върху нея в работ- в работната област. ната област. Другия е изцяло с помощта на клавиатура- та, като се въведе широчината на правоъгълника и се натисне Enter. След което се въведе височината и
 16. 16. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. отново се натисне Enter. Позицията може да бъде като базови за поставяне на клъцки. След избора на избрана също така, като се използва прилепване към активна точка се посочва в коя посока ще се въвежда точки в чертежа. клъцката. В появилото се прозорче се въвежда отстоянието от маркираната точка до клъцката. 3.9 Текст Всяка въведена клъцка може да бъде редактирана. С двойно кликване върху съществуваща клъцка се Въвеждането на текст е необходима функция отваря диалогов прозорец в който могат да се задават при разработване на модел състоящ се от много допълнителни настойки на контролните точки. части. Кратки текстове или думи могат бъдзо да ни ориентиран при търсене на конкретен детайл в настила. Вевеждането на текст става чрез активиране на функцията от главното меню Чертане -> Текст или от бутона от лентата с инструменти - . След вкючване на функцията се кликва с ляв бутон на мишката в 3.11 Продължително чертане работната област където да бъде добавен текста. Появява се диалогов прозорец, в който се въвежда Инструментът Продължително чертане позволява текста, след което се потвърждава с ОК. да се изчертават последователно елементи, като всеки следващ елемент започва от края на предходно 3.10 Клъцка изчертания. Инструментът се включва и изключва като се избира Клъцката е много важна част от конструкцията на менюто Чертаене -> Продължително чертане или се облеклото. Тя служи за контрол на точността при активира бутона от лентата с инструменти - съшиването на отделните детайли. Този инструмент се включва и изключва без да За да се изчертае клъцката, е необходимо да се активира зависи от избрания в момента инструмент. Така функцията чрез избор на меню Чертане -> Клъцка, например, ако е избран инструментът отсечка, и се или чрез директно активиране на бутона от лентата с изключи Продължително чертаене, то инструментът инстументи - отсечка ще си остане активиран и могат да се При активирането му върху констукцията светват изчертават отделни несвързани линии. всички възможни точки, които могат да се използват
 17. 17. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd.44 x Редакция 4.1 Маркиране и размаркиране на елементи Повечето действия свързани с редакция на елементи в чертежа са свързани с маркиране на елементи, след което действието на инструментите се ограничава до маркираните елементи. Например маркираните 4.1 Маркиране и размаркиране на елементи елементи могат да бъдат изтрити, преместени, завъртяни и т.н. 4.2 Преместване на елементи 4.3 Изтриване на елелменти Маркирането на елементи се извършва в следните стъпки: 4.4 Копиране и поставяне на елементи 1. Избира се инструмента за маркиране, като се 4.5 Копиране на елементи избере менюто Редакция -> Избор на елементи или се 4.6 Копиране на елементи свързани с натисне бутона от лентата с инструменти - 2. Избира се начална точка за създаване на оригинала обграждащ правоъгълник, като се натисне с левия 4.7 Огледални елементи бутон на мишката върху позиция от работната област. 4.8 Огледални елементи - свързани 3. След това се премества мишката на друга позиция, при което се показва на екрана обграждащия 4.9 Завъртане на елементи правоъгълник. Само елементите, които са изцяло в 4.10 Превръщане от права в крива него ще бъдат маркирани. Елементи могат да се маркират и без да се ползва 4.11 Свързване на елементи в точка обграждащ правоъгълник, това става като се кликне с 4.12 Паралелно преместване на елементи левия бутон на мишката директно върху тях. 4.13 Преместване на точка по права По същия начин могат да бъдат размаркирани елементи в правоъгълник. За да се размаркират 4.14 Заключване на преместването елементите вторият ъгъл от правоъгълника се посочва 4.15 Маркиране на елементи по контур като се натисне с десния бутон на мишката. Всички маркирани до момента елементи могат да
 18. 18. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. бъдат размаркирани, като се натисне с десния местенето. Освен чрез натискане с мишката, може бутон на мишката в работната област на чертежа. да се изпише директно от клавиатурата на какво В случай, че с обграждащия правоъгълник разстояние да се премести по X координатата и да се сме маркирали всички желани елементи, но в натисне Enter, после да се изпише на какво разстояние маркировката са попаднали и други елементи, които да се премести по Y координата и отново да се натисне не желаем да маркираме, с натиснат Shift и ляв бутон Enter. Така елементите са преместени на ново място на мишката посочваме елементите, които желаем да върху работната област на чертежа. размаркираме. 4.3 Изтриване на елементи 4.2 Преместване на елементи За да се изтрият вече добавени елементи, е Елементите в разработвания модел могат да бъдат необходимо те да се маркират, след което да се натисне премествани. бутона Del от клавиатурата. Показва се прозорец за Местенето се осъществява с помощта на инструмента потвърждаване на изтриването, където се натиска Преместване на елементи. С този инструмент бутона Да. елементите могат да бъдат подреждани така, че да се Елементи могат да бъдат изтривани и с помощта работи по-удобно с тях. на инструмента Изтриване на елементи. За целта се За да се преместят елементи от чертежа се извършват избира менюто Редакция -> Изтриване или се натиска следните стъпки: бутона от лентата с инструменти - , след което се Маркират се елементите, които ще се местят както е кликва с левия бутон на мишката върху елементите за описано в точка 4.1 Маркиране на елементи. да се изтрият. Избира се инструмента за преместване на елементи, като се избере менюто Редакция -> Местене на 4.4 Копиране и поставяне на елементи елементи или като се натисне върху бутона от лентата с инструменти - При разработване на модели често се налага Кликва се върху позиция от работната област на ползването на части от вече създадени модели. За целта чертежа, от която започва местенето. елементи могат да бъдат прехвърляни от други модели Кликва се с мишката върху друга позиция от към текущо разработвания модел. Това се осъществява работната област на чертежа, в която приключва с помощта на инструментите за копиране и поставяне
 19. 19. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. на елементи. За да се създаде дубликат на елементи в чертежа, е За да се копират елементи от един модел в друг е необходимо първо те да се маркират. необходимо и двата модела да са отворени. Този от След което се избира менюто Редакция -> Копие на който ще се вземат елементите и този, в който ще се елементи или се активира функцията от лентата с копират. инструменти чрез бутон - Натиска се с левия бутон на мишката на мястото, Копирането и поставянето се осъществява в където да се поставят копираните елементи. следните стъпки: 1. Активира се файлът от който ще се копират 4.6 Копиране на елементи - свързани с елементи, ако в момента той не е активен. Това оригинала се осъществява като се избере менюто Файл -> Отворени, след което се натисне с левия бутон на С помощта на инструмента Копиране на елементи мишката върху името на файла. – свързано, се копират част от елементите в 2. Маркират се елементите, които ще се копират разработвания модел и се поставят на друго място като се използва инструмента за избор на елементи и в същия модел. Копираните елементи остават се избира менюто Редакция -> Копиране. свързани помежду си така, че ако се промени някой 3. Активира се файла, където ще се копират от елементите, които са копирани, ще се промени и елементите. Това се осъществява като се избере копието. менюто Файл -> Отворени, след което се натисне с За да се създаде свързан дубликат на елементи в левия бутон на мишката върху името на файла. чертежа е необходимо първо те да се маркират. 4. Избира се менюто Редакция -> Поставяне. След което се избира менюто Редакция -> Копие на При което елементите биват поставени в работната елементи – свързано или с бутона - област на чертежа. Натиска се с левия бутон на мишката на мястото, където да се поставят копираните елементи. 4.5 Копиране на елементи 4.7 Огледални елементи С помощта на инструмента Копиране на елементи се копират част от елементите в разработвания модел и се С помощта на инструмента Огледален образ се поставят на друго място в същия модел. създава огледален образ на избрана част от елементите
 20. 20. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. в разработвания модел, спрямо две точки или довежда до промяна в дублирания елемент. линия, която се явява пречупваща за образа (ос на При създаване на свързан огледален образ на симетрия). екрана се вижда и линията, спрямо която е създаден За да се създаде огледален образ в чертежа, е необхо- огледалният образ. При изтриване на тази линия се димо първо елементите да се маркират. пректарява връзката между двата детайла, и те стават След което се избира менюто Редакция -> Огледален независими един от друг. образ или се активира функцията от лентата с инструменти чрез този бутон - 4.9 Завъртане на елементи След активиране на функцията се задават точките За да се завъртят елементите с определен градус и в (линия), спрямо които се изчертава огледалния образ. определена точка, се използва инструмента Завъртане на елементи. Важно! Първообразът и огледалният образ са независими един от друг. Промените при единия, не Завъртането се извършва в следните стъпки: водят до промени в другия. 1. Елементите, които ще се завъртат се маркират, както е описано в точка 4.1 Маркиране на елементи. 4.8 Огледални елементи - свързани 2. Избира се инструмента за завъртане, като се избере менюто Редакция -> Завъртане или се активира С помощта на инструмента Огледален образ – бутона от лентата с инструменти - свързан се създава огледален образ на избрана част от 3. Кликва се с левия бутон на мишката върху елементите в разработвания модел, спрямо две точки позиция от работната област, която ще служи като или линия, която се явява пречупваща за образа. център на завъртането. За да се създаде огледален образ в чертежа е необходи- 4. Натиска се с левия бутон на мишката върху мо първо елементите да се маркират. След което се позиция от работното област, която определя колко да активира функцията от менюто Редакция -> Огледален се завъртят елементите. За начало на завъртането се образ (свързан) или от лентата с инструменти чрез ползва хоризонталната права, минаваща през центъра бутон, който изглежда така - . След активиране на на завъртането и лежаща вдясно от него. Ъгълът на функцията се задават точките (линия), спрямо които завъртане може да се зададе и като се изпише чрез се изчертава огледалния образ. Образите се наричат клавиатурата и после се натисне Enter. свързани, защото промяна в първообраза автоматично
 21. 21. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 4.10 Превръщане от права в крива 4.12 Паралелно преместване на елементи С помощта на инструмента Преобразуване в крива С инструмента Паралелно преместване имаме имаме възможност да обединим неограничен брой възможност бързо и лесно да преместим един елемент единични, но свързани отсечки в една обща гладка паралелно на текущата му позиция. крива. За да се направи преместване, е небходимо да За да се създаде гладка крива от начупени прави е активираме функцията Паралелно преместване от небходимо да активираме функцията Преобразуване в менюто Редакция -> Паралелно преместване или права от менюто Редакция -> Преобразуване в крива от лентата с инструменти чрез бутона . След като или от лентата с инструменти чрез бутон - активираме функцията, маркираме правата която Първо маркираме първата линия, която автоматично искаме да преместим и задаваме позиция в работното се превръща в гладка, след което следваме правилото поле, където искаме да поставим маркираната права. посочваме крива, след това правата, която присъединяваме към кривата. 4.13 Преместване на точка по права 4.11 Свързване на елементи в точка С помощта на инструмента за Преместване на точка по права могат да се удължават и скъсяват отсечки. С инструмента Свързване на елементи е възможно Също така може да се променя разстоянието между две две или повече прави да се свържат прецизно в една точки, дори и да няма отсечка между тях. Промяната обща точка. За да се изпълни свързването първо на разстоянието се извършва така, че точката, която се активираме функцията от меню Редакция -> Свързване мести да продължава да лежи на същата права между на елементи или от лентата с инструменти от бутона, двете точки. който изглежда по този начин - . Следва маркиране на точката, която ще се премества, тя автоматично се За да се промени разстоянието на точка до друга „залепя” за мишката и се поставя върху неподвижната точка се извършват следните стъпки: точка. 1. Избира се инструмента Преместване на точка Действието се повтаря толкова пъти, колкото точки по линия, като се избере менюто Редакция -> Местене искаме да свържем в една. на точка по права или като се натисне бутона от лентата с инструменти -
 22. 22. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 2. След което се избират две точки, като се 4.14 Заключване на преместването натиска с левия бутон на мишката върху тях. Втората избрана точка ще бъде тази, която ще се мести. Разработваният модел може да бъде временно 3. В момента на избирането на втората точка се заключен. Когато се заключи, точките не могат да се появява поле до курсора на мишката, в което се изписва местят с помощта на мишката, което го предпазва от разстоянието, на което да бъде втората точка от нежелани промени. първата. След това се натиска бутона Enter и точката се За да се заключат елементите, се избира менюто премества. По този начин точката може да се приближи Редакция -> Заключи местенето или се натиска буто- или отдалечи от другата. на от лентата с инструменти - По същия начин се отключва местенето на елементи. Когато разстоянието, на което ще лежат двете точки не е известно, но е известно разстоянието, на което 4.15 Маркиране на елементи по контур трябва да се премести точката от текущата си позиция подходът е малко по различен. Кликва се с десния Маркирането на елементи по контур позволява да се бутон на мишката в работната област и вече в полето маркират последователно свързани елементи. до курсора на мишката може да се въведе разстоянието, на което да се премести точката от текущата й позиция. За да се определи обаче дали ще се удължи или намали разстоянието, се премества мишката или по-близо или по-далече от първата точка. Когато мишката се премести по-близо до първата точка, разстоянието ще се намали. Съответно, когато се отдалечи, разстоянието ще се увеличи. След това се изписва разстоянието, на което да се премести и се натиска бутона Enter от клавиатурата. Преместването може да бъде извършено и като се натисне с левия бутон на мишката на мястото, където да се премести точката. Тази техника се използва, когато точността не е от значение.
 23. 23. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd.55 x Изглед 5.1 Избор на мащаб Инструментът Избор на мащаб се използва за да се избере мащабът, в който да се покаже чертежа на екрана. Тъй като често показването на чертежа на модела в реалните му размери не позволява да се работи удобно, се избира подходящ мащаб за това. Например в мащаб 1 към 5 могат да се видят доста повече елементи от чертежа и да се работи върху тях. Мащабът се избира в 5.1 Избор на мащаб зависимост от разработвания модел или в зависимост от действията, които ще се извършват в момента с него. 5.2 Уголеми Така например, за по-големи модели облекло може да се 5.3 Смали избере по-малък мащаб на показване. 5.4 Формат 1 към 1 За да се промени мащаба на показване на чертежа, е необходимо да се избере от менюто Изглед -> Мащаб 5.5 Покажи всички един от мащабите от 1:1 до 1:10. Изборът може 5.6 Увеличение на област да се осъществи и от падащия списък в лентата с инструменти, който изглежда така. 5.7 Намаление в област 5.8 Местене на видимата област 5.9 Начална точка 5.10 Показване на имената на точките
 24. 24. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. 5.2 Уголеми лентата с инструменти - . Инструментът Уголеми се използва за автоматино 5.6 Увеличение на област уголемяване на видимата област на екрана. Той може да бъде активиран от главното меню Изглед -> Уголеми, Инструментът Увеличение на област се използва, за или от лентата с инструменти от бутона, който да се увеличи определена област от чертежа. По този изглежда така - начин се улеснява работата в тази област. С помощта на мишката се определя правоъгълник от чертежа. 5.3 Смали Областта в този правоъгълник се увеличава така, че да заеме цялата работна площ. Инструментът Смали се използва за автоматино смаляване на видимата област на екрана. Той може да Увеличението на област се осъществява на три бъде активиран от главното меню Изглед -> Смали, стъпки: или от лентата с инструменти от бутона, който 1. Избира се инструмент Увеличение в област изглежда по този начин - Изборът на инструмента може да се направи от главното меню или от бутон в лента с инструменти. 5.4 Формат 1:1 За да се избере от главното меню е необходимо да се използва менюто Изглед -> Увеличение на област. Инструментът Формат 1 към 1 се използва, за да се За да се използва бутон в лентата с инструменти е покаже чертежа на екрана в реалните му размери. За необходимо да се натисне бутона - . целта се избира менюто Изглед -> Формат 1:1 или се 2.Избира се точка за един от четирите ъгли на натиска бутона в лентата с инструменти - правоъгълната област. Изборът на един от четирите ъгли на правоъгълника 5.5 Покажи всички се осъществява, като се премести мишката на желаната позиция в работната площ и се натисне левия й бутон. Инструментът Покажи всички се използва, за да 3. Избира се точка за срещуположния ъгъл на се покажат всички елементи от чертежа в рамките на правоъгълната област. видимата област. За целта се избира менюто Изборът на срещуположния ъгъл на правоъгълника Изглед -> Покажи всички или се натиска бутона в се осъществява, като се придвижи мишката до
 25. 25. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. желаната позиция в работната област и се кликне 5.8 Местене на видимата област с ляв бутон. По време на придвижването на мишката се показва правоъгълника (до текущата позиция на Инструментът за Местене на видимата област се мишката) във вид на пунктирна линия. използва, за да се покаже определена част от чертежа След избора на втората точка, областта от чертежа в на екрана. Тъй като чертежите обикновено изискват правоъгълника се увеличава и заема цялата работна повече място, то в даден момент е видима само част от площ. модела. В тези случаи с помощта на този инструмент Този инструмент е полезен, когато дадена област от може да се премести видимата област така, че други чертежа е твърде малка и не се вижда добре. Полезна елементи да са видими на екрана. е и когато е необходимо да се огледа в детайли някоя крива или ъгълчета между елементите. Местенето се извършва на три стъпки След избирането на инструмента, както и след 1. Първо се избира инструмента за Местене на избирането на първата точка от правоъгълника, може видимата област, като се избере менюто Изглед -> да се прекрати използването на инструмента, като се Местене на видимата област или се натисне бутона натисне клавиш Esc от клавиатурата или се избере друг от лентата с инструменти - . инструмент. 2. Кликва се с мишката в работната област 3. Премества се мишката на разстояние и се 5.7 Намаление в област кликва с ляв бутон. Едновременно с преместването на мишката се мести и видимата област на чертежа. Инструментът Намаление на област се използва, за да се намали определена област от чертежа. По 5.9 Начална точка този начин мащабирането отнема по малко време. С помощта на мишката се определя правоъгълник от Инструментът Начална точка дава възможност да се чертежа. Областта в този правоъгълник се намалява избере точка от чертежа, която да е горен ляв ъгъл на така, че да заеме цялата работна площ. Активирането видимата област всеки път, когато се отваря чертежа. на функцията става чрез меню Изглед -> Намаление По време на редакция на един чертеж видимата област на област, или от бутона в лентата с инструменти, на екрана (мащаба) често се променя, в зависимост от който изглежда по този начин - текущите действия. По време на работа се налага да се увеличи или намали това, което се вижда на екрана, за
 26. 26. Ръководство на потребителя MICRODOR Ltd. да се работи по-лесно и по-точно по конструкцията. имената на точките. Но тези промени не засягат размерите на самия чертеж. Това е все едно да сложиш лупа пред очите си, за да видиш нещо много малко. Началната точка дава възможност всеки път, когато се отвори един файл, видимата област да е в началната си позиция. Тази точка често зависи от начина на конструиране и за всеки конструктор е индивидуална. Например, когато създаването на една конструкция започва от точка с координати (0, 0), е добре да се постави начална точка с координати (-10, 10). По този начин винаги ще има по десет сантиметра толеранс от горния ляв ъгъл на работната област. За да се зададе начална точка, е необходимо да се избере менюто Изглед -> Начална точка. Всеки път когато се създава чертеж в нов файл, той е с начална точка с координати (0, 0) по подразбиране. Тази стойност може да бъде променена от настройките на програмата, като по този начин всеки път, когато се създава нов модел, той ще бъде с промените координати за началната точка. 5.10 Показване имената на точките С инструмента Показване имената на точките могат да се скриват и показват имената на точките. Когато в даден момент имената на точките не са необходими могат да бъдат скрити, и в последствие отново показани, като се избере менюто Изглед -> Покажи

Ръководство за използването на максималния потенциал на българският софтуерен продукт за конструиране на облекло - Силует Дизайнер 3

Views

Total views

2,454

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,067

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×