Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Goudse Glazen, Gouda - deel II

898 views

Published on

Lezing over de Goudse Glazen voor D'Evelaer in Heemskerk - maart/april 2017 door Michiel Kersten (Artetcetera | Kunst in woorden.

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Goudse Glazen, Gouda - deel II

 1. 1. De Goudse Glazen in de St. Jan te Gouda Deel II Michiel Kersten | Artetcetera. Kunst in woorden
 2. 2. De Goudse glazen
 3. 3. De Goudse Glazen Onderwerpen: Bijbel en Nederlandse geschiedenis • Kooromgang: episodes uit het leven van Johannes de Doper • Alle glazen zijn genummerd • Glazen aangebracht in de jaren: 1555 – 1571 en 1594 – 1606 • Glazen bestaan uit twee of meerdere zones: boven thema’s ontleend aan Bijbel of geschieden benedengedeelte van het raam: afbeeldingen van de stichters (wapens) • Grote restauratie in de jaren 1901 – 1936 door Ir. Jan Schouten in Delft (atelier ‘t Prinsenhof)
 4. 4. Glas1:DevrijheidvanConsiëntie.Eendereersteglazennade hervormingenafzweringPhilipsII.OntworpendoorJoachim Wtewael(1566-1638).Glazenier:AdriaendeVrije.Uitvoering 1595-1600 Wagen van vrijheid wordt getrokken door Liefde, Gerechtigheid, Eendracht, Getrouwigheid en Standvastighheid. Naast Vrijheid: Beschermer van het geloof (man in harnas).
 5. 5. Glas2.DeinnemingvanDamiate.VeroveringdoorHaarlemin1229. Onderzijdegeschilderdingrisaille.OntwerpenuitvoeringWillem Thybautin1591
 6. 6. Glas3.wapenvanDordrecht(DordtsestedenmaagdinTuinvan Holland.Vierkardinaledeugden,Voorzichtigheid,Matigheid, GerechtigheidenStandvastigheid.GlazenierenontwerpGerrit GerritszCuyp(grootvadervanAlbertCuyp,1596
 7. 7. Glas4.WapenraamvanRijnland.Glasvanhet HoogheemraadschapRijnland.Eersteglasnadehervorming. HerinnertaanhadnvestvanhetHoogheemraadschapgegeven doorWillemII(1227-1255).Wapensheemradenin1594. GlazenierAdriaenGerritszdeVrije,1594
 8. 8. Glas5.DekoninginvanShebabezoektKoningSalomo.Gebaseerd opgravurevanCoornhertnaartekeningvanFransFloris. GeschenkvanElburgavanBoetzelaer,abdisvanRijsburg,Wouter Crabeth,1561
 9. 9. Glas6.JudithonthoofdtHolofernes,LaatsteglasvanDirck Crabeth,SchenkersJeandeLigneenMargarethevander Marck.GlazenierDirckCrabeth,1571
 10. 10. Glas7InwijdingvandeTempeldoorKoningSalomenLaatste Avondmaal.GeschonkendoorkoningPhilipsII.Achterhem MaryTudor(BloddyMary),Glazenier:DirckCrabeth,1557
 11. 11. Glas8.DebestraffingvandetempelroverHeliodorus..Tempelisrijk gewordendoorOnia.KoningvanAziëlaatHeliodorusdaarbeslagop leggen.Dangebeurtereenwonden.GeschonkendoorEricvan Brunswijk,leiderderkatholieken.GlazenierWouterCrabeth.
 12. 12. Glas9.DeaankondigingvandegeboortevanJohannesde doper.Schenker:DirckCorneliusvanHensbeek(4x burgemeestervanGouda).Glazenier,DigmanMeynaert,naar ontwerpvanLambertvanNoort,1561
 13. 13. Glas10.DeaankondigingvandegeboortevanJezus,Glas vervaardigdin1656omdatoorspronkelijkeeruitgewaaid was.Glazenier:DaniëlTombergenAlbertMerinck
 14. 14. Glas11.DegeboortevanJohannesdeDoper,Sterk renaissancistisch(architectuur.InvloedAntwerpren), GlazenierDigmanMeynaertenHansScriversnaarontwerp vanLambertvanNoort,1562.SchenkerHermanLethmaet
 15. 15. Glas12.DegeboortevanJezus.Schenker:hetkapittelvan oudmunsterteUtrecht.GlazenierWouterCrabeth,1564.
 16. 16. Glas13,DetwaalfjarigeJezusindetempel.Derdeglasnaar ontwerpvanLambertvanNoort..SchenkerPetrusvanSuyren, abtvanhetNorbertijnerklooster,MariënwaardbijBeesd. Glazeniers:DigmanMeynaertenHansScriversnaarontwerp vanLambertvanNoort,1559
 17. 17. Glas14.DepredekingdoorJohannesdeDoper.Schenker,Robert vanBergen,proostvanOudmunsterteUtrechtenbisschopvan Luik.Glazenier:DirckCrabeth,1562
 18. 18. Glas15.DedoopvanJezusdoorJohannes.Eersteglasdatnade brandvan1552isgeschonken.GeschonkendoorJorisvan Egmond,BisschopvanUtrecht.Glazenier:DirckCrabeth,1555
 19. 19. Glas16.Jezus’Eerstepredeking.Schenker:CornelisvanNierop, domproostendekenvanOud-munsterteUtrecht.Glazenier: DirckCrabeth,1556.
 20. 20. Michelangelo, ‘De klimmers’, Agostiona Veneziano, gravure naar cartons voor het Palazzo Vecchio in Florence, San Francisco, Museum of Fine Art Marantionio Raimondi, ‘De klimmers’, naar Michelangelo, gravure, ca. 1510
 21. 21. Glas17.JohannesdeDoperbestraftHerodes,Schenker:Wouter vanBylaer,BalijervandeJohannieterOrdeindeCommanderij vanSt.-CatharijneteUtrecht.Glazenier,onbekendemeesteruit Anwerpen,1556
 22. 22. Glas18.DevraagvanwegeJohannesdeDoperaanJezus. Schenker:DenazatenvanGerritHeyeGerritsz.Glazenier: DirckCrabeth.1556
 23. 23. Glas19.DeonthoofdingvanJohannesdeDoper.Schenker: HendrikvanZwolle,commandeurvandeJohannieterOrde teHaarlem.GlazenierWillemThybaut(Haarlem).
 24. 24. Glas22.Detemplereiniging.GeschonkendoorWillemvan Oranje.Geschonkenin1562.Toenhetglasgereedkwam tussen1567en1569,washijaluitgeweken.Inhet SchenkersdeelmistWillemvanOranjeenAnnavanSaksen, daarnuwapenvandevroedschapsledenvanGoudauit1657
 25. 25. Glas23.HetHertoginneglas.Metdeofferandevandeprofeet Elia(bovengedeelte),Devoetwassing(middengedeelte), Schenkster:MargarethavanParma,landvoogdesnamensPhilips II,Glazenier:WouterCrabeth,1562
 26. 26. Glas24.Depredekend,genezendendopend,Glazenier. Bovenindedoopvandekamerling,,DirckCrabeth.Schenker GraafPhilippedeLigne,heervanWassenaar
 27. 27. Glas25.HetontzetvanLeiden.Aangebodendoordestad Delft.Glazenier:DirckVerheydennaarontwerpvanIsaacvan Swanenburgh,1603
 28. 28. Glas26.HetontzetvanSamaria.Schenker:destadLeiden. Glazenier:CornelisCorneliszdeClocknaaronwerpvanIsaac ClaeszSwanenburg,1601
 29. 29. Glas27,DeFarizeeërendetollenaar,Schenker:destad Amsterdam,.Glazenier:waarschijnlijkCornelisYsbrandsz Kussens,naarontwerpvanhendrickdeKeyser,1597
 30. 30. Glas28.Jezusendeoverspeligevrouw.SchenkerDestad Rotterdam,.GlazenierClaesJanszWytmansin samenwerkingmetFransAdriaenszenDavidFransz,1601
 31. 31. Op naar Gouda!

×