Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dominique Verté: Healthy Ageing is een bedreiging, maar vooral een uitdaging voor ons innovatief potentieel

1,457 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Dominique Verté: Healthy Ageing is een bedreiging, maar vooral een uitdaging voor ons innovatief potentieel

 1. 1. Healthy Ageing:een uitdaging voor ons innovatief potentieel Prof.Dr. Dominique Verté
 2. 2. 1. Achtergrond • België = 10e oudste land ter wereld Vlaams Brussels H. Waals België Gewest Gewest GewestTotaal 60-plus 22,99% 24,11% 18,44% 22,41%Totaal 80-plus 4,92% 4,98% 4,58% 4,92%
 3. 3. 1. Achtergrond België 1990 2010Mannen 100+ 109 186Vrouwen 100+ 437 1373Totaal 100+ 546 1559
 4. 4. 1. Achtergrond
 5. 5. 1. Achtergrond
 6. 6. Ouderen schaakmat?• Vaak negatieve visie• Probleem• Hoge kost• Senioren als inactief• Klemtoon op fysieke problemen
 7. 7. Ouderen aan zet• Een positieve visie• Stigmatisering van ouderen tegengaan• Niet alle ouderen zijn zorgafhankelijk• Alle ouderen hebben recht op een actieve rol binnen de samenleving
 8. 8. Actief ouder worden
 9. 9. Definitie actief ouder worden (WHO)1.Ouderen moeten kunnen blijvenparticiperen aan de arbeidsmarkt.
 10. 10. Definitie Actief ouder worden (WHO)2. Elke oudere – ookkwetsbare en ouderen metfysieke beperkingen - moetkunnen blijven participerenin sociale, culturele,spirituele, economischeen politiekeaangelegenheden.
 11. 11. Definitie Actief ouder worden (WHO)3. Ouderen moeten fysiek actief kunnen blijven.
 12. 12. Achtergrond• Belang van buurt en nabijheid bij ouder worden• Paradox van buurtparticipatie – Ouderen spenderen veel tijd in de buurt – Ouderen zijn één van de eerste groepen die genegeerd worden wanneer het gaat over beslissingen, inspraak en participatie in de „constructie‟ van de buurt• Versterken van empowerment – Ouderen erkennen als actoren in sociale verandering – Ouderen betrekken in de praktijk, in het werkveld, in beleid, in onderzoek – Vooral belangrijk op lokaal niveau
 13. 13. Achtergrond• Federaal planbureau: projectie residentiële zorg 2025: 2010: 125.000 2025: 166.000• Mantelzorg daalt• Zorgberoepen?
 14. 14. Gemeente aan zet?
 15. 15. Ouderenbeleid = lokaal verhaal
 16. 16. • Elke gemeente heeft zijn eigen profiel• Sterke variaties onderling• Verschillen tussen gemeenten zijn groot
 17. 17. Eenzaamheid• Aandeel ernstige eenzaamheidsgevoelens – Vlaanderen: 18% – Max: 18,5% (Oost-Vlaanderen) – Min: 17,4% (Limburg) – Kijken we naar gemeenten • MIN: 12% • MAX: 32,7%
 18. 18. 18103 sociaal geïsoleerden in WVL 12 10.2 10 8 5.8 6.1 6 4 2 1.7 0 West-Vlaanderen Vlaanderen Max Min Doe mee!3/3/2011 1
 19. 19. Sociale isolatie 18 16 15.3 14 12 10 9.1 8 6.9 6 4.5 4,0 4 2 0 Gehuwd Nooit gehuwd Gescheiden Samenwonend Weduwe(naar) Doe mee!3/3/2011
 20. 20. Zorginnovatie Focus: ouderenzorg Minister Ingrid LietenIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 21. 21. Historiek • Innovatiebeleid gebaseerd op: - sterke wetenschappers - sterke bedrijven - maatschappelijke uitdagingenIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 22. 22. Historiek • Innovatieknooppunten: - Nieuw industrieel beleid - Eco-innovatie - Duurzame energie - Duurzame mobiliteit - Sociale Innovatie - ZorginnovatieIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 23. 23. Proeftuin „Zorginnovatie‟: Doel • Innovatie van nieuwe zorg- en hulpprocessen in de ouderenzorg faciliteren • Innovatie van nieuwe zorg- en hulpproducten in de ouderenzorg faciliterenIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 24. 24. Proeftuin „Zorginnovatie‟: Uitgangspunten 011• Betaalbaarheid en vermaatschappelijking van de zorg en dienstverlening• Verhogen van de kwaliteit, de performantie, de rechtvaardigheid, de relevantie en de toegankelijkheid van zorg en dienstverlening
 25. 25. Focus zorginnovatie • Een integratieve benadering van samenleving, technologie, economie, zorgverstrekkers en lokale overheden bij innovatie • Vertaling van fundamenteel onderzoek naar toegepaste ontwikkelingen en gericht onderzoek in de zorg.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 26. 26. Focus zorginnovatie • Creëren van een deels open innovatie ecosysteem • Ontwikkelen van partnerships • Gebruikers actief betrokken bij concept, ontwikkeling, onderzoek en evaluatie in het volledige innovatieproces (co- creatie)Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 27. 27. proeftuinen zorginnovatie - Een gestructureerde testomgeving voor innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten. - Representatieve groep van individuen in de eigen leef- en werkomgeving . - Doel om innovatie bij te sturen en/of te versnellen en/of toekomstige noden te capteren.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 28. 28. Middel: proeftuinen zorginnovatie - De proeftuin: één of meerdere proeftuinplatformen - Een platform bestaat uit een infrastructuur, een ondersteunende structuur voor de algemene werking en een testpopulatie. - Reeds bij de indiening van de platformen dient een portfolio van projecten ingediend te worden waarmee het platform van start kan gaan. - Er dient echter ruimte te blijven om later bijkomende projecten op het platform uit te voeren.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 29. 29. Middel: proeftuinen zorginnovatie • Integratieve, coöperatieve consortia • Territoriaal omschreven • Voldoende diversiteit in zorgvoorzieningen, dienstverlening, testpopulati e (gebruikers en mantelzorgers), ruimtelijke ordening, huisvestingssituatie … • Speerpuntbenadering: complementariteit en uitwisselbaarheid van proeftuinenIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 30. 30. Middel: proeftuinen zorginnovatie • één “programme office” , die de activiteiten op alle platformen coördineert. (IBBT) • Aan de programme office zal een wetenschappelijk consortium van kennisinstellingen verbonden zijn dat zal instaan voor de wetenschappelijke begeleiding van de platformen en projecten. • Verder zal ook een klankbordcommissie opgezet worden die bestaat uit vertegenwoordigers van Flanders‟ Care en verschillende actoren uit het werkveld en die als taak heeft om nieuwe innovatieve ideeën aan te reiken voor de proeftuinplatformenIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 31. 31. Middel: proeftuinen zorginnovatie - De proeftuin heeft een economische en/of maatschappelijke finaliteit. - Op maatschappelijk vlak gaat de aandacht zowel naar het betaalbaar houden van het zorgsysteem als naar het voorzien van een degelijke zorgkwaliteitIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 32. 32. Middel: proeftuinen zorginnovatie • drie oproepen verspreid over twee fasen. • Eerste fase (2012): twee oproepen gelanceerd: - oproep voor proeftuinplatformen + bijhorende projecten (voorzien budget: € 6,02 M) - oproep voor project kennisopbouw (selectie van het wetenschappelijk consortium (voorzien budget: € 0,93 M). • Tweede fase (2013) een bijkomende oproep (voorzien budget: € 2 M) gelanceerd, waarbij ook nieuwe aanvragers die gebruik wensen te maken van een gesteund platform, een projectvoorstel kunnen indienen.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 33. 33. Middel: proeftuinen zorginnovatie • Voor de platform- en projectvoorstellen kunnen de aanvragende consortia opgebouwd zijn uit steden en gemeenten, bedrijven en social profit organisaties met activiteiten relevant voor de zorgsector. • De hele zorg- en waardeketen (bijv. eerste lijn, tweede lijn, ziekenhuizen, lokale besturen, huisvestingsmaatschappijen, eindgebruikers, zorgeconomische actoren, overheid …) • In het aanvragend consortium van een platformaanvraag dient minstens een bedrijf en een stad of gemeente aanwezig te zijn.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 34. 34. Middel: proeftuinen zorginnovatie • Multidisciplinariteit, sector-overschrijdende en transmurale samenwerking zullen belangrijke voorwaarden zijn om voor financiering in aanmerking te komen. • De proeftuin een voldoende schaalgrootte garanderen om op termijn een impact op de samenleving te kunnen realiseren. • Het aanvragend consortium dient een stuurgroep/gebruikerscommissie op te richten, die wordt samengesteld uit steden en gemeenten, bedrijven, zorgverstrekkers (transsectoraal), zorggebruikers en mantelzorgers.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 35. 35. Draftversie* 2/12/2011* * * * * * * * * * * * *
 36. 36. Middel: Proeftuinen zorginnovatie Mogelijke partners: • Gemeente & OCMW • Sociale huisvestingsmaatschappijen • Huisartsenvereniging • Thuiszorgorganisaties • Ziekenhuis • Residentiële ouderenzorg • Ziekenfonds / RIZIV • Bedrijven (zorg, ICT, telecom, bouw) • Community / Seniorenvereniging • Maatschappelijk middenveld • Patiëntenvereniging en gebruikersorganisaties • Mantelzorgers • Kennisinstellingen • Overheden • …..Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 37. 37. Middel: proeftuinen zorginnovatie • Project kennisopbouw: aanvragend consortium te bestaan uit een brede, instelling overschrijdende, multidisciplinaire samenstelling van voornamelijk Vlaamse kennisinstellingen die een ruime expertise bezitten op vlak van zorgprocessen, onderzoeksmethodologieën, vergrijzing en zorgeconomie.Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding
 38. 38. Middel: proeftuinen zorginnovatie Schematische voorstelling structuur Zorginnovatieruimte VlaanderenIngrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister vanInnovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

×