Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het sociale domein

1,200 views

Published on

De veranderingen in het sociale domein zijn geldgedreven, maar er is ook een onderliggende verandering in de samenleving gaande ter verklaring.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het sociale domein

 1. 1. Het nieuwe sociale domein Michiel Verbeek, 2 september 2013
 2. 2. 1. De zorgkosten 2. Veranderende rol overheid en ontwikkelingen in de samenleving 3. Vier decentralisaties 4. Sociale wijkteams en hun werkwijze 5. Gemeentelijk werkbedrijf 6. Instrumenten
 3. 3. Hoofdrolspelers uit het kabinet Rutte/Asscher Ondersteuning, begeleiding en verzorging naar de WMO AWBZ vanaf ZZP4 of ZZP5 in nieuwe Kern-AWBZ Nieuwe gemeentelijke voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten Jeugdzorg en Werk & Inkomen naar de gemeente Extra wijkverpleegkundigen in de Zvw Recht op PGB in Wmo en Kern-AWBZ Voorkeur voor decentralisaties naar gemeenten van 100.000 inwoners
 4. 4. Hoofddoelen van het nieuwe beleid: 1. Betere kwaliteit van ondersteuning en zorg 2. Meer voor elkaar zorgen 3. Financiële houdbaarheid voor de toekomst zekerstellen
 5. 5. Ondersteuning Behandeling en verzorging 24 uurs zorg nodig Kern AWBZ Zorgverzekeringswet
 6. 6. Politici en ook veel mensen in de zorg roepen in koor: ‘de kosten van de zorg lopen volledig uit de klauw!’
 7. 7. BBP in 2011: € 636 miljard Zorgkosten in 2011: € 90 miljard Dat is: 14,2% van het BBP Vrees: Als de zorgkosten de komende 10 jaar nog een keer verdubbelen dat zitten ze rond 2020 op € 180 miljard. Stel dat het BBP met zo’n 2% per jaar groeit dan is het BBP in 2020 zo’n: € 795 miljard. Dan vormen de zorgkosten 22,6% van het BBP.
 8. 8. Schattingen over zorgfraude lopen uiteen van 1 tot 7 miljard euro.
 9. 9. Jaarlijkse groei van de zorgkosten: 2008: 7,58% 2009: 5,66% 2010: 3,64% 2011: 2,75% 2012: 3 %
 10. 10. Bedragen zijn in miljoenen euro’s
 11. 11. Zorgsolidariteit Risicosolidariteit Duitsland Nederland Engeland Singapore Zwitserland AustraliëVerenigde Staten Uit: Toekomst van de zorg van het CPB
 12. 12. Doelen New Public Management Integraal werken Netwerk Governance Sturen op zelfredzaamheid Rechtmatige overheid Presterende overheid Samenwerkende overheid Meewerkende overheid Zelfsturing laten gaan Sturing door de overheid Martijn van der Steen, NSOB (Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) Van sturen in een wortelstelsel Naar sturen in een rizoom
 13. 13. Ted van de Wijdeven over de DOE Democratie Het volk regeert mee door te doen. Burgers als politieke ‘doe het zelvers’ of bricoleurs Een leerschool voor actief burgerschap Burgerinitiatieven behoeven rugdekking van de lokale overheid Verklaringen niet meedoen: capaciteit, motivatie of invitatie Van ‘zorgen voor de wijk’ naar ‘elkaar een handje helpen’
 14. 14. Structurele betrokkenheid Ad hoc betrokkenheid Zelf doenMeebeslissen Alledaagse doener De wijkexpert De projectentrekkerDe casus expert
 15. 15. Duurzame organisatie vorm Ad hoc organisatievorm Zelf doenMeebeslissen Buurtontwikkelings- organisatie Wijkraden Bewonersorganisaties Buurt en straat- initiatieven Werkgroepen Ad hoc groepen
 16. 16. Ronald Plasterk wil een versnellingsagenda • Burgers en bedrijven in positie brengen • Aansluitingsvermogen van overheid vergroten • Een databank met initiatieven • Opzetten van een campus Kracht in Nederland • Ontwikkelen van een maatschappelijke AEX • Financiering sociaal ondernemerschap (buurtrechten, wijkonderneming en maatschappelijk aanbesteden
 17. 17. Jan Rotmans, hoogleraar duurzame transities, Erasmus Universiteit
 18. 18. Quote uit presentatie van Jan Rotmans
 19. 19. Publiek Privaat Overheid Burger Markt Dit deel moet worden vergroot
 20. 20. Meedoen Leunen, niet steunen Samenredzaamheid Zelfredzaamheid Zorg dichtbij Actief participerenVitale maatschappij Eigen kracht Civil society Eigen regie Wederkerigheid Sociale cohesie Burgerkracht Pedagogische civil society Frontlijnsturing Eigen verantwoordelijkheid
 21. 21. Zelfredzaamheidsmatrix Hulpmiddel bij het in beeld brengen van de mate van redzaamheid. Van volledig zelfredzaam, via voldoende-, beperkt, en niet zelfredzaam tot acute problematiek op de volgende domeinen: 1. Financiën 2. Dagbesteding 3. Huisvesting 4. Huishoudelijke relaties 5. Geestelijke gezondheid 6. Lichamelijke gezondheid 7. Verslaving 8. Activiteiten dagelijks leven 9. Sociaal netwerk 10. Maatschappelijke participatie 11. Justitie
 22. 22. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde in Groningen • Oud worden is onomkeerbaar • Niet aldoor doorgaan met opereren • Aandacht voor welbevinden • Leefplezier is te beïnvloeden • Eenzaamheid is de grootste epidemie • Groninger Frailty Index als instrument voor gemeenten om welbevinden van ouderen in kaart te brengen.
 23. 23. Intouchables Amour
 24. 24. Rick Kwekkeboom over mantelzorg Lector Hogeschool Amsterdam
 25. 25. Lucas Meijs (hoogleraar Volunteering, Civil Society en Business in Rotterdam en professor Philanthropy : 1. 35% van 18 jaar en ouder doet gemiddeld 4 uur vrijwilligerswerk. 2. 4.000.000 vrijwilligers 3. 500.000 fte 4. Op de markt van vrijwilligerswerk is de vrijwilliger de baas. 5. Vrijwilligerswerk is een beloningsstructuur, geen functieomschrijving Overheid 502.550 fte Onderwijs 367.690 fte Gezondheidszorg en welzijn 815.500 fte Cultuur en recreatie 256.410 fte Totaal: 1.942.150 fte
 26. 26. Bij de overdracht van taken aan vrijwilligers moeten een aantal punten goed in de gaten gehouden worden: • De individuele waarde van vrijwilligerswerk • Werf geen vrijwilligers onder valse voorwendselen • Rekening houden met de eigenheid van vrijwilligerswerk • Vrijwilligers vaak beter in betekenisrelatie en bij maatwerk • Met een verplichting verdwijnt de toegevoegde waarde
 27. 27. 4 Decentralisaties http://www.youtube.com/watch?v=RZcFz39qKnU
 28. 28. • Participatiewet, werken naar vermogen • Ondersteuning onderwijs- beperking • Jeugdzorg• Begeleiding, ondersteuning en verzorging Wmo Jeugdwet Werk en Inkomen Passend Onderwijs
 29. 29. Het voeren van een huishouden Zich in en om de woning verplaatsen Mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Zich lokaal verplaatsen per vervoer- middel Compensatie- beginsel Kennen we al uit de oude Wmo en uit het project De Kanteling van de VNG
 30. 30. Meer doen met minder geld: gemiddeld -25%. Huishoudelijke hulp: -40%. Zelforganiserend vermogen
 31. 31. Planning 3D Operatie Invoering nieuwe Wmo, jeugdwet en de participatiewet: 1 januari 2015 Belangrijke documenten zijn te vinden op: http://www.hetsocialedomein.nl/documenten/
 32. 32. Doelgroepen voor de Wmo Jeugd (met opgroeiproblemen) Mantelzorgers Vrijwilligers Mensen met een lichamelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking Ouderen met psychogeriatrische problemen Mensen met ernstige en langdurige psychiatrische klachten Mensen met verslavingsproblemen Daklozen Kwetsbare huishoudens (potentieel dakloos) ‘Stille’ slachtoffers van huiselijk geweld Mensen met een zintuiglijke beperking
 33. 33. Focus bij alle decentralisaties
 34. 34. Van Naar Standaardoplossingen Individueel maatwerk Indiceren Arrangeren Aanvraag Vraag Recht op voorziening Benodigde voorziening Aanbodgericht Vraaggericht Een plan per leefgebied 1 plan meerdere leefgebieden Individuele klant Klantsysteem Wet en regelgeving Ruimte voor professional Controle Meer vertrouwen Praten over klanten Praten met klanten Individuele organisaties Netwerken van organisaties
 35. 35. Ontwikkeling in welzijnsland
 36. 36. Het keukentafelgesprek Kennis maken Vraagverheldering Oplossingen bedenken Toewijzing voorzieningen Arrangement samenstellen Arrangement regelen Evaluatie
 37. 37. Sociale wijkteams krijgen gezicht Maatschappelijke werker Casemanager Consulent MEE Ouderenadviseur Opbouwwerker Jongerenwerker Wijlverpleegkundige ZeSaLa-principe
 38. 38. Groeivermogen Persoonlijkheid Rol binnen het systeem SymptomenZichtbaar Onzichtbaar Zou er niet een systeemtherapeut in het wijkteam moeten worden opgenomen ?
 39. 39. Zorginstellingen Psychologen praktijk Psychiaters Ziekenhuis Welzijn Maatschappelijk werk Jeugd GGZ Sociale wijkteams Backoffice Stuurgroep/ bestuur Humanitas INVIS Jalp Persoons- dossier We Helpen Vrijwilligers- organisaties Mantelzorg- steunpunt Huisartsen Opvoedpoli Jeugdzorg- instellingen Zelfhulp -apps Professionals Zelf doen en samen doen Sociale netwerk RIS KTG app
 40. 40. Zorginstellingen Psychologen praktijk Psychiaters Ziekenhuis Welzijn Maatschappelijk werk Jeugd GGZ Sociale wijkteams Backoffice Stuurgroep/ bestuur Humanitas INVIS Jalp Persoons- dossier We Helpen Vrijwilligers- organisaties Mantelzorg- steunpunt Huis- artsen Opvoedpoli Jeugdzorg- instellingen Zelfhulp -apps Professionals Zelf doen en samen doen Sociale netwerk RIS KTG app Frontoffice 2de lijn Buurt- zorg
 41. 41. • Grotere redzaamheid leidt tot meer participatie • Meer participatie leidt tot meer inzet voor de samenleving en meer sociale samenhang. • Meer sociale samenhang leidt tot meer bereidheid tot onderling hulpbetoon, behoud of herstel redzaamheid en minder beroep op individuele voorzieningen. • Door meer sociale samenhang lagere zorgkosten Redeneertrant bij gemeenten
 42. 42. Taak gemeente in Wmo 2015: 1. Sociale samenhang bevorderen 2. Mantelzorgers en andere vrijwilligers ondersteunen 3. Voorkomen dat ingezetenen aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning 4. Algemene voorzieningen 5. Maatwerkvoorzieningen
 43. 43. Sociaal Akkoord lijkt in strijd met de decentralisaties! 35 Werkpleinen voor het regelen van de regionale arbeidsmarkt en 35 Regionale Werkbedrijven voor de beschutte werkplekken. Samenhang komt onder druk. Mensen met een beperking krijgen een WML (wettelijk minimum loon) in plaats van een sociaal minimum op bijstandsniveau. De sociale partners laten de gemeenten de kosten van het akkoord betalen!
 44. 44. Eisen VNG in 13 punten
 45. 45. Instrumenten
 46. 46. ICT hulpmiddel voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van vrijwillige inzet
 47. 47. www.jalp.nl
 48. 48. Sociale kaart met organisaties en productinformatie
 49. 49. In het Sociale Domein
 50. 50. App voor het Keukentafelgesprek
 51. 51. Gemeentelijk Werkbedrijf Niet de mens voor de organisatie, maar de organisatie voor de mens!
 52. 52. Van focus op uitstroom Preventie Focus op ontwikkeling Welbevinden Leefplezier Dan wordt er vanzelf aan sociale binding en verdienkracht gewerkt
 53. 53. • Alle medewerkers krijgen een sociaal minimum • Begeleiding • Bedrijfskosten • Decentralisatie budgetten • Verdiensten werkbedrijven • Aandelen bedrijven • Sponsors BatenKosten
 54. 54. www.invoeringwmo.nl www.invoorzorg.nl www.voordejeugd.nl www.passendonderwijs.nl www.hetsocialedomein.nl

×